Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

[Buddha]

Author Topic: Definitions of alajji and lajji bhikkhus (assossiate knowingly with offenders)  (Read 1149 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Definitions of alajji and lajji bhikkhus

Dear all,
after a discussion with one of the most strict and stern teachers of vinaya I have met so far I would like to request some help in form of pointing out some definitions and giving some explanations. On the basis of a passage which he read in Thai (it was translated for me) he maintained that it is an offense for a bhikkhu to simply stay with unconscientious (on the word alajji the text was based upon) bhikkhus within the same monastery boundaries, however far-reaching the circumference might be. He argued that any bhikkhu who has fallen into any small offense, which he does not mend, is considered alajji and ground for an offense for any other bhikkhu who stays with him. Now these questions bother me at the moment regarding this:

Where is his mentioned passage to be found in Paali or English (if at all)?
What are the definitions of lajji and alajji regarding bhikkhus? Do they match the mentioned case or are they generally different?
He also mentioned that it is the responsibility of conscientious bhikkhus to point out the offenses of his co-resident bhikkhus, if he neglects it he would incur an offense himself. I see that there is Paacittiya 64 which stipulates so but argued that in the no-offense clause we find the following exemptions:

There is no offence if he does not tell, thinking: “There will come to be quarrel or dispute or strife or contention for the Order”; if he does not tell, thinking: “There will come to be a schism in the Order or dissension in the Order”; if he does not tell, thinking: “This one, harsh, rough, will be an obstacle to life or to the Brahma-life”; if he does not tell, not seeing other suitable monks; if he does not tell (though) not desiring to hide (him); if he does not tell, thinking: “It will be evident from his own action”; if he is mad, if he is the first wrong-doer.


So, to my mind, if a bhikkhu doesn’t say something because he doesn’t wish the whole day finding faults and talking to other monks (in Pa Auk Mawlamyine, just to give a random example, this would be a full-time job with so many hundreds of monks) that would be no offense because he doesn’t want to hide, is that also your understanding? He said there is somewhere another passage which says one has to confront issues regardlessly but he could not find it? Are you aware of any?

Thank you so much for the assistance!
Mettaa

Yes, Venerable Sir. Blessed if meeting such teacher.

But it's neither correct to place such simply in a group, nor does it make sense to ask those full of offenses.

So it's good to clean that and seek for good places to dwell to get not to much infected. Or is it thought that admitting offenses to those having fallen into the same is a means?

It would be good if the Venerables, having fallen into this offens, make amends.

And, telling lay people about an offense of another Bhikkhu is also an offense... "in Pa Auk Mawlamyine, just to give a random example, this would be a full-time job with so many hundreds of monks" ... if not given to do by the Sangha.
« Last Edit: December 07, 2017, 03:43:01 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
To try to give here a possible graspable solution as well:

Deriving from the intentional aspect and a pattern maybe best visible in The Sets of Fifteen Area on Uposatha .

There might be the case where a Bhikkhu dwells with careless Bhikkhus, in a careless comunity, but does not recognize them as such, dwells and performes the Uposatha, in such a case there might be no transgression of wrongdoing, as far as my person may see.

There might be the case where a Bhikkhu dwells with careless Bhikkhus, in a careless community, not proven yet he has doubt, dwells and performes the Uposatha nevertheless without claryfication: in such a case there might be a transgression of wrongdoing, as far as my person may see.

There might be the case where a Bhikkhu dwells with careless Bhikkhus, in a careless community, not proven yet he has fear, dwells and performes the Uposatha nevertheless without clarifycation: in such a case there might be a transgression of wrongdoing, as far as my person may see.

There might be the case where a Bhikkhu dwells with careless Bhikkhus, in a careless community, knowingly he dwells and performes the Uposatha nevertheless: in such a case there might be a transgression of strong wrongdoing, as far as my person may see.

There might be the case where a Bhikkhu dwells with careful Bhikkhus, in a careful community, not proven yet he has doubt, does not dwell and performes the Uposatha with them, without claryfication: in such a case there might be a transgression of wrongdoing, as far as my person may see.

There might be the case where a Bhikkhu dwells with careful Bhikkhus, in a careful community, not proven yet he has fear, does not dwell and performes the Uposatha with them, without claryfication: in such a case there might be a transgression of wrongdoing, as far as my person may see.

There might be the case where a Bhikkhu dwells with careful Bhikkhus, in a careful community, knowingly, intending torward splitt or out of interest to hide his ways, he does not dwell and performes the Uposatha with them: in such a case there might be a transgression of strong wrongdoing, as far as my person may see.


There is no duty in regard of investigation if there is no reason for one. In cases where doubt or fear arises, seeking clarification is required to be free of mental burdens and free of faults. In cases where one acts clearly (deliberated) against ones knowledge in relation of what is proper, such should be seen as strong wrongdoing. There might be cases where the kammic impact out of current lack of bad conscious, is not assumeable. In those cases it is of cause difficult and depents on possible realisation or trust in supportive other helpers pointing out such. If fully relaying here on them, one might be back to the first case here or the "luckily" perfect one:

There is the case where a Bhikkhu dwells with careful Bhikkhus, in a carefull community, he dwells there without investigations, with no reasons for doubt or fear, and performs the Uposatha with them: in such a case there might be not transgression of wrongdoing, as far as my person may see.


And the perfect, in all aspects, one, the knowingly:

There is the case where a Bhikkhu dwells with careful Bhikkhus, in a carefull community, he dwells there having investigated it, with no reasons for doubt or fear, and performs the Uposatha with them: in such a case there is doubtless no transgression of wrongdoing, as far as my person may see.


If wrong investigated, it runs back to the first case, which has no transgression either.

My person hopes that this quick, merely "self-produced" investigation here might be useful to possible formulate it in more pleasing words and unity.

There perfect case also refects the reason for allowing to prove and investigate for example in cases of precepter or teacher, cases of certain giving into dependency.

It also shows that it is of course not a general duty to "play police and investigator" but not neglect duties in regard of ones progress and also not certain duties to put into maintaining (possible "cleaning") community, -ties as well as far as possible.

At least the Vinaya, as far as known and formost seen, gives ways to dwell alone if such as an equal or better companion is not traced. Here is actually the only reasonable place for dwelling like a rhinoceros for one not an Arahat yet.

Even such as a pure desciple was encouraged to pay honor and respect for the Uposatha (if dwelling with gained Dhamma alone).

That being the reason why it is not so easy as one might have thought, to find ones proper community and it's out of that reason, because there are many careless and many who do not see their duties in certain cases, that it grows more and more difficult when the Bhikkhus turn into "common" sense thought, commonal-individualism and even let them encourage by Bhikkunis or femal tending flows and "leadership" through improper attachment to carelessness...

Now keeping in mind the rule of not doing confession with those of equal offence, one might understand the urgency here as it grows fast, very fast, that possibilities run out and no more Uposatha can be held with real effective effect and in line within very short time.

Since it might fill the grap even better, here a partical citation of a Sutta, yet not given and shared in line of Dhamma rendered in common pleasant form:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

‘‘Katamañca , bhikkhave, saṅgāhabalaṃ? Cattārimāni, bhikkhave, saṅgahavatthūni – dānaṃ, peyyavajjaṃ, atthacariyā, samānattatā. Etadaggaṃ, bhikkhave, dānānaṃ yadidaṃ dhammadānaṃ. Etadaggaṃ, bhikkhave, peyyavajjānaṃ yadidaṃ atthikassa ohitasotassa punappunaṃ dhammaṃ deseti. Etadaggaṃ, bhikkhave, atthacariyānaṃ yadidaṃ assaddhaṃ saddhāsampadāya samādapeti niveseti patiṭṭhāpeti, dussīlaṃ sīlasampadāya… pe… macchariṃ cāgasampadāya…pe… duppaññaṃ paññāsampadāya samādapeti niveseti patiṭṭhāpeti. Etadaggaṃ, bhikkhave, samānattatānaṃ yadidaṃ sotāpanno sotāpannassa samānatto, sakadāgāmī sakadāgāmissa samānatto, anāgāmī anāgāmissa samānatto, arahā arahato samānatto. Idaṃ vuccati, bhikkhave, saṅgāhabalaṃ. Imāni kho, bhikkhave, cattāri balāni.

And again here, might all seems nice on the surface, as long as the general tendency of the leader Sujato Bhikkhu  and his ship, and the assembling community around does not turn around 180 degrees, ones does good to avoid this place, not increasing faith in those without and possible weaken faith in those who had gained.

And it's like always mentioned for the benefit of each individual and Saṅghaṃ , since that should be the driving side-effect gift from proper conduct torward Nibbana, instead for the world, for the world. The gift of freedom an a possibility for later generations in that way.

As it might be that one might be not able to leave ones bounds: if serious willing to use D&D, it would be good if installing certain membership restricted forums like suggested here, as a basis work to do, if the frame even allows such effort, since it might be not clear how the environment has be gained... difficult... your work to do and burdens till faith might arise. Just "hints"... may one decide wisely out of which intend and for with aim they are still made.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
And now, let it be viewed from the next side:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

(Mv.II.27.13) “Monks, there is the case where the entire Saṅgha in a certain residence has fallen into an offense common to one another.

“They don’t know the name or class of the offense.

“Another monk arrives there: learned, erudite, one who has memorized the Dhamma, the Vinaya, the Mātikā. He is wise, experienced, astute, conscientious, scrupulous, desirous of training.

“A certain monk goes to that monk and, on arrival, says to him, ‘Friend, one who does such-and-such: What’s the name of the offense that he falls into?’

(Mv.II.27.14) “(The learned monk) says, ‘Friend, one who does such-and-such falls into the offense of this name. Friend, you have fallen into the offense of this name. Make amends for the offense.’

“He says, ‘Friend, I haven’t fallen into this offense alone. This entire Saṅgha has fallen into this offense.’

“(The learned monk) says, ‘Friend, what does it matter to you, whether another has fallen (into that offense) or not? Please, friend, rise up out of your own offense!’

(Mv.II.27.15) “So the monk, making amends for that offense in line with that (visiting) monk’s advice, goes to the monks and, on arrival, says to them, ‘Friends, they say that one who does such-and-such falls into the offense of this name. Friends, you have fallen into the offense of this name. Make amends for the offense.’

“If those monks make amends for the offense in line with that (visiting) monk’s advice, well and good. If they don’t make amends, then that monk doesn’t have to criticize the monks if he doesn’t want to.”

Does that "that monk doesn’t have to criticize the monks if he doesn’t want to" fit into the first told? If, how and why?

Aside of the allowings given in Mv II 15: Adhammakammapaṭikkosanādi — Protesting a Non-Dhamma Transaction, etc. and its pattern, considering a certain differency betweens allowing as a "polite" urging to do and allowing as a matter of making certain cases handle-able.

There are of cause cases where one might be certain caught and faces danger to get a beat:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Now on that occasion ... well-behaved monks protested when a non-Dhamma transaction was being performed by some Group-of-six monks. The Group-of-six monks became angered and unreasonable, and threatened them with a beating.

So here in this area the certain ways of approaching might be found:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

"Monks, I allow four or five to protest, two or three to voice an opinion, and one to determine, ‘This is not agreeable to me.’”
Quote from: Mv.II.16.5

And what does one think if need to determine on and on, for a while: might such be of ones gain or shouldn't he not better search for other ways?

Bhikkhus, my person tells you: it's for no use, it's for nobodies benefit, if a Bhikkhu, now not complete, goes out and even founds such as a Sangha in a foreign area, even apart, splitt and without real reverence to his ancestors, it's an act of fools to let wordlings run around and possible use then for defilet interest.

As far as visible for my person, there might be very very less communities in far lands which could be estimated as for any use, either for the individuals nor for others. And this here is not the only reason but given that dwelling uninvited at large, Bhikkhus might have less possibilities but simply seek on and on for compromises out of their attachments to certain impossible objectives.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
If one ever has dwelled under lajji people, even if not really knowing Pali, but simply obsere the use and pattern of the word alajji, it's easy to find a connection where the word "allergy" arrives from, since a lajji person would naturally have an allergy breaking out if dwelling with alajji people, not to speak about Bhikkhus in that range.

My person has to "smile" since the Ven. fellow, often used this word has also physical problems and bodily allergy appearances. Yet, on searching outwardly, the plant called "Vassa" ("accidentally...") is natural medicine against pollen allergy.

He uses to chance the places very often, out of inwardly and outwardly burdens but so far not reallt hypothetical, just to be able to maintain the needed welbeing to walk on in progress.

From reasons he progresses not as Bhikkhu, out of respect torward Vinaya.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
 _/\_  _/\_  _/\_

Since it is "the daily hard beard" of any Bhikkhu, Bhikkhuni, but also for Samanera/i, my person gives him leave to progress this issue, and trusts that it is of benefit for every Ven. in front and fellows, not to speak for the long existence of the Sangha in this world.

The most "outpointing" rule in this regard is pc-67 (147 for Bhikkhunis)

- Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa -

Should any bhikkhu knowingly commune, affiliate, or lie down in the same dwelling with a bhikkhu professing such a view who has not acted in compliance with the rule, who has not abandoned that view, it is to be confessed.

This rule reinforces the suggestion made under the preceding rule, that a bhikkhu who refuses to respond to the rebuke imposed by that rule should immediately be suspended. There are three factors for the full offense here.

1) Object: a bhikkhu who has been suspended by a Community transaction and has not yet been restored.

2) Perception: One knows that he has been suspended and has not yet been restored—either from knowing on one’s own, from having been told by the bhikkhu, or from having been told by others.

3) Effort: One communes with him, affiliates with him, or lies down in the same dwelling with him.

Object

According to Cv.I.25-35, a bhikkhu may be suspended for any one of three reasons:

- He refuses to relinquish an evil view, as in the preceding rule;

- he refuses to see an offense (i.e., he admits to having performed an action forbidden by the rules, but refuses to concede that it is an offense); or

- he refuses to make amends for an offense (again, he admits to having performed an action forbidden by the rules, but refuses to undergo the attendant penalty).


Once a bhikkhu has been suspended, it is his duty to change his ways and reject the view or position that led to his suspension, so that he may be restored to normal status.

According to the Vibhaṅga, the factor of object here is fulfilled by a bhikkhu who has been suspended for the first of these three reasons and has yet to be restored. However, because the rules governing the way in which a suspended bhikkhu is to be treated by other bhikkhus are the same for all three cases (see Cv.I.27, Cv.I.31, Cv.I.33), the Commentary argues that a bhikkhu suspended for either of the other two reasons would fulfil this factor as well. The Vibhaṅga’s non-offense clauses add, though, that if the bhikkhu was suspended for holding an evil view and has come to relinquish that view, he does not fulfill this factor even if the Community has yet to restore him to normal status. This allowance would apparently apply to bhikkhus suspended for other reasons as well.

Perception

There is no offense in communing, etc., with a suspended bhikkhu if one perceives him as unsuspended; a dukkaṭa for communing, etc., with an unsuspended bhikkhu if one perceives him as suspended; and a dukkaṭa for communing, etc., with a bhikkhu if one is in doubt as to whether he has been suspended. This last penalty holds regardless of whether he has actually been suspended.

None of the texts mention the matter, but a similar principle would also seem to apply to one’s perception of the transaction whereby the bhikkhu was suspended. Thus, there would be no offense in communing, etc., with him if one perceived a valid transaction as invalid; a dukkaṭa for communing, etc., with him if one perceived an invalid transaction as valid; and a dukkaṭa for communing, etc., with him if one was in doubt as to the transaction’s validity, regardless of whether it was actually valid or not.

Effort

Effort here covers any one of three sorts of action:

1) One communes with the bhikkhu. Communion takes one of two forms: sharing material objects, i.e., giving material objects to the bhikkhu or receiving them from him; or sharing Dhamma, i.e., reciting Dhamma for him or getting him to recite Dhamma. The penalties for sharing Dhamma are, if one recites line-by-line or gets the other to recite line-by-line, a pācittiya for each line; if syllable-by-syllable, a pācittiya for each syllable.

2) One affiliates with the bhikkhu, i.e., one participates in a transaction of the Community along with him. An example would be sitting in the same assembly with him to listen to the Pāṭimokkha.

3) One lies down in the same dwelling with him. “Same dwelling” here, unlike Pc 5 & 6, means one with the same roof. Thus, as the K/Commentary notes, if one is lying under the same roof with the bhikkhu, one falls under this factor even if one is lying in a room that is not connected by any entrance with the one he is lying in. And, we might add, one falls under this factor regardless of whether the dwelling is walled or not. Whether one lies down first, the suspended bhikkhu lies down first, or both lie down at the same time, is not an issue here. As under Pc 5, if both parties get up and then lie down again, one incurs another pācittiya.

These three actions touch on only a few of the observances a suspended bhikkhu must follow, but they are the only ones that entail a pācittiya for a regular bhikkhu who has dealings with him while he is suspended. For further details, see Cv.I.25-35 and BMC2, Chapter 20.

Non-offenses

There is no offense in communing, affiliating, or lying down in the same dwelling with another bhikkhu if one knows that—

he has not been suspended;
he was suspended but has been restored; or
he has abandoned the evil view that led to his suspension.


The Vibhaṅga states explicitly that the first of these three exemptions holds regardless of whether one’s perception is correct, and the same principle would seem to apply to the remaining two as well.

Summary: Communing, affiliating, or lying down under the same roof with a bhikkhu who has been suspended and not been restored—knowing that such is the case—is a pācittiya offense.

Yet, there is often the case that a whole Sangha has actually fallen into transgression, does not put efforts into it to confess and relinquish such, in most cases propably seen as "simply" other affliction. In such cases, the whole territory might be seen as "dwelling".

Also here, ones "innocent assuming" without reasons of doubt, may not be of hindrence. In regarding of time to prove, which is actually required, time span as if looking for if one may function as Nissaya, might be proper. If the might be a hindrence to leave, such as sickness for example, there is no offense.

How ever, in such cases where it can not be avoided to make certain use, its good to stay very remote to others at this place, like a guest in a household, sometime even redard it as if dwelling under householders.

In such way, also places, if given from those using it, may be used for better or as a stop on the way.

As from personal experiances, and as seen in many others behaviour, it's neither of benefit for a certain group or a single contemplative, nor toward the gift given by faith toward the Savaka Sangha, to totally avoid it, aside of the matter that any travel, even in SEAsians enviroment of monasteries near each other, would be possible.

One should not forget that gifts as well as receiving, if even only one side has a state or tendency of integrity (e.g. for Bhikkhus: is formal pure) may purify the giving/receiving. Yet of course it's not easy to decide right with such a thought, till certain stage in the training or if beyond. So till the time one is beyound training, it's propably good and also understanable if certain extreme, to dwell just there of what the elders of ones affliction might approve and stay very remote, even like if visiting householders, geting dwelling from them.

Since most monasteries are actually possessed by householders, in such cases, if such is observed, it's good to do not dwell with formost the householders invitation to stay, or their allowance, and in such cases, dwelling with dangers is not required, as if been given another room in a guesthouse, it is no dwelling together.

From experiance, there are cases like that, which may allow also little longer stay, as for the most respect toward those "walking right" is given at large and bad acting by dwelling groups of monks, very seldom (at leat here, where most are aware of their situation but do not find ways or effort to solve it).

Probably best definition of alajji:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Be careful of the proper procedure being intent on what
was done with skill by him of discernment,
Of what was well spoken in conformity with the rules of
training, not destroying a bourn in a future state.
[165] Ignorant as to subject, falling away, offence, pro￾venance, kind,
He does not know the earlier and the later (speech) nor
likewise what was and was not done.
And he is ignorant too as to formal act and legal question
and decidings, Impassioned, corrupted and astray, he proceeds from fear,
from confusion,  And he is not skilled as to layings down and is not versed in pacifying,
One who has obtained a faction, conscienceless, (of) dark
deed, disrespectful :
A monk such as this is called one who should not be shown
deference.
Knowledgeable as to subject, falling away, offence,
provenance, kind,
He comprehends the earlier and the later (speech) and
likewise what was and was not done, I
And he is knowledgeable as to formal act and legal
question and decidings,
Unimpassioned, uncorrupt, not astray, he proceeds not
from fear, from confusion,
And he is skilled as to layings down and is knowledgeable
as to pacifying,
One who has obtained a faction, conscientious, (of) bright
deed, respectful:
A monk such as this is called one who should be shown
deference.
Quote from: PTS, Horner Pr 12.1.1

May it be of use.  *sgift*
« Last Edit: April 11, 2018, 01:27:12 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: