Recent Topics

[Today at 12:34:11 PM]

[Today at 12:30:15 PM]

[Today at 12:29:28 PM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

[Buddha]

Author Topic: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana - Trade with Dhamma and Dhamma-Dana  (Read 35815 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline turtle

 • Full Member / Vollmitglied
 • ***
 • Sadhu! or +10/-0
 • Gender: Female
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana
« Reply #30 on: April 27, 2014, 11:39:45 AM »
So viel Geiz, so viel Neid, so viel Dünkel um Dana habe ich selbst unter den stolzen Dummköpfen in Südostasien nicht gesehen, die haben ja im Gegensatz zu den Leuten hier wirklich massig Kohle und massig Macht.

Aber wie man selbst Dünkel auf nicht mal materiellen Besitz in solch einer Weise aufbauen kann liegt meiner größten Phantasie fern.

Ich glaube, dass das nicht schwer zu verstehen ist. Leute haben einfach Angst vor Religion oder Spiritualität, obwohl sie fühlen, dass sie Religion oder Spiritualität brauchen. Somit sind sie Religion oder Spiritualität ambivalent gegenüber.

Viele Menschen sind oft missbraucht worden im Namen der Religion oder Spiritualität, oder wissen, dass andere so missbraucht worden sind.
Aus der Sicht der Geschichteschreibung, ist die Geschichte der Religion in vielen Ländern der Welt, vor allem in Europa, die Geschichte des Krieges, der Machtkämpfe, der Unterdrückung, ein Spiel von "Homo homini lupus," eine Geschichte der Heuchlerei. Und wer möchte schon daran teil haben ... Am besten hält man sich fern: Fern indem man überhaupt nichts mit Religion oder Spiritualität zu tun hat, oder in dem man distanziert damit umgeht. Und zu einem distanzierten Umgang gehört eben, dass man keinem religiösen oder spirituellen Menschen wirklich glaubt, dass man sich auf ihn nicht verlässt, und immer vorbereitet ist, betrogen zu werden.

Offline Kusaladhamma

 • Global Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +80/-0
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana
« Reply #31 on: April 27, 2014, 07:00:31 PM »
dass man sich auf ihn nicht verlässt, und immer vorbereitet ist, betrogen zu werden.

Liebe Schildkröte

Das hat aber nicht viel mit Anhaftungsfreiem Ab-Geben, auch "Dana" genannt zu tun. ;-)
Schade, dass Du das "Werkzeug" des Ab-Gebens/Los-lassens noch nicht zu schätzen weißt.

Hat der Buddha-Dhamma bisher für Dich "Nutzen" gebracht?
Denkst Du, dass man es fördern sollte, dass noch mehr Menschen Zugang zu Buddha-Dhamma haben?
Der Buddha lehrte Dhamma und Vinaya.
Zum Vinaya gehört die Abhängigkeit der Ordinierten vom Dana der Hausleute.
Das hat/te seine guten Gründe.
Für Ordinierte und für Hausleute.

Der Buddha hat einige Lehrreden darüber gehalten, wer der Gaben würdig ist.

Ein Beispiel von viiielen:

A.II.36 Der Gaben würdig
Der Fragende:  Anāthapindika, der Hausvater.
 
»Wer wohl in der Welt, o Herr, ist der Gaben würdig, und wo mag man Gaben darreichen?«
 
»Zwei in der Welt, o Hausvater, sind der Gaben würdig: der Schulungstüchtige und der Schulungsledige. Diese beiden sind der Gaben würdig in dieser Welt, und ihnen mag man Gaben darreichen.«
 
Dies sprach der Erhabene. Und nach diesen Worten sprach er, der Gesegnete, der Meister, noch dieses:
 
»Die sich in hoher Schulung üben
und die der Schulung ledig sind,
sie sind die Gabenwürdigen der Welt.
 
Die aufrecht sind in ihren Werken,
im Denken auch und ihrem Wort,
sie sind das Saatfeld für die Geber:
dort bringt die Gabe reichen Lohn.«


 _/\_Offline turtle

 • Full Member / Vollmitglied
 • ***
 • Sadhu! or +10/-0
 • Gender: Female
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana
« Reply #32 on: April 27, 2014, 07:43:24 PM »
dass man sich auf ihn nicht verlässt, und immer vorbereitet ist, betrogen zu werden.
Das hat aber nicht viel mit Anhaftungsfreiem Ab-Geben, auch "Dana" genannt zu tun.
Es hat alles damit zu tun, wie Religion und Spiritualität üblicherweise betrieben werden. Und dass man sich dagegen schützen muss.

Quote
Schade, dass Du das "Werkzeug" des Ab-Gebens/Los-lassens noch nicht zu schätzen weißt.
Heh, meinst Du?

Ich könnte mich nicht beschweren, wenn ich nicht an etwas Besseres glaubte, oder mindestens hoffte.

Quote
Hat der Buddha-Dhamma bisher für Dich "Nutzen" gebracht?
Was meinst Du mit "Nutzen"?

Quote
Denkst Du, dass man es fördern sollte, dass noch mehr Menschen Zugang zu Buddha-Dhamma haben?
Es ist nicht meine Pflicht oder Aufgabe darüber nachzudenken. (Und der ist ein Tor, der eine Pflicht auf sich nimmt, die nicht die seine ist.)

Quote
Der Buddha lehrte Dhamma und Vinaya.
Zum Vinaya gehört die Abhängigkeit der Ordinierten vom Dana der Hausleute.
Das hat/te seine guten Gründe.
Für Ordinierte und für Hausleute.
In einer idealen Welt - ja.
Aber in einer Welt der spirituellen Snobs, was die Welt der Spiritualität und Religion so oft ist - nein.

Quote
Der Buddha hat einige Lehrreden darüber gehalten, wer der Gaben würdig ist.

Ein Beispiel von viiielen:

A.II.36 Der Gaben würdig
Der Fragende:  Anāthapindika, der Hausvater.
 
»Wer wohl in der Welt, o Herr, ist der Gaben würdig, und wo mag man Gaben darreichen?«
Hat das zu heissen, dass diejenigen, die weder als schulungstüchtig noch als schulungsledig eingestuft werden, ihr Studium des Dhammas aufgeben sollen?

Soll ich mich vorbereiten, dass einige Buddhisten herkommen und mir meine Dhamma-Bücher wegnehmen?

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +187/-0
 • Gender: Female
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana
« Reply #33 on: April 28, 2014, 04:38:42 AM »
 _/\_ _/\_ _/\_

Liebe Turtle,

die Abhandlungen, die du hier zu lesen bekommst, sind zum Teil sehr harte Verdauungskost für Neulinge. Diese wörtlich mit dem westlichen (logischen) Denken einfach zu verarbeiten, mag nicht unbedingt hilfreich sein.

Diese Plattform ist, trotzdem es im Internet ist, ein virtuelles Kloster. Deine Neugier und deine offenen Augen und Ohren empfinde ich als eine gute Eigenschaft, die Dinge zu hinterfragen. Gerade deswegen möchte ich dich dazu anhalten, deinen Wissensdurst weiterhin auszuleben, indem du dich immer mehr und mehr hier einliest, zurechtfindest und dich - vor allem!!! - wohlfühlst.

Leider ist der werte Johann nicht mehr persönlich vor Ort, er hätte an Dir seine Freude.

Es mag sich vielleicht so anhören, dass deine Meinung nicht so gehört wird, wie du es gewohnt bist oder gern wolltest. Aber bitte sei versichert, hier ist das Wohlwollen aller sehr am Herzen.

Unsere werte Kusala mag sich für einen Laien eigen/streng anhören, aber aus den zwei Jahren, die ich sie hier im Forum kennenlernen durfte, darf ich mit großem Respekt von ihr sprechen. Sie ist eine sehr vertrauensvolle Person, die sowohl durch Erfahrung, Wissen und Bescheidenheit auf sich aufmerksam macht.
Was jetzt vielleicht für einen "Außenstehenden" auch als kurzgebunden und unangenehm oder gar als von oben herab empfunden werden kann.

Ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen, wenn ich mir das Recht genommen habe, hier einfach reinzuplatzen. Leider hab ich auch nicht die Versiertheit vom ehrenwerten Johann, das Thema zu splitten und woanders weiter zu führen.

Das Thema "Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana" ist ein sehr heißes Thema und es bedarf viel Katanhu sich dem Thema anzunehmen, Dhamma zu erklären und Vorgänge durchsichtig zu machen.
In dem Sinne bitte ich weiterhin um rege Diskussion, die sich um "Verstehen wollen" dreht als weniger "schon verstanden".

Habt vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und Nachsicht fürs Auftauchen ohne mich in die Diskussion eingebracht zu haben.

 _/\_ _/\_ _/\_


Offline Kusaladhamma

 • Global Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +80/-0
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana
« Reply #34 on: April 28, 2014, 11:42:09 AM »
Liebe Schildkröte,

Quote
Was meinst Du mit "Nutzen"?

Z.B. mehr eigene Dukkha-Freiheit, mehr Geistesruhe usw.

Quote
Hat das zu heissen, dass diejenigen, die weder als schulungs-tüchtig noch als schulungsledig eingestuft werden, ihr Studium des Dhammas aufgeben sollen?

Wenn man den Dhamma studiert und praktiziert, dann ist man doch tüchtig in der Schulung oder?

Quote
Soll ich mich vorbereiten, dass einige Buddhisten herkommen und mir meine Dhamma-Bücher wegnehmen?

Dann würde man Dir ja eine (1) Grundlage weg nehmen, damit Du Dich tüchtig schulen kannst.
Warum sollte man dies tun?

Es ging doch um Dana, um die Unterstützung der Menschen, die sich voll und ganz auf den Dhamma konzentrieren möchten und dies dann Dank der Unterstützung auch können, damit sie sich zum Wohle aller Wesen weiter entwickeln können.
Zum Wohle aller Wesen, dass sie dann aus eigener Erkenntnis heraus den Dhamma weiter geben und vorleben können.

Quote
in einer Welt der spirituellen Snobs, was die Welt der Spiritualität und Religion so oft ist - nein.

Dies hat und wird es immer geben. Es menschelt/e halt an jeder Ecke. Das ist Samsara.
Deswegen gab der Buddha ja Empfehlungen worauf zu achten ist, wer der Gaben auch würdig ist.

Das bedeutet, wie immer im Buddha-Dhamma, Achtsamkeit auf sich und Andere.

Wenn ich Beiträge schreibe, so geschieht dies immer mit einem Lächeln  :D

Liebe Sophorn

Danke für Deine Vermittlung, die ich sehr zu schätzen weiß.
Ist meine Art doch oft etwas nüchtern  :D und kann falsch verstanden werden.
Das Wort ist halt die Quelle von so manchen Missverständnissen. Erst recht das geschriebene Wort.
Wenn man bedenkt, dass 70 % der Kommunikation über die nonverbale Kommunikation statt findet,
kann man sich ausrechnen was das für ein Forum bedeutet, wo man sich nicht sieht.

Mögen Euch alle die 3 Juwelen schützen

 _/\_

Offline turtle

 • Full Member / Vollmitglied
 • ***
 • Sadhu! or +10/-0
 • Gender: Female
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana
« Reply #35 on: April 28, 2014, 12:49:47 PM »
Dann würde man Dir ja eine (1) Grundlage weg nehmen, damit Du Dich tüchtig schulen kannst.
Warum sollte man dies tun?
Aus Eifersucht!

Deine Muttersprache ist doch Deutsch, oder? Dann kennst Du Schadenfreude, up close and personal.


Quote
Das Wort ist halt die Quelle von so manchen Missverständnissen. Erst recht das geschriebene Wort.
Wenn man bedenkt, dass 70 % der Kommunikation über die nonverbale Kommunikation statt findet,
kann man sich ausrechnen was das für ein Forum bedeutet, wo man sich nicht sieht.
"Missverständnisse" entstehen oft, weill Leute ganz einfach nicht lesen, was eigentlich geschrieben ist, und weil sie einzelne Worte, Sätze und Phrasen aus ihrem Kontext nehmen, schnell schlussfolgern und dann jemanden aufgrund etwas verurteilen, dass er nicht gesagt hat.
« Last Edit: April 28, 2014, 12:59:26 PM by turtle »

Offline turtle

 • Full Member / Vollmitglied
 • ***
 • Sadhu! or +10/-0
 • Gender: Female
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana
« Reply #36 on: April 28, 2014, 12:58:54 PM »
die Abhandlungen, die du hier zu lesen bekommst, sind zum Teil sehr harte Verdauungskost für Neulinge.
Finde ich überhaupt nicht, und verstehe auch nicht, wieso diese Abhandlungen irgendwie "sehr harte Verdauungskost" sein sollten.

Quote
Leider ist der werte Johann nicht mehr persönlich vor Ort, er hätte an Dir seine Freude.
Und wahrscheinlich ich an ihm.

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +187/-0
 • Gender: Female
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana
« Reply #37 on: April 29, 2014, 02:53:38 AM »
 _/\_ _/\_ _/\_

Liebe Turtle,

darf ich dich noch einmal daran erinnern, dass du dich, auch wenn es dir nicht bewußt ist, dich in einem Kloster befindest. Ob jetzt in einem Kloster, in einer Kirche, in einer Moschee, in einer Synagoge, etc. ist der Usus immer gleich: Man hält inne, bevor man laut ausspricht und man spricht dort generell nicht so akustisch laut.

Deinem Wissensdurst sind keine Grenzen gesetzt und wie ich sehe, hast du ein sehr genaues Auge. Lass Dich nicht von Deinen Emotionen verleiten, besonders wenn andere Personen in Mitleidenschaft gezogen werden. Lass Dir Zeit Dich zurecht zu finden. :-)

Viel innere Freude auf Deiner Suche wünsche ich Dir.

 _/\_ _/\_ _/\_


Offline Marcel

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +75/-0
 • Gender: Male
 • Alias/zuvor/auch: "nitthuracitta"
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana
« Reply #38 on: May 01, 2014, 01:16:26 AM »
A.II.36 Der Gaben würdig
Der Fragende:  Anāthapindika, der Hausvater.
 
»Wer wohl in der Welt, o Herr, ist der Gaben würdig, und wo mag man Gaben darreichen?«
 
»Zwei in der Welt, o Hausvater, sind der Gaben würdig: der Schulungstüchtige und der Schulungsledige. Diese beiden sind der Gaben würdig in dieser Welt, und ihnen mag man Gaben darreichen.«
 
Dies sprach der Erhabene. Und nach diesen Worten sprach er, der Gesegnete, der Meister, noch dieses:
 
»Die sich in hoher Schulung üben
und die der Schulung ledig sind,
sie sind die Gabenwürdigen der Welt.
 
Die aufrecht sind in ihren Werken,
im Denken auch und ihrem Wort,
sie sind das Saatfeld für die Geber:
dort bringt die Gabe reichen Lohn.«


[/quote]

hallo liebe forumsmitglieder,

ich habe dieses zitat aus dem palikanon gelesen und irgendwie hatte ich ein merkwürdiges gefühl dabei....
mir ist dann dder grund aufgefallen, warum das so war und ich wollte das hier nochmal ansprechen, um darauf aufmerksam zu machen..

vielleicht ist es dem ein oder anderen  ja nützlich!!!

als ich gelesen habe

 "  Die sich in hoher Schulung üben
und die der Schulung ledig sind,
sie sind die Gabenwürdigen der Welt."

kam bei mir die frage auf..... was genau ist mit "die sich in hoher schulung üben" und "die der schulung ledig sind" genau gemeint?!

ich habe dann den textausschnitt in pali gelesen und es rausgefunden........
hier ist einmall der sekha und der asekha gemeint!!
die übersetzung für asekha ="die der schulung ledig sind" finde ich ein bischen verwirrend, weil ich leicht in versuchung geraten bin, zu glauben, dass damit der "puthujjanna", also der gewöhnliche, in der welt verstrickte mensch, gemeint ist.

aber mit dem wort sekha und asekha ist ganz klar, wer damit nun gemeint ist!

einmal diejenigen "sekha", die sich sich noch abstrampel müssen (aber wenigstenss Sotapanna "stromeingetretene" sind) und in bezug auf dhamma lernen !!
und der "asekha" alle diejenigen gemeint sind, die mit der übung, mit dem lernen in bezug auf dhamma am ende angelangt sind!! am ziel angekommen!! (arahant) jemand, der nicht mehr belehrt werden muss.

also, ich finde die übersetzung " die der schulung ledig sind" FÜR MEIN VERSTÄNDNIS , für einen arahant, recht schwammig! aber das ist ja nur meine wahrnehmung! :D da hätte ich eher geschrieben " aber naja....

ich wünsch euch alles liebe
nitthuracitta

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +187/-0
 • Gender: Female
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana
« Reply #39 on: May 01, 2014, 09:24:51 PM »
 _/\_ _/\_ _/\_

Vielen Dank, lieber Nitthuracitta für deine Zeit, uns deine Erfahrung mitzuteilen.

Zu lesen, zu fragen, zu wundern, zu forschen und zu einem eigenen Ziel zu kommen ist sehr wichtig.

Man kann viel reden, aber die eigene Erfahrung lässt Panna er-wachsen.

Möge es uns allen als gutes Beispiel dienen und erinnern.

 _/\_ _/\_ _/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana
« Reply #40 on: August 22, 2014, 06:11:20 AM »
Ich habe gerade einen Newsletter der DBU gelesen, in dem sie zu einem Ethiklehrer-seminar einladet (konnte es nicht kopieren). Das Seminar hat den Namen " Die Essenz im Buddhismus", das Seminat ist mit Kosten verbunden und Teilnehmer müssen ein Tabu in der Ethik tolerieren, um die Ethik kennen zu lernen. Die Vorttragenden sind Verleger, die sich aus dem Verkauf des Dhammas einen Lebensunterhalt machen und bezahlte Dozenten.

Hier möchte ich nur nochmal anmerken, das die Grundessenz im Buddhismus, geben, aufgeben, Zuvorkommenheit und Opfern ist und Handel mit Dhamma nicht nur unheilsam für einen selbst sondern in Gewisser massen ein Bestehlen von Buddha, Dhamma und Sangha.

Ich kann mir nur wünschen, dass diese Personen, die ihre persönlichen Ethikvorstellungen im Mantel der Verdienste Buddhas verkaufen, ihre Veruntrübungen erkennen und beginnen den Weg in der Welt und den Weg zu Nibbana trennen, oder sich von dem Verkaufslable trennen. Sie tun damit weder sich noch anderen etwas gutes und es ist bestenfalls "Mitgefühl" aus anhaftung, das sie zum Überschreiten der Tugend zu einem "guten Zweck" treibt.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: [B5] Ajaan Maha Boowa - Übersetzungen
« Reply #41 on: November 03, 2014, 01:58:28 AM »
Das Buch gibts übrigens innerhalb der Händler- und Frauenvereinigsvereinen standesgemäß "gegen Spende zu kaufen"

Quote from: teravada ag
Von Herz zu Herz. Ajahn Maha Bua .
Das Buch "Von Herz zu Herz" des Ehrwürdigen Lehrmeisters Mahā Bua beinhaltet ausgewählte Lehrvorträge zur Meditationspraxis, die zugunsten der an Krebs erkrankten Laienanhängerin Frau Pow Panga Vathanakul gegeben wurden. Sie unterscheiden sie sich nur wenig von den Belehrungen, die er an seine Mönche richtete.Ajahn Maha Bua war einer der Meister der thailändischen Waldtradition und ein direkter Schüler des Begünders dieser Tradition, Ajahn Man.
Bestellung über Deutschen Buddhistischen Union (DBU): hier

Quote from: Bestellformular
Sehr geehrter Damen und Herren,

hiermit möchte ich das Buch  Von Herz zu Herz von Ajahn Maha Bua
 auf Spendenbasis bestellen.
___________________
Spendenüberweisung auf das Konto
Bankverbindung der Theravada-AG:

Kontoinhaber :Bettina Hilpert Treuhandkonto Theravada Arbeitsgruppe
GLS Gemeinschaftsbank
BLZ 430 609 67
Konto 804 326 9700
IBAN: DE66430609678043269700
BIC: GENODEM1GLS

Metta & Mudita

Samanera Johann

Es ist nun mal so, das gleichgesinnte immer wieder zusammen finden, so groß können die Entfernungen gar nicht sein und es ist nun mal so, dass es nicht möglich ist, kann nicht sein, dass Frauen ein Erbe anführen, nicht zu sprechen, das Männer heute nicht mehr fähig und an weltliches durch ihre Anhaftung gebunden sind.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +187/-0
 • Gender: Female
Re: Re: [B5] Ajaan Maha Boowa - Übersetzungen
« Reply #42 on: November 03, 2014, 04:29:33 AM »
 _/\_  _/\_ _/\_

Offline Marcel

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +75/-0
 • Gender: Male
 • Alias/zuvor/auch: "nitthuracitta"
Re: Re: [B5] Ajaan Maha Boowa - Übersetzungen
« Reply #43 on: November 03, 2014, 09:35:25 PM »
"Dieses Buch ist ein kostenloses Dhamma Geschenk und darf nicht zum Verkauf angeboten werden, denn wie der Ehrwürdige Lehrmeister Maha Bua sagt:" Dhamma hat einen Wert, der sich über alle Reichtümer dieser Welt erhebt, und sollte nicht wie eine Ware auf dem Marktplatz verkauft werden."

Die Reproduktion dieses Buches in seiner Gesamtheit, oder in Auszügen, für den Verkauf oder materiellen Gewinn ist untersagt. Die Erlaubnis zum Neudruck in seiner Gesamtheit oder auch einzelne Kapitel zur freien Verteilung, als ein Dhamma Geschenk wird hiermit jedoch erteilt und ein Einholen einer weiteren Erlaubnis ist nicht ervorderlich."

auszug aus dem buch " von herz zu herz" 11 lehrreden zur Meditationspraxis vom Ehrwürdigen Lehrmeister Maha Bua Nanasampanno.


ich habe das buch als geschenkt erhalten, als ich im wat sibounheuang war. ich bin mir sicher,  wenn man den ehrwürdigen ajahn martin piyadhammo kontaktieren würde, würde man dieses buch auch als kostenloses dhamma geschenk erhalten!

liebe grüße
nitthuracitta

Offline Marcel

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +75/-0
 • Gender: Male
 • Alias/zuvor/auch: "nitthuracitta"
Re: Re: [B5] Ajaan Maha Boowa - Übersetzungen
« Reply #44 on: November 03, 2014, 09:54:58 PM »
ob man jetzt "dana" oder "spende" auf das verkaufsschild schreib, bleibt es trotzdem ein verkaufen des dhammas!

Tags: