Recent Topics

[May 25, 2019, 07:21:41 AM]

[May 25, 2019, 04:35:25 AM]

[May 24, 2019, 07:28:30 PM]

[May 24, 2019, 09:07:15 AM]

[May 24, 2019, 08:06:18 AM]

[May 23, 2019, 01:46:12 PM]

[May 23, 2019, 06:04:43 AM]

[May 23, 2019, 01:20:33 AM]

[May 22, 2019, 05:17:19 PM]

[May 22, 2019, 11:43:06 AM]

[May 22, 2019, 11:22:45 AM]

[May 22, 2019, 02:44:35 AM]

[May 22, 2019, 01:05:34 AM]

[May 21, 2019, 04:58:49 AM]

[May 20, 2019, 05:47:16 PM]

[May 20, 2019, 03:37:42 PM]

[May 19, 2019, 05:50:42 AM]

[May 18, 2019, 11:53:48 PM]

[May 18, 2019, 01:47:14 PM]

[May 18, 2019, 01:45:55 PM]

[May 18, 2019, 01:44:42 PM]

[May 18, 2019, 01:43:15 PM]

[May 18, 2019, 09:09:22 AM]

[May 18, 2019, 06:11:47 AM]

[May 18, 2019, 04:55:52 AM]

[May 18, 2019, 04:30:31 AM]

[May 18, 2019, 03:59:38 AM]

[May 17, 2019, 01:29:38 AM]

[May 14, 2019, 05:36:15 AM]

[May 13, 2019, 07:06:45 PM]

[May 12, 2019, 02:29:06 PM]

[May 05, 2019, 12:40:38 AM]

[May 02, 2019, 03:16:56 PM]

[May 01, 2019, 04:34:46 PM]

Talkbox

2019 May 26 03:04:21
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 26 03:04:06
Cheav Villa: សាធុ​

2019 May 26 01:02:17
Johann: Sadhu

2019 May 26 00:44:22
Khemakumara: May all have a meritful Uposatha day. Meeting some good friends (kalyanamitta) and som(e) sil(a) សំម សីល!

2019 May 24 14:13:29
Johann: Nyom Moritz

2019 May 24 13:28:52
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 05:23:33
Johann: Venerable

2019 May 24 05:22:57
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann

2019 May 24 02:08:29
Johann: Nyom Moritz, Nyom Villa.

2019 May 24 01:55:56
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 24 01:54:14
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 24 01:49:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 01:06:04
Johann: Venerable Ariyadhammika  _/\_

2019 May 20 04:14:26
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 20 01:31:27
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 May 19 11:28:39
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 19 11:27:48
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 23:55:08
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 18 10:34:49
amanaki: Thank you Johann  _/\_

2019 May 18 09:59:33
Johann: Nyom Amanaki. Mudita that you may have possible found what searched for on a special day.

2019 May 18 09:24:56
Maria:  _/\_

2019 May 18 09:24:35
Maria: werter Bhante!

2019 May 18 09:22:43
Johann: Nyom Mizi

2019 May 18 09:21:31
Johann: Nyom Sophorn, Nyom Villa... may all here but also there rejoice in own and others goodness.

2019 May 18 05:03:47
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 02:16:49
Moritz: _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 14 07:51:30
Vithou:  _/\_

2019 May 14 05:40:54
Johann: As long as not using telefon while riding. Sokh chomreoun, Nyom.

2019 May 13 18:38:46
Moritz: Vandami Bhante _/\_ (sitting in Taxi)

2019 May 12 15:44:32
Johann: But better ask Nyom Chanroth, since Atma does not walk that far these days.

2019 May 12 15:04:01
Johann: not teally, Nyom Vithou. Still less water in the streams here. Some still dry. Needs a while down from the mountains and not that much rain yet.

2019 May 12 14:54:37
Vithou: how is the road Bhante? Is it float at the mountain leg?

2019 May 12 14:51:59
Vithou:   _/\_

2019 May 12 14:40:43
Johann: Nyom Vithou. Nothing special. Yes, rain is present every afternoon since some days.

2019 May 12 14:38:33
Vithou: Bhante, how is everything at Asrum? Is it raining everyday?

2019 May 12 07:05:30
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 12 03:58:19
Johann: a joyful day in merits on this Sila-day

2019 May 11 17:04:10
Cheav Villa:  :) _/\_

2019 May 11 16:16:56
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 11 05:35:39
Cheav Villa: Sadhu Sadhu Sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 11 00:52:44
Johann: an meritful Uposatha, those keeping it today

2019 May 10 17:14:43
Moritz: Chom reap leah, I am going to work. _/\_

2019 May 10 17:09:07
Johann: Nyom Moritz

2019 May 10 17:07:14
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 10 16:19:14
Moritz: Chom reap sour, bong Villa _/\_

2019 May 07 19:12:10
Johann: Nyom Vithou. Just some hours ago, thought of him.

2019 May 05 04:26:53
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 11:41:08
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 10:27:38
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 03 10:08:09
Khemakumara: Sadhu, sadhu, sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 03 01:17:53
Johann: A meritful new moon Uposatha those celebrating it today.

2019 May 03 01:16:05
Johann: Talk box is buggy and lines love to jump. Better not editing.

2019 May 03 01:14:19
Johann: U Chanroth: "ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ បានទទួលនៅសម្ភារៈមួយចំនួន សម្រាប់កសាងអាស្រមថ្មទូកសូមជូនបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិសទ័ទាំងអស់គ

2019 May 02 15:15:58
Cheav Villa:   <.I.> _/\_

2019 May 02 15:15:17
Cheav Villa: Sorry because of kh font doesn't run well on my phone. Kana go to edit  to see the right  shout but  was wrong by deleting Pou  Chanroth 's  shout

2019 May 02 15:01:04
Cheav Villa: Mudita  :) _/\_

2019 May 02 13:47:17
Moritz: Anumodana puñña kusala! _/\_

2019 May 01 14:49:38
Johann: Now some monks are so close to many, that they can be visited even by feet.

2019 May 01 06:27:25
Johann: Thats accoss the whole city and hot (but cloudy  :) ) Best wishes and greatings.

2019 May 01 06:22:36
Cheav Villa: Get lost in the jungle of Phnom Penh from 2pm till 6pm

2019 May 01 05:40:26
Cheav Villa: Bhante Khemakumara arrived at Wat Sophea Khun in late evening  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 29 09:19:56
Johann: Meister Moritz

2019 Apr 29 08:51:27
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 29 03:07:40
Moritz: Chom reap leah _/\_ I am going to sleep.

2019 Apr 29 02:59:19
Cheav Villa:  _/\_

2019 Apr 29 02:41:01
Moritz: _/\_ Bong Villa

2019 Apr 29 01:02:45
Johann: let's see wheter the rain has swept away the new floor ...

2019 Apr 28 13:58:19
Cheav Villa: First time of Heavy rain in Phnom Penh  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:33:14
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:21:50
Johann: Oh, rain.

2019 Apr 28 08:46:02
Johann: Pleasing soft weather, yes  :)

2019 Apr 28 08:45:28
Johann: Atma rejoices with the may who possible are able to see a death man walking toward the deathless, and have even occation for a lot of spontan merits.

2019 Apr 28 07:31:59
Cheav Villa: May​ Bhante be well  _/\_ _/\_ _/\_  The sky has been cloudy since 10:30am

2019 Apr 28 03:02:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 May Bhante Khemakumara walk(nimun) safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 20:51:41
Johann:  :)

2019 Apr 27 20:51:11
Johann: may it be cloudy (in the hot time) so that feet may be well

2019 Apr 27 17:53:19
Moritz: May Bhante travel safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:38:40
Cheav Villa: May​ the Mighty Devas protected Bhante Khemakumara along the path to Wat Sophea Khun  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:03:29
Cheav Villa: ខ្ញុំ​កូណាបាន លឺថា ព្រះអង្គ​ Kemakumara នឹង​និមន្ត ចេញពី វត្ត​អកយំ​ នៅថ្ងៃស្អែក

2019 Apr 27 16:01:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 14:28:42
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 27 06:55:13
Johann: Nyom Villa

2019 Apr 27 06:54:35
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 06:31:42
Johann: Nyom Moritz

2019 Apr 27 06:09:34
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 27 05:42:54
Moritz: _/\_

2019 Apr 27 00:54:04
Johann: A blessed and meritful halfmoon Sila-day

2019 Apr 25 07:32:44
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻អរព្រះគុណ ព្រះអង្គ

2019 Apr 25 04:42:51
Johann: Sokh chomreoun, Nyom. (May well-being come to fullfillment.)

2019 Apr 25 02:30:46
Ieng Puthy: តេីលោកRoman មានបំណងទៅវត្តអកយំនៅថ្ងៃណាដែរ?ព្រះអង្គ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 25 02:29:26
Ieng Puthy: ករុណានិង បងសុភឿន នឹងជូនលោកRoman ទៅវត្តអកយំបាន

2019 Apr 25 02:28:00
Ieng Puthy: ករុណានិង បង សុភឿន នឹងជួយស

2019 Apr 25 02:27:00
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុព្រះអង្គ Vandami Bhante

2019 Apr 24 17:56:05
Cheav Villa: កូណា សរសេរពួកយើង​ គឺជំនួសមុខ​ បងពុទ្ធីនិងសុភឿន  _/\_

2019 Apr 24 17:54:42
Cheav Villa: បង​ពុទ្ធី បានអោយកូណាសួរអំពីពេលវេលា​ ដែលលោកRoman នឹងទៅអកយំ _/\_

2019 Apr 24 17:52:47
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_  កូណាបាន ប្រាប់បងពុទ្ធី និង​សុ​ភឿន ប្រសិនបើគាត់អាចជួយបាន ព្រោះកូណាមិនមានសេរីភាពច្រើនដូចពួកគាត់

2019 Apr 24 17:01:34
Johann: Modern (ab)art of conversation and old patient culture...  :) great training only serious take on and rushing hide on messanger, fb, or in the ocean of Maras internet. Mudita.  :)

2019 Apr 23 13:36:18
Cheav Villa: Kana :D _/\_

2019 Apr 23 13:24:57
Johann: ? But light is always good. Oh, maybe the honey bee candles...: Atma told Upasika Sophorn to take them with her to share, since the mices would eat them away here. Mudita

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading  (Read 5433 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading
« on: January 21, 2017, 11:02:58 AM »

Aramika   *

Dieses neue Thema wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in Norums question: How should I continue best?  ,  hier zu einem neuen eröffnen. Für ev. ergänzende Informationen zur Herkunft, sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

The new topic here is made from one or more post from there Norums question: How should I continue best?  . For eventual additionally information to this new Topic, please visit also the Topic of origin. Anumodana!

[Original post:]


Do not let it disturbe much of you focus work Njom Norum

Sophorn , if inspired, it is actually long needed that the CSCD version given here for the Sangha and working puposes, will be first integrated like started hhre and secound read against the Chun Nat version, since nobody did it till now. Since our Version here in not meant as a public version of CSCD but actually for the Sanghas purposes, there are no problems to make remarks even edits, here.

The files have to be downloaded, incl. Attakata from http://tipitaka.org/khmr/ and integrated like suggested in the way of Tipitaka project .
It can also be printed out for those reading against.
« Last Edit: January 21, 2017, 11:05:04 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading
« Reply #1 on: February 06, 2017, 09:02:53 AM »
Atma has seen that parts of the pali are different, for example in 7. Sekhiyakaṇḍaṃ, vin.pac.sk
Its totaly not clear where the Pali part of the Khmer Tipitaka has its origin. In Sekhiyakaṇḍaṃ also the way of sorting the overheads are different.
Thought that Chun Nat has participated on the Sanghameeting in Burma and the final work happened years after it, it would be interesting to know more about the work and history of the Khmer Tipitaka. Since people here usually can not really give references "They say... It is told..." it might be good to actually find a person who was directly involved.

Over all, it will be really a challenge to produce a 2.Edition of the Khmer Tipitaka and bring it into a good trace-able condition with the CSCD. Kein Honiglecken.

This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Norum

 • Moderator
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +41/-0
 • Gender: Female
 • To forgive some one, is to make yourself in peace.
Antw:CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading
« Reply #2 on: February 07, 2017, 10:23:52 PM »
give me time, Bhante.
I will come back with the document you may need.
 _/\_ _/\_ _/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading
« Reply #3 on: February 08, 2017, 11:42:42 AM »
One sad some days ago: "Coming late is better then never." Take your time, is not importand in the moment, only good to know that neither this nor that is for sure or wrong but should be carefully investigated.

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

8-11. Dann sagte der Gesegnete: "In dieser Weise, Bhikkhus, mag ein Bhikkhu sprechen: 'Angesicht zu Angesicht mit den Gesegneten, Mitbrüder, habe ich gehört und dieses gelernt: Dieses ist das Dhamma und die Disziplin, des Meisters Austeilung', oder: 'An einem Aufenthaltsort, von diesem und jenem Namen, lebt eine Gemeinschaft mit Älteren und Oberhäuptern. Angesicht zu Angesicht, mit dieser Gemeinschaft, habe ich das gehört und gelernt: 'Dieses ist das Dhamma und die Disziplin, des Meisters Austeilung', oder: 'An einem Aufenthaltsort, von diesem und jenem Namen, leben mehrere Bhikkhus, die Ältere sind, die belehrt sind, die ihre Wege vervollständigt haben, die Erhalter des Dhammas sind, der Disziplin und der Zusammenfassungen. Angesicht zu Angesicht, mit diesen Älteren, habe ich das gehört und gelernt: 'Dieses ist das Dhamma und die Disziplin, des Meisters Austeilung', oder: 'An einem Aufenthaltsort, von diesem und jenem Namen, lebt ein einzelner Bhikkhus, der ein Älterer ist, der belehrt ist, der seinen Weg vervollständigt hat, der ein Erhalter des Dhammas ist, der Disziplin und der Zusammenfassungen. Angesicht zu Angesicht, mit diesem Älteren, habe ich das gehört und gelernt: Dieses ist das Dhamma und die Disziplin, des Meisters Austeilung.'

"In solch einem Fall, Bhikkhus, ist die Erklärung von solch einem Bhikkhu, weder mit Zustimmung anzunehmen, noch zu verachten. Ohne zuzustimmen und ohne zu verachten, doch umsichtig die Sätze Wort für Wort lernend, sollte man diese in den Lehrreden nachspüren und sie mit der Disziplin nachprüfen. Wenn diese weder in den Lehrreden aufzuspüren sind, noch mit der Disziplin zu prüfen, muß man dieses rückschließen: 'Offensichtlich, dieses ist nicht des Gesegnetens Ausrufung, dieses wurde von diesem Bhikkhu missverstanden, oder von dieser Gemeinschaft, oder von diesen Älteren, oder von diesem Älteren.' In dieser Weise, Bhikkhus, solltet ihr es ablehnen. Aber wenn die betreffenden Sätze in den Lehrreden aufzuspüren sind und mit der Disziplin prüfbar, dann muß man dieses rückschließen: 'Offensichtlich, dieses ist des Gesegnetens Ausrufung, dieses wurde gut von diesem Bhikkhu verstanden, oder von dieser Gemeinschaft, oder von diesen Älteren, oder von diesem Älteren.' Und auf diese Weise, Bhikkhus, möget Ihr es auf dem ersten, zweite, dritten oder vierten Bezug akzeptieren. Dieses, Bhikkhu, sind die Vier Großen Bezüge, für Euch, zu erhalten."
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Norum

 • Moderator
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +41/-0
 • Gender: Female
 • To forgive some one, is to make yourself in peace.
Antw:CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading
« Reply #4 on: February 11, 2017, 02:41:35 PM »
Namaskara Bhante
Atma has seen that parts of the pali are different, for example in 7. Sekhiyakaṇḍaṃ, vin.pac.sk
Its totaly not clear where the Pali part of the Khmer Tipitaka has its origin. In Sekhiyakaṇḍaṃ also the way of sorting the overheads are different.
Thought that Chun Nat has participated on the Sanghameeting in Burma and the final work happened years after it, it would be interesting to know more about the work and history of the Khmer Tipitaka. Since people here usually can not really give references "They say... It is told..." it might be good to actually find a person who was directly involved.

Over all, it will be really a challenge to produce a 2.Edition of the Khmer Tipitaka and bring it into a good trace-able condition with the CSCD. Kein Honiglecken.

Well, Mahasanggharaja Chun Nat has join that meeting in Burma. At that time, the work on khmer tipitaka translating are done already and some parts of them has published as books. Because of many problem in Cambodia, they needed time and money to continue next Volume of books. The complete books published few years after Sanggayana in Bruma.
Pali khmer, was wrote / copied ca. 900years before beginning translating into khmer on December 1929.  All the translating finished in year 1957 and published the first 50 Volume. years after Chattasanggayana, the whole Tipitaka (complete version) was finished publishing on April 1969. 
If everyone could understand in khmer...

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Antw:CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading
« Reply #5 on: February 11, 2017, 02:54:44 PM »
Well, it is possible that there was never an update to the Sanggayana (many tell that it was). Nevertheless, since the CSCD actually carries remarks where Khmer Pali should be different, Atma wonders with which version Mahasanggharaja Chun Nat went to the meeting in Burma.

Lets see in progress where the detail differents are and why they possible find no mention in the CSCD.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Norum

 • Moderator
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +41/-0
 • Gender: Female
 • To forgive some one, is to make yourself in peace.
Antw:CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading
« Reply #6 on: February 11, 2017, 03:04:13 PM »
yes on khmerpali also remark where are different from other languages. on pali side, Somdej Chun nat has proved with pali Burma, pali Sihala, and urope? sorry the last one, i forget it.

Offline Norum

 • Moderator
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +41/-0
 • Gender: Female
 • To forgive some one, is to make yourself in peace.
Antw:CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading
« Reply #7 on: February 11, 2017, 03:07:00 PM »
he also mentioned that, some languages focus on pali grammar but different from the original words.
maybe you can see this.
« Last Edit: February 11, 2017, 03:12:58 PM by Norum »

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading
« Reply #8 on: August 30, 2018, 05:40:38 PM »
There is a lot work to do with the CSCD.

Once raised a question why CSCD-Khmer, wenn using the "am"-vocal in the middle comes to an "m" "ṃ" => modern Buddhists have taken the Sanskrit "ṃ" globally instead of Pali "ang" "ṁ", incl. all dictionaries... thats hard, but my person trust someone having participated on the last Sangha-yana.

It's not "Ahiṃsa" (=skr) it's "Ahiṅsa" and not "Saṃyutta" but "Saṅyutta Nikāya" The greatest Irony is then, that seldom one writtes "Saṃgha", instead of "Saṅgha". That's then the next "ng" noune with "am" actually "ang" confusion!

Wonder how many changes will be found...

How are you, Nyom Norum ? Howfar is the Khmer-Pali progressed, althought secondary maybe.

Ohh... my person's time to "save the world from "western/modern/communist" ignorance will be to less? *self-ironical...*

What ever one likes to grow into the good Dhamma, don't try it in Western/World and such as schools and universities. Some time might be left: Hurry! Or googleyana  ^-^

សំវេគ or សម្វេគ, saṅveg(a) or saṁvega, but not saṃvega, ui, ui...

But now it's clear, also why it took some decades and not 6 month with translatingsoftware...

How is Nyon Sudhammaviriyanī always saying: One needs a lot of patient.

Last message, by Nyom Norom, about 3 month ago, was "I don't feel well".
Wonder if Nyom Moritz or Sophorn ever tried to write Nyom.
Don't you all like to come to the land of Khema and sacrifice in good livelihood without the many dangers?
« Last Edit: September 02, 2018, 12:20:14 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading
« Reply #9 on: September 04, 2018, 03:34:59 PM »
Ven. Thansissaro, just to mention it, because just seeing, Uses the "right" letter "ṁ" for the "vocal" " ំ" usually use in aniccent scripts in SE-Asia for "am"/"ang".
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: CSCD Tipitaka khmer against Chun Nat prove reading
« Reply #10 on: November 18, 2018, 03:53:29 AM »
Since the source of the todays Khmer-Tipitaka is possible not clear, Atma, by sorting the Mahavagga, came accross that the pattern of structure, sections and so on, althought different numbering are most similar then the Thai-Edition and so it seems that both are near related.

It's known that old scripts in Thailand, before inventing new "own" script are written in Khmer script.

The introduction to the Translation work in the first book does not give much detail informatiin aside that cross-prove with all great editions, incl the European had been made.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: