Recent Topics

[March 26, 2019, 11:58:09 AM]

[March 26, 2019, 11:45:24 AM]

[March 26, 2019, 11:13:22 AM]

[March 26, 2019, 10:50:13 AM]

[March 26, 2019, 01:11:33 AM]

[March 25, 2019, 02:25:39 PM]

[March 25, 2019, 12:18:41 PM]

[March 25, 2019, 07:56:58 AM]

[March 25, 2019, 06:00:12 AM]

[March 25, 2019, 12:37:40 AM]

[March 24, 2019, 12:26:55 PM]

[March 24, 2019, 08:29:57 AM]

[March 20, 2019, 06:59:48 PM]

[March 20, 2019, 01:12:07 AM]

[March 18, 2019, 11:10:31 AM]

[March 17, 2019, 06:09:06 AM]

[March 17, 2019, 12:14:09 AM]

[March 16, 2019, 04:47:08 AM]

[March 15, 2019, 04:34:31 PM]

[March 15, 2019, 04:32:21 PM]

[March 15, 2019, 04:29:51 PM]

[March 15, 2019, 04:28:17 PM]

[March 15, 2019, 04:26:30 PM]

[March 15, 2019, 04:20:06 PM]

[March 15, 2019, 04:18:22 PM]

[March 15, 2019, 04:17:08 PM]

[March 15, 2019, 03:57:05 AM]

[March 15, 2019, 03:56:11 AM]

[March 15, 2019, 03:55:08 AM]

[March 15, 2019, 03:54:13 AM]

[March 15, 2019, 03:52:55 AM]

[March 14, 2019, 03:22:34 PM]

[March 14, 2019, 03:10:03 PM]

[March 14, 2019, 03:06:17 PM]

[March 14, 2019, 10:18:44 AM]

[March 14, 2019, 08:33:43 AM]

[March 14, 2019, 08:16:10 AM]

Talkbox

2019 Mar 26 01:18:56
Cheav Villa:  :D _/\_

2019 Mar 26 01:18:46
Cheav Villa: មិនខុសពីរឿងទៅសុំសៀវភៅសន្ទនានុក្រម នៅវ ត្ត បញ្ញា​ និង..

2019 Mar 26 01:16:15
Cheav Villa: កូណា ជារឿងដែលម្នាក់បានទទួលស្តាប់ និងធ្វើតាមតែមិនបានសំរេច តាមគោលដៅ :D _/\_

2019 Mar 25 15:28:24
Johann: Others, even if pure, is open for critic and bad assumings. Envy, jealously... on each side. So to become not susbected, needs good advices, double hard for woman to act perfect.

2019 Mar 25 15:23:21
Johann: Pappies can give good lessons when they don't fall, but the deeper, the hard training, must come from liberal mommies for daughters and liberal pappies for sons, in the world and for beyond.

2019 Mar 25 15:11:15
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 15:04:40
Johann: Does mommy generally don't actually love her child when not react?

2019 Mar 25 15:03:13
Johann: Mommy, mommy... but I like... ohh, they bite me... I am hungry... when do we go back?... why must we sit here... mommy!

2019 Mar 25 15:00:37
Johann: Which can be changed all the time, with feeding rightly.

2019 Mar 25 14:55:50
Cheav Villa: កូណាសង្ឃឹមថា.​ ជារឿងឧបនិស្ស័យ.​  :D _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 14:50:25
Johann: ...teaching and mirror.

2019 Mar 25 14:49:40
Johann: When one is stressed or busy, remember how many times one him/herself was so as well. Intention will always has it's effects, sometimes quick, sometimes even sisters, mother and child... Nyom wouldn't have become here, if there would be not long, long bounds. Watch your child. Thats always a great t

2019 Mar 25 14:40:41
Cheav Villa: _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 14:39:48
Cheav Villa: ព្រោះកូណាមិនអាចទៅឱរ៉ាល់បានកំឡុងពេលនេះ តែអាចជួបនៅភ្នំពេញបាន តែចេតនាម្ខាងមិនចង់ជួប ទើបមិនអាចជួប

2019 Mar 25 14:38:39
Cheav Villa: កូណាគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីចេតនា ដែលម្នាក់មាន និងម្នាក់គ្មាន ក្នុងការ​ជួបគ្នា.ជាហេតុមិនបានជួប :D _/\_

2019 Mar 25 14:37:02
Cheav Villa:    _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 13:44:16
Johann: Nyom Vithou. Foot well again?

2019 Mar 25 11:56:36
Johann: Good stories: The Healing of the Bull and Prisoners of Karma .

2019 Mar 25 11:51:20
Johann: Although monks are allowed to explain how to work oneself out, they are not given to liberate "slaves", prisoner, as this would count as thief.

2019 Mar 25 11:46:29
Johann: When one is "bond" in families, relations... there is so much soil and danger for envy and jealously, and itjs not easy to "pay" one out. Normal being live from making others depending on one and fear to lose a "cattle" they gave so much into.

2019 Mar 25 09:53:57
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 Mar 25 05:00:43
Johann: Some pull back and offer favors, less are giving ways out. Let them wishing to live in cities go back, maintaining homes. Bond by mara there is no escape, they leave alm bowls behind and step into cars, to "help".

2019 Mar 25 04:11:30
Johann: One (who ever) gives the best when helping, assist, in sharing Dhamma, translate it, sort it, easy accessable and maintain it, by proper and given means.

2019 Mar 25 04:03:32
Cheav Villa:  _/\_ _/\_  _/\_

2019 Mar 25 03:53:23
Johann: One stopped at the topic Sangahak, worldily and best. It's hard to try to translate but bears a lot of fruits. Conceit is dangerous, and a feeling of "right" turns quick into lose. Satipatthana, the right workingplaces. And again Ways of  

2019 Mar 25 02:53:11
Kong Sokdina: ដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ មិនប្រមាណ បាននូវសេចក្ដីប្រមាថ។

2019 Mar 24 18:54:30
Cheav Villa: ជាចិត្តលំអៀងព្រោះជំពាក់ក្នុងសេចក្តីស្រលាញ់សាច់ញាតិ​ បងប្អូន.​ ឪពុកម្ដាយ​  ^-^

2019 Mar 24 18:49:47
Cheav Villa: ជារឿងដដែល យូរណាស់មកហើយ  ខ្ញុំ​កូណាគួរតែបានរកឃើញផ្លូវកណ្តាល​  :) _/\_

2019 Mar 24 18:48:21
Cheav Villa: ការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងការជួយអ្នកដទៃ ការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងការចង់អោយគេបានសុខ តែងនាំសេចក្តីទុក្ខ ដល់ខ្លួន

2019 Mar 24 13:23:44
Johann: Nyom Senghour

2019 Mar 23 06:34:02
Johann: No problem Nyom Vithou.

2019 Mar 23 04:32:25
Vithou: ngyom kuna will inform Preah Ang later when kuna get better

2019 Mar 23 04:31:12
Vithou: Preah Ang, ngyom kuna cannot go Phnom Aural tomorrow due to my foot problem. I let is a bit pain and Ngyom kuna cannot walk properly

2019 Mar 20 19:02:36
Johann: May Nyom have a safe and careful travel, when ever he might do.

2019 Mar 20 18:46:53
Johann: Now, Nyom Moritz and Nyom Sophorn are here in the forest. Atma does not know how long.

2019 Mar 20 18:20:42
Vithou: Nyom Kuna planning to see Moritz and Bong Sophorn as well

2019 Mar 20 18:17:26
Vithou: Nyom Kuna planning to go Phnom Oral on Sunday

2019 Mar 20 18:16:07
Vithou: Nyom Kuna was sick too long after remove kidney stone . ( about 2 months ) and skittle busy with human job

2019 Mar 20 18:13:50
Vithou: Is Moritz and Bong Sophorn at Asram now?

2019 Mar 20 18:12:02
Vithou: Kuna Preah Ang

2019 Mar 20 18:05:01
Johann: Nyom Vithou

2019 Mar 20 12:25:25
Johann: here and now

2019 Mar 20 09:04:34
Cheav Villa: To reach the end of the cosmos to go beyond   _/\_

2019 Mar 20 08:49:03
Johann: Oh.. wrong, here: Rohitassa Sutta

2019 Mar 20 08:45:24
Johann: There is nothing to far that the mind, oneself, could not reach it in the Universe. Yet end of suffering can not found. But it requires to reach the end of the cosmos to go beyound. Lokayatika Sutta

2019 Mar 20 08:14:55
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 20 06:34:16
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាសូមថ្វាយបង្គំុ Vandami Bhante ពីចំងាយ

2019 Mar 20 06:32:27
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 សាធុុ សាធុ សាធុ! ថ្ងៃឧបោសថ ករុណាសូមចូលរួមត្រេកអរដែរ😇🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Mar 20 06:13:30
Johann: Mudita

2019 Mar 20 05:52:37
Cheav Villa: ថ្ងៃឧបោសថ​  :)​ កូណាចូលរួមត្រេកអរដល់សេរីភាពរបស់ពួកគាត់  _/\_

2019 Mar 19 13:56:41
Cheav Villa:  _/\_ _/\_  _/\_

2019 Mar 19 08:47:34
Johann: Knowing this, one is able to share family (of supporter), honor, dwelling, gains, dhamma, having a clear sense of gratitude.

2019 Mar 19 08:44:19
Johann: And what is the reason of macchariya disapearing? Knowning, remembering, form, sound...ideas are no refuge, not real, not worthy to fall for, not ones own.

2019 Mar 19 08:41:50
Johann: "May macchariya (stinginess) become its needed reduce, so that the goodness of Dhamma may reaches more intensive", is that right translated? Sadhu. Not an easy task althought one might think.

2019 Mar 19 08:07:30
Cheav Villa: សូមអោយមច្ឆរិយ.​ ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដើម្បីគុណធម៌ដែលខ្ពស់ជាង _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 19 01:39:39
Johann: May all have always a good travel, meet each other in best furtune along there ways. May no one get hurt in the traffic after happiness.

2019 Mar 18 10:21:51
Moritz: hello empty yogi _/\_

2019 Mar 18 10:21:23
Moritz: Vandami bhante _/\_

2019 Mar 18 10:21:22
Moritz: Vandami bhante _/\_

2019 Mar 16 08:19:42
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 Mar 15 04:20:37
Johann: Nyom Buddhi

2019 Mar 14 16:00:28
Cheav Villa: កូណា​ថ្វាយបង្គំ​លា​ សូមព្រះអង្គឆាប់បានសំរាក​  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 14 09:13:11
Kong Sokdina: Hello!

2019 Mar 14 08:35:17
Johann: Nyom Kong Sokdina

2019 Mar 14 08:10:07
Johann: A meritful Sila-day those who observe it today

2019 Mar 13 11:18:19
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 13 09:23:36
Johann: A meritful Sila-day those who observe it today, btw.

2019 Mar 10 02:03:42
Cheav Villa:  _/\_

2019 Mar 09 07:45:59
Moritz: Good morning, Cheav Villa _/\_

2019 Mar 07 12:10:15
Cheav Villa: កូណាព្រះអង្គ  _/\_

2019 Mar 07 12:05:44
Johann: My person is not sure but Nyom Chanroths wife might try to go back from PP tomorrow as well, Nyom.

2019 Mar 07 01:21:24
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 07 01:18:59
Johann: May you have a safe and slow travel.

2019 Mar 07 01:10:20
Cheav Villa: ចេញពី​ភ្នំពេញ​នៅម៉ោង5ព្រឹក :)  _/\_

2019 Mar 07 01:09:25
Cheav Villa: ពួកខ្ញុំកូណា និង បង​ភឿន​ នឹងទៅសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គនៅថ្ងៃស្អែក

2019 Mar 07 01:08:34
Johann: Nyom Villa

2019 Mar 07 01:07:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 06 03:31:04
Cheav Villa: Have a good day to Master Moritz  _/\_

2019 Mar 06 03:29:38
Moritz: And good night for me. :) Chom reap leah. May all have a good Uposatha _/\_

2019 Mar 06 03:27:51
Moritz: Good morning, Cheav Villa _/\_

2019 Mar 06 03:17:49
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Mar 06 03:05:26
Johann: A self-blessed (by ones deeds) Uposathaday today.

2019 Mar 05 11:33:43
Johann: Nyom Chanroth had to stop the work. To difficult to concentrate today. Good training anyway.

2019 Mar 05 10:20:56
Cheav Villa:  :-\ :D _/\_

2019 Mar 05 05:26:54
Johann: A meritful Uposatha those who observe it today.

2019 Mar 05 03:13:37
Johann: Sadhu, Sadhu. Rupam anicca

2019 Mar 05 01:47:58
Ieng Puthy: ករុណាបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ព្រះអង្គពីចំងាយ 🙏🏻ករុណាសូមប្រគេនពរ ព្រះអង្គឆាប់ជាសះស្បេីយ

2019 Mar 05 01:38:52
Ieng Puthy: ករុណាឮថា ព្រះអង្គអាពាធ ជង្គង់ តេីព្រះអង្គបានធូរស្បេីយហេីយឬនៅ?

2019 Mar 05 01:07:09
Ieng Puthy: Good morning ! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំុ Vandami Bante

2019 Mar 04 14:41:21
Johann: Sukha Chomreoun, Nyom

2019 Mar 04 14:18:03
Moritz: Leaving now. May Bhante have a good day. _/\_

2019 Mar 04 13:45:50
Johann: Nyom Moritz

2019 Mar 04 13:19:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Mar 01 16:35:39
Johann: Bhante Indannano  _/\_ How was India in "war times"

2019 Feb 28 11:46:56
Moritz: And good bye again. :) _/\_

2019 Feb 28 11:46:38
Moritz: Vandami, Bhante _/\_

2019 Feb 28 05:25:27
Cheav Villa:   :D_/\_

2019 Feb 28 04:22:46
Johann: 5 o'clock morning  ^-^ (like a taxi driver) may Nyom has well earned and peaceful rest. Mudita.

2019 Feb 28 04:08:09
Moritz: Chom reap leah. I'm going to sleep. _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: GENERAL [Forum Guide]  (Read 45869 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
GENERAL [Forum Guide]
« on: March 11, 2013, 09:22:23 AM »
under process (see links - tags above)

in Arbeit (siehe Links - tags oben)

« Last Edit: April 15, 2013, 11:54:12 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Short instruction and links to the main forums.
Kurze Erklärung und Links zu den Gruppen und Hauptforen.
The Monastery Forum - Das Kloster-Forum
(under construction -  im Aufbau)


WELCOME! & general infomations - Einführung u. generelle Informationen (janitta)
In this categorie you find everything that is useful for the general start but it's also useful to step by each visit.

Unter dieser Kategorie findes sich alles Nützliche für einen generellen Start hier und auch für den täglichen Besuch ist es gut hier vorbei zu sehen.

 • Infos and general questions - Infos und generelle Fragen *   Forum Guide & Info ->

  This is a good place to get some ideas about the possibilities and information to understand the undertaking here. How ever, the best way to get things known is simply getting involved. Don't worry, you can not make anything wrong.

  Dies ist ein guter Platz um einen Eindruck über die Möglichkeiten hier zu gewinnen und die Unternehmung hier etwas zu verstehen. Wie auch immer ist der beste Weg etwas kennen zu lernen, sich einfach direckt damit auseinender zu setzen. Nur keine Sorge, Sie können nichts falsch machen.

  * Subforum: Announcement & Events - Bekanntmachungen und Events    Forum Guide & Info ->
  Here you can post an Event or search for them. You can link a post direct with the calender functions. See also calender

  Hier können sie einen Event eintagen oder nach Terminen suchen. Sie können ein Thema auch direkt mit dem Kalender verlinken. Siehe auch: Kalender
 • Shrine & Devotements - Schrein & Widmungen (Anumodana)    Forum Guide & Info ->

  This forum is dedicated to have a suitable place to leave ones devotements and a good place to start the visit. People in Asien countries would first light an incest stick and put off the shoes before they enter a special place. There is no require to do so, but its a useful training for one self and to collect some conscious, leaving the normal daily dirt outside, strip it away. Of course also to talk about the benefits of it.

  Dieses Forum ist als ein angemessener Platz, um Widmungen auszusprechen, vorgesehen und ein guter Platz um seinen Besuch zu beginnen. Menschen in asiatischen Ländern würden, bevor sie einen besonderen Raum betreten, zuerst ein Rächerstäbchen anzünden und die Schuhe ausziehen. Das ist natürlich keine Vorschrift, aber ein nützliches Training für einem selbst und um etwas bewusster zu werden: den normalen täglichen Unrat draußen zu lassen, ihn abzustreifen
 • Individual Introduction - Persönliche Vorstellung (Abhivādana)    Forum Guide & Info ->

  Use the possibility to introduce your self or say "Hallo". You can also introduce and great others, as this is the most proper way if you see somebody entering the room. Let others know of your and get known others as well.

  Nutzen Sie die Möglichkeit sind Vorzustellen oder "Hallo" zu sagen. Sie können auch andere vorstellen und begrüßen, was sicherlich die passenste Art ist, wenn jemand den Raum betritt. Lassen Sie all  etwas über sich wissen und lernen Sie andere etwas kennen.

  * Subforum: Further introduction - Genauer Vorstellung    Forum Guide & Info ->
  To keep it a little personal and not to public, introductions of private members will be moved in this section. The second use is to be able to maintain ones invitation topic to keep all others a little informed about one self. Non members and newbies have no possibility to look into it.

  Um es etwas privater halten zu können und nicht all zu öffentlich, werden Vorstellungen von Nutzern von Zeit zu Zeit in diesen Bereich verschoben. Der zweite Nutzen ist, daß jeder in seinem Thema die anderen über sich etwas am Laufenden halten kann. Nichtmitglieder und Neulinge haben keinen Einblick in das Forum.


Open monastery, laity practice area- öffentliches Kloster, Laienpraxisbereich (vata assama)

Open monastery is the best place for intensive Dhamma discussions for everybody. Whether you are new to Buddhas teaching or a advanced person in regard of practice you will find here good possibilities to get and give each other support to reach the path.
Das öffentliche Kloster ist der beste Platz für jederman hier, sich in Diskussionen mit dem Dhamma bekannt zu machen. Ob Ihnen die Lehren Buddhas nun neu sind oder schon eine solide Praxis hinter sich haben, werden Sie hier passende Möglichkeiten finden gegenseiteige Unterstützung zu geben und zu erhalten um den Pfad zu erreichen.

 • Admirable friend - Großartiger Freund (kalyanamittata)
  Friends and teachers are the prerequisites to develope the wings to awakening. Here you find general Info how to recognize good teachers and admirable friends.

  subforum...####

   
 • Down to earth - Ganz bodenständig (kama-loka)    Forum Guide & Info ->
  The forum to discover the Noble Eightfold Path and the place to get hints how to increase the conditions to reach it.
  Das Forum um den Noblen Achtfachen Pfad zu erforschen und um Tips zu bekommen, wie man seine Bedingungen bessert um diesen zu erreichen.

  * Subforum: Workplace for good condition (pāramī section) Arbeitsplatz für gute Bedingungen:    Forum Guide & Info ->
  New to Buddha, Dhamma, Sangha? This is a good place to start the exploring journey. The conscious effort for a Dhamma-practice starts with development of the conditions to be able to reach the eightfold Path. This Board is meant to discover and consider this conditions and perfections (pāramī) and is also meant to get an basic understanding (right view) of the teachings of the Buddha.
  Buddha, Dhamma, Sangha, sind etwas neues für Sie? Dies ist ein guter Platz um die Entdeckungsreise zu beginnen. Das bewußte Bemühen um eine Dhamma-Praxis, beginnt mit dem Schaffen der Grundlagen, um den Nobeln Achtfachen Pfad zu erreichen. Dieses Forum ist dafür gedacht, sich mit den Grundlagen und Perfektionen (pāramī) auseinander zu setzen und dient auch dazu das grundlegende Verständnis (rechte Sichtweise) für Buddhas Lehren zu gewinnen.


    ** Sub-Subforum: Bodhisatta path – Bodhisatta Pfad (bodhisatta magga):     Forum Guide & Info ->
  Inside the teachings of the Buddha rests his own story and his personal way till his highest attainments. Discovering the Bodhisatta path is the dedication for this sub forum. Getting known the stories of the previous life’s of the Buddha Gothama, and understanding people who are striving for the realization of Buddhahood, is well discussed and discovered here.
  Innerhalb der Lehren Buddhas schlummert seine eigene Geschichte und sein persönlicher Weg bis zu den höchsten Erkenntnisen. Den Pfad des Bodhisattas zu erkründen ist die Widmung dieses Forums. Die Erzählungen über die vorangegangenen Leben des Buddha Gothama kennen zu lernen und Leute die nach der Realisierung der Buddhaschaft streben zu verstehen, ist hier gut besprochen und durchleuchtet.


  * Subforum: Wisdom division - Weisheitsabschnitt (samma ditthi, sankappo):     Forum Guide & Info ->
  This forum is dedicated for the first section on the noble eightfold path, the wisdom section. To straighten right view, to be able to enter the Path and make firm the right intention as well as to discuss it on an intellectual level is the purpose of this forum.
  Dieses Forum ist dem ersten Abschnitt des Noblen Achtfachen Pfades gewidmet. Die eignene rechte Sichtweise zu stärken, um den Pfad zu erreichen und die rechte Entschlossenheit zu festigen, wie auch diese auf einer intelektuellen Ebene zu Erforschen ist die Aufgabe dieses Forums.


  * Subforum: Virtue division - Tugendabschnitt (samma vaca, kammanto, ajivo):     Forum Guide & Info ->
  To have success in our training for liberation from stress, virtue is the basic prerequisite. The second section of the Noble Eightfold path carries the ways of for a virtuous life. This forum is dedicated to discover the ethical conducts in accordance with the Buddha Dhamma and to share understanding, how to put it into actions and unite it with our daily undertakings.
  Um Erfolg in der Übung für eine Befreiung von Stress zu haben, ist Tugend die grundlegende Voraussetzung. Der zweite Abschnit des Noblen Achtfachen Pfades transportiert die Wege für ein tugendhaftes Leben. Dieses Forum ist der Erforschung der ethischen Verhaltensweisen, im Einklang mit dem Buddhas Dhamma und dem Teilen des Verständnises darüber gewidmet. Auch die Umsetzung dieser in unseren täglichen Leben und wie wir dies in all unsere Unternehmungen integrieren ist Gegenstand dieses Forums.


  * Subforum: Concentration division - Meditationabschnitt (samma vayamo, sati, samadhi):     Forum Guide & Info ->
  All about Medition is the third section of the eightfold path and the final tool to gain insight. This forum is meant to share a good understanding of Mediation and consideration and ways to gain Wisdom in accordance with the Dhamma.
  Alles zum Thema Meditation ist im dritten Abschnitt des Achtfachen Pfades enthalten und das letztliche Werkzeug um Einsicht zu gewinnen. Dieses Forum ist dafür gedacht, um Verständis über Mediation und Erwägung und Wege um Weisheit zu gewinnen, im Einklang mit dem Dhamma zu teilen.


   
 • On the supramundane path - Auf dem überweltlichen Pfad (rupa-loka):    Forum Guide & Info ->

  If virtue firm, conditions and livelihood well prepared it is time to discover the aspects of the supramudame Noble Eightfold Path. This forum is will be maybe not very useful, if your practical conditions are not established yet and a simply intellectual discovering is not it’s purpose. It’s the section for serious meditation practice incl. all support to gain highest insights. This forum is dedicated for Yogis and Yoginis as well for those who are currently on retreat of live a life near the monastic way of life.
  Subscription to access the forum: Yogi/Yogini , Retreat
  Moderation: Acariya Meditation (meditation teacher), Senior Bhikkhu
  Wenn Tugend gefestig ist, die Grundlagen und die Lebensweise gut eingrichtet sind, ist es Zeit die Aspekte des Überweltlichen Noblen Achtfachen Pfades kennen zu lernen. Dieses Forum ist unter Umständen nicht nützlich, wenn die praktischen Grundlagen noch nicht vorhanden sind und eine reine Intellektuelle Behandlung ist nicht als der Zweck gedacht. Es ist ein Bereich für eine ernsthafte mediationspraxis inklusive aller Unterstützung um höchste Weisheit zu erlangen.
  Dieses Forum ist für Yogis, Yoginis und jenen, die sich einem Retreat oder einer intensiven Praxis nahe einem klösterlichen Leben widmen gewidmed.
  Abonnoments um an dem Forum teilnehmen zu können: Yogi/Yogini , Retreat
  Moderation: Acariya Meditation (Meditationslehrer), Senior Bhikkhu


  * Subforum: Higher virtue section - Höhere Tugend Abschnitt:    Forum Guide & Info ->
  This section is dedicated to explore the higher virtue and a life in accordance with the vinaya as a required side condition on the supramudane Noble Eightfold path.
  Subscription to access the forum: Yogi/Yogini , Retreat
  Moderation: Acariya Meditation (meditation teacher), Senior Bhikkhu
  Dieser Bereich ist dafür gewidmet die höheren Tugenden und ein Leben im Einklang mit dem Vinaya as Begleiter auf dem überweltlichen Noblen Achtfachen Pfad zu ergründen.
  Abonnoments um an dem Forum teilenehmen zu können: Yogi/Yogini , Retreat
  Moderation: Acariya Meditation (Meditationslehrer), Senior Bhikkhu


  * Subforum: Samadhi & Vipassana – Meditation:    Forum Guide & Info ->
  This is a forum dedicated for guided meditation courses. Next to general support special meditation courses and guided retreats will take place within this forum. This forum exclusively for serious participating and requires a request for submission.
  Subscription to access the forum: Retreat
  Moderation: Acariya Meditation (meditation teacher), Senior Bhikkhu
  Dieses Forum ist für geführte Meditationskurse vorgesehen. Neben bestimmter Unterstützung finden spezielle Meditationskurse und geführte Retreats auf diesem Patz statt. Die ernsthafte Nutzung und Teilnahme an diesem Forum bedarf einer Anfrage.
  Abonnoments um an dem Forum teilenehmen zu können: Retreat
  Moderation: Acariya Meditation (Meditationslehrer), Senior Bhikkhu   
 • Heaven & Hell - Himmel und Hölle (arupa-loka & apaya):    Forum Guide & Info ->

  Discover the planes of existence outside the normal human consciousness. This forum is open on submission and the place for extreme consciousness states and experiments with them. You can discover the realms of existence within Samsara and gain an understanding of different mind states and its results. For some remarkable spheres are special sub forums prepared. Posts and topics which are mentioned within such mind states will be moved in those sections but you can also experiment this states there consciously as well (subscription required). But be careful, it has its effects and don’t forget to let go if it starts to become hot.
  Erforsche die verschiedenen Ebenen der Existenz ausserhalb des normalen menschlichen Bewußtseins. Dieses Forum ist frei zu abonnieren und ein Platz für extreme Bewußtseinszustände und um mit diese zu Experimentieren. Sie können hier die Ebenenen der Existenzen innerhalb Samsaras erforschen und die Unterschieder zwischen den verschiedenen Geisteshaltungen und deren Resulate ergründen. Für einige herausgezeichnete Spären gibt es hier spezielle Unterforen. Beiträge und Themen die sich offentsichtlich in um solche Geisteszustände formieren werden in diese Unterforen verschoben, aber Sie können auch ganz bewußt in diesen Foren experimentieren (Abonnoment erforderlich). Seien Sie jedoch vorsichtig und vergessen Sie nicht loszulassen, wenn es gebingt heiß zu werden.

  * Subforum: Argument Battles and disputes- Argumentewettkampf und Streit (asura):    Forum Guide & Info ->
  This sub section is dedicated for argument battles and intensively disputes. When ever there is an intensive discussion with no estimated end it will find it’s place here. You can post very critical topics here as well.
  Subscription to access the forum: Deva & Asura
  Dieser Bereich ist für Argumentationsstreitigkeiten und intensieve Diskussionen gedacht. Wenn immer eine starke Diskussion aufkommt, bei der kein Ende absehbar ist, werden Sie diese hier wieder finden. Sie können sehr kritische Themen auch direkt hier posten.
  Abonnoments um an dem Forum teilenehmen zu können: Deva & Asura


  * Subforum: Hungry ghost realm - Welt der hungrigen Geister (peta loka):    Forum Guide & Info ->
  A famous saying from a well-known „buddhist“ teachers points out that hungry ghosts are people who spend their time in meditation centers but are not able to understand Dhamma. Constantly arising of similar topics will appear her and you are welcome to help them out of their misery states as well. To care about such is a good training for patient.
  Subscription to access the forum: Deva & Asura
  Eine brühmte Aussage eines “buddhistischen” Lehrers ziechnete einst heraus, daß hungrige Geister jene Leute sind, die ihre Zeit in Meditationszentren verbringen, aber nicht fähig sind das Dhamma zu verstehen. Das wiederkehrend aufkommene Themen werden hierher verschoben und Sie sind auch eingeladen diesen aus ihrer misslichen Lage herauszuhelfen. Um sich um soetwas zu kümmern ist ein gutes Training in Geduld.
  Abonnoments um an dem Forum teilenehmen zu können: Deva & Asura  * Subforum: Protests, Anger & Hell - Proteste, Ägernisse u. Hölle (niraya):    Forum Guide & Info ->
  When anger arises and manifests then you have arrived at hell. Loudly protests, posts and topics with some oblivious amount of ill-will will find themselves here. You are free to follow them our help them out again. If you are aware of your dark mind state, but still feel the need to let it out, you can post your opinion here as well. Beware that you do not miss to leave it at time again.
  Subscription to access the forum: Deva & Asura
  Wenn Zorn aufkommt und sich manifestiert, dann sind Sie in der Hölle angelangt. Lautstarke zorngeladene Proteste oder offensichtlich übelwollende und offensichtlich mit etwas Übelwollen geladene Beiträge und Themen werden sich hier wiederfinden. Es steht Ihnen frei diesen zu folgen oder dieses wieder aus der Hölle zu helfen. Wenn Sie sich ihres dunklen Geisteszustandes bewußt sind, aber dennoch meinen, es heraulassen zu müssen, könne sie Ihr Anliegen hier anbringen. Geben Sie acht, es nicht zu versäumen rechtzeitig wieder hier raus zu kommen.
  Abonnoments um an dem Forum teilenehmen zu können: Deva & Asura


--------------------------------
Vihara Vihara

Studies, projects & library - Studium, Projekte & Bibliothek (brahma & nimmanarati deva)

Cultur & Art - Kunst und Kultur (brahma & nimmanarati deva)

Monastery kitchen - Klosterküche (rasavatī)

« Last Edit: April 27, 2013, 11:52:03 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: