ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
* *

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Recent Topics

[Today at 09:05:29 PM]

[Today at 07:12:20 PM]

[Today at 09:14:22 AM]

[Today at 08:55:29 AM]

[Today at 08:28:00 AM]

[Today at 06:02:24 AM]

[Today at 06:00:40 AM]

[Today at 05:01:25 AM]

[Today at 04:44:50 AM]

[August 19, 2018, 10:21:00 AM]

[August 19, 2018, 10:08:49 AM]

[August 19, 2018, 07:03:33 AM]

[August 19, 2018, 05:00:12 AM]

[August 18, 2018, 07:32:51 PM]

[August 18, 2018, 12:12:35 PM]

[August 17, 2018, 01:08:45 PM]

[August 17, 2018, 08:45:58 AM]

[August 17, 2018, 05:23:42 AM]

[August 17, 2018, 02:37:13 AM]

[August 17, 2018, 02:15:37 AM]

[August 17, 2018, 12:25:43 AM]

[August 16, 2018, 02:13:29 PM]

[August 14, 2018, 11:56:42 AM]

[August 14, 2018, 11:53:50 AM]

[August 13, 2018, 06:00:54 PM]

[August 13, 2018, 09:42:43 AM]

[August 12, 2018, 06:43:49 PM]

[August 12, 2018, 05:37:50 PM]

[August 12, 2018, 12:52:23 PM]

[August 12, 2018, 12:52:03 PM]

[August 12, 2018, 12:51:28 PM]

[August 12, 2018, 12:51:08 PM]

[August 12, 2018, 11:07:17 AM]

[August 12, 2018, 10:54:06 AM]

[August 12, 2018, 10:48:10 AM]

[August 11, 2018, 08:00:22 AM]

[August 11, 2018, 06:10:56 AM]

[August 10, 2018, 09:36:43 PM]

[August 10, 2018, 09:11:02 PM]

[August 10, 2018, 08:52:01 PM]

[August 10, 2018, 06:49:49 PM]

[August 10, 2018, 06:39:10 PM]

[August 07, 2018, 11:51:33 AM]

[August 07, 2018, 11:39:33 AM]

[August 07, 2018, 11:36:29 AM]

[August 05, 2018, 09:12:27 AM]

[August 05, 2018, 09:07:21 AM]

[July 31, 2018, 04:25:59 PM]

[July 31, 2018, 03:49:36 PM]

[July 31, 2018, 02:47:03 PM]

Author Topic: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files  (Read 11393 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Norum

 • Moderator
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +41/-0
 • Gender: Female
 • To forgive some one, is to make yourself in peace.
Re: Antw:Tipitaka in Khmer (chhouk-krohom.de)
« Reply #30 on: April 25, 2017, 09:27:47 PM »
It's really work !!!
I'm going to post also .doc :)
Anumodana!!!

« Last Edit: May 06, 2017, 10:02:58 PM by Johann »

Offline Norum

 • Moderator
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +41/-0
 • Gender: Female
 • To forgive some one, is to make yourself in peace.
Antw:Tipitaka in Khmer (chhouk-krohom.de)
« Reply #31 on: April 25, 2017, 09:52:07 PM »

Aramika   *

Dieses neue Thema wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in Tipitaka in Khmer (chhouk-krohom.de) ,  hier zu einem neuen eröffnen. Für ev. ergänzende Informationen zur Herkunft, sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

The new topic here is made from one or more post from there Tipitaka in Khmer (chhouk-krohom.de) . For eventual additionally information to this new Topic, please visit also the Topic of origin. Anumodana!

[Original post:]


by chance, i've seen it!!!
Khmer number and English number are not the same.
« Last Edit: April 26, 2017, 07:54:02 AM by Johann »

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
« Reply #32 on: April 26, 2017, 08:06:27 AM »
Sadhu!

 • Errors in Download title corrected.
 • Upload of Vol. 43 doc & docx, given by Upasaka Norum made.
 • Upload of new zip-file (Tipitaka_Vol.01-43_1.edition_26042017.zip) including Vol. 43 made.
 • Index in library updated.
« Last Edit: April 30, 2017, 11:27:15 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Norum

 • Moderator
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +41/-0
 • Gender: Female
 • To forgive some one, is to make yourself in peace.
Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
« Reply #33 on: May 06, 2017, 03:07:59 PM »
Anumodana!!!


« Last Edit: May 06, 2017, 09:34:19 PM by Johann »

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
« Reply #34 on: May 06, 2017, 03:53:32 PM »
Sadhu! Nyom Norum .

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

He who, unstinting,
made the mass-donation of Dhamma,
the Tathagata,
sympathetic to all beings:
   to one of that sort
— the best of beings, human & divine —
living beings pay homage —
   to one gone
   to the beyond
   of becoming.


Er/Sie der/die, großzügig,
die Massendarbietung des Dhammas machte,
der Tathagata,
einfühlsam gegenüber allen Lebewesen:
   zu einem dieser Art
— die besten der Lebewesen, menschlich und himmlisch —
lebende Wesen sich verneigen —
   gegenüber dem Gegangenen
   zum Darüberhinaus
   des Werdens.


‘‘Yo dhammayāgaṃ ayajī amaccharī, tathāgato sabbabhūtānukampī [sabbasattānukampī (syā.) aṭṭhakathāyampi];
Taṃ tādisaṃ devamanussaseṭṭhaṃ, sattā namassanti bhavassa pāragu’’nti.


‘‘យោ ធម្មយាគំ អយជី អមច្ឆរី, តថាគតោ សព្ពភូតានុកម្បី ;
តំ តាទិសំ ទេវមនុស្សសេដ្ឋំ, សត្តា នមស្សន្តិ ភវស្ស បារគុ’’ន្តិ។


(pali source: CSCD)

May the Devas spread to those not hearing or seeing, the good you have done so that all are able to join the bliss.

Anumodana
« Last Edit: May 06, 2017, 09:33:40 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
« Reply #35 on: May 06, 2017, 09:31:49 PM »
« Last Edit: May 08, 2017, 09:26:46 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Translation: [Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
« Reply #36 on: May 08, 2017, 09:24:15 AM »

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Translation: [Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps " eröffnet. Bitte scheuen Sie nicht davor zurück, etwaigen Rat oder Kritik dazu mitzuteilen.  Viel Freude und Inspiration auch im neuen Thema. Anumodana!

One or more posts have been cut out of this topic here. A new topic, based on it, has been created as "Translation: [Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps " . Please do not hesitate to claim or give supporting hints.  Much joy and inspiration also in the new Topic. Anumodana!
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Norum

 • Moderator
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +41/-0
 • Gender: Female
 • To forgive some one, is to make yourself in peace.
« Last Edit: June 10, 2017, 01:31:19 PM by Johann »

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Sadhu! Nyom Norum . Die Gabe von Buch 45, Aṅguttaranikāya 5 (doc, docx), wurde entgegengenommen, und in den Downloadbereich hochgelanden.
Neues Zip aller 45 Bücher erstellt und ebenfalls eingebracht, sowie im Thema in der Bibliothek  hinzugefügt.
Atma hat die Anlagen aus Norums Beitrag entfernt.

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Dieses wurde vom Befreiten gesagt, vom Arahat gesagt, so habe ich es gehört:: "Dieses sind die zwei Arten von Gaben: Eine Gabe von materiellen Dingen und das Geschenk des Dhammas. Von den Zweien, ist dieses das Höchste: das Geschenk des Dhammas. Da sind zwei Arten des Teilens: Teilen von materiellen Dingen und teilen von Dhamma. Von den Zweien, ist diese das Höchste: das Teilen des Dhammas. Da sind diese zwei Arten von Mitwirken: Mitwirken in materiellen Dingen und Mitwirken im Dhamma. Von den Zweien, ist diese das Höchste: Hilfe im Dhamma."


Das Geschenk welches er beschreibt
als führend und unübertrefflich,
das Teilen, daß der Befreite erhebt:
wer — vertrauensvoll in das höchste Feld der Verdienste,
   weise, erkennend —
würde es nicht geben zu angemessener Zeit?
Beiderseits, für jene die es verkünden
und jene die es anhören,
vertrauensvoll in die Botschaft des Einen Gutgegangen:
veredelt es deren höchsten Nutzen —
   jene, die der Botschaft folgen,
   des Einen Gutgegangen.
This was said by the Blessed One, said by the Arahant, so I have heard: "There are these two kinds of gifts: a gift of material things & a gift of the Dhamma. Of the two, this is supreme: a gift of the Dhamma. There are these two kinds of sharing: sharing of material things & sharing of the Dhamma. Of the two, this is supreme: sharing of the Dhamma. There are these two kinds of assistance: assistance with material things & assistance with the Dhamma. Of the two, this is supreme: help with the Dhamma."


The gift he describes
as foremost & unsurpassed,
the sharing the Blessed One has extolled:
who — confident in the supreme field of merit,
   wise, discerning —
wouldn't give it at appropriate times?
Both for those who proclaim it
and those who listen,
confident in the message of the One Well-gone:
it purifies their foremost benefit —
   those heeding the message
   of the One Well-gone.

Sadhu!
« Last Edit: June 10, 2017, 01:26:52 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Norum

 • Moderator
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +41/-0
 • Gender: Female
 • To forgive some one, is to make yourself in peace.

Khmer Tipitaka Vol. 46 is done.
Anumodana!!!

Johann   *

ត្រៃបិដក ភាគ ទី ៤៦ book 46 version 20170707, kh (doc, docx) received, uploaded and here in this post removed. Sadhu!
« Last Edit: July 07, 2017, 10:21:15 AM by Johann »

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Sadhu! Nyom Norum . Die Gabe von Buch 46, vorgesehen für die Savaka Sangha, Aṅguttaranikāya 6 (doc, docx), wurde für diese entgegengenommen, und in den Downloadbereich hochgelanden.
Neues Zip aller 46 Bücher erstellt und ebenfalls eingebracht, sowie im Thema in der Bibliothek  hinzugefügt.
Atma hat die Anlagen aus Norums Beitrag entfernt.

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

These, are the seven treasures.
The treasure of conviction,
the treasure of virtue,
the treasure of conscience & concern,
the treasure of listening, generosity,
& discernment as the seventh treasure.
Whoever, man or woman, has these treasures
is said not to be poor, has not lived in vain.
So conviction & virtue, confidence & Dhamma-vision
should be cultivated by the wise,
remembering the Buddhas' instruction.

Anumodana
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Norum

 • Moderator
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +41/-0
 • Gender: Female
 • To forgive some one, is to make yourself in peace.
« Last Edit: August 04, 2017, 10:36:57 AM by Johann »

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527


Sadhu! Selten gibt es Personen die so konsequent und inspiriert in Dhamma-Dana sind, Nyom Norum  . Unbedingt möge Nyom, wenn einmal in Kambodscha, Atma besuchen. Auch diese Gabe von Buch 47, vorgesehen für die Savaka Sangha, Aṅguttaranikāya 8 (doc, docx), wurde für diese entgegengenommen, und in den Downloadbereich hochgelanden.
Neues Zip aller 47 Bücher erstellt und ebenfalls eingebracht, sowie im Thema in der Bibliothek  hinzugefügt.
Atma hat die Anlagen aus Norums Beitrag entfernt.

- Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa -

Kāle dadanti sapaññā
   Vadaññū vīta-maccharā
Kālena dinnaṃ ariyesu
   Uju-bhūtesu tādisu
Vippasanna-manā tassa
   Vipulā hoti dakkhiṇā
Ye tattha anumodanti
   Veyyāvaccaṃ karonti vā
Na tena dakkhiṇā onā
   Tepi puññassa bhāgino
Tasmā dade appaṭivāna-citto
   Yattha dinnaṃ mahapphalaṃ
Puññāni para-lokasmiṃ
   Patiṭṭhā honti pāṇinanti.

Those with discernment,
   responsive, free from stinginess,
   give in the proper season.
Having given in the proper season
With hearts inspired by the Noble Ones
   —  straightened, Such  —
Their offering bears an abundance.
Those who rejoice in that gift,
   or give assistance,
They too have a share of the merit,
   and the offering is not depleted by that.
Therefore, with an unhesitant mind,
   one should give where the gift bears great fruit.
Merit is what establishes
   living beings in the next life.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Quote from: via email by Upasika Norum heute
Namaskara Bhante,

from vol.048 on, i select mistakes in rot.

Please let me know if you get these files. Thank you :)

greeting,
Norom

Quote from: via email an Upasika Norum
Nyom Norum,

Sadhu!

Yathā vārivahā pūrā
     Paripūrenti sāgaraṃ
Evameva ito dinnaṃ
   Petānaṃ upakappati
Icchitaṃ patthitaṃ tumhaṃ
   Khippameva samijjhatu
Sabbe pūrentu saṅkappā
   Cando paṇṇaraso yathā
Maṇi jotiraso yathā.

So wie die Flüsse voller Wasser
   den Ozean füllen,
Eben so, das hier gegebene
   den Toden (den hungigen Schatten) nutz.
Was immer Ihr wunscht oder wollt, rasch werden wird,
Mögen all Ihre Bestrebungen in Erfüllung gehen,
   so wie der Mond am fünfzehnten (Vollmond) Tag,
   oder so strahlend, klar wie ein Juwel.


Sabbītiyo vivajjantu
   Sabba-rogo vinassatu
Mā te bhavatvantarāyo
   Sukhī dīghāyuko bhava
Abhivādana-sīlissa
   Niccaṃ vuḍḍhāpacāyino
Cattāro dhammā vaḍḍhanti
   Āyu vaṇṇo sukhaṃ, balaṃ.

Möge aller Kummer abgewand sein,
   möge jede Krankheit sei zerstört,
Möge da keine Gefahr für Euch sein,
Mögt Ihr glücklich und lange Leben.
Denn für einen von respektvoller Natur, der
   durchwegs die Würdigen ehrt,
Vier Qualitäten sich mehren:
   Langes Leben, Schönheit, Freude und Kraft.

PS:
Meine Person kann docx File, um Einleitung erweitert, nicht abspeichern (zu groß)
Vielleicht hat Nyom die Möglichkeit den Text rot hinzuzufügen und das docx-File nochmal zu schicken:
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527

Quote from: Upasika Norum, via email Uposattha 5.10.2017
Namaskara Bhante
Vol. 049 ist da.
Anumodana!

Viele Grüße,
Norom


Sadhu!

Upload and preparation of the indexs here are done.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags:
 

Plauderbox

 

Johann

August 17, 2018, 02:21:49 AM
Mein's oder nicht meines, (Gier) Liebe oder Hass... Da sind wenige, die Blumen im Wald stehen lassen und Insekten nicht töten, weder bleiben noch gehen, und alles geben aus Wohlwollen und Mitgefühl, Weisheit gewonnen, Geiz besiegt und Güte ohne zu vereinnahmen. Wie konnten andere diese je sehen,
 

Johann

August 13, 2018, 05:13:25 AM
Händler mögen es nicht sich für passendes Mudita hinzugeben, und würden nur in Lob über deren Handelsware sprechen. Warum Leute Lobenswertes nicht loben: apacayana eine er 12 Personen: "...ein Geschäftsmann, sich seiner Schuld zum Arbeiten für seinen Vorteil verschrieben."
 

Johann

August 11, 2018, 12:06:41 AM
Erfreuenden und klärenden Neumond-Uposatha, den Ehrw. Herren, Anhängern und Interessierten.
 

Johann

August 10, 2018, 08:31:57 PM
Sokh chomreoun Nyom. Möge sich Sukha zur Vollständigkeit mehren.
 

Moritz

August 10, 2018, 06:20:44 PM
Ich muss wieder an die Arbeit. Einen angenehmen Abend, Bhante _/\_
 

Johann

August 10, 2018, 05:25:27 PM
Nyom Moritz.

Nyom Mohan.
 

Moritz

August 10, 2018, 05:18:04 PM
Guten Abend, Bhante _/\_
 

Mohan Gnanathilake

August 05, 2018, 12:58:01 PM
Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich habe der Gruppe „ Anussavika“ beigetreten.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!
 

Johann

July 31, 2018, 04:38:15 PM
Den Weg kennend, im Vertrauen jenen folgen ihn gehend, gegangen, sich dann ausschließlich um die Enihsltung des Weges kümmer, gelangt man nach oben und hinaus. So, in dieser Weise, ist "der Weh ist das Ziel zu verstehen.
 

Johann

July 31, 2018, 04:33:35 PM
Mögen alles stets vorrangig auf die Qualitäten von Handlungen und Hingaben, die Ursachen für Früchte achten und nicht wie dumme gewöhnliche Leute, Zeile fixieren und danach gfreifen, die Ursachen damit fehlen, nie zu Früchten kommend, falscher Mitteln für Wirkung bedient.

Mudita
 

Johann

July 28, 2018, 07:38:00 AM
on how the blessed hobby, the liberating anime, the sublime gotchi decays for one and at a certain point for all: Dhamma-Gotchi and only fake last for some times lasting till also the mythos decays.
 

Johann

July 26, 2018, 01:50:45 PM
Morgen, Vollmond vor dem Vassa seiend, mag jener, der nicht zu sehr verstrickt in Fehlinvestitionen, die Gelegenheit für Lösung von Verstrickungen zu nützen vermögen.
 

Johann

July 26, 2018, 01:50:20 PM
Morgen, Vollmond vor dem Vassa seiend, mag jener, der nicht zu sehr verstrickt in Fehlinvestitionen, die Gelegenheit für Lösung von Verstrickungen zu nützen vermögen.

Roman

July 22, 2018, 08:01:16 PM
Danke für die Infos
und eine friedliche Nacht
 

Johann

July 22, 2018, 06:27:44 PM
Atma, zieht sich nun zurück, wieder spät geworden, Nyom. Ruhe Freude und Geduld beim ungestörten Erkunden und Gelegenheiten, Gegeben-heiten, nutzen.
 

Johann

July 22, 2018, 03:13:38 PM
Atma wird das Gespräch nun versuchen in Passendes Thema im Forum zu kopieren.
 

Johann

July 22, 2018, 03:12:06 PM
In Sorge Unmut ob der Situation, gänzlich anders Vorgestellt,  zu mehren, hatte Johann nicht nach Marcel gefragt. Doch hätte er, würde er er erwähnen, wenn da dringliches und triftige Sorge um Marcel wäre. Gute Übung und Lehre, alles in allem, für viele, wenn danach ausgerichtet. Also einfach
 

Johann

July 22, 2018, 03:06:12 PM
Bhante Indannano, Johann angerufen habend, kurz, vor Tagen, unterrichtet geworden das Johann am Weg in die Hauptstadt sein, hatte sich sehr zurückhaltend und kurz gehalten. Wohl nicht mit den weltlichen Hindernissen all zu Erfreut und noch ungelößt.
 

Johann

July 22, 2018, 03:03:21 PM
Im Verwenden des Forums, überall, keine Sorge irgendwo was Falsch zu machen, ist es Stressfreier und Langlebiger, auch für andere, als Geschenk, Nyom Roman. Woimmer.
 

Johann

July 22, 2018, 03:00:55 PM
Nyom kam Nyom als "füherer Elternteil/Verwandter" betrachten. Hie etwas Technischer: ញោម "Nyom", ñoma - Ursprung bzw. Bedeutung
 

Johann

July 22, 2018, 02:56:10 PM
Wenn Sie sich freimachen können, besuchen Sie ihn, und machen Sie Entdeckungsreise in unbekannter Welt, während ihm vielleich Weltliches abnehmen könnend.
 

Johann

July 22, 2018, 02:53:55 PM
mit Freude tun oder Geben mag, wo immer, ist vorallem für Roman glücksverheißend, neben Moraluscher Stange zum Glück für ihn haltend.
 

Johann

July 22, 2018, 02:51:42 PM
Mag er sicher Abstand von Unsicherm Gewinnen. Was immer Roman sich inspiriet fühlt, geschicktes, niemanden Verletzendes zu geben, zu tun, gar vielleicht mehr an jemand erhabener als "nur" eigener Bruder denkend,

Roman

July 22, 2018, 02:49:04 PM
  Und was bedeutet Nyom...Ich habe versucht zu übersetzen.  Jedoch weiß ich nicht ob der Bezug richtig ist
 

Johann

July 22, 2018, 02:48:39 PM
Johann hat ihn schon länger nicht persönlich getroffen, ob in Buchstaben, am Ohr oder mit mehr Sinnen. Gestern war er wohl online hier. Denke er ist sehr vertieft in der Praxis und hat eigentlich wenig Interesse sich um Äußerses zu kümmern.

Roman

July 22, 2018, 02:46:46 PM
Beim lesen von den Beiträgen fällt es mir noch bißchen schwer alles zu verstehen...Ich frage mich gerade wer Atma ist..Und moritz bist du für die Internetseite zuständig?  

Roman

July 22, 2018, 02:43:49 PM
Hallo,

Ich lese viel hier und wollte mich mal erkundigen wie es mit Marcel so steht..Hatte letzte Woche mit ihm gesprochen und es geht ihm gut! Hatte Johann geschrieben wie ich helfen kann..
 

Johann

July 22, 2018, 02:41:15 PM
Nyom Roman
 

Sophorn

July 20, 2018, 05:09:54 AM
Sadhu. Möge es ein verdienstvolller Tag sein!
 :-* :-* :-*
 

Johann

July 20, 2018, 03:06:04 AM
Allen einen verdienstvollen Silatag, der letzte vor dem Antritt der Regenrückzugszeit.
 

Sophorn

July 14, 2018, 11:10:02 AM
 :-* :-* :-*
Karuna tvay bongkum Bhante
 :-*  :-* :-*
 

Sophorn

July 14, 2018, 11:09:03 AM
 :)  ;) Moritz, gut einfühlbar. In Österreich lebte der Körper nach der asiatischen Uhr, hier in N nach der österreichischen Uhr.
Nicht zeitgerecht der Natur entsprechend zu leben, überfordert den Körper.  
Beste Grüße aus Kathmandu!  :-*
 

Johann

July 14, 2018, 11:06:18 AM
Sadhu, und vergesse Nyom sich nicht.
 

Moritz

July 14, 2018, 11:00:04 AM
Es wird spät in Hawaii. Einen friedlichen Tag allen. _/\_
 

Moritz

July 14, 2018, 07:40:41 AM
Ja, gestern Vormittag bis Nachmittag. Ich lebe wohl gerade ungefähr im Einklang mit der Zeitzone von Hawaii.
 

Johann

July 14, 2018, 07:36:45 AM
Nyom Moritz. Hat er auch ausreichend Schlaf genommen?
 

Moritz

July 14, 2018, 07:30:08 AM
Good day, Bhante _/\_
 

Moritz

July 13, 2018, 05:58:06 PM
Vandami, Bhante _/\_
 

Johann

July 13, 2018, 03:20:13 PM
Nyom Roman
 

Moritz

July 13, 2018, 03:07:40 AM
Ach ja, hab nun geändert. Vielleicht klappt's nun beim nächsten probieren @Roman
_/\_
 

Johann

July 13, 2018, 02:21:56 AM
Vielleicht gut wenn Meister Moritz Nyom Roman die 5 Mühsam-Beitagszahl hineinzaubert, da dann spamschutz wegfällt und er zu den unöffentlichen Foren Zugang hat.
 

Moritz

July 12, 2018, 09:13:06 PM
Hier eine kurze Bild-Erklärung zum Beantworten von Themen und Beiträgen.
Wenn noch Probleme, gern weiter hier nachfragen. _/\_
 

Moritz

July 12, 2018, 09:11:14 PM
Gut zu hören, dass der Bruder sich mitfreut. Sadhu! :)
Möge alles problemlos im Eintritt in das neue Leben für ihn laufen. _/\_

Roman

July 12, 2018, 09:01:41 PM
Danke moritz

Ich werde es ausprobieren!!

Aufjedenfall war es eine sehr erfreuliche Nachricht! ! Ich bin sehr stolz auf marcel!! Mein herz geht auf!! Wunderschön!
 

Moritz

July 12, 2018, 08:58:37 PM
(Also auch auf der neuen Seite, wo dann das Text-Eingabefeld ist: Das Text-Eingabefeld ist nicht gleich im Fokus, sondern man muss erst ein gutes Stück nach unten scrollen, um es zu finden.)
Nicht sicher gerade, wie es auf Smartphone aussieht, ob da viel anders ist.
 

Moritz

July 12, 2018, 08:56:57 PM
Wenn man ganz unten ans Ende der letzten Nachricht scrollt, sollte da ein Button "Reply" oder "Antworten" sein. (Je nach eingestellter Sprache vielleicht.) Da drauf klicken. Dann sollte auf der nächsten Seite eine Texteingabe-Ansicht erscheinen. Zu der muss man aber erst ein Stück runter scrollen.
 

Moritz

July 12, 2018, 08:53:20 PM
Oh, die Nachricht wurde abgeschnitten. Hier in der Shoutbox sind nur ein paar hundert Zeichen möglich.
Ja, das Forum ist etwas unübersichtlich am Anfang. Moment, ich versuche mal, zu erklären. :)

Roman

July 12, 2018, 08:41:24 PM
Hallo

Ich lese sehr viel hier!! Es ist sehr interessant!! Die Menge an Infos! ! Sehr toll!!..Ich habe versucht auf den Beitrag zu reagieren der die Entwicklung von nyom marcel beschreibt..glaube von Johann verfasst. Jedoch weiß ich noch nicht genau wie dieses funktioniert.
Ich habe die Nachric
 

Moritz

July 12, 2018, 08:34:57 PM
Hallo Roman, Binocular/Visitor _/\_
 

Johann

July 12, 2018, 02:08:25 PM
Nyom Roman

Show 50 latest