Recent Topics

[May 25, 2019, 07:21:41 AM]

[May 25, 2019, 04:35:25 AM]

[May 24, 2019, 07:28:30 PM]

[May 24, 2019, 09:07:15 AM]

[May 24, 2019, 08:06:18 AM]

[May 23, 2019, 01:46:12 PM]

[May 23, 2019, 06:04:43 AM]

[May 23, 2019, 01:20:33 AM]

[May 22, 2019, 05:17:19 PM]

[May 22, 2019, 11:43:06 AM]

[May 22, 2019, 11:22:45 AM]

[May 22, 2019, 02:44:35 AM]

[May 22, 2019, 01:05:34 AM]

[May 21, 2019, 04:58:49 AM]

[May 20, 2019, 05:47:16 PM]

[May 20, 2019, 03:37:42 PM]

[May 19, 2019, 05:50:42 AM]

[May 18, 2019, 11:53:48 PM]

[May 18, 2019, 01:47:14 PM]

[May 18, 2019, 01:45:55 PM]

[May 18, 2019, 01:44:42 PM]

[May 18, 2019, 01:43:15 PM]

[May 18, 2019, 09:09:22 AM]

[May 18, 2019, 06:11:47 AM]

[May 18, 2019, 04:55:52 AM]

[May 18, 2019, 04:30:31 AM]

[May 18, 2019, 03:59:38 AM]

[May 17, 2019, 01:29:38 AM]

[May 14, 2019, 05:36:15 AM]

[May 13, 2019, 07:06:45 PM]

[May 12, 2019, 02:29:06 PM]

[May 05, 2019, 12:40:38 AM]

[May 02, 2019, 03:16:56 PM]

[May 01, 2019, 04:34:46 PM]

Talkbox

2019 May 26 03:04:21
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 26 03:04:06
Cheav Villa: សាធុ​

2019 May 26 01:02:17
Johann: Sadhu

2019 May 26 00:44:22
Khemakumara: May all have a meritful Uposatha day. Meeting some good friends (kalyanamitta) and som(e) sil(a) សំម សីល!

2019 May 24 14:13:29
Johann: Nyom Moritz

2019 May 24 13:28:52
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 05:23:33
Johann: Venerable

2019 May 24 05:22:57
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann

2019 May 24 02:08:29
Johann: Nyom Moritz, Nyom Villa.

2019 May 24 01:55:56
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 24 01:54:14
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 24 01:49:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 01:06:04
Johann: Venerable Ariyadhammika  _/\_

2019 May 20 04:14:26
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 20 01:31:27
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 May 19 11:28:39
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 19 11:27:48
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 23:55:08
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 18 10:34:49
amanaki: Thank you Johann  _/\_

2019 May 18 09:59:33
Johann: Nyom Amanaki. Mudita that you may have possible found what searched for on a special day.

2019 May 18 09:24:56
Maria:  _/\_

2019 May 18 09:24:35
Maria: werter Bhante!

2019 May 18 09:22:43
Johann: Nyom Mizi

2019 May 18 09:21:31
Johann: Nyom Sophorn, Nyom Villa... may all here but also there rejoice in own and others goodness.

2019 May 18 05:03:47
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 02:16:49
Moritz: _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 14 07:51:30
Vithou:  _/\_

2019 May 14 05:40:54
Johann: As long as not using telefon while riding. Sokh chomreoun, Nyom.

2019 May 13 18:38:46
Moritz: Vandami Bhante _/\_ (sitting in Taxi)

2019 May 12 15:44:32
Johann: But better ask Nyom Chanroth, since Atma does not walk that far these days.

2019 May 12 15:04:01
Johann: not teally, Nyom Vithou. Still less water in the streams here. Some still dry. Needs a while down from the mountains and not that much rain yet.

2019 May 12 14:54:37
Vithou: how is the road Bhante? Is it float at the mountain leg?

2019 May 12 14:51:59
Vithou:   _/\_

2019 May 12 14:40:43
Johann: Nyom Vithou. Nothing special. Yes, rain is present every afternoon since some days.

2019 May 12 14:38:33
Vithou: Bhante, how is everything at Asrum? Is it raining everyday?

2019 May 12 07:05:30
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 12 03:58:19
Johann: a joyful day in merits on this Sila-day

2019 May 11 17:04:10
Cheav Villa:  :) _/\_

2019 May 11 16:16:56
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 11 05:35:39
Cheav Villa: Sadhu Sadhu Sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 11 00:52:44
Johann: an meritful Uposatha, those keeping it today

2019 May 10 17:14:43
Moritz: Chom reap leah, I am going to work. _/\_

2019 May 10 17:09:07
Johann: Nyom Moritz

2019 May 10 17:07:14
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 10 16:19:14
Moritz: Chom reap sour, bong Villa _/\_

2019 May 07 19:12:10
Johann: Nyom Vithou. Just some hours ago, thought of him.

2019 May 05 04:26:53
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 11:41:08
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 10:27:38
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 03 10:08:09
Khemakumara: Sadhu, sadhu, sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 03 01:17:53
Johann: A meritful new moon Uposatha those celebrating it today.

2019 May 03 01:16:05
Johann: Talk box is buggy and lines love to jump. Better not editing.

2019 May 03 01:14:19
Johann: U Chanroth: "ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ បានទទួលនៅសម្ភារៈមួយចំនួន សម្រាប់កសាងអាស្រមថ្មទូកសូមជូនបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិសទ័ទាំងអស់គ

2019 May 02 15:15:58
Cheav Villa:   <.I.> _/\_

2019 May 02 15:15:17
Cheav Villa: Sorry because of kh font doesn't run well on my phone. Kana go to edit  to see the right  shout but  was wrong by deleting Pou  Chanroth 's  shout

2019 May 02 15:01:04
Cheav Villa: Mudita  :) _/\_

2019 May 02 13:47:17
Moritz: Anumodana puñña kusala! _/\_

2019 May 01 14:49:38
Johann: Now some monks are so close to many, that they can be visited even by feet.

2019 May 01 06:27:25
Johann: Thats accoss the whole city and hot (but cloudy  :) ) Best wishes and greatings.

2019 May 01 06:22:36
Cheav Villa: Get lost in the jungle of Phnom Penh from 2pm till 6pm

2019 May 01 05:40:26
Cheav Villa: Bhante Khemakumara arrived at Wat Sophea Khun in late evening  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 29 09:19:56
Johann: Meister Moritz

2019 Apr 29 08:51:27
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 29 03:07:40
Moritz: Chom reap leah _/\_ I am going to sleep.

2019 Apr 29 02:59:19
Cheav Villa:  _/\_

2019 Apr 29 02:41:01
Moritz: _/\_ Bong Villa

2019 Apr 29 01:02:45
Johann: let's see wheter the rain has swept away the new floor ...

2019 Apr 28 13:58:19
Cheav Villa: First time of Heavy rain in Phnom Penh  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:33:14
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:21:50
Johann: Oh, rain.

2019 Apr 28 08:46:02
Johann: Pleasing soft weather, yes  :)

2019 Apr 28 08:45:28
Johann: Atma rejoices with the may who possible are able to see a death man walking toward the deathless, and have even occation for a lot of spontan merits.

2019 Apr 28 07:31:59
Cheav Villa: May​ Bhante be well  _/\_ _/\_ _/\_  The sky has been cloudy since 10:30am

2019 Apr 28 03:02:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 May Bhante Khemakumara walk(nimun) safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 20:51:41
Johann:  :)

2019 Apr 27 20:51:11
Johann: may it be cloudy (in the hot time) so that feet may be well

2019 Apr 27 17:53:19
Moritz: May Bhante travel safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:38:40
Cheav Villa: May​ the Mighty Devas protected Bhante Khemakumara along the path to Wat Sophea Khun  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:03:29
Cheav Villa: ខ្ញុំ​កូណាបាន លឺថា ព្រះអង្គ​ Kemakumara នឹង​និមន្ត ចេញពី វត្ត​អកយំ​ នៅថ្ងៃស្អែក

2019 Apr 27 16:01:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 14:28:42
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 27 06:55:13
Johann: Nyom Villa

2019 Apr 27 06:54:35
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 06:31:42
Johann: Nyom Moritz

2019 Apr 27 06:09:34
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 27 05:42:54
Moritz: _/\_

2019 Apr 27 00:54:04
Johann: A blessed and meritful halfmoon Sila-day

2019 Apr 25 07:32:44
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻អរព្រះគុណ ព្រះអង្គ

2019 Apr 25 04:42:51
Johann: Sokh chomreoun, Nyom. (May well-being come to fullfillment.)

2019 Apr 25 02:30:46
Ieng Puthy: តេីលោកRoman មានបំណងទៅវត្តអកយំនៅថ្ងៃណាដែរ?ព្រះអង្គ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 25 02:29:26
Ieng Puthy: ករុណានិង បងសុភឿន នឹងជូនលោកRoman ទៅវត្តអកយំបាន

2019 Apr 25 02:28:00
Ieng Puthy: ករុណានិង បង សុភឿន នឹងជួយស

2019 Apr 25 02:27:00
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុព្រះអង្គ Vandami Bhante

2019 Apr 24 17:56:05
Cheav Villa: កូណា សរសេរពួកយើង​ គឺជំនួសមុខ​ បងពុទ្ធីនិងសុភឿន  _/\_

2019 Apr 24 17:54:42
Cheav Villa: បង​ពុទ្ធី បានអោយកូណាសួរអំពីពេលវេលា​ ដែលលោកRoman នឹងទៅអកយំ _/\_

2019 Apr 24 17:52:47
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_  កូណាបាន ប្រាប់បងពុទ្ធី និង​សុ​ភឿន ប្រសិនបើគាត់អាចជួយបាន ព្រោះកូណាមិនមានសេរីភាពច្រើនដូចពួកគាត់

2019 Apr 24 17:01:34
Johann: Modern (ab)art of conversation and old patient culture...  :) great training only serious take on and rushing hide on messanger, fb, or in the ocean of Maras internet. Mudita.  :)

2019 Apr 23 13:36:18
Cheav Villa: Kana :D _/\_

2019 Apr 23 13:24:57
Johann: ? But light is always good. Oh, maybe the honey bee candles...: Atma told Upasika Sophorn to take them with her to share, since the mices would eat them away here. Mudita

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Zufluchtnahme und Silas online nehmen - Refuge and requesting Silas online  (Read 16838 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
 *sgift*

Werte Dhammafreunde, liebe Besucher, [englisch ]

da es vielleicht für den einen oder anderen schwierig sein mag, die Möglichkeit einer formalen Zufluchtnahme zu den drei Juwelen und die Silas (Tugendregeln) zu erbitten, möchten wir ihnen hier im Forum die Gelegenheit hierfür anbieten. Dies dient nicht dazu die Möglichkeit zu ersetzen, den Schritt zu einem Mönch oder zu einer Nonne, oder zu einer eingewiesenen tugendhaften Person in ihrer Nähe zu tun, doch kann es in vielen Fällen der Fall sein, daß da keiner in der Nähe zu finden ist oder das Aufsuchen vielleicht mehr an Nachteile für sie oder andere bringt als vielleicht der Nutzen wäre.

Es wurde hierfür ein Thema im Unterforum Uposatha ceremonies (sikkhā samādāna) (dieses ist nur für angemeldete Teilnehmer einsichtig) als Die Fünf Tugendregeln erbitten angelegt.

Wir möchten Ihnen damit sicherlich ein frei gegebenes Service anbieten aber noch mehr, dazu ermutigen, von diesen "Ritual" Gebrauch zu machen, ob nun in regelmäßiger Weise zu den Uposathatagen, zum erstmaligen Bekennen, als spontane Inspiration oder zum Wiederherstellen oder Erneuern der Silas, nach einem Bruch.

Es freut und sehr, daß die ehrenwerte Kusala (eine Laienlehrerin, die sich an acht Sila hält, mit langjähriger Praxis und Wissen in Bezug auf Dhamma und Vinaya, wie auch Meditationslehrerin) sich zur Verfügung gestellt hat, diese Handlung zu betreuen. Auch meine Person steht gerne hierfür zur Verfügung.

Bitte scheuen Sie sich nicht hierfür auch in diesem Thema Fragen über Ablauf oder Voraussetzungen zu stellen. Dies können Sie auch, wenn Sie im Forum nicht angemeldet sind. Für Allgemeine Fragen zur Zuflucht und zum Annehmen der Silas, finden Sie zahlreiche Themen im Forum und Sie sind herzlich eingeladen jederzeit ein Thema zu einer Frage neu zu erstellen.

Selbstverständlich ist diese Möglichkeit mit keinerlei Kosten oder bestimmter Gegenerwartung verbunden. So wie immer im Dhamma, wenn Sie jenen, die Dhamma offen teilen, dankbar sein wollen, dann gibt es keine bessere Möglichkeit, es das Gegebene und Gelernte selbst umzusetzen.

 :-*

 *sgift*
 
Dear valued Dhamma Friend, dear Visitor,

as it may be difficult for some of you to find a way of formal access to take Refuge to the Three Juwels and to the Silas (Moral Precepts), we hereby would like to offer this possibility here in this forum. Please be aware that this is no replacement of  seeing  a monk, a nun or a virtuous person within reach  in person, but to enable the access when none of the former is right at hand or the visit itself would bring more disadvantages than benefit to the person.

Therefore a specific topic in the subforum  Uposatha ceremonies (sikkhā samādāna)   (which is only readable for registered members) was applied as Requesting the five precepts .
By offering you this service we also wanted to ensure that it was openly given and also wanted to encourage all of you to really make use of this “ritual” – may it be regularly on Uposatha Days, or as a denomination for the very first time, as a spontaneous inspiration or as a recondition or renewal of the Silas after a breach.

We are very happy to know that our valued Kusala (a laity teacher who keeps the eight Silas, who has been practicing for years, has profound knowledge of Dhamma, Vinaya and is also a meditation teacher) has agreed to look after this undertaking. Of course, I am also gladly here for your disposal.

Please, don’t be shy to ask any questions in this thread about course of actions or prerequisites. You are welcome to do this, even if you are not registered yet. For common questions for Taking Refuge or the Acceptance of the Silas, please find the numerous threads in the Forum and you are always welcome to pose a new question at any time.

It is also a great pleasure to ensure you that this new offer we have is not bound to any costs or any specific form of expected counteraction. As it is always in the course of Dhamma, the moment you receive from ones who have shared Dhamma openly with you and you want to show your gratitude, then there is no better possibility than to put the given and learned into your very own practice.


 :-*
 
[Danke für das Übersetzen, Sophorn]
« Last Edit: February 03, 2014, 05:01:06 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Kusaladhamma

 • Global Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +80/-0
Re: Die Fünf Tugendregeln erbitten - Requesting the five precepts
« Reply #1 on: February 04, 2014, 08:33:59 AM »
Quote
Es freut mich Ihnen mitteilen zu dürfen, das die werte Kusala sich nach Anfrage, zur Verfügung gestellt hat, ebenfalls die Zuflucht und die Silas hier innerhalb unsere Möglichkeiten zu geben.

Gerne kann man auch per PN einen "Skype-Termin" mit mir vereinbaren.
Da klappt es dann besser mit dem nachsprechen ;-)

Liebe Grüße und Metta

Kusala

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Danke schön für das großzügige Angebot, Kusala.

 :-*

* Johann hat sich erlaubt den Betrag von Kusala Anderenorts abzuschneiden und hier anzuhängen, daß jeder von dem alternativen Angebot Gebrauch machen kann.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Marcel

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +75/-0
 • Gender: Male
 • Alias/zuvor/auch: "nitthuracitta"
werte sangham.net-gemeinde,

ich möchte gerne die silas erneuern! (erneut nehmen) kann mir da jemand hier im forum behilflich sein?

alles gute
marcel

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Werter Upasika Marcel,

Anleitungen und Beschreibung der Verschiedenen Möglichkeiten, finden Sie im Uposatha/Sila ceremonies - [Uposatha/Sila Zeremonien] sikkhā samādāna  . Sollten Sie keinen Zugang haben, müssen Sie zuerst in Ihren Mitgliedschaften - Einstellungen in Ihren Profileinstellungen , die Mitgliedschaft "Saranagata" nehmen. Dann sollte das Forum für Sie sichtbar sein.

Quote
Saranagata (Zufluchtnehmender) in die drei Juwelen (Buddha, Dhamma, Sangha) erlaubt ihnen vollen Zugriff im Dhammalehren-Bereich im Vihara und zu den Uposatha Zeremonien für Laien. In der Zeit in der Bhikkhuns oder Bhuikkhunis im Kloster verweilen, können Sie diese direkt um Zuflucht und die Tugendregeln bitten. Bitte bedenken Sie, daß diese Angelegenheit einen gewissen Demut benötigt. Wenn Sie nur beobachten wollen, ist das auch völlig in Ordnung, doch versuchen Sie nicht zu stören. Diese Foren sind weniger normale Diskussionsforen, dafür gibt es genügend andere Bereiche.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Administration

 • Administrator
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +20/-0
 • Benutzerkonto zur Administation
Übersetzung von Bhikkhu Tissa meets a Sceptic
« Reply #5 on: February 22, 2017, 05:50:47 PM »

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Übersetzung von Bhikkhu Tissa meets a Sceptic " eröffnet. Bitte scheuen Sie nicht davor zurück, etwaigen Rat oder Kritik dazu mitzuteilen.  Viel Freude und Inspiration auch im neuen Thema. Anumodana!

One or more posts have been cut out of this topic here. A new topic, based on it, has been created as "Übersetzung von Bhikkhu Tissa meets a Sceptic " . Please do not hesitate to claim or give supporting hints.  Much joy and inspiration also in the new Topic. Anumodana!

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Nyom maranadhammomhi , my person came across your Question "how to take formal refuge and precepts" on DW some days ago and just remembered. Mudita! The text Nyom may find here: Formal request . For listening Nyom may use the audios, given in the online-request topic (Text is not translated there for now)
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann