Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

[Buddha]

Author Topic: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana - Trade with Dhamma and Dhamma-Dana  (Read 35813 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana - Trade with Dhamma and Dhamma-Dana
« Reply #75 on: August 31, 2017, 06:11:01 PM »
Quote from: Bhante Hāsapañño, after cover of book True Character of Awakening
Genuine spiritual teachings
cannot be separated
from the manner in which they are given.

True Dhamma is like friendship: if you are being charged for it,
you already know you are not getting the real thing.

Wahrhaftige spirituelle Lehren können nicht von der Art getrennt werden wie gegeben werden.

Wahres Dhamma ist wie Freundschaft: Wenn ihnen dafür etwas in Rechnung gestellt wird, wissen Sie schon, daß Sie keine wahre Sache bekommen.

Dhamma kaufen, ungegeben zu nehmen, zu stehlen, usw. ist wie nach einem Herzen aus Gold zu suchen, und sich dann ungeduldig, ohne wirkliche Opfer dafür, mit Rotlicht, Prostitution oder Vergehen zufrieden stellen zu versuchen. Selbst wenn es kurz befriedigen mag, wird es kaum zu einer echte, innige, und fruchtbare Beziehung.

Ist es das was Sie suchen, alles was Sie zusammen bringen, bringen können?

Buying Dhamma, taking ungiven, stealing, and so on is like seeking for a heart of gold and then try impatiently not willing of real sacrifies satisfy one self just in redlight districts, prostitution, or abuse. Even it might satisfy shortly, it will hardly ever become ever a real, intimate and fruitful relation.

Is that what you seek for, all you can, could effort?
« Last Edit: August 31, 2017, 06:27:56 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana - Trade with Dhamma and Dhamma-Dana
« Reply #76 on: December 07, 2017, 12:03:09 PM »
Der einzige Gund, warum Händler im Dhamma versuchen großzügig zu wirken, ist deren Angst und Gier im Bezug auf das was sie zum eigen machen wollen, für ihr Werden und Sein. So geizige Leute nicht auch nur das erste Jhana erlangen, sind sie getriebene, treibbare Leute, laufen der Freiheit erhoffend, Mara hinterher... für jene, die mit Geizigen Upanissaya haben, seis nun für deren Bindung geteilt: Mahavagga

Quote
Hier ist auf Drängen einiger Interessenten das erste von fünf Büchern des Vinaya-Pitaka online verfügbar.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass möglicherweise auch Band 2, also der Cullavagga, in Bälde hier online verfügbar sein wird.

Sofern es genügend Unterstützer gibt, kann auch mit einer Freigabe weiterer Dateien als PDF zum Herunterladen gerechnet werden.

Der Hinweis auf das Urheberrecht bezieht sich auf den Text in Übersetzung, also auf die Arbeit des Übersetzers und nicht auf den Text aus dem Pali-Kanon.

Urheber(!)rechts(!!)-Hinweise:

Diese Datei darf nicht verändert oder ausgedruckt werden!

Diese Datei darf nur zum Lesen genutzt werden.

Eine Verwendung dieser Übersetzung als Ganzes, in Teilen, auch als sog. "Großzitat" ist ausdrücklich nicht gestattet.

Der Inhalt dieser Datei darf nicht auf anderen Webseiten, weder im In- noch im Ausland verwendet/angezeigt werden. Das gilt für den Text als auch für Abbildungen jeglicher Art.

Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigung jeglicher Art, Mikroverfilmung, Scannen und Einspeicherung in elektronische Systeme, gleich welcher Art und Umfang.

Mit dem Anklicken des unten gezeigten Links stimmen Sie diesen Hinweisen zu und erklären sich damit vollumfänglich einverstanden.

Weltlinge und Leute ohne Vertrauen in das Dhamma, lassen sich immer durch Unwissenheit, Gier, Ablehnung und Angst bewegen.

So ist Geiz, Gier und Angst, von jenen die nehmen was nicht gegeben, was sie getrieben hält.

Wirklich arme Leute, ganz egal wieviel sie auch besitzen würden, ob nun recht oder gar unrecht. "Opfer" drängen, wie das Schwein den Schweinezüchter drängt, um die Bindung nicht zu verlieren.

Wenn dann wieder BSE aufkommt, werden sie wieder um Metta empfangen zu wünschen ihre Zuchtfarmen verlassen. Jetzt Mitgefühl nicht annehmen.

Was denken Sie, wie lange würde es dauern, bis ausreichendes Drängen weiter zu "Großzügigkeit" (d.h. Verzweiflungskompromissen) auch ohne Bezahlung wirken würde?

Sie glauben gar nicht wie man die Welt(linge) bewegen kann, indem man ihre Trübungen berührt, jetzt dennoch, zur Rechten Sichtweise kann keiner sie führen, in ihrer langen Bindung eingesperrt. Zumindest Form läßt sich alle mal erwirken, Gier, Ablehnung, Angst und Wahn angespornt. Ganze Datenbankwelten kann man ganz leicht erwirken, doch das was wahrlich Früchte bringt könnte nur Vertrauen in rechtes Denken und Pfad erwirken. Also damit nichts gewonnen im Hinblick auf Glückseeligkeit, mal sehen wenn das gehaltene zerbrockelt und Puste aus geht (Dhukkha ersichtlich wird).

Maccharia überwunden, im Hinblick auf āvāsa, kula, lābha, dhamma, vaṇṇa, ist etwas, das nur Fortgeschrittenen, den acht Personen, eigen ist, und wird von jenen mit Vertrauen, wo nur immer möglich, geübt.

So mancher bleibt im Rotlicht-Dhamma eingesperrt.

Nun, zur selben Zeit nennen sie sich Hauslose, jene die von Güte anderer Leben, gar Bhikkhus... (wahrscheinlich denken sie dafür Urheberrechte zu haben, Güte und Spenden im Vertrauen an die Juwelen zu empfangen... haben sie ja schon so viel von sich gegeben...). Wie elend arm, wie elend abgeschnitten.

Kassapa, die Feuerzeremonie aus Güte und mit Herz angenommen habend, wie der Mahavagga berichtet, hatte das im Einklang mit Dhamma gegebene Dhamma verstanden:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

"Was gesehen habend,
während in Uruvelā lebend,
hat der Lehrer der Asketen,
das Feuer abgelegt?

Ich befrage Euch, in dieser Sache, Kassapa:
Warum wurde Eure Feueraufopferung stillgelegt?"

[Uruvelakassapa:] "Formen, Klänge und auch Geschmäcker,
Sinnlichkeit und Frauen, Opfer versprechen diese.

Anreicherung wissend gemacht haben: 'Dieses ist befleckt',

Erfreue ich mich nich länger an Aufopferung und Opfer."[1]

(Mv.I.22.5) [Der Buddha zu Kassapa:] "Nun, Euer Geist sich nicht erfreut,
an Formen, Klängen oder Geschmäcker.

Dann, in der Welt mit ihren Menschen und Devas,
was ist Eures Geistes Freud'? Erklärt es mir, Kassapa."

[Uruvelakassapa:] "Den Zustand des Friedens gesehen,
ohne Anreicherungen,
nichts habend,
nichtfesthaltend an Sinnlichkeit und Werden,

der Zustand unveränderlich,
zu sonst nichts führend,
erfreue ich mich nicht länger in Aufopferung oder Opfer.
 1. Die Bedeutung des zweiten Verses: Opfer versprechen diese sinnlichen Freuden an Form, usw. und Frauen. Alle diese verschiedenen Arten des Sinnesvergnügen kennend, beginnend mit Formen, daß "Im Bezug auf die Anreicherung von Ansammlungen, diese befleckt sind", und weil diese verschiedenen Aufopferungen und Opfer nur von Beflecktem sprechen, erfreue ich mich nicht länger an Aufopferung oder Opfer. "Ich genieße Aufopferung und Opfer nicht." Dieses ist die Bedeutung.

Den Handel nicht entkommen, die Geizigen, können Feuerzeremonie unzählige Male hören und geizig und undankbar der eigentlichen Güte zuvor empfangen, bleiben. Sich vor die Juwelen stellen, das Dhamma in diesem Umfang entehren.
« Last Edit: December 07, 2017, 02:58:05 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Einfach ekelerregend, die Formen von Laien- und klösterlichen Händler im Dhamma: Mahāvagga in German uploaded .

Nun, unter dem Druck des Feminismuswelle für den Handel, Bündnissen mit Händlern, unter Frauenführung eingegangen, und dem Vorwurf des Geizig seins, wie mag da wohl ein vielleicht doch Prinzipienhafter Mönch, gebunden an die Ansichtswelten jener aus anderen Religionen, nun "handeln"...

Für jeden mit etwas rechter Sichtweise ist diese wahrlich "Koberer läßt Hasen laufen, für's Geschäft, und Hasen erhalten Lohn"-Weise einfach nur zu Samvega anregend.

Und, zu voller Werdedrang und Abgesehen auf Anreicherung und Gewinn, wo werden Sie nun wieder hinspringen...

Keine Ahnung vom guten Leben in der Welt, nicht zu sprechen über das darüber hinaus.

Mehr als Aufzeigen läßt sich da nicht machen.

Neue Übersetzungen machen die Lehre des Buddha in einfachem Englisch zugänglich .

Viele verstehen nicht, warum da ein Unterschied der Gaben an die Sangha einen Unterschied macht, zu Gaben, in Geisteshaltung wie in Tat, in die Welt geleert.

Man darf sich schon mal überlegen, wie das Geschäft mit Fehlverhalten , für palikanon.com ausgehen wird... und was außer Handel für die Welt, Respektlosigkeit und Vergehen des Dhammas hier resultiert, "übrig bleibt"... für lange, lange Zeit... Mohayana, geführt von Mohanikayas.
« Last Edit: March 08, 2018, 06:49:41 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
The twofould trap and release from Dhamma-trade into the wheel of Dhamma

Quote from: Sam Vara
I confess I haven't understood this. Could you try again? When I have been given a religious teaching, how have I become indebted? What is the debt I have incurred? To whom is it payable?

Nyom Sam Vara, the answer on Upasikas approach, two answer also Bodums question, or better relativate security, has been deleted by Bakas following, possessed by Mara. Why, because Baka and Mara, of course, let you believe that their "free" given Dhamma will not bind you to the world, to the wheel on Adhamma, so fourfold you are caught, not able to discriminate betweenn internal and externaly.
Strong in debt and easy cheated by Mara and his host.

Upasika Binoclar is wise, but she is not able to protect you, to make yout work of letting go and quit a contract for a nobler one: Debts but to whom? , and about Breaking a promis .

In short repeated after reading this: Canki Sutta: With Canki
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
[⇪ Language/Sprache]

Nehmen was nicht gegeben ist und Rechter Lebensunterhalt (Unterhaltung, Körper wie Geist).

Es ist keine Frage, ob ein Gegenstand ein materieller oder wenig materieller oder geistiges Eigentum ist, oder ein Mittel des Lebensunterhaltes, Status... was immer eines anderen, dem man sich bedient.

Wenn jemand in der Sphäre von Handel/Tausch tut, ist es eine Sache des Einhalten des Vertrags für eine Abwicklung.

Wenn jemand im Vertrauen nimmt, so mag er sicher gehen, daß der Geber immer noch am Leben ist, er es persönlich angeboten hatte zu nehmen, und ausgedrückt hat, daß er erfreut ist, wenn Sie es nehmen, verwenden. Wenn dem nicht so ist, oder Zweifel, lassen Sie es schlicht und ohne zu rationalisieren von Kompromissen..

Im Bezug auf Dhamma, ist JEDER Handel ungeschickt. Jeders Dieses-für-Jenes, nicht zu sprechen von Nehmen und Geben was nicht Gegeben ist. All diese is sehr nachteilig. Ganz gleich ob Sie nun als Geber oder Nehmer auftreten. Korruption erfordert zwei, um als volle Handlung aufzukommen.

Und nochmals: Kamma ist keine Sache von Gewand, Geburt oder äußerem Status. Regel von diversen Gemeinschaften können kaum gebrochen werden, wenn Sie die Botschaft verstehen.

Und für jene, die glauben sich etwas erlauben zu können, denkend "Ich hab die Verdienste um unpassendes und Folgen durchzustehen" oder "Es wird nicht auf mich fallen", mögen Sie errinnert sein: Das ist nicht sicher, so wie auch das Stromerreichen und Enden des Kammas nicht sicher ist.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana - Trade with Dhamma and Dhamma-Dana
« Reply #80 on: November 02, 2018, 07:52:28 AM »
My person actually does not wonder about the thievery beginning of this particulary Dhamma-trader:Who ever knows his missguiding teachings, his way of livelihood, his lack of virtue, his destructive encouragements toward the Sangha, will understand how one and one gives the other.

Of course there are many who feel that all this views are fine and when looking his following has nearly always same history, ways and lacks.

May it be a warning for all those capable not to fall into stealing Dhamma or/and trading with it. Of course there is less chance that those with strong inclination toward taking of what is not given and trading with things dedicated for liberation, will be able to change their mind. But it would be possible. So may all who are capable cut away all kinds of "thinking like a thief" and met in this way the real Dhamma as it is.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Handel mit Dhamma und Dhamma-Dana - Trade with Dhamma and Dhamma-Dana
« Reply #81 on: January 11, 2019, 01:13:14 AM »
Einer Persons freier Wille bewegt sich nur in der Umzäunung seiner Schulden (Nährungsabhängigheit, upadana) und dieses ist der Grund, die Ursache, warum nur wenige auszubrechen vermögen. "Durch ein Element ist es, daß Wesen wieder und wieder zusammenkommen..."

Nun im Kreise der Gütevermarktung, jüdisch-marxistischem Handelsrad vollständig von und für gleichgesinnte (jene die Güte beziehen aber unfähig der Güte sind und jene die denken Rechte des Anspruchs zu haben). Nun einlesbar auf der Raubkopie-Handels-Kompromisseite palikanon.de:

Quote
Buch I... der sechsbändigen Ausgabe des gesamten Vinaya-Piṭaka
© 2017 Santuṭṭho Bhikkhu
ISBN 978-3-00-056266-2
Dieses Buch [als auch die Datei] darf weder ver- noch gekauft werden! Es ist keine Handelsware!
Diese Datei darf nicht verändert oder ausgedruckt werden!
Allein zur Nutzung als Zitate-Quelle wird die Genehmigung zur Verwendung erteilt.
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung jeglicher Art, Mikroverfilmung, Scannen und Einspeicherung in elektronische Systeme, gleich welcher Art und Umfang.

Die hier gezeigten Texte sind vom Übersetzer und Autor Santuttho Bhikkhu ausschließlich der Webseite palikanon.com kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Alle Leser verpflichten sich das Urheberrecht zu achten.

Dieses Buch (nur im Set) ist auf der Webseite: Satinanda erhältlich.

http://www.satinanda.de/literatur/mahavagga-text.htm
http://www.palikanon.com/vinaya/1-mvg/mvg.htm

http://www.satinanda.de/literatur/cvg-neu-inhalt.htm
http://www.palikanon.com/vinaya/2-cvg/cvg.html

http://www.satinanda.de/literatur/bhu-v-neu-inhalt.htm
http://www.palikanon.com/vinaya/3-bhu-v/bhu.htm

http://www.satinanda.de/literatur/bhi-v-neu-inhalt.htm
http://www.palikanon.com/vinaya/4-bhi-v/bhi.htm

http://www.satinanda.de/literatur/parivara-inhalt.htm
http://www.palikanon.com/vinaya/5-pariv/parivara.htm

Sollten Sie an Bhikkhuni-belehrung interessiert sein:

Quote
Allein zur Nutzung in einem Lernprogramm als Zitate-Quelle wird Tan Ajahn Piyadhammo die Genehmigung zur Verwendung erteilt.
Zu finden in Berlins Rotlichtklöster Sacca .

Darauf aufmerksam gemacht, daß Pali des Vipassana-Institutes für kommerzialle Zwecke ungefragt zu nehmen meinte der Autor Sinngemäß: "Wenn das mit dem Autorenrecht so wäre, müßte ich ja stets den Ursprung angeben..."

Mag sich jeder, der sich gegeben fühlt im Vertrauen nehmen (Eigentümer hat Verfügung persönlich geäußert, man weiß das er erfreut ist wenn man nimmt, Eigentumer ist am leben) gleichermaßen wie jene, die an "ich hab ein Recht" glauben.

Und wie tut man um nicht in Schuld und Abhängigkeit, gebunden an Welt und Weltlinge, zu kommen, oder sich davon zu lösen?

So haben die Haushälter mit ihren Hausmönchen deren Zukunft fest an langes Wandeln in der Welt gebunden, die Juwelen für deren Lebensunterhalt, die Güte von Generationen negierend, verdingt, verkauft.

Weder auf beiden Seiten gereinigt, noch auf einer, nicht viel an Verdiensten zu erwarten ist.
« Last Edit: January 11, 2019, 01:29:40 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: