Recent Topics

[May 25, 2019, 07:21:41 AM]

[May 25, 2019, 04:35:25 AM]

[May 24, 2019, 07:28:30 PM]

[May 24, 2019, 09:07:15 AM]

[May 24, 2019, 08:06:18 AM]

[May 23, 2019, 01:46:12 PM]

[May 23, 2019, 06:04:43 AM]

[May 23, 2019, 01:20:33 AM]

[May 22, 2019, 05:17:19 PM]

[May 22, 2019, 11:43:06 AM]

[May 22, 2019, 11:22:45 AM]

[May 22, 2019, 02:44:35 AM]

[May 22, 2019, 01:05:34 AM]

[May 21, 2019, 04:58:49 AM]

[May 20, 2019, 05:47:16 PM]

[May 20, 2019, 03:37:42 PM]

[May 19, 2019, 05:50:42 AM]

[May 18, 2019, 11:53:48 PM]

[May 18, 2019, 01:47:14 PM]

[May 18, 2019, 01:45:55 PM]

[May 18, 2019, 01:44:42 PM]

[May 18, 2019, 01:43:15 PM]

[May 18, 2019, 09:09:22 AM]

[May 18, 2019, 06:11:47 AM]

[May 18, 2019, 04:55:52 AM]

[May 18, 2019, 04:30:31 AM]

[May 18, 2019, 03:59:38 AM]

[May 17, 2019, 01:29:38 AM]

[May 14, 2019, 05:36:15 AM]

[May 13, 2019, 07:06:45 PM]

[May 12, 2019, 02:29:06 PM]

[May 05, 2019, 12:40:38 AM]

[May 02, 2019, 03:16:56 PM]

[May 01, 2019, 04:34:46 PM]

Talkbox

2019 May 26 03:04:21
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 26 03:04:06
Cheav Villa: សាធុ​

2019 May 26 01:02:17
Johann: Sadhu

2019 May 26 00:44:22
Khemakumara: May all have a meritful Uposatha day. Meeting some good friends (kalyanamitta) and som(e) sil(a) សំម សីល!

2019 May 24 14:13:29
Johann: Nyom Moritz

2019 May 24 13:28:52
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 05:23:33
Johann: Venerable

2019 May 24 05:22:57
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann

2019 May 24 02:08:29
Johann: Nyom Moritz, Nyom Villa.

2019 May 24 01:55:56
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 24 01:54:14
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 24 01:49:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 01:06:04
Johann: Venerable Ariyadhammika  _/\_

2019 May 20 04:14:26
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 20 01:31:27
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 May 19 11:28:39
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 19 11:27:48
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 23:55:08
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 18 10:34:49
amanaki: Thank you Johann  _/\_

2019 May 18 09:59:33
Johann: Nyom Amanaki. Mudita that you may have possible found what searched for on a special day.

2019 May 18 09:24:56
Maria:  _/\_

2019 May 18 09:24:35
Maria: werter Bhante!

2019 May 18 09:22:43
Johann: Nyom Mizi

2019 May 18 09:21:31
Johann: Nyom Sophorn, Nyom Villa... may all here but also there rejoice in own and others goodness.

2019 May 18 05:03:47
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 02:16:49
Moritz: _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 14 07:51:30
Vithou:  _/\_

2019 May 14 05:40:54
Johann: As long as not using telefon while riding. Sokh chomreoun, Nyom.

2019 May 13 18:38:46
Moritz: Vandami Bhante _/\_ (sitting in Taxi)

2019 May 12 15:44:32
Johann: But better ask Nyom Chanroth, since Atma does not walk that far these days.

2019 May 12 15:04:01
Johann: not teally, Nyom Vithou. Still less water in the streams here. Some still dry. Needs a while down from the mountains and not that much rain yet.

2019 May 12 14:54:37
Vithou: how is the road Bhante? Is it float at the mountain leg?

2019 May 12 14:51:59
Vithou:   _/\_

2019 May 12 14:40:43
Johann: Nyom Vithou. Nothing special. Yes, rain is present every afternoon since some days.

2019 May 12 14:38:33
Vithou: Bhante, how is everything at Asrum? Is it raining everyday?

2019 May 12 07:05:30
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 12 03:58:19
Johann: a joyful day in merits on this Sila-day

2019 May 11 17:04:10
Cheav Villa:  :) _/\_

2019 May 11 16:16:56
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 11 05:35:39
Cheav Villa: Sadhu Sadhu Sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 11 00:52:44
Johann: an meritful Uposatha, those keeping it today

2019 May 10 17:14:43
Moritz: Chom reap leah, I am going to work. _/\_

2019 May 10 17:09:07
Johann: Nyom Moritz

2019 May 10 17:07:14
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 10 16:19:14
Moritz: Chom reap sour, bong Villa _/\_

2019 May 07 19:12:10
Johann: Nyom Vithou. Just some hours ago, thought of him.

2019 May 05 04:26:53
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 11:41:08
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 10:27:38
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 03 10:08:09
Khemakumara: Sadhu, sadhu, sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 03 01:17:53
Johann: A meritful new moon Uposatha those celebrating it today.

2019 May 03 01:16:05
Johann: Talk box is buggy and lines love to jump. Better not editing.

2019 May 03 01:14:19
Johann: U Chanroth: "ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ បានទទួលនៅសម្ភារៈមួយចំនួន សម្រាប់កសាងអាស្រមថ្មទូកសូមជូនបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិសទ័ទាំងអស់គ

2019 May 02 15:15:58
Cheav Villa:   <.I.> _/\_

2019 May 02 15:15:17
Cheav Villa: Sorry because of kh font doesn't run well on my phone. Kana go to edit  to see the right  shout but  was wrong by deleting Pou  Chanroth 's  shout

2019 May 02 15:01:04
Cheav Villa: Mudita  :) _/\_

2019 May 02 13:47:17
Moritz: Anumodana puñña kusala! _/\_

2019 May 01 14:49:38
Johann: Now some monks are so close to many, that they can be visited even by feet.

2019 May 01 06:27:25
Johann: Thats accoss the whole city and hot (but cloudy  :) ) Best wishes and greatings.

2019 May 01 06:22:36
Cheav Villa: Get lost in the jungle of Phnom Penh from 2pm till 6pm

2019 May 01 05:40:26
Cheav Villa: Bhante Khemakumara arrived at Wat Sophea Khun in late evening  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 29 09:19:56
Johann: Meister Moritz

2019 Apr 29 08:51:27
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 29 03:07:40
Moritz: Chom reap leah _/\_ I am going to sleep.

2019 Apr 29 02:59:19
Cheav Villa:  _/\_

2019 Apr 29 02:41:01
Moritz: _/\_ Bong Villa

2019 Apr 29 01:02:45
Johann: let's see wheter the rain has swept away the new floor ...

2019 Apr 28 13:58:19
Cheav Villa: First time of Heavy rain in Phnom Penh  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:33:14
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:21:50
Johann: Oh, rain.

2019 Apr 28 08:46:02
Johann: Pleasing soft weather, yes  :)

2019 Apr 28 08:45:28
Johann: Atma rejoices with the may who possible are able to see a death man walking toward the deathless, and have even occation for a lot of spontan merits.

2019 Apr 28 07:31:59
Cheav Villa: May​ Bhante be well  _/\_ _/\_ _/\_  The sky has been cloudy since 10:30am

2019 Apr 28 03:02:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 May Bhante Khemakumara walk(nimun) safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 20:51:41
Johann:  :)

2019 Apr 27 20:51:11
Johann: may it be cloudy (in the hot time) so that feet may be well

2019 Apr 27 17:53:19
Moritz: May Bhante travel safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:38:40
Cheav Villa: May​ the Mighty Devas protected Bhante Khemakumara along the path to Wat Sophea Khun  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:03:29
Cheav Villa: ខ្ញុំ​កូណាបាន លឺថា ព្រះអង្គ​ Kemakumara នឹង​និមន្ត ចេញពី វត្ត​អកយំ​ នៅថ្ងៃស្អែក

2019 Apr 27 16:01:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 14:28:42
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 27 06:55:13
Johann: Nyom Villa

2019 Apr 27 06:54:35
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 06:31:42
Johann: Nyom Moritz

2019 Apr 27 06:09:34
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 27 05:42:54
Moritz: _/\_

2019 Apr 27 00:54:04
Johann: A blessed and meritful halfmoon Sila-day

2019 Apr 25 07:32:44
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻អរព្រះគុណ ព្រះអង្គ

2019 Apr 25 04:42:51
Johann: Sokh chomreoun, Nyom. (May well-being come to fullfillment.)

2019 Apr 25 02:30:46
Ieng Puthy: តេីលោកRoman មានបំណងទៅវត្តអកយំនៅថ្ងៃណាដែរ?ព្រះអង្គ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 25 02:29:26
Ieng Puthy: ករុណានិង បងសុភឿន នឹងជូនលោកRoman ទៅវត្តអកយំបាន

2019 Apr 25 02:28:00
Ieng Puthy: ករុណានិង បង សុភឿន នឹងជួយស

2019 Apr 25 02:27:00
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុព្រះអង្គ Vandami Bhante

2019 Apr 24 17:56:05
Cheav Villa: កូណា សរសេរពួកយើង​ គឺជំនួសមុខ​ បងពុទ្ធីនិងសុភឿន  _/\_

2019 Apr 24 17:54:42
Cheav Villa: បង​ពុទ្ធី បានអោយកូណាសួរអំពីពេលវេលា​ ដែលលោកRoman នឹងទៅអកយំ _/\_

2019 Apr 24 17:52:47
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_  កូណាបាន ប្រាប់បងពុទ្ធី និង​សុ​ភឿន ប្រសិនបើគាត់អាចជួយបាន ព្រោះកូណាមិនមានសេរីភាពច្រើនដូចពួកគាត់

2019 Apr 24 17:01:34
Johann: Modern (ab)art of conversation and old patient culture...  :) great training only serious take on and rushing hide on messanger, fb, or in the ocean of Maras internet. Mudita.  :)

2019 Apr 23 13:36:18
Cheav Villa: Kana :D _/\_

2019 Apr 23 13:24:57
Johann: ? But light is always good. Oh, maybe the honey bee candles...: Atma told Upasika Sophorn to take them with her to share, since the mices would eat them away here. Mudita

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Seien Sie nicht berührt davon! - Don't be touched by it!  (Read 7345 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Johann

  • Samanera
  • Very Engaged Member
  • *
  • Sadhu! or +361/-0
  • Gender: Male
  • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Seien Sie nicht berührt davon! - Don't be touched by it!
« on: October 31, 2015, 08:07:12 AM »
[English after the German translation: click here ]

"Buddhistische Praxis" ist ja oft nichts anderes, wie weitverbreitet, als vor dem Grund, der Ursache von Leiden, der Berührung, auf falsche Weise, aus Unverständnis entziehen zu wollen, und so entsteht da entweder äußerliche Weltflucht oder innerliche Entwicklung von Hinnahme durch Entwicklung von "Haushältergleichmut".

Um zu lernen, was da eigentlich berührt wird, wo und wie Berührung standfindet, und was man der Berührung entziehen muß, hier ein paar Lehreauszüge:


Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Bhumija Sutta: An Bhumija

In Savatthi verweilend. Da ging der Ehrw. Bhumija, sich aus seiner Zurückgezogenheit am späten Nachmittag erhebend, zu Ehrw. Sariputta. Mit Ankunft, tauschte er zurvorkommende Grüße mit ihm aus. Nach dem Austausch von freundlichen Grüßen und Zuvorkommenheiten, setze er sich an eine Seite. Als er dort saß, sprach er zum Ehrw. Sariputta: "Freund Sariputta, da sind einige Brahmanen und Besinnliche, Lehrer von Kamma, welche erklären, das Wohl und Weh selbstgemacht ist. Da sind andere Brahmanen und Besinnliche, Lehrer von Kamma, die erklären, daß Wohl und Weh anderergemacht ist. Da sind andere Brahmanen und Besinnliche, Lehrer von Kamma, die erklären, daß Wohl und Weh selbstgemacht und anderergemacht ist. Und dann sind da wieder andere Brahmanen und Besinnliche, Lehrer von Kamma, die erklären, das Wohl und Weh weder selbstgemacht noch anderergemacht sind, sonder spontan aufkommen. In diesem Fall, Freund Sariputta, was ist des Befreitens Lehrhaltung? Was lehrt er? Antwortend, in einer Weise, in der ich im Einklang mit dem was der Befreite gesagt hat, sprechen werde, den Befreiten nicht falschauslegen, mit dem was nicht tatsächlich ist, und antworten, im Einklang mit dem Dhamma, sodaß jemand, der im Einklang mit dem Dhamma denkt, keinen Grund für Kritik haben würde?"

"Der Befreite, mein Freund, hat gesagt, daß Wohl und Weh bedingt mitaufkommen. Bedingt durch was? Bedingt durch Berührung. Einer in dieser Weise sprechend, würde im Einklang mit dem, was der Befreite gesagt hat, sprechen, würde den Befreiten nicht mit etwas, daß nicht tatsächlich ist, flaschauslegen, und würde im Einklang mit dem Dhamma antworten, sodaß jene, die im Einklang mit dem Dhamma denken, keinen Grund für Kritik hätten.

"Was immer da an Brahmanen und Besinnlichen, Lehrer von Kamma, die erklären, daß Wohl und Weh selbstgemacht sind, selbst dieses ist bedingt durch Berührung. Was immer da Brahmanen und Besinnliche, Lehrer von Kamma, die erklären, daß Wohl und Weg anderergemacht ist, selbst dieses ist bedingt durch Berührung. Was immer da Brahmanen und Besinnliche, Lehrer von Kamma, die erklären, daß Wohl und Weg selbstgemacht und anderergemacht ist, selbst dieses ist bedingt durch Berührung. Was immer da an Brahmanen und Besinnlichen, Lehrern von Kamma, die erklären, daß Wohl und Weh, weder selbstgemacht noch anderergemacht ist, sondern spontan aufkommt, selbst dieses ist bedingt durch Berührung.

"Das irgend ein Brahmane und Besinnlicher, Lehrer von Kamma, der erklärt, daß Wohl und Weh selbstgemacht sind, gegenüber Wohl und Weh, auf andere Weise als durch Berührung, empfindlich sein würde: das ist unmöglich. Das irgend ein Brahmane und Besinnlicher, Lehrer von Kamma, der erklärt, daß Wohl und Weh anderergemacht ist, gegenüber Wohl und Weh, auf andere Weise als durch Berührung, empfindlich sein würde: das ist unmöglich. Das irgend ein Brahmane und Besinnlicher, Lehrer von Kamma, der erklärt, daß Wohl und Weh selbstgemacht und anderergemacht ist, gegenüber Wohl und Weh, auf andere Weise als durch Berührung, empfindlich sein würde: das ist unmöglich. Das irgend ein Brahmane und Besinnlicher, Lehrer von Kamma, der erklärt, daß Wohl und Weh weder selbstgemacht noch anderergemacht ist, jedoch spontan aufkommt, gegenüber Wohl und Weh, auf andere Weise als durch Berührung, empfindlich sein würde: das ist unmöglich."

Nun passierte es so, daß der Ehrw. Ananda, diese Unterhaltung zwischen dem Ehrw. Sariputta und dem Ehrw. Bhumija zufällig mithörte. Dann ging er zum Befreiten, und mit Ankunft, sich vor ihm verneigt, setzte er sich auf eine Seite. Als er dort saß, berichtete er die gesamte Unterhaltung dem Befreiten.

[Der Befreite sagte:] "Hervorragend, Ananda. Hervorragend. Einer richtig antwortend, würde antworten, wie es der Ehrw. Sariputta getan hat.

"Ich habe gesagt, Ananda, daß Wohl und Weh bedingt aufkommend sind. Bedingt durch was. Bedingt durch Berührung. Einer in dieser Weise sprechend, würde im Einklang mit Dhamma, daß ich gesagt habe, sprechen, würde mich nicht falschdarstellen, mit dem was nicht tatsächlich ist, und würde im Einklang mit dem Dhamma antworten, sodaß jene, die im Einklang mit Dhamma denken, keinen Grund für Kritik hätten.

"Was immer da an Brahmanen und Besinnlichen, Lehrer von Kamma, die erklären, daß Wohl und Weh selbstgemacht sind, selbst dieses ist bedingt durch Berührung. Was immer da Brahmanen und Besinnliche, Lehrer von Kamma, die erklären, daß Wohl und Weg anderergemacht ist, selbst dieses ist bedingt durch Berührung. Was immer da Brahmanen und Besinnliche, Lehrer von Kamma, die erklären, daß Wohl und Weg selbstgemacht und anderergemacht ist, selbst dieses ist bedingt durch Berührung. Was immer da an Brahmanen und Besinnlichen, Lehrern von Kamma, die erklären, daß Wohl und Weh, weder selbstgemacht noch anderergemacht ist, sondern spontan aufkommt, selbst das ist bedingt durch Berührung.

"Das irgend ein Brahmane und Besinnlicher, Lehrer von Kamma, der erklärt, daß Wohl und Weh selbstgemacht sind, gegenüber Wohl und Weh, auf andere Weise als durch Berührung, empfindlich sein würde: das ist unmöglich. Das irgend ein Brahmane und Besinnlicher, Lehrer von Kamma, der erklärt, daß Wohl und Weh anderergemacht ist, gegenüber Wohl und Weh, auf andere Weise als durch Berührung, empfindlich sein würde: das ist unmöglich. Das irgend ein Brahmane und Besinnlicher, Lehrer von Kamma, der erklärt, daß Wohl und Weh selbstgemacht und anderergemacht ist, gegenüber Wohl und Weh, auf andere Weise als durch Berührung, empfindlich sein würde: das ist unmöglich. Das irgend ein Brahmane und Besinnlicher, Lehrer von Kamma, der erklärt, daß Wohl und Weh weder selbstgemacht noch anderergemacht ist, jedoch spontan aufkommt, gegenüber Wohl und Weh, auf andere Weise als durch Berührung, empfindlich sein würde: das ist unmöglich.

"Wenn da ein Körper ist, kommen Wohl und Weh innerlich, mit einer körperlichen Absicht, als Ursache, auf; oder wenn da Sprache ist, kommen Wohl und Weh innerlich, mit einer sprachlichen Absicht, als Ursache, auf; oder wenn da Verstand ist, kommen Wohl und Weh innerlich, mit einer Verstandesabsicht, als Ursache, auf.

"Aus Unwissenheit als vorausgesetzte Bedingung, gestaltet da einer entweder aufgrund des eigenen Übereinkommens, körperliche Gestaltungen, wodurch dieses Wohl und Weh innerlich aufkommt, oder einer gestaltet, aufgrund von anderer, körperliche Gestaltungen, wodurch dieses Wohl und Weh innerlich aufkommt. Entweder wachsam, gestaltet einer körperliche Gestaltungen, wodurch dieses Wohl und Weh innerlich aufkommt, oder einer gestaltet unwachsam, körperliche Gestaltungen, wodurch diese Wohl und Weh innerlich aufkommt. (Gleich mit sprachlichen und Gestaltungen des Verstandes.)

"Nun, Unwissenheit ist an diese Dinge gebunden. Aus dem rückstandlosen Schwinden und Beenden von eben dieser Unwissenheit, existiert da mit länger der [Sinn von] Körper, aufgrund welchem, dieses Wohl und Weh innerlich aufkommt. Da existiert nicht länger die Sprache... der Verstand, aufgrund welchem, dieses Wohl und Weh innerlich aufkommt. Da existiert nicht länger das Feld, der Ort, die Dimension, oder die Angelegenheit, aufgrund welchem, Wohl und Weh innerlich aufkommen."

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Bedingtes Mitaufkommen

"Nun wenn das Auge innerlich intakt ist, aber äußerliche Formen nicht in den Bereich kommen, noch hier ein entsprechendes Einbringen ist, dann ist da kein Aufscheinen einer entsprechenden Art von Bewußtsein. Wenn das Auge innerlich intakt ist, und äußerliche Formen in den Bereich kommen, aber da kein entsprechendes Einbringen ist, dann ist da kein Aufscheinen einer entsprechenden Art von Bewußtsein. Aber wenn das Auge innerlich intakt ist, und äußerliche Formen in den Bereich kommen, und da ein entsprechendes Einbringen ist, dann ist da das Aufscheinen einer entsprechenden Art von Bewußtsein.

"Die Form, welche so ins Entstehen gekommen ist, wird unter Formfesthalteansammlung zusammengefaßt. Das Gefühl, welches so ins Entstehen gekommen ist, wird unter Gefühlfesthalteansammlung zusammengefaßt. Die Vorstellung, welche so ins Entstehen gekommen ist, wird unter Vorstellungfesthalteansammlung zusammengefaßt. Die Gestaltungen, welche so ins Entstehen gekommen sind, werden unter Gestaltungenfesthalteansammlung zusammengefaßt. Das Bewußtsein, welches so ins Entstehen gekommen ist, wird unter Bewußtseinfesthalteansammlung zusammengefaßt. Jemand bedenkt: 'Dieses, so scheint es, ist wie da Versammlung, Zusammentreffen und Annäherung von diesen fünf Festhalteansammlungen ist. Nun, der Befreite hatte gesagt: "Wer immer bedingtes Mitaufkommen sieht, sieht das Dhamma, wer immer das Dhamma sieht, sieht bedingtes Mitaufkommen." [4] Und diese Dinge, die fünf Festhalteansammlungen, sind bedingt mitaufgekommen.[5] Jede Begierde, Umschlingen, Ergreifen und Festhalten, an diesen fünf Festhalteansammlungen, ist die Ursache von Streß. Und jedes Überwältigen von Gegierde, Umschlingen, Ergreifen und Festhalten an diesen fünf Festhalteansammlungen, ist die Beendigung von Streß.' [6] Und selbst in diesem Ausmaß, Freunde, hat der Bhikkhu ein großes Geschäft vollbracht.

"Nun, wenn das innerliche Ohr intakt ist...

"Nun, wenn die innerliche Nase intakt ist...

"Nun, wenn die innerliche Zunge intakt ist...

"Nun, wenn der innerliche Körper intakt ist...

"Nun wenn der Verstand innerlich intakt ist, aber äußerliche Gedanken nicht in den Bereich kommen, noch hier ein entsprechendes Einbringen ist, dann ist da kein Aufscheinen einer entsprechenden Art von Bewußtsein. Wenn der Verstand innerlich intakt ist, und äußerliche Gedanken in den Bereich kommen, aber da kein entsprechendes Einbringen ist, dann ist da kein Aufscheinen einer entsprechenden Art von Bewußtsein. Aber wenn der Verstand innerlich intakt ist, und äußerliche Gedanken in den Bereich kommen, und da ein entsprechendes Einbringen ist, dann ist da das Aufscheinen einer entsprechenden Art von Bewußtsein.

"Die Form, welche so ins Entstehen gekommen ist, wird unter Formfesthalteansammlung zusammengefaßt. Das Gefühl, welches so ins Entstehen gekommen ist, wird unter Gefühlfesthalteansammlung zusammengefaßt. Die Vorstellung, welche so ins Entstehen gekommen ist, wird unter Vorstellungfesthalteansammlung zusammengefaßt. Die Gestaltungen, welche so ins Entstehen gekommen sind, werden unter Gestaltungenfesthalteansammlung zusammengefaßt. Das Bewußtsein, welches so ins Entstehen gekommen ist, wird unter Bewußtseinfesthalteansammlung zusammengefaßt. Jemand bedenkt: 'Dieses, so scheint es, ist wie da Versammlung, Zusammentreffen und Annäherung von diesen fünf Festhalteansammlungen ist. Nun, der Befreite hatte gesagt: "Wer immer bedingtes Mitaufkommen sieht, sieht das Dhamma, wer immer das Dhamma sieht, sieht bedingtes Mitaufkommen." Und diese Dinge, die fünf Festhalteansammlungen, sind bedingt mitaufgekommen. Jede Begierde, Umschlingen, Ergreifen und Festhalten, an diesen fünf Festhalteansammlungen, ist die Ursache von Streß. Und jedes Überwältigen von Gegierde, Umschlingen, Ergreifen und Festhalten an diesen fünf Festhalteansammlungen, ist die Beendigung von Streß.' [6] Und selbst in diesem Ausmaß, Freunde, hat der Bhikkhu ein großes Geschäft vollbracht."Buddhist practice is often nothing else, like wide spread, as the try to escape form the foundation, the cause of suffering, the contact, in a wrong way, out of unknowing and out of that there comes either outwardly world escape or inwardly development of acquiesce by developing of "householder equanimity"

To learn what actually is touched, where and how contact comes into being and what one would need to from contact, here are some discourses:


Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Bhumija Sutta: To BhumijaStaying at Savatthi. Then Ven. Bhumija, arising from his seclusion in the late afternoon, went to Ven. Sariputta. On arrival, he exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sariputta, "Friend Sariputta, there are some brahmans & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made. There are other brahmans & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are other-made. Then there are other brahmans & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made & other-made. And then there are still other brahmans & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are neither self-made nor other-made, but arise spontaneously. In this case, friend Sariputta, what is the Blessed One's doctrine? What does he teach? Answering in what way will I speak in line with what the Blessed One has said, not misrepresent the Blessed One with what is unfactual, and answer in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma will have grounds for criticism?"

"The Blessed One, my friend, has said that pleasure & pain are dependently co-arisen. Dependent on what? Dependent on contact. One speaking in this way would be speaking in line with what the Blessed One has said, would not be misrepresenting the Blessed One with what is unfactual, and would be answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma would have grounds for criticism.

"Whatever brahmans & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made, even that is dependent on contact. Whatever brahmans & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are other-made, even that is dependent on contact. Whatever brahmans & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made & other-made, even that is dependent on contact. Whatever brahmans & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are neither self-made nor other-made, but arise spontaneously, even that is dependent on contact.

"That any brahmans & contemplatives — teachers of kamma who declare that pleasure & pain are self-made — would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: that isn't possible. That any brahmans & contemplatives — teachers of kamma who declare that pleasure & pain are other-made... self-made & other-made... who declare that pleasure & pain are neither self-made nor other-made, but arise spontaneously — would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: that isn't possible."

Now it so happened that Ven. Ananda overheard this conversation between Ven. Sariputta & Ven. Bhumija. Then he went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he reported the entire conversation to the Blessed One.

[The Blessed One said:] "Excellent, Ananda. Excellent. One rightly answering would answer as Ven. Sariputta has done.

"I have said, Ananda, that pleasure & pain are dependently co-arisen. Dependent on what? Dependent on contact. One speaking in this way would be speaking in line with what I have said, would not be misrepresenting me with what is unfactual, and would be answering in line with the Dhamma so that no one whose thinking is in line with the Dhamma would have grounds for criticism.

"Whatever brahmans & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are self-made, even that is dependent on contact. Whatever brahmans & contemplatives, teachers of kamma, who declare that pleasure & pain are other-made... self-made & other-made... neither self-made nor other-made, but arise spontaneously, even that is dependent on contact.

"That any brahmans & contemplatives — teachers of kamma who declare that pleasure & pain are self-made — would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: that isn't possible. That any brahmans & contemplatives — teachers of kamma who declare that pleasure & pain are other-made... self-made & other-made... neither self-made nor other-made, but arise spontaneously — would be sensitive to pleasure & pain otherwise than through contact: that isn't possible.

"When there is a body, pleasure & pain arise internally with bodily intention as the cause; or when there is speech, pleasure & pain arise internally with verbal intention as the cause; or when there is intellect, pleasure & pain arise internally with intellectual intention as the cause.

"From ignorance as a requisite condition, then either of one's own accord one fabricates bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally, or because of others one fabricates bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally. Either alert one fabricates bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally, or unalert one fabricates bodily fabrication on account of which that pleasure & pain arise internally. (Similarly with verbal & intellectual fabrications.)

"Now, ignorance is bound up in these things. From the remainderless fading & cessation of that very ignorance, there no longer exists [the sense of] the body on account of which that pleasure & pain internally arise. There no longer exists the speech... the intellect on account of which that pleasure & pain internally arise. There no longer exists the field, the site, the dimension, or the issue on account of which that pleasure & pain internally arise."

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Dependent Co-arising

"Now if internally the eye is intact but externally forms do not come into range, nor is there a corresponding engagement, then there is no appearing of the corresponding type of consciousness. If internally the eye is intact and externally forms come into range, but there is no corresponding engagement, then there is no appearing of the corresponding type of consciousness. But when internally the eye is intact and externally forms come into range, and there is a corresponding engagement, then there is the appearing of the corresponding type of consciousness.

"The form of what has thus come into being is gathered under the form clinging-aggregate. The feeling of what has thus come into being is gathered under the feeling clinging-aggregate. The perception of what has thus come into being is gathered under the perception clinging-aggregate. The fabrications of what has thus come into being are gathered under the fabrication clinging-aggregate. The consciousness of what has thus come into being is gathered under the consciousness clinging-aggregate. One discerns, 'This, it seems, is how there is the gathering, meeting, & convergence of these five clinging-aggregates. Now, the Blessed One has said, "Whoever sees dependent co-arising sees the Dhamma; whoever sees the Dhamma sees dependent co-arising."[4] And these things — the five clinging-aggregates — are dependently co-arisen.[5] Any desire, embracing, grasping, & holding-on to these five clinging-aggregates is the origination of stress. Any subduing of desire & passion, any abandoning of desire & passion for these five clinging-aggregates is the cessation of stress.' [6] And even to this extent, friends, the monk has accomplished a great deal.

"Now if internally the ear is intact...

"Now if internally the nose is intact...

"Now if internally the tongue is intact...

"Now if internally the body is intact...

"Now if internally the intellect is intact but externally ideas do not come into range, nor is there a corresponding engagement, then there is no appearing of the corresponding type of consciousness. If internally the intellect is intact and externally ideas come into range, but there is no corresponding engagement, then there is no appearing of the corresponding type of consciousness. But when internally the intellect is intact and externally ideas come into range, and there is a corresponding engagement, then there is the appearing of the corresponding type of consciousness.

"The form of what has thus come into being is gathered under the form clinging-aggregate. The feeling of what has thus come into being is gathered under the feeling clinging-aggregate. The perception of what has thus come into being is gathered under the perception clinging-aggregate. The fabrications of what has thus come into being are gathered under the fabrication clinging-aggregate. The consciousness of what has thus come into being is gathered under the consciousness clinging-aggregate. One discerns, 'This, it seems, is how there is the gathering, meeting, & convergence of these five clinging-aggregates. Now, the Blessed One has said, "Whoever sees dependent co-arising sees the Dhamma; whoever sees the Dhamma sees dependent co-arising." And these things — the five clinging-aggregates — are dependently co-arisen. Any desire, embracing, grasping, & holding-on to these five clinging-aggregates is the origination of stress. Any subduing of desire & passion, any abandoning of desire & passion for these five clinging-aggregates is the cessation of stress.' And even to this extent, friends, the monk has accomplished a great deal."

That is what Ven. Sariputta said. Gratified, the monks delighted in Ven. Sariputta's words.
« Last Edit: October 31, 2015, 08:12:13 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: