Recent Topics

[May 25, 2019, 07:21:41 AM]

[May 25, 2019, 04:35:25 AM]

[May 24, 2019, 07:28:30 PM]

[May 24, 2019, 09:07:15 AM]

[May 24, 2019, 08:06:18 AM]

[May 23, 2019, 01:46:12 PM]

[May 23, 2019, 06:04:43 AM]

[May 23, 2019, 01:20:33 AM]

[May 22, 2019, 05:17:19 PM]

[May 22, 2019, 11:43:06 AM]

[May 22, 2019, 11:22:45 AM]

[May 22, 2019, 02:44:35 AM]

[May 22, 2019, 01:05:34 AM]

[May 21, 2019, 04:58:49 AM]

[May 20, 2019, 05:47:16 PM]

[May 20, 2019, 03:37:42 PM]

[May 19, 2019, 05:50:42 AM]

[May 18, 2019, 11:53:48 PM]

[May 18, 2019, 01:47:14 PM]

[May 18, 2019, 01:45:55 PM]

[May 18, 2019, 01:44:42 PM]

[May 18, 2019, 01:43:15 PM]

[May 18, 2019, 09:09:22 AM]

[May 18, 2019, 06:11:47 AM]

[May 18, 2019, 04:55:52 AM]

[May 18, 2019, 04:30:31 AM]

[May 18, 2019, 03:59:38 AM]

[May 17, 2019, 01:29:38 AM]

[May 14, 2019, 05:36:15 AM]

[May 13, 2019, 07:06:45 PM]

[May 12, 2019, 02:29:06 PM]

[May 05, 2019, 12:40:38 AM]

[May 02, 2019, 03:16:56 PM]

[May 01, 2019, 04:34:46 PM]

Talkbox

2019 May 26 03:04:21
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 26 03:04:06
Cheav Villa: សាធុ​

2019 May 26 01:02:17
Johann: Sadhu

2019 May 26 00:44:22
Khemakumara: May all have a meritful Uposatha day. Meeting some good friends (kalyanamitta) and som(e) sil(a) សំម សីល!

2019 May 24 14:13:29
Johann: Nyom Moritz

2019 May 24 13:28:52
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 05:23:33
Johann: Venerable

2019 May 24 05:22:57
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann

2019 May 24 02:08:29
Johann: Nyom Moritz, Nyom Villa.

2019 May 24 01:55:56
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 24 01:54:14
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 24 01:49:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 01:06:04
Johann: Venerable Ariyadhammika  _/\_

2019 May 20 04:14:26
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 20 01:31:27
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 May 19 11:28:39
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 19 11:27:48
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 23:55:08
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 18 10:34:49
amanaki: Thank you Johann  _/\_

2019 May 18 09:59:33
Johann: Nyom Amanaki. Mudita that you may have possible found what searched for on a special day.

2019 May 18 09:24:56
Maria:  _/\_

2019 May 18 09:24:35
Maria: werter Bhante!

2019 May 18 09:22:43
Johann: Nyom Mizi

2019 May 18 09:21:31
Johann: Nyom Sophorn, Nyom Villa... may all here but also there rejoice in own and others goodness.

2019 May 18 05:03:47
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 02:16:49
Moritz: _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 14 07:51:30
Vithou:  _/\_

2019 May 14 05:40:54
Johann: As long as not using telefon while riding. Sokh chomreoun, Nyom.

2019 May 13 18:38:46
Moritz: Vandami Bhante _/\_ (sitting in Taxi)

2019 May 12 15:44:32
Johann: But better ask Nyom Chanroth, since Atma does not walk that far these days.

2019 May 12 15:04:01
Johann: not teally, Nyom Vithou. Still less water in the streams here. Some still dry. Needs a while down from the mountains and not that much rain yet.

2019 May 12 14:54:37
Vithou: how is the road Bhante? Is it float at the mountain leg?

2019 May 12 14:51:59
Vithou:   _/\_

2019 May 12 14:40:43
Johann: Nyom Vithou. Nothing special. Yes, rain is present every afternoon since some days.

2019 May 12 14:38:33
Vithou: Bhante, how is everything at Asrum? Is it raining everyday?

2019 May 12 07:05:30
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 12 03:58:19
Johann: a joyful day in merits on this Sila-day

2019 May 11 17:04:10
Cheav Villa:  :) _/\_

2019 May 11 16:16:56
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 11 05:35:39
Cheav Villa: Sadhu Sadhu Sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 11 00:52:44
Johann: an meritful Uposatha, those keeping it today

2019 May 10 17:14:43
Moritz: Chom reap leah, I am going to work. _/\_

2019 May 10 17:09:07
Johann: Nyom Moritz

2019 May 10 17:07:14
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 10 16:19:14
Moritz: Chom reap sour, bong Villa _/\_

2019 May 07 19:12:10
Johann: Nyom Vithou. Just some hours ago, thought of him.

2019 May 05 04:26:53
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 11:41:08
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 10:27:38
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 03 10:08:09
Khemakumara: Sadhu, sadhu, sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 03 01:17:53
Johann: A meritful new moon Uposatha those celebrating it today.

2019 May 03 01:16:05
Johann: Talk box is buggy and lines love to jump. Better not editing.

2019 May 03 01:14:19
Johann: U Chanroth: "ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ បានទទួលនៅសម្ភារៈមួយចំនួន សម្រាប់កសាងអាស្រមថ្មទូកសូមជូនបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិសទ័ទាំងអស់គ

2019 May 02 15:15:58
Cheav Villa:   <.I.> _/\_

2019 May 02 15:15:17
Cheav Villa: Sorry because of kh font doesn't run well on my phone. Kana go to edit  to see the right  shout but  was wrong by deleting Pou  Chanroth 's  shout

2019 May 02 15:01:04
Cheav Villa: Mudita  :) _/\_

2019 May 02 13:47:17
Moritz: Anumodana puñña kusala! _/\_

2019 May 01 14:49:38
Johann: Now some monks are so close to many, that they can be visited even by feet.

2019 May 01 06:27:25
Johann: Thats accoss the whole city and hot (but cloudy  :) ) Best wishes and greatings.

2019 May 01 06:22:36
Cheav Villa: Get lost in the jungle of Phnom Penh from 2pm till 6pm

2019 May 01 05:40:26
Cheav Villa: Bhante Khemakumara arrived at Wat Sophea Khun in late evening  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 29 09:19:56
Johann: Meister Moritz

2019 Apr 29 08:51:27
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 29 03:07:40
Moritz: Chom reap leah _/\_ I am going to sleep.

2019 Apr 29 02:59:19
Cheav Villa:  _/\_

2019 Apr 29 02:41:01
Moritz: _/\_ Bong Villa

2019 Apr 29 01:02:45
Johann: let's see wheter the rain has swept away the new floor ...

2019 Apr 28 13:58:19
Cheav Villa: First time of Heavy rain in Phnom Penh  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:33:14
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:21:50
Johann: Oh, rain.

2019 Apr 28 08:46:02
Johann: Pleasing soft weather, yes  :)

2019 Apr 28 08:45:28
Johann: Atma rejoices with the may who possible are able to see a death man walking toward the deathless, and have even occation for a lot of spontan merits.

2019 Apr 28 07:31:59
Cheav Villa: May​ Bhante be well  _/\_ _/\_ _/\_  The sky has been cloudy since 10:30am

2019 Apr 28 03:02:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 May Bhante Khemakumara walk(nimun) safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 20:51:41
Johann:  :)

2019 Apr 27 20:51:11
Johann: may it be cloudy (in the hot time) so that feet may be well

2019 Apr 27 17:53:19
Moritz: May Bhante travel safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:38:40
Cheav Villa: May​ the Mighty Devas protected Bhante Khemakumara along the path to Wat Sophea Khun  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:03:29
Cheav Villa: ខ្ញុំ​កូណាបាន លឺថា ព្រះអង្គ​ Kemakumara នឹង​និមន្ត ចេញពី វត្ត​អកយំ​ នៅថ្ងៃស្អែក

2019 Apr 27 16:01:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 14:28:42
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 27 06:55:13
Johann: Nyom Villa

2019 Apr 27 06:54:35
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 06:31:42
Johann: Nyom Moritz

2019 Apr 27 06:09:34
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 27 05:42:54
Moritz: _/\_

2019 Apr 27 00:54:04
Johann: A blessed and meritful halfmoon Sila-day

2019 Apr 25 07:32:44
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻អរព្រះគុណ ព្រះអង្គ

2019 Apr 25 04:42:51
Johann: Sokh chomreoun, Nyom. (May well-being come to fullfillment.)

2019 Apr 25 02:30:46
Ieng Puthy: តេីលោកRoman មានបំណងទៅវត្តអកយំនៅថ្ងៃណាដែរ?ព្រះអង្គ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 25 02:29:26
Ieng Puthy: ករុណានិង បងសុភឿន នឹងជូនលោកRoman ទៅវត្តអកយំបាន

2019 Apr 25 02:28:00
Ieng Puthy: ករុណានិង បង សុភឿន នឹងជួយស

2019 Apr 25 02:27:00
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុព្រះអង្គ Vandami Bhante

2019 Apr 24 17:56:05
Cheav Villa: កូណា សរសេរពួកយើង​ គឺជំនួសមុខ​ បងពុទ្ធីនិងសុភឿន  _/\_

2019 Apr 24 17:54:42
Cheav Villa: បង​ពុទ្ធី បានអោយកូណាសួរអំពីពេលវេលា​ ដែលលោកRoman នឹងទៅអកយំ _/\_

2019 Apr 24 17:52:47
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_  កូណាបាន ប្រាប់បងពុទ្ធី និង​សុ​ភឿន ប្រសិនបើគាត់អាចជួយបាន ព្រោះកូណាមិនមានសេរីភាពច្រើនដូចពួកគាត់

2019 Apr 24 17:01:34
Johann: Modern (ab)art of conversation and old patient culture...  :) great training only serious take on and rushing hide on messanger, fb, or in the ocean of Maras internet. Mudita.  :)

2019 Apr 23 13:36:18
Cheav Villa: Kana :D _/\_

2019 Apr 23 13:24:57
Johann: ? But light is always good. Oh, maybe the honey bee candles...: Atma told Upasika Sophorn to take them with her to share, since the mices would eat them away here. Mudita

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: My small & large merits of today topic - Mein kleine/große Verdienste-heute-hema  (Read 12896 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527

Join, and share you mertits of you small and lang merits of today, everyday. Don't say you, Guest, have not done some. Don't be greedy and take all for you self and take part on a fundamental pratice of generosity, getting ride of raw defilemenys and developing wholesome joy.
And don't feel shy to practice also appreciation of good deeds of others, also bodily and verbal. Or again stressed by "more importand and continuing amassing and gaining?

"There is nothing good aside of what you, your self do for you!"

Now, what aside greed could possible drive you away from doing such Dana here and now? And is it not great to see in action, being not greedy is actually possible and makes even joy?

Mudita!
Nehem Sie teil und teilen Sie Ihre Verdienste von heute, groß oder klein, und am besten täglich. Sagen Sie, Guest nicht, daß Sie heute keine vollbracht haben. Seien Sie nicht geizig und behalten alles für sich selbst, und nehmen Sie teil an einer fundamentalen Ausübung in Großzügigkeit, um die ganz rauen Trübungen loszuwerden und um heilsame Freude zu entwickeln. Scheuen Sie auch nicht zurück freudvolle Anerkennung für gute Taten von anderen, körperlich und verbal zu äußern. Oder schon wieder im Streß "wichtiges" zu versäumen und weiter anzuhäufen?

"Es gibt nichts gutes, es sei den man tut es! (selbst, für sich)."

Nun, was außer Geiz könnte Sie nun abhalten Dana hier und jetzt zu tun? Und ist es nicht großartig zu sehen, daß es eigentlich ja möglich ist nicht geizig zu sein und gar auch noch Freude macht?

Mudita!
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Marcel

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +75/-0
 • Gender: Male
 • Alias/zuvor/auch: "nitthuracitta"
_/\_ hiermit möchte ich meine, bis jetzt, heutigen verdienste teilen _/\_

ich habe heute nahrung geben für das körperliche wohl! desweiteren habe ich geistigen beistand und offenherzigkeit (ein offenes ohr) für meine mitmenschen gegeben. heute habe ich meine achtsamkeit auf die buddhalehre gerichtet und kraft aufgewendet um diese lehre zu ergründen und um das dukkha in mir dadurch zu bekämpfen.

ich teile und widme diese verdienste dem buddha, dhamma, sangha, allen devas, allen väter und müttern, allen brüdern und schwestern, alle verwandten, nah und fern, tot und lebendig. widme und teile die verdienste mit allen lebesen!! mögen sie dadurch kraft haben, nibbana so schnell wie möglich zu verwirklichen.

 _/\_
_/\_ herein i like to share my merits of today till now _/\_

today i gave food for bodily welbeing! furthermore i gave spiritual support and openheartlyness (lend an ear) for my fellow people. today i turned my attention to the teaching of the Buddha and sacrified energy to investigate this teaching to fight agains the dukkha inside of me.

i share and dedicate those merits to the Buddha, Dhamma, Sangha, all Devas, all fathers and mothers, all brothers and sistera, all relatives, near and far, dead or alive and share it with all beings!! May they have the power with it, to realize Nibbana as fast as possible.

 _/\_


* Johann : a quick english translation added
« Last Edit: May 01, 2017, 05:32:16 PM by Johann »

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Sadhu, Sadhu, Sadhu, Marcel for past and for now.
Heute vorwiegend mit Ermutigungen und Dhammalehren in den Communities https://buddhism.stackexchange.com/ , https://www.reddit.com/r/Buddhism/ verbracht und auch versucht Ansporn zu so einer grundlegenden aber stiefmütterlich behandelten Ausübung für den Pfad, dem Teilen von Verdiensten, zu geben und https://www.reddit.com/r/Anumodana/ versucht etwas zu beleben, welches vor langem "mettaforall" und "bisonbuddha" übernommen und erhalten haben (Sadhu!), möchte meine Person diese Verdienste auch hier teilen, und alle gesehen oder ungesehen, einladen sich daran mitzuerfreuen.

Mögen die Devas jene infomieren, die gerade nicht in Reichweit sind.

Anumodana!


Mainly having spended this day with encouragements and talk on Dhamma in the communities https://buddhism.stackexchange.com/ , https://www.reddit.com/r/Buddhism/ and encouraging also to the so fundamental but poor cousin like practice for the path of sharing merits, and also tried to (re)animate https://www.reddit.com/r/Anumodana/, of which "mettaforall" und "bisonbuddha" toke care for a long time (Sadhu!), my person likes to share those merits also here and invites everyone to rejoice with it, seen or unseen, who ever comes accross.

May the Devas inform all those out of reach for now.

Mudita!
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Marcel

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +75/-0
 • Gender: Male
 • Alias/zuvor/auch: "nitthuracitta"
 _/\_ sadhu, sadhu, sadhu ehrwürdiger samana johann fürs teilen/großzügigkeit  _/\_ _/\_ _/\_

Offline Marcel

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +75/-0
 • Gender: Male
 • Alias/zuvor/auch: "nitthuracitta"
 _/\_ heute werde ich mich darin üben, nur einmal nahrung vor dem mittag, zu mir zu nehmen _/\_

ich widme und teile die verdienste dieser handlung dem buddha, dhamma, sangha, allen devas, allen lebewesen! mägen sie dadurch erfreut sein und kraft für den weg zum vollständigen befreiung von dukkha haben.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Sadhu!

Auch nur einen Tag und eine Nacht den Achtfachen-Uposatha einzuhalten, bring große Früchte, nicht zu sprechen von zwei.
Sadhu!

Even for just one day and one night keeping the Eightfold-Uposatha causes great fruits, not to speak of two.


Sīlena sugati yanti
sīlena bhogasampadā
Sīlena nibbutaṃ yanti
tasmā silaṃ vasodhaye.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Marcel

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +75/-0
 • Gender: Male
 • Alias/zuvor/auch: "nitthuracitta"
 _/\_ hiermit möchte ich meine verdienste mit ihnen teilen _/\_

letzte nacht wieder mal nicht zum schlafen gekommen, früher habe ich mich immer über solche nächte aufgeregt. habe aber mal beobachtet und gemerkt, wenn ich nicht schlafen kann, es entweder kurz vor oder direkt an dem tag ist, wenn uposatha ist! so auch letzte nacht, nicht schlafen könnend dachte ich so bei mir:" oh, es kann sein dass uposatha ist! und siehe da! welch eine freude!!!!

ich habe nahrung geteilt und halte mich an die 8 silas!! ich widme und teile diese verdienste mit dem buddha,dhamma, sangha, alles devas, allen lebewesen!!! mögen sie sich daran erfreuen und dadurch motiviert sein, dukkha so schnell wie möglich ein ende zu bereiten!!!

ich habe heute morgen, das handschriftliche dhamma-dana (rechter lebensunterhalt- tugend ist möglich. schritt für schritt)von dem ehrwürdigen samana Johann aus dem jahr 28.12.016 in die hände bekommen. es hat auch diesmal wieder genau gepasst! in einem moment der geistigen wankelmütigkeit kam mir dieses geschenk entgegen und hat mich wieder "aufgerichtet"

ANUMODANA!!! WAS FÜR EIN TAG!!! VIELEN VIELEN DANK!!!

 _/\_ _/\_ _/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Mudita und Sadhu!

Ist alles als Grundlage für den Pfad, zur Freude und Reuelosigkeit, für die Perfektion des ersten Pfadabschnittes, eine Frage des Rechten Lebensunterhaltes für den Körper und setzt sich dann fort, vertieft sich, für den Unterhalt des Geistes. Bis zum Erwachen, Schritt für Schritt. Es tut gut Leute zu vernehmen, die sich nicht nur stets im Zweifel steigern. Ein Geschenk gut geteilt!

Verdienstvolle Uposatha-Tage, ihnen Nyom Marcel und allen anderen, entweder heute oder morgen, oder gleich jetzt: Grundlagen errichten.

(Atma wird dann wieder mal Verdienste tun, und die Texte auch ins Englische übersetzen...  ^-^ , die meisten sind ja meist im Streß zu ver-dienen.)
« Last Edit: October 19, 2017, 09:08:48 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Marcel

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +75/-0
 • Gender: Male
 • Alias/zuvor/auch: "nitthuracitta"
 _/\_ hiermit möchte ich meine verdienste mit ihnen teilen _/\_

ich habe die nacht über nicht geschlafen, energie aufgewendet um die silas einzuhalten und mich mit dem dhamma des erhabenen buddhas auseinandergesetzt, gelesen, darüber nach gedacht, ergründet.

ich habe nahrung geteilt und halte mich an die 8 silas!! ich widme und teile diese verdienste mit dem buddha,dhamma, sangha, alles devas, allen lebewesen!!! mögen sie sich daran erfreuen und dadurch motiviert sein, dukkha so schnell wie möglich ein ende zu bereiten!!!

 _/\_ _/\_ _/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Mudita und Sadhu!
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +201/-0
 • Gender: Female
  _/\_ _/\_ _/\_

Mudita. Sadhu. Sadhu. Sadhu.

 _/\_ _/\_ _/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
"Eigenlob" stinkt? Oder wie ist das unpersönlicher zu verstehen?
« Reply #11 on: December 28, 2017, 02:58:21 PM »

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema ""Eigenlob" stinkt? Oder wie ist das unpersönlicher zu verstehen? " eröffnet, dem angehäng.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Vithou

 • Sanghamitta
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +7/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 10 November 2018
 Kuna noted and plan to practice. Sadhu!

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Mudita មុទិតា
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +87/-0
 • Gender: Female

Tags: