Recent Topics

[Today at 12:34:11 PM]

[Today at 12:30:15 PM]

[Today at 12:29:28 PM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Voice-messenger (Test)  (Read 6876 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Harry

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +70/-0
 • Gender: Male
 • Jeden Tag aufs neue entdecken!
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #15 on: November 30, 2016, 01:14:56 PM »
 _/\_

Guten Tag.
Wollte grade abspielen. Muss feststellen das ich amr nicht nur nicht aufnehmen kann, es lässt sich auch nicht abspielen.

Ansonsten eine gute Idee.
This post and Content is Dhamma-Dana
[ ---> ]                                                                     [ <--- ]

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #16 on: November 30, 2016, 02:57:59 PM »
Sadhu, guter Hinweis. Atma, diese fähig damals auf einem uraltlaptop mit Windows 2000 fähig, wundert sich. Vielleicht können auch andere Feedback geben und ggf. Upasaka Harry helfen., ganz abseits vom Thema.

Hier auch das "vorausschauende" Thema bevor div. Messanger die Leute in die Welt und Abhängigkeit trieben, und Mönche Vinaya vernachläßigen ließen, welche all solch Dinge, wenn Rec u. Player integriert auf der Webseite/Software besteht. Atma ist es nicht ermöglicht jene, die dies "locker u. leich" umsetzen könnten, Früchtbringend anzusprechen:
Audio Intergation, ein paar Test - Audio integration some test
« Last Edit: November 30, 2016, 03:06:54 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Harry

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +70/-0
 • Gender: Male
 • Jeden Tag aufs neue entdecken!
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #17 on: December 01, 2016, 04:56:32 AM »
 _/\_ _/\_ _/\_

Gut. Ich bin dem Problem amr. Abspielen auf den Grund gegangen.
Mein Converter hier der das Decodiert ist nicht für amr. ausgelegt.
Das hab ich durch eine anderen Converter den ich jetzt installiert habe ausgetauscht. Und es funktioniert. Mal schaun wie lange. Nichts ist ja sicher.
Dann mal schaun ob ich da dann auc wieder amr. Aufnahmen machen kann um den Speicher nicht zu sehr zu belasten.

This post and Content is Dhamma-Dana
[ ---> ]                                                                     [ <--- ]

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #18 on: December 04, 2016, 07:36:34 AM »
Harry (audio)

This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #19 on: December 04, 2016, 07:42:15 AM »
Upasaka theY audio attached
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Harry

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +70/-0
 • Gender: Male
 • Jeden Tag aufs neue entdecken!
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #20 on: December 06, 2016, 06:40:13 PM »
ehrenwerter Johann

Ja. amr. funktioniert bei mir doch nicht. Fehlgeschlagen.
Die einzigen Audioformate die ich jetzt hier habe sind mp3, wma und wav.
Wäre wav eine alternative zu mp3 die weniger Speicher braucht?

This post and Content is Dhamma-Dana
[ ---> ]                                                                     [ <--- ]

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #21 on: December 07, 2016, 11:53:46 AM »

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Vielleich können sich die Jungen Leute gegenseitig helfen und schützen. " eröffnet. Bitte scheuen Sie nicht davor zurück, etwaigen Rat oder Kritik dazu mitzuteilen.  Viel Freude und Inspiration auch im neuen Thema. Anumodana!

One or more posts have been cut out of this topic here. A new topic, based on it, has been created as "Vielleich können sich die Jungen Leute gegenseitig helfen und schützen. " . Please do not hesitate to claim or give supporting hints.  Much joy and inspiration also in the new Topic. Anumodana!

Audio in der Anlage
« Last Edit: December 07, 2016, 12:31:59 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #22 on: December 09, 2016, 08:45:22 AM »
Tonaufnahme als Anlage zum runter laden. Vielleicht möcht Chamroeun oder auch hobbybuddhist , oder wer immer, hier im Test Thema ein bischen die Technik kennenlernen und Fragen oder Anderes einfach mal lernen aufzunehmen und hier als Anlage posten.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Harry

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +70/-0
 • Gender: Male
 • Jeden Tag aufs neue entdecken!
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #23 on: December 14, 2016, 04:39:28 AM »
 _/\_ _/\_ _/\_

Ehrenwerter Bhante Johann


Audio in der Anlage.
This post and Content is Dhamma-Dana
[ ---> ]                                                                     [ <--- ]

Offline Moritz

 • Cief houskeeper / Chefhausmeister
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +236/-0
 • Gender: Male
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #24 on: December 14, 2016, 10:14:20 AM »
Sadhu!

Ja, MP3 ist gut und für alle leicht zugänglich.

Wie ich verstanden hatte, ist es dir aber trotzdem möglich, die hier angehängten amr-Dateien abzuspielen und anzuhören, oder, Harry?

Du sagtest, "amr-Dateien kann ich konvertieren, doch aufnehmen kann ich keine amr". Also das verstehe ich so, dass du die von Bhante und anderen hier und da überall angehängten amr-Dateien bei dir am Computer abspielen und anhören kannst?

Ich hatte auch hier noch einmal anbringen wollen für Bhante Johann, vielleicht würde auch Bhante besser daran tun, seine eigenen Aufnahmen (sofern das Gerät so eine Funktion hergibt) auf mp3 umzustellen. Nur weil ich vermute, dass dieses Format, das nicht so verbreitet ist wie mp3, bei manchen eventuell zu Schwierigkeiten führt - da auch gedacht etwa an die Audio-Nachrichten, gerichtet an die Familie - wenn man da sieht etwa "heruntergeladen 2 mal", "heruntergeladen 0 mal", dass das womöglich auf diese Art nicht angekommen sein mag.

_/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #25 on: December 15, 2016, 09:53:33 AM »
Harry und Moritz

Audio im Anhang
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #26 on: December 15, 2016, 12:54:20 PM »
Quote from: Moritz
Nur weil ich vermute, dass dieses Format, das nicht so verbreitet ist wie mp3, bei manchen eventuell zu Schwierigkeiten führt - da auch gedacht etwa an die Audio-Nachrichten, gerichtet an die Familie - wenn man da sieht etwa "heruntergeladen 2 mal", "heruntergeladen 0 mal", dass das womöglich auf diese Art nicht angekommen sein mag.

Gut das Moritz  das anspricht, gerade weil Atma auch mit Harry etwas in der Plauderbox besprochen hatte, und diese Files nachgetragen würden, und vielleicht deshalb nicht angehört, aber wichtig:

Über Dankbarkeit: http://sangham.net/index.php?action=dlattach;topic=2345.0;attach=2328
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Moritz

 • Cief houskeeper / Chefhausmeister
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +236/-0
 • Gender: Male
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #27 on: December 17, 2016, 05:08:05 PM »
Harry und Moritz

Audio im Anhang

Anumodana, Bhante. _/\_

Entschuldigen Sie die späte Antwort. (Ich habe viel zu tun und mich zu sorgen.)

An das Uploaden hatte ich da gar nicht bedacht, hätte mir auch einfallen können. Ich habe gesehen, dass Sie zuletzt noch zusätzlich m4a verwendet haben. Keine Ahnung wirklich, wie hilfreich das nun wirklich ist, und ob mein beiläuiger Anstoß vielleicht nur eher unnötige Umstände macht.

Was die Aufnahmefunktion direkt im Forum betrifft, bin ich noch nicht dazu gekommen, damit mich näher zu befassen, aber ich hatte es schon im Kopf.

Ich werde sehen, was ich vielleicht tun kann, wenn ich dazu Zeit finde.

_/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:Voice-messenger (Test)
« Reply #28 on: December 17, 2016, 07:33:50 PM »
Tablees und smartphones sind Fressgeräte,  für Leichtes futtern gibt es wenig einstelluegsmöglichkeiten.  Wenn direkt über Datei wählen aufgenommen,  wählt die Software diesesddformat.  Offline,  sozusagen,  anderes...
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:Welcome Mohan Gnanathilake - Willkommen Mohan Gnanathilake
« Reply #29 on: December 21, 2016, 08:23:02 AM »

Aramika   *

Dieses neue Thema wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in Welcome Mohan Gnanathilake - Willkommen Mohan Gnanathilake ,  hier zu einem neuen eröffnen. Für ev. ergänzende Informationen zur Herkunft, sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

The new topic here is made from one or more post from there Welcome Mohan Gnanathilake - Willkommen Mohan Gnanathilake . For eventual additionally information to this new Topic, please visit also the Topic of origin. Anumodana!

[Original post:]


* Johann :  bitte im Forum,  kei emails es sei den Sie sterben gerade und benötigen wirklich nötige persönliche Hilfe,  ganz alkeine und privat!

Quote from: Mohan via email

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

leider habe ich kein iPhone, um im Sprechen zu üben. Ich habe nur einen  sehr billigen Laptop. Mein Internetzugang ist sehr langsam.

Mit freundlichen Grüβen,

Mohan Barathi Gnanathilake

Same,  Same,  Upasaka Mohan Gnanathilake,  Atma kennt Ihre Mühen und handicaps,  hat davon aber auch schon viele gemeistert.  Hier ein paar Tips,  wie man es von einem Laptop aus tut,  wenn man ein Micro eingebaut hat.

Audio Intergation, ein paar Test - Audio integration some test

Dhammaoke - Anderen das Hören von Dhamma ermöglichen

Harry  ,  selbst da durchgegangen,  kann da sicher auch noch mehr helfen und teilen was er sich mit hilfe erarbeitet hat.
« Last Edit: December 21, 2016, 08:25:30 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: