ជំហានទី៣ ការរៀបចំអត្ថបទប្រតិចារឹកនៅក្នុងហ្វូរុ - Step 3 Prepearing forum topics
* *

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Recent Topics

[August 21, 2018, 08:58:39 PM]

[August 21, 2018, 12:04:33 PM]

[August 21, 2018, 12:00:10 PM]

[August 21, 2018, 11:32:37 AM]

[August 21, 2018, 03:23:12 AM]

[August 21, 2018, 03:03:58 AM]

[August 20, 2018, 07:12:20 PM]

[August 20, 2018, 09:14:22 AM]

[August 20, 2018, 08:55:29 AM]

[August 20, 2018, 08:28:00 AM]

[August 20, 2018, 06:02:24 AM]

[August 20, 2018, 06:00:40 AM]

[August 20, 2018, 05:01:25 AM]

[August 19, 2018, 10:21:00 AM]

[August 19, 2018, 10:08:49 AM]

[August 19, 2018, 07:03:33 AM]

[August 19, 2018, 05:00:12 AM]

[August 18, 2018, 07:32:51 PM]

[August 18, 2018, 12:12:35 PM]

[August 17, 2018, 01:08:45 PM]

[August 17, 2018, 05:23:42 AM]

[August 17, 2018, 02:15:37 AM]

[August 17, 2018, 12:25:43 AM]

[August 16, 2018, 02:13:29 PM]

[August 14, 2018, 11:56:42 AM]

[August 14, 2018, 11:53:50 AM]

[August 13, 2018, 06:00:54 PM]

[August 13, 2018, 09:42:43 AM]

[August 12, 2018, 06:43:49 PM]

[August 12, 2018, 05:37:50 PM]

[August 12, 2018, 12:52:23 PM]

[August 12, 2018, 12:52:03 PM]

[August 12, 2018, 12:51:28 PM]

[August 12, 2018, 12:51:08 PM]

[August 12, 2018, 11:07:17 AM]

[August 12, 2018, 10:54:06 AM]

[August 12, 2018, 10:48:10 AM]

[August 11, 2018, 08:00:22 AM]

[August 11, 2018, 06:10:56 AM]

[August 10, 2018, 09:36:43 PM]

[August 10, 2018, 09:11:02 PM]

[August 10, 2018, 08:52:01 PM]

[August 10, 2018, 06:49:49 PM]

[August 10, 2018, 06:39:10 PM]

[August 07, 2018, 11:51:33 AM]

[August 07, 2018, 11:39:33 AM]

[August 07, 2018, 11:36:29 AM]

[August 05, 2018, 09:12:27 AM]

[August 05, 2018, 09:07:21 AM]

[July 31, 2018, 04:25:59 PM]

Author Topic: ជំហានទី៣ ការរៀបចំអត្ថបទប្រតិចារឹកនៅក្នុងហ្វូរុ - Step 3 Prepearing forum topics  (Read 3049 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
ជំហានទី៣ ការរៀបចំអត្ថបទប្រតិចារឹកនៅក្នុងហ្វូរុំ

នេះគឺជាជំហានមូលដ្ឋានគ្រឹះ ធ្វើឲ្យការងារមានគុណភាព និងប្រសើរឡើង ដើម្បីការងារប្រតិចារឹកអាចដំណើរការបានមួយជំហានម្តងៗ ហើយពួកសូត្រទាំងនោះ ក៏ត្រូវបានបង្ហោះ និងអាចរកឃើញតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ វាក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងការងារដទៃទៀតដែរ ដែលអាចធ្វើការជាក្រុមបាន​យ៉ាងច្រើន។

 • ការងារចំបងនៅទីនេះ គឺបង្កើតអត្ថបទ និងមាតិកានៅក្នុងប្រកាសដំបូង សម្រាប់វគ្គមួយៗ។
  • ចំណងជើងអត្ថបទ ត្រូវតែមានលេខកូដ-និកាយ-វគ្គ ជាអក្សរបាលីខ្មែរ។

  • បង្កើតមាតិកាសូត្រមួយៗ ហើយភ្ជាប់ទៅអត្ថបទប្រតិចារឹក

  • ដាក់លេខកូដរបស់សូត្រមួយៗ ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ដើម្បីឲ្យអាចយល់គ្រប់គ្នា

  • បញ្ចូលឈ្មោះសូត្រជាបាលី ខ្មែរបាលី និងអត្ថន័យឈ្មោះសូត្រជាភាសាខ្មែរ

  • បញ្ចូលប្រភព (លេខ)សៀវភៅ និងលេខទំព័ររបស់សូត្រនោះៗ។

  • បន្ថែមការចាប់អារម្មណ៍បរិយាយអំពីមាតិកាសូត្រ??

  • បង្ហោះសូត្រមួយក្នុងប្រកាសមួយ ប្រសិនបើមានប្រតិចារឹករួចហើយ។
រាល់ចំណុចមួយៗនៅទីនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងពិសេស និងអាចបន្ថែមជំហានបន្តទៀត។ 

សូមគិតថា លោកអ្នក ត្រូវបានអញ្ជើញ ដើម្បីចែកចាយពត៌មានអំពីដំណើរការការងារនៅទីនេះ និងអាចប្រកាសប្រាប់អ្នកដទៃអំពី​ចំណូលចិត្តក្នុងការធ្វើផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចការយើងខ្ញុំ។
Step 3 Prepearing the topics of transcription in the forum

This step is the foundation of all quality and improve work, so that the transcription can be progressed step by step and the suttas be brought into an international and searchable standard. It also functions as the common working ground with most possible team work.
 • The main work is here to create the topics and indexes within the first post for every vagga.
  • Topic Name should consist of the greed code and Nikaya and Vagga name in pali khmer scrip.
  • Creating Indexes counting every Sutta with a link to the transcription
  • Giving the single Sutta a code which is international understandable (usuall standards)
  • Incl. the Name of the Sutta in Pali, Khmer-pali and translation of the name into Khmer
  • Incl. the book and page where the sutta can be found in the original source of books
  • Adding short interest creating describtion of the suttas content
  • Post single posts for each Sutta, if a transcription is actually alreay existing.
Every single point here can be made exclusively and further more step by step.

Please feel invited to share infos about the progress here and maybe also declaration of which work you like to make our task, if you want others to know about your inspiration.


* Johann : Khmer translation generously given by Upasika Norum . Sadhu!
« Last Edit: March 07, 2017, 03:14:14 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:Step 3 Prepearing the topics of transcription in the forum
« Reply #1 on: January 15, 2017, 09:36:49 AM »
Atma had made a block, visible for all [kh]-members, sadly not restrict able just for the Tipitaka forum and mayby for now a little disturbing (just collapse once, the cookies should remember). Once "we" go to use language dependent blocks, its easier. But that will be some good amount of work. How ever, its also a good information here:

Quote from: sutta add block
Ven. Members of the Sangha, valued Upasak and Upasika, dear Buddhabodhisattas,

For sharing a sutta, its helpful if you please simple copy this following code and put the right text on the places signed with #... # to replace them.

Code: text sceleton [Select]
 *sgift*

#possible text before the Sutta like in Kopi#

[dquote="#Source, for example: transcripted from book by Upasika Norum#"]
[center][lkh][b][size=10pt]#ឈ្មោះសូត្របាឡិ name of the sutta in pali# *
#ឈ្មោះសូត្រខ្មែរ name of the sutta in khmer# *[/size][/b]
(#ប្រី ឈ្មោះ សូត្រឬ?? - translation sutta name into khmer)[/lkh] *[/center]

[lkh]#សូត្រ - sutta#[/lkh] [/dquote]

#possible text after sutta like in Kopi#

For footnotes use -code and simply put the text in between, giving it also the code.

For correction of the original text, please mark the text red and add a explaining foot note, starting with "Editor note:... "

Once you have written all, please give the post a "question mark" under "message icon, so that other see that it is ready for proof reading. If you still work on it and a correction of others would be not good jet, sign it with the "working place" icon so that nobody would touch it to fast.

For more Info and questions look also topic Step 3 and Step 4

If you have troubles with all of that, just post it as you feel fit. No problem to edit it later.
If you have any questions or problems, please feel invited to open a new topic or simply post it even here. Much joy with you benefical and skillful work.
 Anumodana

Its good to have it also in Khmer translated. "Global Aramika(inis)" and "admins" should be able to edit it by clicking the . Good how ever, is to have always a plain english, khmer... version for future language depending blocks.

Trust that it is useful anyway.
« Last Edit: March 07, 2017, 03:16:11 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:Step 3 Prepearing the topics of transcription in the forum
« Reply #2 on: January 21, 2017, 10:00:34 AM »
Atma deactiveted the block again since it is very disturbing in the rest of the forum but but it in the index post of tte suttas, for now only in sut.an.03 , at the end.
« Last Edit: March 07, 2017, 03:16:20 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Atma currenty works on a way to make the Indexes also easier improve able and useable also for later works and walks the way of single excel sheeds for each topic (vagga)

The "an" Topics way now (look at an.03 as a complete 1. share1 or an.05 as a prepared start for othes to share suttas) are just temporary solution althought they should be most fine and more time saving like the eye hurting work on index in the first bigger topic.
Till the is no easy to do way for everyone, please do not invest much time in making indexes total manual, just go on with more inspiring work and just leave an empty "Index" post if you start a not existig vagga newly.

A draft sheep to make it easy for one self, generating it to bbc-codes html... will be attached here later so that everyone could do it later.
« Last Edit: March 07, 2017, 03:33:12 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Draft sheet for the topic indexes, that also generates the BBCs

The white spaces are for datas and eventual changes. If the rows of automatical cells are to less, just kopy them down.

Do how ever not move, insert or delete cells because that would cause a chaos at the end.

The endproduct "green" in BBC can then be copied and simply placed in the post.

An update with htmlcodes for websites will come later as well as for other Nikayas.

If there are issues or questions, just let it be known and of cause the files are big, but a tool Atma understands a little to use.

(Two BBCs need to be chanced in the post of the header. It would be much work to compensate this quick manuall changes an two space lines added)

If you need no colors and design, it would make all maybe lighter in memory space.

Draft attached:
« Last Edit: March 09, 2017, 04:21:46 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Atma hat gestern und heute etwas ausprobiert, ganz praktisch, ein Buch ins Forum zu bringen.

Dabei hat er zuerst alle BBC-codes im Wordfile untergebracht, vorbereitet und das dauert in der Einfingertechnik auf 100 cm2 Display etwa 3-4 Stunden für ein langes Thema wie an.04 . Mit gutem Editor, Maus und Tastertur vielleicht eine Stunde.

Das Erstellen der Post ist dann einfach c&p Arbeit und für 50 Suttas hatte Atma 1:20 benötigt.

Nun ist Atma die Anleitung für das Hochladen in der Datenbank wieder eingefallen, wie von Moritz dummyverständlich gut aufbereitet, und er hat sich gedacht, daß müßte doch für die Theme genau so gehen, wagt es aber nicht selbst auszubrobieren und stellt hier den Entwurf für so einen Befehl darn

Code: [Select]
INSERT INTO `messages`
(`id_msg`, `id_topic`, `id_board`, `poster_time`, `id_member`, `id_msg_modified`, `subject`, `poster_name`, `poster_email`, `poster_ip`, `smileys_enabled`, `modified_time`,  `modified_name`, `body`, `icon`, `approved`)
VALUES
(null,
'7863',
'85',
now(),
'244',
'{{id_msg_modified ??}}',
'[sut.an.04.052] ២. ទុតិយបុញ្ញាភិសន្ទសុត្តំ (2. Dutiyapuṇṇābhisandasuttaṃ)',
'Norum {{möglich hier z.B. "Norum (DB Moritz)" einzugeben? Das man weiß woher und wie.}}',
'norum@sangham.net',
'203.144.93.237',
'1',
'0',
'',
'
[dquote="transcription given by Upasika Norum http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=get494"]
[center][b][lkh]ទុតិយបុញ្ញាភិសន្ទសូត្រ ទី២*
(??)*[/lkh][/b][/center]

[lkh]
[៥៣] ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរ​មកនៃកុសល នាំមកនូវសេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផលដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីកើត ក្នុងស្ថានសួគ៌នេះ មាន ៤ យ៉ាង រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា ជាទីត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។ អានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរមក នៃកុសល ៤ យ៉ាង តើដូចម្តេច។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អរិយសាវក ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា មិនកម្រើក ក្នុងព្រះពុទ្ធដូច្នេះថា ព្រះដ៏មានព្រះភាគ អង្គនោះ ព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសេចក្តីសៅហ្មងគ្រប់យ៉ាង ទ្រង់ត្រាស់ដឹង នូវញេយ្យធម៌ទាំង​ពួង ដោយប្រពៃ ចំពោះព្រះអង្គ ទ្រង់បរិបូណ៌ ដោយវិជ្ជា និងចរណៈ ទ្រង់មានដំណើរល្អ ទ្រង់​ជា្របច្បាស់ នូវត្រៃលោក ទ្រង់ប្រសើរដោយសីលាទិគុណ រកបុគ្គល​ណា​មួយ​ស្មើ​គ្មាន ទ្រង់ជាសារថី ទូន្មាននូវបុរស ដែលគួរទូន្មានបាន ទ្រង់ជាគ្រូ នៃទេវតា និង​មនុស្ស​ទាំង​ឡាយ ទ្រង់ត្រាស់ដឹង នូវអរិយសច្ចធម៌ ទ្រង់លែងវិលត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀត ម្នាល​ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះជាអានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរមក នៃកុសលទី ១ ដែលនាំមក នូវសេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផលដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា​ ជា​ទី​ត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ មួយទៀត អរិយសាវក ជាអ្នកប្រកប​ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា មិនកម្រើកក្នុងព្រះធម៌ថា ព្រះបរិយត្គិធម៌ ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់សំដែងហើយដោយល្អ ព្រះនព្វលោកុត្តរធម៌ ជាធម៌ ដែលព្រះអរិយបុគ្គល​ទាំងពួង ដឹងពិត ឃើញពិត ដោយបច្ចវេក្ខណញ្ញាណ ជាធម៌ ឲ្យនូវ​ផល មិនរង់ចាំកាល ជាធម៌គួរដល់ឯហិបស្សវិធី ជាធម៌ដែលព្រះអរិយបុគ្គល គប្បី​បង្អោន​ចូលមកទុកក្នុងខ្លួន ដោយអំណាចនៃភាវនា ជាធម៌ ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ មាន​ឧគ្ឃដិតញ្ញូបុគ្គល ជាដើម គប្បីឃើញច្បាស់ ក្នុងចិត្តនៃខ្លួន ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះជាអានិសង្ស ជាទីហូរមក​នៃបុណ្យ ជាទីហូរមកនៃកុសល ទី ២ ដែលនាំ​មក​នូវ​សេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផលដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា ជាទីត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។ ម្នាល​ភិក្ខុទាំងឡាយ មួយទៀត អរិយសាវក ជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា មិន​កម្រើក ក្នុងព្រះសង្ឃថា ព្រះសង្ឃ ជាសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ ប្រតិបត្គិហើយ ដោយប្រពៃ ព្រះសង្ឃ ជាសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ ប្រតិបត្គិដោយត្រង់ ព្រះសង្ឃ ជាសាវក នៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ ប្រតិបត្គិ ដើម្បីត្រាស់ដឹង នូវព្រះនិញ្វន ព្រះសង្ឃ ជាសាវក នៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ ប្រតិបត្គិសមគួរ ដល់សាមីចិកម្ម គឺប្រតិបត្គិគួរដល់សីល សមាធិ បញ្ញា ព្រះសង្ឃអង្គណា បើរាប់ជាគូ នៃបុរស មាន ៤ គូ បើរាប់រៀង​ជា​បុរសបុគ្គល មាន ៨ ព្រះសង្ឃទាំងនុ៎ះ ជាសង្ឃសាវក នៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ គួរទទួលនូវចតុប្បច្ច័យ ដែលបុគ្គលនាំមកបូជា គួរទទួលនូវអាគន្តុកទាន គួរទទួលនូវទក្ខិណាទាន គួរដល់អញ្ជលិកម្ម ជាបុញ្ញកេ្ខត្ត នៃសត្វលោក រកខេត្តដទៃ ក្រៃលែងជាងគ្មាន ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះជាអានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរមកនៃកុសលទី ៣ ដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផលដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីកើត ក្នុងស្ថានសួគ៌ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា ជាទីតេ្រកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ មួយទៀត អរិយសាវក ជាអ្នកប្រកបដោយសីលទាំង ឡាយ ជាទីតេ្រកអរនៃព្រះអរិយៈ ជាសីលមិនដាច់ មិនធ្លុះធ្លាយ មិនពពាល មិនពព្រុះ ជាសីលរបស់អ្នកជា ជាសីលដែលវិញ្ញូជនតែងសរសើរ ជាសីល​មិនប៉ះពាល់ដោយ​តណ្ហាទិដ្ឋិ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីបាននូវសមាធិ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះជាអានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរមកនៃកុសលទី ៤ ដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផល​ដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បី​ប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា ជាទីតេ្រកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។ ម្នាលភិក្ខុទាំង ឡាយ អានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរមកនៃកុសល មាន ៤ យ៉ាងនេះឯង ជាទីនាំមក នូវសេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផលដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បី​កើតក្នុងស្ថានសួគ៌ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា ជាទី​ត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។[/lkh]
[bockq][lkh]
សេចក្តីជឿក្នុងព្រះតថាគត របស់បុគ្គលណា មិនបានញាប់ញ័រ បានដម្កល់ហើយដោយប្រពៃ សីលរបស់បុគ្គលណា ជាសីលល្អ ជាទីត្រេកអរ នៃព្រះអរិយៈ ដែលព្រះអរិយៈសរសើរហើយ។ សេចក្តី​ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃ និងការឃើញដោយត្រង់ពិត របស់បុគ្គលណា អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ ពោលនូវបុគ្គលនោះថា ជាអ្នកមិនទ័លក្រ ទាំងជីវិតរបស់បុគ្គលនោះ មិនបានសូន្យឡើយ។ ព្រោះ​ហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញ កាលរលឹកឃើញពាក្យប្រដៅ​របស់​ព្រះ​ពុទ្ធ​ទាំងឡាយ គួរប្រកបទុក នូវសេចក្តីជឿផង នូវសីលផង នូវសេចក្តី​ជ្រះថ្លាផង នូវការឃើញធម៌ផង។[/lkh][/bockq]
[/dquote]
',
'question',
'1'

);

Dazu hat er sichere Unsicherheit, was id_msg_modified betrifft, ob poster_name anders als id, oder als bekannter Name, Verwirrung in DB stiftet, ob poster_time mit "now()" funktioniert.
Des weitern stellt er sich die Frage, was passiert, wenn jemand manuell beim Vorgang dazwischen posted.

Wenn das aber alles nicht wirklich ein Problem ist, dann wurde Atma versuchen sein excelcoding zu erweitern, und darin eine "Datenbankhochlade"-Reihe machen, wobei hier die Frage ist, ob dieser Befehl stets ein "enter", sprich mehr als eine Zeile, benötigt, oder ob es auch eine Wurst sein darf.

Da nicht zu viel riskieren wollen, läßt er das mal so stehen.

Jedenfalls ist es, so wie von Moritz schon mehr mals bemerkt, vielleicht, wenn Norum da so viel Arbeit hat und so und so sich auf das Wordfile konzentriert fertig zu machen, obwohl Norum in einer Nachtschicht zum Schluß schon 50 in etwa der selben Zeit, vielleicht ohne Vorbereitungszeit (von 3-4h wie Johann) in an.03 hochgeladen bekam.

Wenn man sich gut über die einzelnen Arbeitsschritte und Möglichkeiten ob Kenntnis, der anderen auskennt, denkt Atma, gut vorbereitet dementsprechend, ist das Nachbringender 40 anderen in etwa 3-4 Woche aller Suttas erledigt, und sie stehen zum Korrekturlesen und ergänzen allen offen.

Ach ja: der Link im Verzeichnis zum einzelnen Post, wird wohl ähnlich wie bei den Kategorien, mit einem angehängten zweiten Befehl automatisierbar sein, oder? Unsinn, das läuft ja umgekehrt...

Atma hat noch den Rest der BBC-beschmückten Suttas für an.04 als Word im Index von an.04 angehängt, falls wer irgendetwas testen möchte.

Ach ja, was noch aufgefallen, einmal wird "null" klein und einmal groß in der Beschreibung geschrieben, und zu beginn wird ein Apostroph ` verwendet und danach '.

(Und beim einfügen aller Links hier im Pist, denkt er sich, ob soetwas wie das mit der Mitgliedererwähnung nicht auch "leicht" für Post-Subject und damit auch für Suttalinks zu basteln wäre (wenn das die Rechenleistung nicht überfordert, bei 100.000en posts. Sowas wie #[sut.an.04... *klick* ohh diese Faulheit und Gier :) , wie die kreativ macht.)

* Johann : 1-2Jahre noch, und Atma kann sich als Webdesigner, jetzt auch schon in die php und dann ins javanisch einsteigend, selbstständid machen und Dana tun, so wie 90% der Mönche irgend wann all Maurer oder Baumeister in Klöstern enden... *schmunzel* was man nicht alles beim Dhamma-Danaieren lernt... für darüber hinaus, ober vielleicht doch besser nur für dieses Dasein. Zum Glück hat er nichts mit google-werbung und ähnlichem an angreifen sollten. #herum"ätzen"ende# noch ne Stunde zum Rückratentlasten.
« Last Edit: March 14, 2017, 07:02:29 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Selbsterwägungen nach nachbetrachten und begrübeln:

id_msg_modified ändert sich nur bei manchen Änderungen gegenüber original, hat aber vielleicht mit message_history zu tun, die erst später installiert. Wird wohl nicht falsch sein, wenn gleich id_msg gesetzt.
poster_name erzeugt wohl nur den Avatar-Link. Risiko.
Rest vielleicht auch. Man mag es Ungeduld nennen, Atma denkt jedoch: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (selbst)." Natürlich wiedermal nur für sich selbst... andere sind mehr an Geld verdienen, oder verbrauchen. Und mit einem Versuch könnte Atma ja wieder jede Menge an Arbeitsmöglichkeiten erzeugen, wenns schief geht.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Für id_msg_modified muß man dann wohl denn Update-Befehl verwenden.

Code: [Select]
UPDATE `messages` set id_msg_modified=concat(id_msg_modified,LAST_INSERT_ID_MSG()) where LAST_INSERT_ID_MSG();

Na wenn das stimmt...
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Gut, das wäre der Versuch gewesen:

Code: [Select]
INSERT INTO `messages`
(`id_msg`, `id_topic`, `id_board`, `poster_time`, `id_member`, `id_msg_modified`, `subject`, `poster_name`, `poster_email`, `poster_ip`, `smileys_enabled`, `modified_time`,  `modified_name`, `body`, `icon`, `approved`)
VALUES
(null,
'7863',
'85',
now(),
'244',
'',
'[sut.an.04.052] ២. ទុតិយបុញ្ញាភិសន្ទសុត្តំ (2. Dutiyapuṇṇābhisandasuttaṃ)',
Norum (DB sj)',
'203.144.93.237',
'1',
'0',
'',
'
[dquote="transcription given by Upasika Norum http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=get494"]
[center][b][lkh]ទុតិយបុញ្ញាភិសន្ទសូត្រ ទី២*
(??)*[/lkh][/b][/center]

[lkh]
[៥៣] ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរ​មកនៃកុសល នាំមកនូវសេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផលដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីកើត ក្នុងស្ថានសួគ៌នេះ មាន ៤ យ៉ាង រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា ជាទីត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។ អានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរមក នៃកុសល ៤ យ៉ាង តើដូចម្តេច។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អរិយសាវក ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា មិនកម្រើក ក្នុងព្រះពុទ្ធដូច្នេះថា ព្រះដ៏មានព្រះភាគ អង្គនោះ ព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសេចក្តីសៅហ្មងគ្រប់យ៉ាង ទ្រង់ត្រាស់ដឹង នូវញេយ្យធម៌ទាំង​ពួង ដោយប្រពៃ ចំពោះព្រះអង្គ ទ្រង់បរិបូណ៌ ដោយវិជ្ជា និងចរណៈ ទ្រង់មានដំណើរល្អ ទ្រង់​ជា្របច្បាស់ នូវត្រៃលោក ទ្រង់ប្រសើរដោយសីលាទិគុណ រកបុគ្គល​ណា​មួយ​ស្មើ​គ្មាន ទ្រង់ជាសារថី ទូន្មាននូវបុរស ដែលគួរទូន្មានបាន ទ្រង់ជាគ្រូ នៃទេវតា និង​មនុស្ស​ទាំង​ឡាយ ទ្រង់ត្រាស់ដឹង នូវអរិយសច្ចធម៌ ទ្រង់លែងវិលត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀត ម្នាល​ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះជាអានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរមក នៃកុសលទី ១ ដែលនាំមក នូវសេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផលដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា​ ជា​ទី​ត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ មួយទៀត អរិយសាវក ជាអ្នកប្រកប​ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា មិនកម្រើកក្នុងព្រះធម៌ថា ព្រះបរិយត្គិធម៌ ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់សំដែងហើយដោយល្អ ព្រះនព្វលោកុត្តរធម៌ ជាធម៌ ដែលព្រះអរិយបុគ្គល​ទាំងពួង ដឹងពិត ឃើញពិត ដោយបច្ចវេក្ខណញ្ញាណ ជាធម៌ ឲ្យនូវ​ផល មិនរង់ចាំកាល ជាធម៌គួរដល់ឯហិបស្សវិធី ជាធម៌ដែលព្រះអរិយបុគ្គល គប្បី​បង្អោន​ចូលមកទុកក្នុងខ្លួន ដោយអំណាចនៃភាវនា ជាធម៌ ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ មាន​ឧគ្ឃដិតញ្ញូបុគ្គល ជាដើម គប្បីឃើញច្បាស់ ក្នុងចិត្តនៃខ្លួន ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះជាអានិសង្ស ជាទីហូរមក​នៃបុណ្យ ជាទីហូរមកនៃកុសល ទី ២ ដែលនាំ​មក​នូវ​សេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផលដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា ជាទីត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។ ម្នាល​ភិក្ខុទាំងឡាយ មួយទៀត អរិយសាវក ជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា មិន​កម្រើក ក្នុងព្រះសង្ឃថា ព្រះសង្ឃ ជាសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ ប្រតិបត្គិហើយ ដោយប្រពៃ ព្រះសង្ឃ ជាសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ ប្រតិបត្គិដោយត្រង់ ព្រះសង្ឃ ជាសាវក នៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ ប្រតិបត្គិ ដើម្បីត្រាស់ដឹង នូវព្រះនិញ្វន ព្រះសង្ឃ ជាសាវក នៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ ប្រតិបត្គិសមគួរ ដល់សាមីចិកម្ម គឺប្រតិបត្គិគួរដល់សីល សមាធិ បញ្ញា ព្រះសង្ឃអង្គណា បើរាប់ជាគូ នៃបុរស មាន ៤ គូ បើរាប់រៀង​ជា​បុរសបុគ្គល មាន ៨ ព្រះសង្ឃទាំងនុ៎ះ ជាសង្ឃសាវក នៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ គួរទទួលនូវចតុប្បច្ច័យ ដែលបុគ្គលនាំមកបូជា គួរទទួលនូវអាគន្តុកទាន គួរទទួលនូវទក្ខិណាទាន គួរដល់អញ្ជលិកម្ម ជាបុញ្ញកេ្ខត្ត នៃសត្វលោក រកខេត្តដទៃ ក្រៃលែងជាងគ្មាន ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះជាអានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរមកនៃកុសលទី ៣ ដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផលដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីកើត ក្នុងស្ថានសួគ៌ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា ជាទីតេ្រកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ មួយទៀត អរិយសាវក ជាអ្នកប្រកបដោយសីលទាំង ឡាយ ជាទីតេ្រកអរនៃព្រះអរិយៈ ជាសីលមិនដាច់ មិនធ្លុះធ្លាយ មិនពពាល មិនពព្រុះ ជាសីលរបស់អ្នកជា ជាសីលដែលវិញ្ញូជនតែងសរសើរ ជាសីល​មិនប៉ះពាល់ដោយ​តណ្ហាទិដ្ឋិ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីបាននូវសមាធិ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះជាអានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរមកនៃកុសលទី ៤ ដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផល​ដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បី​ប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា ជាទីតេ្រកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។ ម្នាលភិក្ខុទាំង ឡាយ អានិសង្ស ជាទីហូរមកនៃបុណ្យ ជាទីហូរមកនៃកុសល មាន ៤ យ៉ាងនេះឯង ជាទីនាំមក នូវសេចក្តីសុខ ឲ្យនូវផលដ៏ល្អវិសេស មានផលជាសុខ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បី​កើតក្នុងស្ថានសួគ៌ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ជាទីប្រាថ្នា ជាទី​ត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត។[/lkh]
[bockq][lkh]
សេចក្តីជឿក្នុងព្រះតថាគត របស់បុគ្គលណា មិនបានញាប់ញ័រ បានដម្កល់ហើយដោយប្រពៃ សីលរបស់បុគ្គលណា ជាសីលល្អ ជាទីត្រេកអរ នៃព្រះអរិយៈ ដែលព្រះអរិយៈសរសើរហើយ។ សេចក្តី​ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃ និងការឃើញដោយត្រង់ពិត របស់បុគ្គលណា អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ ពោលនូវបុគ្គលនោះថា ជាអ្នកមិនទ័លក្រ ទាំងជីវិតរបស់បុគ្គលនោះ មិនបានសូន្យឡើយ។ ព្រោះ​ហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញ កាលរលឹកឃើញពាក្យប្រដៅ​របស់​ព្រះ​ពុទ្ធ​ទាំងឡាយ គួរប្រកបទុក នូវសេចក្តីជឿផង នូវសីលផង នូវសេចក្តី​ជ្រះថ្លាផង នូវការឃើញធម៌ផង។[/lkh][/bockq]
[/dquote]
',
'question',
'1'

);

UPDATE `messages` set id_msg_modified=LAST_INSERT_ID() where id_msg=LAST_INSERT_ID();

Doch die Schaltknöpfe wie "zeigen" oder "ok" scheinen über das Tablet nicht bedienbar zu sein, und Befehle können nicht gestartet werden. Hat ja vielleicht sein Gutes.

Hatte sicher. (versuch nochmal zu durchschauen)

Ohhh, das ist zu "gefährlich" ...alle post am Ende durcheinander (im Firefox browser funktioniert die Bedienung übrigens.)

Vielleicht möchte Moritz  oder auch @Bernhard  , oder wer immer sich da auskennt, bei dem sicher, für Wissende einfach ersehbaren, richtigen sql Code helfen, und Wissen wie Zeit teilen und geben und etwas von den Vorteilen guter Anstrengung zu profitieren.
« Last Edit: March 19, 2017, 06:45:44 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
* Johann Nicht einfach... Mit direktem Bitten im Vertrauen, hat sich Atma einen saftigen Tadel eingefangen. Googel und sich die Lösung erspannen ist zwar allermannsweg um zu etwas zu kommen, aber nicht passend und angemessen für jemand der keine Gegenleistung erbringen kann oder wird, direkt oder indirekt. In einem der Jäger und Sammlerforen zu fragen, deto. In einem Supportforum zu fragen, ebenfalls, sind ja keine Charityvereine und außerdem nicht für Mönche gegeben.
Da wäe vielleicht noch im sanghampaket eine Anleitung im myphp panell zu finden, dem kann Atma noch nachgehen. Wenns viel Studium und anreichern was Atma nicht noch hat, wäre es nicht passend dies auf Almosen lebend zu tun. Jene, die vielleicht gerne da helfen würden aber keine Lösung bieten können würden nicht leicht einfach nachfragen, was sie tun könnten und das anbieten. Zusagen "Ist ja nicht meins. Und einfach liegen lassen wäre einfach. So einfach wie es sich nun alle gerne machen, wenn sie Gelegenheit hätten zu geben und gutes zu tun. Und weil sie es so haben möchten wie ihre eigenen Neigungen sind, denken sie es ist tugendhaft einen auf Gleichwut zu machen. Warten... das wäre auch noch eine "Lösung", wir sollten alle auf Erlöser und erlösung warten. Nie und nimmer läßt sich das Dhamma im Einklang mit dem Dhamma auch nur eine Generation weiter tragen unter all den Leuten denen Atma bisher begegnet ist. Die sind gerade alle so davon überzeugt alles zu haben und zu können, was sie je brachen werden, das da wirklich kein Grund für Opfer ist. Na vielleicht ist es ja gut mal nachzusehen, woran es happert und warum es bei an.04.51 un 52 eckt und steckt:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Overflows of merit

1. Paṭhamapuññābhisandasuttaṃ

The first on overflows of merit

51. The origin is Sāvatthi. "Bhikkhus, these four are overflows of merit and right conduct, promoters of heavenly bliss and happiness and they bring worldly pleasure agreeability and charm. What four? Bhikkhus, should the bhikkhu abide in timeless concentration of the mind, wearing robes, offered by someone, to the offerer it brings overflows of merit and right conduct, promoting heavenly bliss and happiness and worldly pleasure, agreeability and charm.

"Bhikkhus, should the bhikkhu abide in timeless concentration of the mind, partaking whosever morsel food, it conduces to overflows of merit and right conduct, promoting heavenly bliss and happiness and worldly pleasure, agreeability and charm.

"Bhikkhus, should the bhikkhu abide in timeless concentration of the mind, in whosever dwelling, it conduces to overflows of merit and right conduct, promoting heavenly bliss and happiness and worldly pleasure, agreeability and charm.

"Bhikkhus, should the bhikkhu abide in timeless concentration of the mind, partaking whosever medicinal requisties, it conduces to overflows of merit and right conduct, promoting heavenly bliss and happiness and worldly pleasure, agreeability and charm.

"Bhikkhus, it is not easy to measure the accumulation of merit of the noble disciple endowed with these four outflows of merit and right conduct, promotions of heavenly bliss, happiness and worldly pleasure, agreeability and charmÞIt becomes an immeasurable limitless mass of merit.

"Bhikkhus, just as it is difficult to measure the great ocean's water as the number of vessel fulls, is this much or this much In the same manner it is not easy to measure the accumulation of merit of the noble disciple endowed with these four outflows of merit and right conduct, promotions of heavenly bliss and happiness and worldly pleasure, agreeability and charmÞIt becomes an immeasurable limitless mass of merit."

"Limitless expanses of water, great lakes, the homes of fear, gems and crowds
Rivers serving men women and all the community empty themselves into the ocean
Even so the wise, giving gifts of eatables, drinks, clothes beds, seats and spreads
Accumulate flows of merit like the rivers that empty themselves into the ocean."

2. Dutiyapuññābhisandasuttaṃ

The second on overflows of merit

52. "Bhikkhus, these four are overflows of merit and right conduct, promotions of heavenly bliss and happiness and the bringers of worldly pleasure agreeability and charm. What four?

"Here, bhikkhus, the noble disciple is endowed with unwavering faith in the Enlightened One. 'That Blessed One is worthy, rightfully enlightened endowed with knowledge and conduct, well gone, knower of the worlds, the incomparable tamer of those to be tamed, teacher of gods and men, enlightened and blessed.' Bhikkhus, this is the first overflow of merit and right conduct, the promotion of heavenly bliss and happiness and the bringer of worldly pleasure, agreeability and charm.

"Again,bhikkhus, the noble disciple is endowed with unwavering faith in the Teaching, 'the Blessed One's Teaching is well declared, is here and now, not a matter of time, open to inspection, leading inwards and is to be realized by the wise by themselves.' Bhikkhus, this is the second overflow of merit and right conduct, the promotion of heavenly bliss and happiness and the bringer of worldly pleasure, agreeability and charm.

"Again, bhikkhus, the noble disciple is endowed with unwavering faith in the Community of bhikkhus. 'The disciples of the Blessed One have come to the right path, the straight path, the wise path, the path of mutual understanding. They are the four pairs of eight Great Men. They are suitable for hospitality, reverence, gifts and veneration with clasped hands. The noble field of merit for the world.' Bhikkhus, this is the third overflow of merit and right conduct, the promotion of heavenly bliss and happiness and the bringer of worldly pleasure, agreeability and charm.

"Again, bhikkhus, the noble disciple is endowed with the virtues favoured by the noble ones. 'Virtues that are not broken, fissured, blemished or spotted and virtues praised by the wise as conducive to concentration.' Bhikkhus, this is the fourth overflow of merit and right conduct, the promotion of heavenly bliss and happiness and the bringer of worldly pleasure, agreeability and charm.

"Bhikkhus, these are the four overflows of merit and right conduct, the promotions of heavenly bliss and happiness and the bringers of worldly pleasure, agreeability and charm."

"If someone's unwavering faith is established in the Thus Gone One
And if virtues favoured by the noble one's are his,

Establishing faith in the Community if he has rectified his view,
He is neither poor nor is his life useless

Therefore the wise gain right view, faith and virtues
And establish themselves in the dispensation of the Enlightened One."

Mangel an Saddha für die Sangha... na was für eine Zufälligkeit. Na klar könnten Haushälter alles checken, fehlt ihnen ja nur am lernen der Grundlagen und mangelndem Willen für Opfer, soweit, daß sie für die Sangha nicht mal 2 Min. opfern, um eine einzige Befehlszeile anzusehen.

Mit der Tendenz im Nacken, würde Atma wohl auch Tag und Nacht ängstlich versuchen sich zu bereichern und sich auf "sein Leben" zuerst und ausschließlich konzentrieren. Unterstützung ist da ja naturgemäß nicht viel zu erwarten und sicher auch nie ein Weg in die Hauslosigkeit, bei so viel Anhaften und Festhalten am eigenen.

Und wie kommt man da raus, ohne sich schlecht zu fühlen und einzugestehen. Gar nicht, man muß einfach eingestehen, tun was gut ist und das schlecht fühlen ertragen, dass ist schnell vorbei und sich fest vornehmen nie wieder so Selbstherrlich und Geizig zu sein.Und nur wenn man zuerst mal vertraut und tut, was die Weisen preisen, wird man sehen, daß die Weisen wirklich zu recht oreisen, tateln und immer wieder belehren.


Atma macht dann einfach mal weiter wie erkann und bekommen hat, und da Sand und Zement ja auch gerade aus sind, geh fürs ausbauen, damit andere nicht so oft und viel Aufmerksamkeirt geben müssen oder gar immer am Laufenden bleiben müssen, damit ja auch nichts verloren. Atma gibt nur bescheid, falls sie auf googel vertrauen, glauben das wenn sie später Lust haben oder brauch, Sie das immer noch ergoogeln konnen, dass googel offensichtlich die Seiten hier nicht mehr indexiert (was für in Zufall...) Yahoo findet Dhamma im Einklang mit Dhamma noch, aber auch das wird vergehen innerhalb der nächsten Generation.
« Last Edit: March 19, 2017, 07:32:12 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags:
 

Plauderbox

 

Johann

August 17, 2018, 02:21:49 AM
Mein's oder nicht meines, (Gier) Liebe oder Hass... Da sind wenige, die Blumen im Wald stehen lassen und Insekten nicht töten, weder bleiben noch gehen, und alles geben aus Wohlwollen und Mitgefühl, Weisheit gewonnen, Geiz besiegt und Güte ohne zu vereinnahmen. Wie konnten andere diese je sehen,
 

Johann

August 13, 2018, 05:13:25 AM
Händler mögen es nicht sich für passendes Mudita hinzugeben, und würden nur in Lob über deren Handelsware sprechen. Warum Leute Lobenswertes nicht loben: apacayana eine er 12 Personen: "...ein Geschäftsmann, sich seiner Schuld zum Arbeiten für seinen Vorteil verschrieben."
 

Johann

August 11, 2018, 12:06:41 AM
Erfreuenden und klärenden Neumond-Uposatha, den Ehrw. Herren, Anhängern und Interessierten.
 

Johann

August 10, 2018, 08:31:57 PM
Sokh chomreoun Nyom. Möge sich Sukha zur Vollständigkeit mehren.
 

Moritz

August 10, 2018, 06:20:44 PM
Ich muss wieder an die Arbeit. Einen angenehmen Abend, Bhante _/\_
 

Johann

August 10, 2018, 05:25:27 PM
Nyom Moritz.

Nyom Mohan.
 

Moritz

August 10, 2018, 05:18:04 PM
Guten Abend, Bhante _/\_
 

Mohan Gnanathilake

August 05, 2018, 12:58:01 PM
Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich habe der Gruppe „ Anussavika“ beigetreten.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!
 

Johann

July 31, 2018, 04:38:15 PM
Den Weg kennend, im Vertrauen jenen folgen ihn gehend, gegangen, sich dann ausschließlich um die Enihsltung des Weges kümmer, gelangt man nach oben und hinaus. So, in dieser Weise, ist "der Weh ist das Ziel zu verstehen.
 

Johann

July 31, 2018, 04:33:35 PM
Mögen alles stets vorrangig auf die Qualitäten von Handlungen und Hingaben, die Ursachen für Früchte achten und nicht wie dumme gewöhnliche Leute, Zeile fixieren und danach gfreifen, die Ursachen damit fehlen, nie zu Früchten kommend, falscher Mitteln für Wirkung bedient.

Mudita
 

Johann

July 28, 2018, 07:38:00 AM
on how the blessed hobby, the liberating anime, the sublime gotchi decays for one and at a certain point for all: Dhamma-Gotchi and only fake last for some times lasting till also the mythos decays.
 

Johann

July 26, 2018, 01:50:45 PM
Morgen, Vollmond vor dem Vassa seiend, mag jener, der nicht zu sehr verstrickt in Fehlinvestitionen, die Gelegenheit für Lösung von Verstrickungen zu nützen vermögen.
 

Johann

July 26, 2018, 01:50:20 PM
Morgen, Vollmond vor dem Vassa seiend, mag jener, der nicht zu sehr verstrickt in Fehlinvestitionen, die Gelegenheit für Lösung von Verstrickungen zu nützen vermögen.

Roman

July 22, 2018, 08:01:16 PM
Danke für die Infos
und eine friedliche Nacht
 

Johann

July 22, 2018, 06:27:44 PM
Atma, zieht sich nun zurück, wieder spät geworden, Nyom. Ruhe Freude und Geduld beim ungestörten Erkunden und Gelegenheiten, Gegeben-heiten, nutzen.
 

Johann

July 22, 2018, 03:13:38 PM
Atma wird das Gespräch nun versuchen in Passendes Thema im Forum zu kopieren.
 

Johann

July 22, 2018, 03:12:06 PM
In Sorge Unmut ob der Situation, gänzlich anders Vorgestellt,  zu mehren, hatte Johann nicht nach Marcel gefragt. Doch hätte er, würde er er erwähnen, wenn da dringliches und triftige Sorge um Marcel wäre. Gute Übung und Lehre, alles in allem, für viele, wenn danach ausgerichtet. Also einfach
 

Johann

July 22, 2018, 03:06:12 PM
Bhante Indannano, Johann angerufen habend, kurz, vor Tagen, unterrichtet geworden das Johann am Weg in die Hauptstadt sein, hatte sich sehr zurückhaltend und kurz gehalten. Wohl nicht mit den weltlichen Hindernissen all zu Erfreut und noch ungelößt.
 

Johann

July 22, 2018, 03:03:21 PM
Im Verwenden des Forums, überall, keine Sorge irgendwo was Falsch zu machen, ist es Stressfreier und Langlebiger, auch für andere, als Geschenk, Nyom Roman. Woimmer.
 

Johann

July 22, 2018, 03:00:55 PM
Nyom kam Nyom als "füherer Elternteil/Verwandter" betrachten. Hie etwas Technischer: ញោម "Nyom", ñoma - Ursprung bzw. Bedeutung
 

Johann

July 22, 2018, 02:56:10 PM
Wenn Sie sich freimachen können, besuchen Sie ihn, und machen Sie Entdeckungsreise in unbekannter Welt, während ihm vielleich Weltliches abnehmen könnend.
 

Johann

July 22, 2018, 02:53:55 PM
mit Freude tun oder Geben mag, wo immer, ist vorallem für Roman glücksverheißend, neben Moraluscher Stange zum Glück für ihn haltend.
 

Johann

July 22, 2018, 02:51:42 PM
Mag er sicher Abstand von Unsicherm Gewinnen. Was immer Roman sich inspiriet fühlt, geschicktes, niemanden Verletzendes zu geben, zu tun, gar vielleicht mehr an jemand erhabener als "nur" eigener Bruder denkend,

Roman

July 22, 2018, 02:49:04 PM
  Und was bedeutet Nyom...Ich habe versucht zu übersetzen.  Jedoch weiß ich nicht ob der Bezug richtig ist
 

Johann

July 22, 2018, 02:48:39 PM
Johann hat ihn schon länger nicht persönlich getroffen, ob in Buchstaben, am Ohr oder mit mehr Sinnen. Gestern war er wohl online hier. Denke er ist sehr vertieft in der Praxis und hat eigentlich wenig Interesse sich um Äußerses zu kümmern.

Roman

July 22, 2018, 02:46:46 PM
Beim lesen von den Beiträgen fällt es mir noch bißchen schwer alles zu verstehen...Ich frage mich gerade wer Atma ist..Und moritz bist du für die Internetseite zuständig?  

Roman

July 22, 2018, 02:43:49 PM
Hallo,

Ich lese viel hier und wollte mich mal erkundigen wie es mit Marcel so steht..Hatte letzte Woche mit ihm gesprochen und es geht ihm gut! Hatte Johann geschrieben wie ich helfen kann..
 

Johann

July 22, 2018, 02:41:15 PM
Nyom Roman
 

Sophorn

July 20, 2018, 05:09:54 AM
Sadhu. Möge es ein verdienstvolller Tag sein!
 :-* :-* :-*
 

Johann

July 20, 2018, 03:06:04 AM
Allen einen verdienstvollen Silatag, der letzte vor dem Antritt der Regenrückzugszeit.
 

Sophorn

July 14, 2018, 11:10:02 AM
 :-* :-* :-*
Karuna tvay bongkum Bhante
 :-*  :-* :-*
 

Sophorn

July 14, 2018, 11:09:03 AM
 :)  ;) Moritz, gut einfühlbar. In Österreich lebte der Körper nach der asiatischen Uhr, hier in N nach der österreichischen Uhr.
Nicht zeitgerecht der Natur entsprechend zu leben, überfordert den Körper.  
Beste Grüße aus Kathmandu!  :-*
 

Johann

July 14, 2018, 11:06:18 AM
Sadhu, und vergesse Nyom sich nicht.
 

Moritz

July 14, 2018, 11:00:04 AM
Es wird spät in Hawaii. Einen friedlichen Tag allen. _/\_
 

Moritz

July 14, 2018, 07:40:41 AM
Ja, gestern Vormittag bis Nachmittag. Ich lebe wohl gerade ungefähr im Einklang mit der Zeitzone von Hawaii.
 

Johann

July 14, 2018, 07:36:45 AM
Nyom Moritz. Hat er auch ausreichend Schlaf genommen?
 

Moritz

July 14, 2018, 07:30:08 AM
Good day, Bhante _/\_
 

Moritz

July 13, 2018, 05:58:06 PM
Vandami, Bhante _/\_
 

Johann

July 13, 2018, 03:20:13 PM
Nyom Roman
 

Moritz

July 13, 2018, 03:07:40 AM
Ach ja, hab nun geändert. Vielleicht klappt's nun beim nächsten probieren @Roman
_/\_
 

Johann

July 13, 2018, 02:21:56 AM
Vielleicht gut wenn Meister Moritz Nyom Roman die 5 Mühsam-Beitagszahl hineinzaubert, da dann spamschutz wegfällt und er zu den unöffentlichen Foren Zugang hat.
 

Moritz

July 12, 2018, 09:13:06 PM
Hier eine kurze Bild-Erklärung zum Beantworten von Themen und Beiträgen.
Wenn noch Probleme, gern weiter hier nachfragen. _/\_
 

Moritz

July 12, 2018, 09:11:14 PM
Gut zu hören, dass der Bruder sich mitfreut. Sadhu! :)
Möge alles problemlos im Eintritt in das neue Leben für ihn laufen. _/\_

Roman

July 12, 2018, 09:01:41 PM
Danke moritz

Ich werde es ausprobieren!!

Aufjedenfall war es eine sehr erfreuliche Nachricht! ! Ich bin sehr stolz auf marcel!! Mein herz geht auf!! Wunderschön!
 

Moritz

July 12, 2018, 08:58:37 PM
(Also auch auf der neuen Seite, wo dann das Text-Eingabefeld ist: Das Text-Eingabefeld ist nicht gleich im Fokus, sondern man muss erst ein gutes Stück nach unten scrollen, um es zu finden.)
Nicht sicher gerade, wie es auf Smartphone aussieht, ob da viel anders ist.
 

Moritz

July 12, 2018, 08:56:57 PM
Wenn man ganz unten ans Ende der letzten Nachricht scrollt, sollte da ein Button "Reply" oder "Antworten" sein. (Je nach eingestellter Sprache vielleicht.) Da drauf klicken. Dann sollte auf der nächsten Seite eine Texteingabe-Ansicht erscheinen. Zu der muss man aber erst ein Stück runter scrollen.
 

Moritz

July 12, 2018, 08:53:20 PM
Oh, die Nachricht wurde abgeschnitten. Hier in der Shoutbox sind nur ein paar hundert Zeichen möglich.
Ja, das Forum ist etwas unübersichtlich am Anfang. Moment, ich versuche mal, zu erklären. :)

Roman

July 12, 2018, 08:41:24 PM
Hallo

Ich lese sehr viel hier!! Es ist sehr interessant!! Die Menge an Infos! ! Sehr toll!!..Ich habe versucht auf den Beitrag zu reagieren der die Entwicklung von nyom marcel beschreibt..glaube von Johann verfasst. Jedoch weiß ich noch nicht genau wie dieses funktioniert.
Ich habe die Nachric
 

Moritz

July 12, 2018, 08:34:57 PM
Hallo Roman, Binocular/Visitor _/\_
 

Johann

July 12, 2018, 02:08:25 PM
Nyom Roman

Show 50 latest