Recent Topics

[March 26, 2019, 11:58:09 AM]

[March 26, 2019, 11:45:24 AM]

[March 26, 2019, 11:13:22 AM]

[March 26, 2019, 10:50:13 AM]

[March 26, 2019, 01:11:33 AM]

[March 25, 2019, 02:25:39 PM]

[March 25, 2019, 12:18:41 PM]

[March 25, 2019, 07:56:58 AM]

[March 25, 2019, 06:00:12 AM]

[March 25, 2019, 12:37:40 AM]

[March 24, 2019, 12:26:55 PM]

[March 24, 2019, 08:29:57 AM]

[March 20, 2019, 06:59:48 PM]

[March 20, 2019, 01:12:07 AM]

[March 18, 2019, 11:10:31 AM]

[March 17, 2019, 06:09:06 AM]

[March 17, 2019, 12:14:09 AM]

[March 16, 2019, 04:47:08 AM]

[March 15, 2019, 04:34:31 PM]

[March 15, 2019, 04:32:21 PM]

[March 15, 2019, 04:29:51 PM]

[March 15, 2019, 04:28:17 PM]

[March 15, 2019, 04:26:30 PM]

[March 15, 2019, 04:20:06 PM]

[March 15, 2019, 04:18:22 PM]

[March 15, 2019, 04:17:08 PM]

[March 15, 2019, 03:57:05 AM]

[March 15, 2019, 03:56:11 AM]

[March 15, 2019, 03:55:08 AM]

[March 15, 2019, 03:54:13 AM]

[March 15, 2019, 03:52:55 AM]

[March 14, 2019, 03:22:34 PM]

[March 14, 2019, 03:10:03 PM]

[March 14, 2019, 03:06:17 PM]

[March 14, 2019, 10:18:44 AM]

[March 14, 2019, 08:33:43 AM]

[March 14, 2019, 08:16:10 AM]

Talkbox

2019 Mar 26 01:18:56
Cheav Villa:  :D _/\_

2019 Mar 26 01:18:46
Cheav Villa: មិនខុសពីរឿងទៅសុំសៀវភៅសន្ទនានុក្រម នៅវ ត្ត បញ្ញា​ និង..

2019 Mar 26 01:16:15
Cheav Villa: កូណា ជារឿងដែលម្នាក់បានទទួលស្តាប់ និងធ្វើតាមតែមិនបានសំរេច តាមគោលដៅ :D _/\_

2019 Mar 25 15:28:24
Johann: Others, even if pure, is open for critic and bad assumings. Envy, jealously... on each side. So to become not susbected, needs good advices, double hard for woman to act perfect.

2019 Mar 25 15:23:21
Johann: Pappies can give good lessons when they don't fall, but the deeper, the hard training, must come from liberal mommies for daughters and liberal pappies for sons, in the world and for beyond.

2019 Mar 25 15:11:15
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 15:04:40
Johann: Does mommy generally don't actually love her child when not react?

2019 Mar 25 15:03:13
Johann: Mommy, mommy... but I like... ohh, they bite me... I am hungry... when do we go back?... why must we sit here... mommy!

2019 Mar 25 15:00:37
Johann: Which can be changed all the time, with feeding rightly.

2019 Mar 25 14:55:50
Cheav Villa: កូណាសង្ឃឹមថា.​ ជារឿងឧបនិស្ស័យ.​  :D _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 14:50:25
Johann: ...teaching and mirror.

2019 Mar 25 14:49:40
Johann: When one is stressed or busy, remember how many times one him/herself was so as well. Intention will always has it's effects, sometimes quick, sometimes even sisters, mother and child... Nyom wouldn't have become here, if there would be not long, long bounds. Watch your child. Thats always a great t

2019 Mar 25 14:40:41
Cheav Villa: _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 14:39:48
Cheav Villa: ព្រោះកូណាមិនអាចទៅឱរ៉ាល់បានកំឡុងពេលនេះ តែអាចជួបនៅភ្នំពេញបាន តែចេតនាម្ខាងមិនចង់ជួប ទើបមិនអាចជួប

2019 Mar 25 14:38:39
Cheav Villa: កូណាគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីចេតនា ដែលម្នាក់មាន និងម្នាក់គ្មាន ក្នុងការ​ជួបគ្នា.ជាហេតុមិនបានជួប :D _/\_

2019 Mar 25 14:37:02
Cheav Villa:    _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 13:44:16
Johann: Nyom Vithou. Foot well again?

2019 Mar 25 11:56:36
Johann: Good stories: The Healing of the Bull and Prisoners of Karma .

2019 Mar 25 11:51:20
Johann: Although monks are allowed to explain how to work oneself out, they are not given to liberate "slaves", prisoner, as this would count as thief.

2019 Mar 25 11:46:29
Johann: When one is "bond" in families, relations... there is so much soil and danger for envy and jealously, and itjs not easy to "pay" one out. Normal being live from making others depending on one and fear to lose a "cattle" they gave so much into.

2019 Mar 25 09:53:57
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 Mar 25 05:00:43
Johann: Some pull back and offer favors, less are giving ways out. Let them wishing to live in cities go back, maintaining homes. Bond by mara there is no escape, they leave alm bowls behind and step into cars, to "help".

2019 Mar 25 04:11:30
Johann: One (who ever) gives the best when helping, assist, in sharing Dhamma, translate it, sort it, easy accessable and maintain it, by proper and given means.

2019 Mar 25 04:03:32
Cheav Villa:  _/\_ _/\_  _/\_

2019 Mar 25 03:53:23
Johann: One stopped at the topic Sangahak, worldily and best. It's hard to try to translate but bears a lot of fruits. Conceit is dangerous, and a feeling of "right" turns quick into lose. Satipatthana, the right workingplaces. And again Ways of  

2019 Mar 25 02:53:11
Kong Sokdina: ដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ មិនប្រមាណ បាននូវសេចក្ដីប្រមាថ។

2019 Mar 24 18:54:30
Cheav Villa: ជាចិត្តលំអៀងព្រោះជំពាក់ក្នុងសេចក្តីស្រលាញ់សាច់ញាតិ​ បងប្អូន.​ ឪពុកម្ដាយ​  ^-^

2019 Mar 24 18:49:47
Cheav Villa: ជារឿងដដែល យូរណាស់មកហើយ  ខ្ញុំ​កូណាគួរតែបានរកឃើញផ្លូវកណ្តាល​  :) _/\_

2019 Mar 24 18:48:21
Cheav Villa: ការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងការជួយអ្នកដទៃ ការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងការចង់អោយគេបានសុខ តែងនាំសេចក្តីទុក្ខ ដល់ខ្លួន

2019 Mar 24 13:23:44
Johann: Nyom Senghour

2019 Mar 23 06:34:02
Johann: No problem Nyom Vithou.

2019 Mar 23 04:32:25
Vithou: ngyom kuna will inform Preah Ang later when kuna get better

2019 Mar 23 04:31:12
Vithou: Preah Ang, ngyom kuna cannot go Phnom Aural tomorrow due to my foot problem. I let is a bit pain and Ngyom kuna cannot walk properly

2019 Mar 20 19:02:36
Johann: May Nyom have a safe and careful travel, when ever he might do.

2019 Mar 20 18:46:53
Johann: Now, Nyom Moritz and Nyom Sophorn are here in the forest. Atma does not know how long.

2019 Mar 20 18:20:42
Vithou: Nyom Kuna planning to see Moritz and Bong Sophorn as well

2019 Mar 20 18:17:26
Vithou: Nyom Kuna planning to go Phnom Oral on Sunday

2019 Mar 20 18:16:07
Vithou: Nyom Kuna was sick too long after remove kidney stone . ( about 2 months ) and skittle busy with human job

2019 Mar 20 18:13:50
Vithou: Is Moritz and Bong Sophorn at Asram now?

2019 Mar 20 18:12:02
Vithou: Kuna Preah Ang

2019 Mar 20 18:05:01
Johann: Nyom Vithou

2019 Mar 20 12:25:25
Johann: here and now

2019 Mar 20 09:04:34
Cheav Villa: To reach the end of the cosmos to go beyond   _/\_

2019 Mar 20 08:49:03
Johann: Oh.. wrong, here: Rohitassa Sutta

2019 Mar 20 08:45:24
Johann: There is nothing to far that the mind, oneself, could not reach it in the Universe. Yet end of suffering can not found. But it requires to reach the end of the cosmos to go beyound. Lokayatika Sutta

2019 Mar 20 08:14:55
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 20 06:34:16
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាសូមថ្វាយបង្គំុ Vandami Bhante ពីចំងាយ

2019 Mar 20 06:32:27
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 សាធុុ សាធុ សាធុ! ថ្ងៃឧបោសថ ករុណាសូមចូលរួមត្រេកអរដែរ😇🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Mar 20 06:13:30
Johann: Mudita

2019 Mar 20 05:52:37
Cheav Villa: ថ្ងៃឧបោសថ​  :)​ កូណាចូលរួមត្រេកអរដល់សេរីភាពរបស់ពួកគាត់  _/\_

2019 Mar 19 13:56:41
Cheav Villa:  _/\_ _/\_  _/\_

2019 Mar 19 08:47:34
Johann: Knowing this, one is able to share family (of supporter), honor, dwelling, gains, dhamma, having a clear sense of gratitude.

2019 Mar 19 08:44:19
Johann: And what is the reason of macchariya disapearing? Knowning, remembering, form, sound...ideas are no refuge, not real, not worthy to fall for, not ones own.

2019 Mar 19 08:41:50
Johann: "May macchariya (stinginess) become its needed reduce, so that the goodness of Dhamma may reaches more intensive", is that right translated? Sadhu. Not an easy task althought one might think.

2019 Mar 19 08:07:30
Cheav Villa: សូមអោយមច្ឆរិយ.​ ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដើម្បីគុណធម៌ដែលខ្ពស់ជាង _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 19 01:39:39
Johann: May all have always a good travel, meet each other in best furtune along there ways. May no one get hurt in the traffic after happiness.

2019 Mar 18 10:21:51
Moritz: hello empty yogi _/\_

2019 Mar 18 10:21:23
Moritz: Vandami bhante _/\_

2019 Mar 18 10:21:22
Moritz: Vandami bhante _/\_

2019 Mar 16 08:19:42
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 Mar 15 04:20:37
Johann: Nyom Buddhi

2019 Mar 14 16:00:28
Cheav Villa: កូណា​ថ្វាយបង្គំ​លា​ សូមព្រះអង្គឆាប់បានសំរាក​  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 14 09:13:11
Kong Sokdina: Hello!

2019 Mar 14 08:35:17
Johann: Nyom Kong Sokdina

2019 Mar 14 08:10:07
Johann: A meritful Sila-day those who observe it today

2019 Mar 13 11:18:19
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 13 09:23:36
Johann: A meritful Sila-day those who observe it today, btw.

2019 Mar 10 02:03:42
Cheav Villa:  _/\_

2019 Mar 09 07:45:59
Moritz: Good morning, Cheav Villa _/\_

2019 Mar 07 12:10:15
Cheav Villa: កូណាព្រះអង្គ  _/\_

2019 Mar 07 12:05:44
Johann: My person is not sure but Nyom Chanroths wife might try to go back from PP tomorrow as well, Nyom.

2019 Mar 07 01:21:24
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 07 01:18:59
Johann: May you have a safe and slow travel.

2019 Mar 07 01:10:20
Cheav Villa: ចេញពី​ភ្នំពេញ​នៅម៉ោង5ព្រឹក :)  _/\_

2019 Mar 07 01:09:25
Cheav Villa: ពួកខ្ញុំកូណា និង បង​ភឿន​ នឹងទៅសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គនៅថ្ងៃស្អែក

2019 Mar 07 01:08:34
Johann: Nyom Villa

2019 Mar 07 01:07:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 06 03:31:04
Cheav Villa: Have a good day to Master Moritz  _/\_

2019 Mar 06 03:29:38
Moritz: And good night for me. :) Chom reap leah. May all have a good Uposatha _/\_

2019 Mar 06 03:27:51
Moritz: Good morning, Cheav Villa _/\_

2019 Mar 06 03:17:49
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Mar 06 03:05:26
Johann: A self-blessed (by ones deeds) Uposathaday today.

2019 Mar 05 11:33:43
Johann: Nyom Chanroth had to stop the work. To difficult to concentrate today. Good training anyway.

2019 Mar 05 10:20:56
Cheav Villa:  :-\ :D _/\_

2019 Mar 05 05:26:54
Johann: A meritful Uposatha those who observe it today.

2019 Mar 05 03:13:37
Johann: Sadhu, Sadhu. Rupam anicca

2019 Mar 05 01:47:58
Ieng Puthy: ករុណាបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ព្រះអង្គពីចំងាយ 🙏🏻ករុណាសូមប្រគេនពរ ព្រះអង្គឆាប់ជាសះស្បេីយ

2019 Mar 05 01:38:52
Ieng Puthy: ករុណាឮថា ព្រះអង្គអាពាធ ជង្គង់ តេីព្រះអង្គបានធូរស្បេីយហេីយឬនៅ?

2019 Mar 05 01:07:09
Ieng Puthy: Good morning ! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំុ Vandami Bante

2019 Mar 04 14:41:21
Johann: Sukha Chomreoun, Nyom

2019 Mar 04 14:18:03
Moritz: Leaving now. May Bhante have a good day. _/\_

2019 Mar 04 13:45:50
Johann: Nyom Moritz

2019 Mar 04 13:19:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Mar 01 16:35:39
Johann: Bhante Indannano  _/\_ How was India in "war times"

2019 Feb 28 11:46:56
Moritz: And good bye again. :) _/\_

2019 Feb 28 11:46:38
Moritz: Vandami, Bhante _/\_

2019 Feb 28 05:25:27
Cheav Villa:   :D_/\_

2019 Feb 28 04:22:46
Johann: 5 o'clock morning  ^-^ (like a taxi driver) may Nyom has well earned and peaceful rest. Mudita.

2019 Feb 28 04:08:09
Moritz: Chom reap leah. I'm going to sleep. _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Wem oder was gegenüber sind Sie loyal?- In regard of what or whom are you loyal?  (Read 16184 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Guest,

Im Bezug auf was könnten Sie behaupten loyal zu sein? Wem gegenüber sind Sie loyal? Wie weit geht Ihre Loyalität? Wo endet und wie Sie?Guest,

In regard of what are you able to claim being loyal? Whom are you loyal to? How far goes your loyalty? Where and how does it end?
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline mukti

 • Sanghamitta
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +7/-0
 • Gender: Male
Was meinen Sie denn mit loyal genau? Laut Duden gibt es da eine Menge synonyme Bedeutungen:

anständig, aufrecht, aufrichtig, ehrenhaft, ehrlich, fair, geradlinig, geradsinnig, glaubwürdig, grundanständig, grundehrlich, gut, hochanständig, integer, ordentlich, redlich, sauber, seriös, solide, treu, unbescholten, vertrauenswürdig, zuverlässig; (schweizerisch) recht; (gehoben) ehrbar, ehrenwert, getreu, getreulich, honett, lauter; (umgangssprachlich) fein; (schweizerisch, sonst umgangssprachlich) senkrecht; (veraltend) brav, honorig, rechtschaffen, wacker.

Nichts davon habe ich vollendet entwickelt, aber ich bemühe mich und gebe die Hoffnung nicht auf.


Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Dank für das Bereitstellen der Synonyme, Upasaka mukti . Ja um jenes geht es, aber die Frage war nicht, ob man schon perfekt ist (man kann ja auch perfekt loyal gegenüber seinen Trübungen sein), sonder, was gegenüber man loyal ist/sein möchte, und ob man das auch ist.

In diesem, nun sicherlich etwas klareren Rahmen, die einfachen und harten Fragen: Im Bezug auf was könnten Sie behaupten loyal zu sein? Wem gegenüber sind Sie loyal? Wie weit geht Ihre Loyalität? Wo endet sie und wie endet Sie?
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline mukti

 • Sanghamitta
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +7/-0
 • Gender: Male
Also ich bin loyal in Bezug auf das Samsara und versuche Loyalität zu entwickeln in Bezug auf die Befreiung von Gier, Hass und Verblendung.

Anders gesagt, meine Loyalität zu Buddha endet bei allerlei Lockungen des Mara.


Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Das man das nicht falsch versteht, Upasaka Mukti ist Nibbana, bzw. dem Dhamma gegenüber loyal und dem Buddha (dem Erwachen),

Tam-ahaṃ dhammaṃ abhipūjayāmi,
Tam-ahaṃ dhammaṃ sirasā namāmi.

Ich verehre zum höchsten Maße dieses Dhamma,
vor diesem Dhamma beuge ich mein Haupt.


Tam-ahaṃ bhagavantaṃ abhipūjayāmi,
Tam-ahaṃ bhagavantaṃ sirasā namāmi.

Ich verehre zum höchsten Maße diesem Erhabenen,
vor diesem Erhabenen beuge ich mein Haupt.


doch endet die Loyalität immer dort wo Mara zum Verführer wird. Und so geht man fremd. Richtig? Samsara gegenüber loyal zu sein, würde ja heißen Mara hoch zu halten.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline mukti

 • Sanghamitta
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +7/-0
 • Gender: Male
Ja mukti verehrt den Dhamma und geht aber fremd. De facto dient er also zwei Herren, wobei er den Eindruck nicht los wird, dass dies bis auf relativ wenige Ausnahmen allgemein der Brauch ist.
« Last Edit: January 31, 2016, 11:23:20 AM by mukti »

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
...wobei er den Eindruck nicht los wird, dass dies bis auf relativ wenige Ausnahmen allgemein der Brauch ist.
Die Kraft der Masse gibt Gefühl der Sicherheit. Das ist der Grund, warum man sich mit gleichgesinnten (im Bestreben) abgeben muß, um sich in der Loyalität zu stützen. Also der Masse gegenüber loyal zu sein, ist in der Tat ein sehr großes Hindernis, werter Upasaka Mukti. Atma übersetzt gerade (oder hat Morgens damit begonnen) Zuflucht in den Buddha, das Dhamma und die Sangha . Wunderbare Einleitung zur Wichtigkeit der Loyalität am richtigen Platz.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline mukti

 • Sanghamitta
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +7/-0
 • Gender: Male
So ist es. Sind Sie jetzt eigentlich ein Bikkhu geworden Herr Atma?

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
So hat Loyalität zu den Drei Juwelen und Nibbana immer den Geschmack von Loslassen, Upasaka mukti . Man könnte auch sagen, letztlich sich wirklich loyal zu sein, bedeutet dem Loslassen loyal zu sein. Loslassen von allem das nicht das eigene ist und damit zu langfristigem Glück führt.

Zum Umgang, aus dem Aufsatz:
Tatsächlich sind es diese inneren Gefahren, die Sie empfänglich gegenüber ungeschickten äußeren Einflüssen, um damit zu beginnen, belassen. Wenn Sie angeboren vertrauenswürdig und gut wären, hätten schlechte äußere Umstände keine Macht über Sie. Doch, so wie der Buddha aufzeigte, ist der Geist zu allem fähig. Und auch wenn er ein Meister im Finden von Gleichnissen war, mußte er eingestehen, daß er keine passende Beschreibung dafür hat, wie schnell sich der Geist selbst wenden kann. Liebe kam sich zu Haß wenden, gute Qualitäten in tückische, und selbst "das Zwinkern eines Auges" ist hierzu langsam im Vergleich. Nur wenn geübt, kann der Geist sich seine eigene Zuflucht werden, und nur wenn er einen Sinne von Gewissenhaftigkeit erlangt, die Wahrnehmung, daß seine Handlungen Verletzung erzeugen und das die Schäden durch umsichtige Anstrengung abgehalten werden können, wird er sich willig der Übung unterziehen. Nur wenn er die Gefahren sieht, die er zu erzeugen fähig ist, wird er sich nach äußeren Zufluchten umsehen, unter denen er üben kann.

* Johann anmerkend
Sind Sie jetzt eigentlich ein Bikkhu geworden Herr Atma?
Atma (Atman = Ich/Ich-Heit, hier übliche höfliche Ansprache der eigenen Person, wenn mit Laien sprechend) hat es nicht so mit Werden und Sein. Atma ist der Sangha vor einiger Zeit formal als Eingeweihter beigetreten, ist jedoch noch keiner Sangha begegnet, wo eine formale Hocheinweihung entsprechend der Vinaya wirklich möglich wäre, und die Bedingungen gegeben wären. Praktisch, abseits der Abwicklungen, hält sich Atma so weit es möglich ist, an die Regeln der Bhikkhus und schränk sich nicht auf die formalen Regeln der Samanera ein. Was Bhikkhu im idealen Sinn (einem Arahat gleich) betrifft, wo man von geworden vielleicht sprechen könnte, da ist sicher noch einiges loszulassen. Wie auch immer, eine sehr gute Frage, über die man (eigentlich jedermann) sehr oft nachdenken sollte und eine Frage, der man sich leicht abschneidet, wenn man glaubt ein Bhikkhu zu sein. Ein Problem, dem formale Bhikkhus gar nicht so leicht entgehen.
« Last Edit: February 01, 2016, 02:04:56 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline mukti

 • Sanghamitta
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +7/-0
 • Gender: Male
Ja leuchtet alles ein. Und es ist gut wie ein Bikkhu zu leben. Und das hier:

Quote from: Über alle Richtungen hinaus
Nur wenn er die Gefahren sieht, die er zu erzeugen fähig ist, wird er sich nach äußeren Zufluchten umsehen, unter denen er üben kann.

Das ist merkwürdig, es ist nicht so besonders schwierig die Gefahren zu sehen, dennoch erzeugt man sie.

Sagt auch eine indische Überlieferung:

Quote from: Indische Überlieferung
Das Seltsamste in der Welt ist, dass jeder sieht wie um ihn herum Alter, Krankheit, Tod und unzählige Leiden stattfinden, dennoch denkt fast jeder: "Mich wird es nicht treffen und ich werde ewig leben".

So viele Menschen haben entsetzliches durchgemacht im Krieg oder sonstwie, aber sobald es wieder besser geht, denken sie vor allem an Sinnesbefriedigung. Das ist eben die Verblendung, es dauert sehr lange bis die sich lichtet, bis man sich überhaupt mal näher damit befasst, viele Leben glaube ich.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Und das hier:

Quote from: Über alle Richtungen hinaus
Nur wenn er die Gefahren sieht, die er zu erzeugen fähig ist, wird er sich nach äußeren Zufluchten umsehen, unter denen er üben kann.

Das ist merkwürdig, es ist nicht so besonders schwierig die Gefahren zu sehen, dennoch erzeugt man sie.
Das stimmt nicht wirklich. Auf dieser Ebene ist es glauben. Man spielt immer noch herum und meint oder hofft, daß da ein Abschneider ist, oder alles nicht so schlimm sein wird. Dieses ist ja besonders verführerisch in der modernen Welt, wo da so viele soziale Netze sind. Nicht zu sprechen, daß man Alter, Krankheit, Tod gar nicht wirklich, schon gar nicht täglich zu Gesicht bekommt. Also Leiden zu sehen, den Boten zu begegnen, und ein Aufkommen von Samvega und einer Dringlichkeit, ist nicht normal. "Buddhismus" boomt ja nicht, weil da so viel Samvega im Westen ist, sondern weil da noch mal ein anderer Kick versprochen wurde. Wenn man etwas wirklich sieht, Nachteile, dann legt man es ab. Das ist die eine Seite. Und selbst wenn man es glaubt, oder ahnt, ist da immer noch die Ungewissheit, daß da eine alternativer Weg ist, und der alternative Weg erfordert auch noch, daß man seine alten Zufluchten aufgibt. Das ganze Sinnesglück, nach und nach. All das fällt leichter, wenn man Jhana erlangt hat, oder Einsicht zu einem gewissen Grad. Bis zu einem Grad, den man erste Stufe der Erleuchtung nennt. Sobald man gesehen hat, wirklich weiß, ist dann auch keine Macht mehr, die einem wieder weg von der Fährte zum Todlosen bringt.

Quote from: Upasaka Mukti
Sagt auch eine indische Überlieferung:

Quote from: Indische Überlieferung
Das Seltsamste in der Welt ist, dass jeder sieht wie um ihn herum Alter, Krankheit, Tod und unzählige Leiden stattfinden, dennoch denkt fast jeder: "Mich wird es nicht treffen, und ich werde ewig leben".

So viele Menschen haben Entsetzliches durchgemacht im Krieg oder sonstwie, aber sobald es wieder besser geht, denken sie vor allem an Sinnesbefriedigung. Das ist eben die Verblendung, es dauert sehr lange bis die sich lichtet, bis man sich überhaupt mal näher damit befasst, viele Leben, glaube ich.

Wie hier das Bildnis von ¿ Appamada ? , von Anonymous Ape . Wundervoll! Und doch wenige sind wirklich "gesegnet" und das sehend, sollte man noch mehr mudita (Anerkennung) seiner bereits entwickelten Güte und Verdienste haben. Aber wer schätzt schon all die Opfer und Köpfe, die er/sie gelassen hat. Und selbst wenn da Vollblutpferde sind, gibt es auch hier verschiedene.
"Da sind diese vier Arten hervorragender Vollblutrosse die, in dieser Welt existierend, zu finden. Welche vier? Die Gerte

Und dann war da wieder die Sache mit der Masse. Warum verschendet man seine Zeit damit nachzudenken, warum man mit den Lemmingen zieht?

Und dann ist da die Sache, wie man im letzten der Pferde erkennen kann, daß es vielen so passiert, wenn es dann brennt, und man dann sieht "oh! Dukkha ist wirklich", daß es dann zu spät ist, man zu schwach ist, oder andere Umstände den Zug abfahren lassen. Und aus all den Gefahren heraus, wird leicht verständlich, warum da so viel Zunder seitens des Lehrers ist, der weiß. So wie Eltern, die ein Kind zur Schule drängen, oder von Dingen, die ihm schaden, abhalten.

Für wieviele Leute in der modernen Welt, gelten selbst die Eltern als erste Zuflucht? Wer ist schon selbst gegenüber den ersten Göttern loyal? Und deren Güte ist nicht einmal zu übersehen, sondern unmittelbar und gegenwärtig.

Solange man Erscheinungen als ist, und ist so betrachtet, Menschen sind..., so ist es..., mag man "vor diesem kommt jenes, mit dem aufkommen dessen, kommt dieses auf, mit dem Beenden von diesem endet jenes, mit dem Schwinden dessem, vergeht dieses" nicht als Maßstab sehen, und kreist in Papanca herum. Die Menschen sind so, Westler so, ich so... So verstrickt, wieder den Zug zu verpassen, das Sie glauben, so wird das immer sein, und das ganze paßt dann noch herlich mit den Neigungen der Trübungen zusammen, mit Gier, Haß und Unwissenheit.


Äußere Gefahren kommen in Form von anderer Leute Beispiel und Lehren, welche Sie davon abhalten mögen eine Anstrengung zu tun, den Pfad zu Nibbāna zu folgen, auf. Innere Gefahren kommen von Ihrer Gier, Ablehnung und Verwirrung, welche das Begehren den Pfad zu folgen, gänzlich blockieren können.

Tatsächlich sind es diese inneren Gefahren, die Sie empfänglich gegenüber ungeschickten äußeren Einflüssen, um damit zu beginnen, belassen. Wenn Sie angeboren vertrauenswürdig und gut wären, hätten schlechte äußere Umstände keine Macht über Sie.[/lde]

Und dann kommt da noch das gefälschte Dhamma dazu und jene, die einem erzählen, daß man gut ist, im Grunde ja alles Gut in sich trägt. Und auch noch der Glaube, daß sich Verblendungen alleine lichten, eine Frage von Geduld sind. Entspannt, zu einem gewissen Grad, kann man nur dann sein, wenn man den Strom erreicht hat. Und wie weiß man, daß man den Strom erreicht hat?

Wenn da unerschütterliches Vertrauen ist, in den Buddha, das Dhamma und die Sangha, und wenn man Sila nicht mehr übertritt. Die Tugend natürlich geworden ist, man die Gefahren wirklich sieht.

Dem vierten Himmelboten zu begegnen, einem Samana, ist dann die nächste Seltenheit, neben dem Erkennen von Dukkha. Wenn man die ganze Zahl an Allerweltsmönche hernimmt, ist das wirklich nicht einfach. Da sind jene, die fleissig mitmachen am Bestreben des Sozialisierens und einen Lebensunterhalt aus dem Erbe des Buddhas machen, und sich mit den Zweiflern paaren und sich dort anpassen und ihnen damit das Gefühl geben, daß sie nun Buddhisten sind, jetzt, wo sie auch einen Mönch unter ihnen haben, der ihnen den Trübungen entsprechend den wirren Gedanken Nahrung gibt.

Und wenn man dann andere trifft, dann sehen Leute, so wie Ajahn Chah das mit der Kokosnuß und der Schale beschrieben hat, Mönche,die die Schale mit sich tragen und glauben nicht, daß sie die Schale nicht essen. Wenn man das sieht, weiß man warum da manche so viel Energie hinein stecken, um diese Verfälschungen und falschen Anschauungen korrigieren möchten, so wie im Aufsatz "Ein Rundherum-Auge ".

Leute verschwenden so viel Zeit mit ihrem Zweifel. Sehen Sie sich all die Foren an, all die endlosen Diskussionen der Theorie. Das ist wie wenn Leute in ein Kloster kommen, und darüber reden, was man alles besser machen könnte. In der selben Zeit könnten Sie so viel Verdienste getan haben, und damit auch Einsicht gewonnen haben. Aber es schmeckt ihnen nicht, das Geben, Dienen, Loslassen, denn sie alle sind auf Früchte aus, würden nur dann loslassen, wenn sie sicher sind, Früchte zu bekommen. Doch sollte man sich davor gerade in Acht nehmen und ja nicht dort loslassen, wo etwas absehbar zu erwarten ist, was weltliche Vergütungen wie Ansehen oder anderes betrifft. So wie in dem Essay das Gleichgewicht von Stolz abwerfen und Bescheidenheit angeführt wird.

Was diese Leute machen, fassen sie es falsch an. Nehmen Sie Sujato her. Vor Jahren hat Atma ihn schon getadelt, Leuten Möglichkeiten zu geben Verdienste zu tun. Und was macht er? Er hat noch immer eine Frucht vor Augen, und sammelt andere Fruchtsammler und Jäger um sich. Wie eine Gruppe von Dieben und Taugenichts, die sich treffen um sich zu beraten, wie sie etwas erbeuten können, ohne etwas dafür zu tun. Nur weil Atma diese Traurige Geschichte hier gestern wieder mal gesehen hat. Leute sind so gierig, daß sie sich, wenn sie sich treffen, nur beraten, wie sie ihrer Gier dienen können. Das nennen sie dann mit Freunden im Dhamma treffen. "Was, wenn ich es tue, wird meine Trübungen nähren?" Das sind alles Bereiche, die nicht mit Namo beginnen, sondern die Machenschaften von Mara und Baka. Deshalb sollte man Plätze, wo kein Respekt, wo kein Dienen, wo kein Geben, wo kein Loslassen gepflogen wird meiden. Den Leute, denen man sich zugeneigt fühlt, mit denen paart man sich schon lange, und wird es noch, wie Sie meinten, lange tun. Es ist selten, das man aus dem Heim in die Hauslosigkeit zieht. All die Unterhaltung aufgeben.

Unterhalter und ihre Kunden, Konsumenten und Ihre Händler, und man trifft dieses Geschwader mit all den selben Figuren überall, wo Leute annehmen Dhamma zu lernen.

Wenn der Buddha sagt, wenn seine Schüler sagen, daß man ausüben muß, um zu verstehen und Vertrauen zu gewinnen, dann hat das seinen Grund, und die Ausübung fängt nicht bei Meditation an, so wie ein Stuhl nicht am dem Baum im Wald feingeschliffen wird. Wenn man dann die Leute im Wald stehen sieht, wie sie verwirrt in Vorstellungen auf der Rinde des Baumes herumschleifen, was soll man da noch sagen. Und wenn sie sich dann dort und da treffen, um sich zu beraten, welches Schleifpapier vielleicht besser wäre, um schneller auf dem Baum im Wald schöne Sessel zu bekommen, wie satirisch würde Ihnen diese Welt erscheinen?

Da kann man *schmunzeln* oder rasseln. Völlig egal. Sebst wenn dann Leute kurze Momente des Einblicks haben, was machen Sie dann? Das selbe wie am Ende jeder Kabarettvorstellung, vielleicht noch klatschen  und beim Hinausgehen noch etwas in den Spendentopf für die Flüchtlinge, welche diese meist gewidmet sind, schmeißen diejenigen, die "gut" sind und sich zumindest für die Unterhaltung verpflichtet fühlen. Jene, die nicht so gut sind, selbst wenn sie ihre Unterhaltung hatten, werden Gründe finden, warum man besser auch das nicht tut. Und die ganzen Spiele, die man so unterhaltend gefunden hatte, wer würde sich diese zu Herzen nehmen? Wer würde das "Gesehene" in die Tat umsetzen? Der Geist hat sich schon wieder in der Welt verstrickt und seine Loyalität vergessen. Da sind schon wieder die Gedanken, die dem Anhäufen Dienen, Arbeit, Auto, Hunger, Müde, Stau, Zeit... sie haben alle Angst keine Zeit für sich zu haben, und stehlen sich ständig ihre Zeit damit. Warum, weil sie lieber mit Geld und Vermögen auf Alter, Kranheit und Tod ausgerüstet sein wollen, ist es ja nicht so, daß sie nicht davon getrieben sind.

Und was werden Sie nach der Vorstellung machen? *schmunzel*

Wenn das dann auch noch so rüber kommt, daß man nicht mal etwas entgegnen kann. Wissen Sie wie Zuseher dann oft reagieren? Verärgert und haben dann erst recht einen Grund, warum Sie nicht mit dem Arbeiten beginnen, nehmen Ihr Schleifpapier und gehen wieder in den Wald, da hat man dann auch immer etwas in der Hand.

Und dann, der Saal schon dunkel, geht die Vorhang wieder auf.

Der ehrenwerte Ajahn Thanissaro hat in "Rundherum-Auge" ja viel klar gestellt, doch eine Sache hat er in dem Essay nicht so herausgearbeitet. Die Sache "keine Bürde für andere zu sein". Auch das wird gerne als Ausrede verwendet, Ausrede dazu, andere nicht dazu anzuregen, die Bhikkhus zu treffen, Dhamma zu lernen, Verdienste zu tun und lieber in seinem Wasserbüffelgleichmut zu verweilen. Oder vielleicht sogar so wie manche Mönche nach dem Tod des Buddha:

"Genug Freunde! Trauert nicht, jammert nicht. Wir sind den großen Asketen gut los. Zu lange, Freunde, wurden wir von ihm unterdrückt, indem er sagte: 'Dieses ist passend für Euch, dieses ist nicht passend für Euch.' Nun soll es uns möglich sein, zu tun wie wir es wünschen, und das was wir nicht wünschen brauchen wir nicht zu tun." - DN 16

Und es ist ja nichts enttäuschender, wenn man schon mal den Saal verlassen hat, dann doch noch mal zurückkehrt, in der Hoffnung den vermissten Hit in der Vorstellung doch noch zu bekommen, und der Unterhalter stellt eine Nummer vor, die man noch nicht kennt.

So ist das mit dem neuen Release "Eine Bürde für Bürdelosigkeit". Ob die Fans zur nächsten Vorstellung kommen, wenn sie doch nur ihre Schlager erwarten oder lieber eigene Fanseiten gründen?

Wie loyal sind die Fans, und was gegenüber sind Sie loyal, wurde mit dem [ you ] -Entwirrungs-BBC gefragt. Man weiß ja wirklich nicht mehr, wann man sich angesprochen fühlen soll, und wann nicht. Ob man sich Dinge zu Herzen nehmen sollte, oder sich daran wieder nur kurz unterhalten, bis es langweilig wird.

Upasika Sophorn hatte Atma vorgestern besucht und Dana an die Sangha getan. Der Abt hänselte Atma, warum er keinen Segen gibt. Weil es die Verdienste schmälert. Dhamma ist es, daß man empfängt. Da war dann auch die kurze Rede über so wenig Zeit, und das da so viel zu machen wäre, was gut ist. Nur selten versteht man, daß Loslassen nur Loslassen ist, und das da kein Weg ist, Loszulassen ohne festzuhalten. "Ja ich würde ja..." ... wenn ich dafür nicht loslassen müßte. Und da gibt es ja viel, daß einem so scheint, loslassen und Anhäufen in einem zu ermöglichen. Zwei Verdienste auf einen Streich, sozusagen. Oder wie sagen es die moderen "Buddhisten", schließlich muß man ja von etwas leben (wenn man Verdienste tut), wenn sie sich Strategien für einen Lebensunterhalt im Dhamma überlegen. "Ist ja menschlich und für einen guten Zweck."

Genug der Unterhaltung, und zurück auf den Arbeitsplatz der Enthaltungsindustrie: Da ist noch viel Arbeit für kommende Generationen zu produzieren, für jene, die vielleicht doch ausüben beginnen wollen anstelle sich mit Quellen der Ausreden zu versorgen.

« Last Edit: December 08, 2016, 09:04:10 PM by Sophorn »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Also Atma hat versucht sich solche Vorstellungen in der Vergangenheit, wiedervorzustellen, und muß sagen, daß Sie stets die Loyalität gefördert haben, wenn man Einsicht auf den Spiegel erfährt. Aber das hängt wohl immer von dem Stand der Klarheit und Reinigung der Oberfläche ab, ob das Bild auch wirklich unverzerrt ersichtlich ist. Desto trüber, desto mehr wendet man sich von dem Spiegel ab und richtet sich wieder nach außen. Und dann sind ja oft noch die Saalaufseher, die auch die letzen Gäste, ruhend oder eingeschlafen, aus Ihrer Vertiefung bewegen. Ist für die nächste Vorstellung ja einiges noch zu tun.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Harry

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +70/-0
 • Gender: Male
 • Jeden Tag aufs neue entdecken!
Antw:Wem oder was gegenüber sind Sie loyal?-
« Reply #12 on: February 21, 2016, 06:57:08 PM »
Guest,

Im Bezug auf was könnten Sie behaupten loyal zu sein? Wem gegenüber sind Sie loyal? Wie weit geht Ihre Loyalität? Wo endet und wie Sie?Guest,

In regard of what are you able to claim being loyal? Whom are you loyal to? How far goes your loyalty? Where and how does it end?Ihre Frage ist und kann ein Denkanstoß sein. Denn diese Frage kann ich mir oder andere in meine alltägliche Praxis nehmen--Wo war ich Loyal? Wo nicht?--

Loyal im Sinne von anständig, aufrecht, aufrichtig, ehrenhaft, ehrlich, fair, geradlinig, geradsinnig, glaubwürdig, grundanständig, grundehrlich, gut, hochanständig, integer, ordentlich, redlich, sauber, seriös, solide, treu, unbescholten, vertrauenswürdig, zuverlässig, ist ein Wesenszug von mir den ich in meinem Leben viel zu oft nicht gefolgt bin oder grad an falscher Stelle Loyalität ausübte.
 Wenn ich Bezug nehme auf Erinnerungen ist das Traurig, beschämend, Schmerzhaft.
This post and Content is Dhamma-Dana
[ ---> ]                                                                     [ <--- ]

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Upasaka Harry

So würde es wohl jeden gehen, der noch nicht gewisse Grade der Heiligkeit erreicht hat, ABER der Buddha empfiehlt hier, anstelle in Selbstvorwürfen zu vergehen, es sich einerseits einzugestehen,  beschließen sich zu bessern, und, vor allem, sich seiner Tugend und  seinen Erfolgen zu erinnern, um sicher zu sein, das es ja geht. Mitfreude mit seinen bereits Erlangten und Getanen zu haben.

Was die Loyalität betifft, wenn man sich da so einige Laster hernimmt, und sieht, wie loyal man denen sein kann, zeigt es auch, daß wenn einmal eine bestimmte Begierde in einem Ziel vorhanden ist, man davon nicht wegkommt, oder nicht leicht, wenn man einmal daran hängt. Das ist der Grund, warum ein Stromerreicher nie wieder zurückfallen kann, er ist dem Ziel gegenüber loyal.

Und für einen, der einmal das Wohl aus Jhana bekannt ist, der hat auch kein Problem mehr von so niedrigen Dingen wie Sinnesvergnügen abzulassen.

Also wie macht man sich gewöhnlich süchtig? Einmal z.B. Zigarette geraucht, ist noch nicht anziehend. Nach drei oder fünf Mal sieht's dann anders aus.

Wenn man also schwerer im Loyalsein zu Abstehen ist, sucht man sich ein Objekt des Loyalseins zu Begehren. Das ist, warum man sich einfach Beschäftigungen sucht, die nicht so verletzend sind wie andere für einen selbst und andere, und diese können sich fürs erste durchaus im Bereich der Welt bewegen, weltliche Verdienste, eben wie Dienen, Großzügigkeit, Silas, Dhamma hören und lesen, damit zu arbeiten usw...

Also selbst wenn man z.B noch kein Vermögen zu Jhana oder Vipassana hat, ist das der Weg für jetzt noch "Schwache". Ist es ja nur das Ausmaß an Wollen, daß schwach ausmacht, und der Pfad ist nicht ohne Wollen begehbar.

Machen Sie sich süchtig, (kusala) arbeitssüchtig!

Ergänzung: Atma hat danach einen Talk gespendet von Anonymous Ape übersetzt, der gut hierzu paßt, wie er bemerkt hatte: [En/De] Comfortable with the Truth - Behagen mit der Wahrheit (Ajahn Thanissaro) . Vielleicht mag Upasaka versuchen ihn gleich mal, ohne lang herum zu überlegen, zu vertonen. Und vielleicht jemand andere, Upasaka mukti  oder Upasika Sophorn oder Upasaka Mirco oder Anagarikini Kusaladhamma oder Upasaka Axel oder gar unser Ehrenwerter Chantasaro oder Upasika turtle oder Upasaka Norbert , oder Upasaka Dhammavaro , Upasika Dhammasukha Frau Zorita  oder wer immer oder Sie, Guest, versuchen die Lücken und Fehler auszubessern.
« Last Edit: December 08, 2016, 09:09:34 PM by Sophorn »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Ohh, gerade MN36 korrekturlesend, kam Atma sein viel geschätzter honigbienenzüchtender Deutschprofessor, Hort Bauerhansl, in den Geist: "Wie sehr würde Atma es freuen, wenn er korrigierend, an den guten Lehren teilnehmen könnte, auf diese Weise einen Anteil an der Güte, die er teilte, zurückbekommen könnte. Mögen die Devas ihm von den Verdiensten berichten und ihm anteil nehmen lassen." Und dann dachte Atma, daß er ja niemal wirklich an Deutsch interessiert war, aber unermesslich viel von seiner Liebe zur Philosiphy, Ethik und Tugend entnahm. Dieses wohl wahrgenommen, und auch die Anerkennung seines Naturhonigs, war wohl der Anlaß, warum Atma sotwas wie eine Deutschmatura hinter sich brachte. Und dann dachte Atma, welche seiner Besinnungen wohl die bewegenste war, und da vielen mir die Leiden des jungen Wärters ein. "Pflicht und Neigung", und wenn betrachtet mit diesem Thema hier, ist die Auseinandersetzung keine andere.

Für was mag sich einer wohl entscheiden, für das eine, das seine, oder die Pflicht und das Wohl von Vielen?

Das Kind in dem Gleichnis ist Verlangen nach Sinnesvergnügen, Verlangen nach Werden, die Züge die aufeinander Zurasen, das Leiden und die Verletzung die mit dem Verlangen verursacht werden, die Weiche das Stellwerk zuwischen Unwissenheit und Wissen, das Umstellen zum Nichtverletzen, der Stromeintritt und Freihaft in die Entlassung Nibbana.

Möge meinem geschätzten Lehrer, unter vielen anderen,  der Anteil seiner Plfichterfüllung, über die welt hinaus, für ein langes und bis zum Höchsten Glück gereichen. Mudita und Anumodana!
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: