Recent Topics

[May 25, 2019, 07:21:41 AM]

[May 25, 2019, 04:35:25 AM]

[May 24, 2019, 07:28:30 PM]

[May 24, 2019, 09:07:15 AM]

[May 24, 2019, 08:06:18 AM]

[May 23, 2019, 01:46:12 PM]

[May 23, 2019, 06:04:43 AM]

[May 23, 2019, 01:20:33 AM]

[May 22, 2019, 05:17:19 PM]

[May 22, 2019, 11:43:06 AM]

[May 22, 2019, 11:22:45 AM]

[May 22, 2019, 02:44:35 AM]

[May 22, 2019, 01:05:34 AM]

[May 21, 2019, 04:58:49 AM]

[May 20, 2019, 05:47:16 PM]

[May 20, 2019, 03:37:42 PM]

[May 19, 2019, 05:50:42 AM]

[May 18, 2019, 11:53:48 PM]

[May 18, 2019, 01:47:14 PM]

[May 18, 2019, 01:45:55 PM]

[May 18, 2019, 01:44:42 PM]

[May 18, 2019, 01:43:15 PM]

[May 18, 2019, 09:09:22 AM]

[May 18, 2019, 06:11:47 AM]

[May 18, 2019, 04:55:52 AM]

[May 18, 2019, 04:30:31 AM]

[May 18, 2019, 03:59:38 AM]

[May 17, 2019, 01:29:38 AM]

[May 14, 2019, 05:36:15 AM]

[May 13, 2019, 07:06:45 PM]

[May 12, 2019, 02:29:06 PM]

[May 05, 2019, 12:40:38 AM]

[May 02, 2019, 03:16:56 PM]

[May 01, 2019, 04:34:46 PM]

Talkbox

2019 May 26 03:04:21
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 26 03:04:06
Cheav Villa: សាធុ​

2019 May 26 01:02:17
Johann: Sadhu

2019 May 26 00:44:22
Khemakumara: May all have a meritful Uposatha day. Meeting some good friends (kalyanamitta) and som(e) sil(a) សំម សីល!

2019 May 24 14:13:29
Johann: Nyom Moritz

2019 May 24 13:28:52
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 05:23:33
Johann: Venerable

2019 May 24 05:22:57
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann

2019 May 24 02:08:29
Johann: Nyom Moritz, Nyom Villa.

2019 May 24 01:55:56
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 24 01:54:14
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 24 01:49:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 01:06:04
Johann: Venerable Ariyadhammika  _/\_

2019 May 20 04:14:26
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 20 01:31:27
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 May 19 11:28:39
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 19 11:27:48
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 23:55:08
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 18 10:34:49
amanaki: Thank you Johann  _/\_

2019 May 18 09:59:33
Johann: Nyom Amanaki. Mudita that you may have possible found what searched for on a special day.

2019 May 18 09:24:56
Maria:  _/\_

2019 May 18 09:24:35
Maria: werter Bhante!

2019 May 18 09:22:43
Johann: Nyom Mizi

2019 May 18 09:21:31
Johann: Nyom Sophorn, Nyom Villa... may all here but also there rejoice in own and others goodness.

2019 May 18 05:03:47
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 02:16:49
Moritz: _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 14 07:51:30
Vithou:  _/\_

2019 May 14 05:40:54
Johann: As long as not using telefon while riding. Sokh chomreoun, Nyom.

2019 May 13 18:38:46
Moritz: Vandami Bhante _/\_ (sitting in Taxi)

2019 May 12 15:44:32
Johann: But better ask Nyom Chanroth, since Atma does not walk that far these days.

2019 May 12 15:04:01
Johann: not teally, Nyom Vithou. Still less water in the streams here. Some still dry. Needs a while down from the mountains and not that much rain yet.

2019 May 12 14:54:37
Vithou: how is the road Bhante? Is it float at the mountain leg?

2019 May 12 14:51:59
Vithou:   _/\_

2019 May 12 14:40:43
Johann: Nyom Vithou. Nothing special. Yes, rain is present every afternoon since some days.

2019 May 12 14:38:33
Vithou: Bhante, how is everything at Asrum? Is it raining everyday?

2019 May 12 07:05:30
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 12 03:58:19
Johann: a joyful day in merits on this Sila-day

2019 May 11 17:04:10
Cheav Villa:  :) _/\_

2019 May 11 16:16:56
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 11 05:35:39
Cheav Villa: Sadhu Sadhu Sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 11 00:52:44
Johann: an meritful Uposatha, those keeping it today

2019 May 10 17:14:43
Moritz: Chom reap leah, I am going to work. _/\_

2019 May 10 17:09:07
Johann: Nyom Moritz

2019 May 10 17:07:14
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 10 16:19:14
Moritz: Chom reap sour, bong Villa _/\_

2019 May 07 19:12:10
Johann: Nyom Vithou. Just some hours ago, thought of him.

2019 May 05 04:26:53
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 11:41:08
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 10:27:38
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 03 10:08:09
Khemakumara: Sadhu, sadhu, sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 03 01:17:53
Johann: A meritful new moon Uposatha those celebrating it today.

2019 May 03 01:16:05
Johann: Talk box is buggy and lines love to jump. Better not editing.

2019 May 03 01:14:19
Johann: U Chanroth: "ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ បានទទួលនៅសម្ភារៈមួយចំនួន សម្រាប់កសាងអាស្រមថ្មទូកសូមជូនបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិសទ័ទាំងអស់គ

2019 May 02 15:15:58
Cheav Villa:   <.I.> _/\_

2019 May 02 15:15:17
Cheav Villa: Sorry because of kh font doesn't run well on my phone. Kana go to edit  to see the right  shout but  was wrong by deleting Pou  Chanroth 's  shout

2019 May 02 15:01:04
Cheav Villa: Mudita  :) _/\_

2019 May 02 13:47:17
Moritz: Anumodana puñña kusala! _/\_

2019 May 01 14:49:38
Johann: Now some monks are so close to many, that they can be visited even by feet.

2019 May 01 06:27:25
Johann: Thats accoss the whole city and hot (but cloudy  :) ) Best wishes and greatings.

2019 May 01 06:22:36
Cheav Villa: Get lost in the jungle of Phnom Penh from 2pm till 6pm

2019 May 01 05:40:26
Cheav Villa: Bhante Khemakumara arrived at Wat Sophea Khun in late evening  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 29 09:19:56
Johann: Meister Moritz

2019 Apr 29 08:51:27
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 29 03:07:40
Moritz: Chom reap leah _/\_ I am going to sleep.

2019 Apr 29 02:59:19
Cheav Villa:  _/\_

2019 Apr 29 02:41:01
Moritz: _/\_ Bong Villa

2019 Apr 29 01:02:45
Johann: let's see wheter the rain has swept away the new floor ...

2019 Apr 28 13:58:19
Cheav Villa: First time of Heavy rain in Phnom Penh  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:33:14
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:21:50
Johann: Oh, rain.

2019 Apr 28 08:46:02
Johann: Pleasing soft weather, yes  :)

2019 Apr 28 08:45:28
Johann: Atma rejoices with the may who possible are able to see a death man walking toward the deathless, and have even occation for a lot of spontan merits.

2019 Apr 28 07:31:59
Cheav Villa: May​ Bhante be well  _/\_ _/\_ _/\_  The sky has been cloudy since 10:30am

2019 Apr 28 03:02:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 May Bhante Khemakumara walk(nimun) safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 20:51:41
Johann:  :)

2019 Apr 27 20:51:11
Johann: may it be cloudy (in the hot time) so that feet may be well

2019 Apr 27 17:53:19
Moritz: May Bhante travel safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:38:40
Cheav Villa: May​ the Mighty Devas protected Bhante Khemakumara along the path to Wat Sophea Khun  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:03:29
Cheav Villa: ខ្ញុំ​កូណាបាន លឺថា ព្រះអង្គ​ Kemakumara នឹង​និមន្ត ចេញពី វត្ត​អកយំ​ នៅថ្ងៃស្អែក

2019 Apr 27 16:01:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 14:28:42
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 27 06:55:13
Johann: Nyom Villa

2019 Apr 27 06:54:35
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 06:31:42
Johann: Nyom Moritz

2019 Apr 27 06:09:34
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 27 05:42:54
Moritz: _/\_

2019 Apr 27 00:54:04
Johann: A blessed and meritful halfmoon Sila-day

2019 Apr 25 07:32:44
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻អរព្រះគុណ ព្រះអង្គ

2019 Apr 25 04:42:51
Johann: Sokh chomreoun, Nyom. (May well-being come to fullfillment.)

2019 Apr 25 02:30:46
Ieng Puthy: តេីលោកRoman មានបំណងទៅវត្តអកយំនៅថ្ងៃណាដែរ?ព្រះអង្គ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 25 02:29:26
Ieng Puthy: ករុណានិង បងសុភឿន នឹងជូនលោកRoman ទៅវត្តអកយំបាន

2019 Apr 25 02:28:00
Ieng Puthy: ករុណានិង បង សុភឿន នឹងជួយស

2019 Apr 25 02:27:00
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុព្រះអង្គ Vandami Bhante

2019 Apr 24 17:56:05
Cheav Villa: កូណា សរសេរពួកយើង​ គឺជំនួសមុខ​ បងពុទ្ធីនិងសុភឿន  _/\_

2019 Apr 24 17:54:42
Cheav Villa: បង​ពុទ្ធី បានអោយកូណាសួរអំពីពេលវេលា​ ដែលលោកRoman នឹងទៅអកយំ _/\_

2019 Apr 24 17:52:47
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_  កូណាបាន ប្រាប់បងពុទ្ធី និង​សុ​ភឿន ប្រសិនបើគាត់អាចជួយបាន ព្រោះកូណាមិនមានសេរីភាពច្រើនដូចពួកគាត់

2019 Apr 24 17:01:34
Johann: Modern (ab)art of conversation and old patient culture...  :) great training only serious take on and rushing hide on messanger, fb, or in the ocean of Maras internet. Mudita.  :)

2019 Apr 23 13:36:18
Cheav Villa: Kana :D _/\_

2019 Apr 23 13:24:57
Johann: ? But light is always good. Oh, maybe the honey bee candles...: Atma told Upasika Sophorn to take them with her to share, since the mices would eat them away here. Mudita

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Einladung - Invitation  (Read 30849 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Johann

  • Samanera
  • Very Engaged Member
  • *
  • Sadhu! or +361/-0
  • Gender: Male
  • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Einladung - Invitation
« on: February 06, 2013, 11:22:11 AM »
Einladung - Invitation


Andere anmelden und einladen

Werte Dhammafreunde, werte Besucher, ehrwürdige Damen und Herren,


Sie und alle die hier mit diesem Treffpunkt in Berührung kommen, diese Worte lesen, sind herzlich eingeladen, sich anzumelden und in welcher Form auch immer teilzunehmen.
Auch ist jeder, der diese Einladung, sei es zum ersten, zweiten oder dritten Male, oder aber auch noch nicht bewußt vernommen hat oder sich noch nicht angesprochen fühlte, auch dazu eingeladen, andere ebenfalls mit dieser Einladung zu erfreuen.

Da man, wenn man jemanden einladet, keine Umstände machen sollte und auch für Zu- und Abreise, wie auch dem Aufenthalt so gut wie möglich sorgen sollte, richten wir für Personen, die Sie einladen möchten gerne Benutzerkonten vor. Damit gibt es keinerlei großen Umstände und auch keinerlei Hemmschwellen, an der Türpforte nicht persönlich hereingebeten worden zu sein.

Auch selbst sind sie gerne dazu eingeladen, so sie es für einen sich ziemenden und passenden Weg sehen, uns eine kurze Mail zu senden, und um die Einrichtung eines Kontos auf diesen Weg entgegen zu nehmen. Selbstverständlich können sie dies aber auch selber auf unter dem Link Registrierung tun.

Auch haben wir die Möglichkeit (solange der Vorrat reicht) Email Konten, für jene einzurichten, die eine gewissen Zurückgezogenheit auch im Internet pflegen wollen oder eben noch nicht mit der Möglichkeit des elektronischen Briefverkehrs bestückt und beglückt sind.
Über diese Möglichkeit der Weitergabe dieses Sanghageschenkes freuen wir uns ganz besonders im Bezug auf klösterliche Personen (die sich wohl eher selten an öffentlichen Emailportalen bedienen werden) und jene, die sich in großartiger Tugend üben, doch steht dies auch für alle offen, die sich aus dem gewöhnlichen Portalen etwas zurückziehen und den weltlichen Verführungen und Verbindlichkeiten etwas entkommen wollen. Ein Kloster ist ja letztlich ein Rückzugsgebiet und wir werden versuchen, diese Möglichkeit so gut wie möglich für jene zu geben, die dies wünschen und nützen wollen. Scheuen Sie nicht uns Ihre Anliegen, Ideen oder Wünsche mitzuteilen.

Sie sind herzlich dazu eingeladen, uns solch einen Wunsch der Art des Einladens oder Services, das sie gerne geben möchten, oder selber in Anspruch nehmen wollen, mitzuteilen.

Hier möchten noch einmal kurz ein paar Möglichkeiten, diese Einladung anzunehmen, und ein paar verschiedene Wege dies zu tun.

Das eigene Benutzerkonto betreffend:

•   Sie sind, wenn Ihnen dieser Weg recht und gut ist, herzlich dazu eingeladen, sich selbst über den Link „Registrieren“ anzumelden (keine Angst vor der Sprache, falls Ihnen das voreingestellte Englisch Schwierigkeiten bereitet. Mit der Einstellung der Sprache in den Benutzereinstellungen bekommen sie alle Menüführungen in Deutsch oder anderen auswählbaren Sprachen - hier eine Hilfestellung diesbezüglich ).

Wenn ihnen die Anmeldung Schwierigkeiten bereitet, zögern Sie nicht um Hilfe zu Bitten, dafür sehen wir uns als Einladende verpflichtet.

Hierzu, für den Bedarfsfall, eine kurze Schritt für Schritt Anleitung

Zur Selbstanmeldung klicken sie hier (nimmt nicht mehr als 3 Minuten in Anspruch)

•   Sie sind, wenn Ihnen dieser Weg recht und gut ist, herzlich dazu eingeladen, eine kurze E-mail zu schreiben, und sich damit Mitteilen, eine Einrichtung eines Kontos entgegen nehmen zu wollen. Bitte teilen Sie uns in dieser Email mit, welchen Benutzernamen sie gerne innehaben wollen und auf welche Emailadresse die Registrierungsfreischaltung gesendet werden soll.

Sie erhalten dann eine „automatische“ Email, in dem Sie einen Link folgen können und damit direkt in ihr freigschaltetes Benutzerkonto kommen. Dort können sie dann alle beliebigen Einstellungen vornehmen und auch ihr Passwort neu festlegen.

Ein mögliche Art des Textes für das Email:

Ich möchte gerne Ihre Einladung ein persönliches Benutzerkonto einzurichten annehmen.

Mein gewünschter Benutzername: Josef (Beispiel)
Meine Emailadresse auf der ich die Anmeldung entgehennehme: josef@heimnetz.xy (Beispiel)

   
Wenn Sie das Konto vollständig eingerichtet haben möchten, geben Sie uns noch folgende Informationen bekannt:

Ich möchte das Forum in dieser Sprache nutzen: z.B. Deutsch
Ich möchte Emails von anderen Nutzern erhalten: Ja/Nein
Mein Praxisstatus ist: (wählen Sie aus)
- Generell interessiert
- Zufluchtnehmer in die 3 Juwelen
- 5 Sila
- 8 Sila
- asketische Lebensführung
- Novize
- Vollordieniert
(in diesem Fall, bitte auch das Datum der Vollordination angeben)


Senden Sie uns einfach ein E-Mail

Wir werden so schnell als Möglich auf Ihre Bedürfnisse eingehen, und auch aufgrund der Zeitverschiebung (meiner einer ist zur Zeit in Kambodscha) wird es nicht länger als einen halben Tag dauern.

•   Natürlich können Sie auch einen Freund oder Bekannten, der schon im Forum angemeldet ist, bitten diese Wege zu veranlassen, wenn Ihnen dieser Weg recht und gut ist.

* Ein Benutzerkonto für einen Bekannten, Freund oder wenn immer man einladen möchte einrichten:

•   Sie sind, wenn Ihnen dieser Weg recht und gut ist, herzlich dazu eingeladen, jemanden, den Sie in das Forum einladen möchten und ein Konto vorrichten möchten, eigenhändig ein Konto anzulegen.
Wichtig hierbei ist nur, daß sie die Person zuvor über diese Einladung in Kenntnis setzen, da mit der Registierung eine automatische mail an die Emailadress, die sie bei der Einrichtung angegeben haben, erfolgt. Sollten Sie den jenigen, die Sie einladen möchten, nicht zuvor informiert haben, kann es sein, daß er mit dieser Email nicht viel anfangen kann.
Teilen Sie dem Empfänger auch mit, daß er sein vorläufig eingerichtetes Paßwort ändern kann und sollte.
Zum Einrichten in dieser Weise, benutzen Sie bitte den Registrierungslink (oder klicken Sie hier)

•   Sie sind, wenn Ihnen dieser Weg recht und gut ist, herzlich dazu eingeladen, jemandem ein Benutzerkonto einrichten zu lassen. Bitte teilen Sie uns in dieser Email mit, welchen Benutzernamen sie gerne innehaben wollen und auf welche Emailadresse die Registrierungsfreischaltung gesendet werden soll.

Senden Sie uns eine Email, und teilen Sie uns mit, wenn wir für Sie anmelden dürfen.

Bezüglich der E-mailkonten und einem zurückgezogenen Email-Portal, bitte vorerst direkt per Mail melden, egal ob Sie nun dieses Geschenk selber annehmen wollen, oder jemanden teilen möchten.


Von Herzen zu Herzen

 

Bitte schön und Danke schön!

   

Ihre Virtual Dhamma-Vinaya Vihara Freunde


Mehr Infos zu Themen finden Sie hier:
•   Language accessibility - Sprachliche Zugänglichkeit   Anmeldungshilfe - Registration Support
•   Virtual Vihara at constrution & Objectives - Vihara in Aufbau & Ausrichtung
•   Forum rules - Forumsregeln
•   Ohne Dankbarkeit kein Erfolg - Without gratidute no success


* ev. Ergänzungen erforderlich
* noch keine englische Übersetzung

« Last Edit: December 12, 2016, 02:49:35 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Kusaladhamma

  • Global Aramikini
  • Active Member
  • *
  • Sadhu! or +80/-0
Re: Einladung - Invitation
« Reply #1 on: February 07, 2013, 06:44:15 AM »
Godak pin!!

Großes Verdienst für Dich lieber Johann.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Möge dieses Forum ein heilsamer Beitrag für Buddha-Dhamma-Vinaya werden/sein.

()

Tags: sangham general