[ជួយក្នុងការបកប្រែ] Translation of the "mention" email message
* *

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Recent Topics

[Today at 02:37:13 AM]

[Today at 02:15:37 AM]

[Today at 12:25:43 AM]

[August 16, 2018, 02:13:29 PM]

[August 14, 2018, 11:56:42 AM]

[August 14, 2018, 11:53:50 AM]

[August 13, 2018, 06:00:54 PM]

[August 13, 2018, 09:42:43 AM]

[August 12, 2018, 06:43:49 PM]

[August 12, 2018, 06:09:53 PM]

[August 12, 2018, 05:37:50 PM]

[August 12, 2018, 12:52:23 PM]

[August 12, 2018, 12:52:03 PM]

[August 12, 2018, 12:51:28 PM]

[August 12, 2018, 12:51:08 PM]

[August 12, 2018, 11:07:17 AM]

[August 12, 2018, 10:54:06 AM]

[August 12, 2018, 10:48:10 AM]

[August 11, 2018, 08:00:22 AM]

[August 11, 2018, 06:10:56 AM]

[August 10, 2018, 10:42:11 PM]

[August 10, 2018, 09:36:43 PM]

[August 10, 2018, 09:11:02 PM]

[August 10, 2018, 08:52:01 PM]

[August 10, 2018, 06:49:49 PM]

[August 10, 2018, 06:39:10 PM]

[August 07, 2018, 11:51:33 AM]

[August 07, 2018, 11:39:33 AM]

[August 07, 2018, 11:36:29 AM]

[August 05, 2018, 09:12:27 AM]

[August 05, 2018, 09:07:21 AM]

[July 31, 2018, 04:25:59 PM]

[July 31, 2018, 03:49:36 PM]

[July 31, 2018, 02:47:03 PM]

[July 31, 2018, 08:33:12 AM]

[July 31, 2018, 07:11:56 AM]

[July 31, 2018, 07:09:07 AM]

[July 31, 2018, 02:45:54 AM]

[July 30, 2018, 08:22:13 PM]

[July 29, 2018, 11:43:36 AM]

[July 28, 2018, 10:24:04 AM]

[July 27, 2018, 09:08:01 AM]

[July 27, 2018, 08:24:30 AM]

[July 27, 2018, 12:31:36 AM]

[July 26, 2018, 03:26:57 PM]

[July 26, 2018, 03:14:00 PM]

[July 26, 2018, 01:30:12 AM]

[July 23, 2018, 08:53:26 AM]

[July 22, 2018, 04:06:28 PM]

[July 22, 2018, 03:36:38 PM]

Author Topic: [ជួយក្នុងការបកប្រែ] Translation of the "mention" email message  (Read 1306 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Would that, würde das, be a proper translation, eine passende Übersetzung sein?

Quote from: mention - email message text
Werte(r) Herr/Frau X!

Werte(r) Herr/Frau Y hatte Sie im sangham.net Dhamma-Vinaya Forum erwähnt. Um zu wissen worum es geht oder ging, können Sie dem Link {Link} folgen.

Hochachtungsvoll,
Metta und Mudita,
Ihr Team und die Klosterdiener des
Virtual Dhamma-Vinaya Vihara


Betreff: មាន ការ និយាយ ពី អ្នក X នៅ វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ នៅ ក្នុង អ៊ីនធឺណិត

លោ/អ្នកស្រី X ដែលមានតំលៃ,

Y បាន សំដែងវែកញែក ពី លោ/អ្នកស្រី X នៅ វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ sangham.net ។ បើ លោ/អ្នកស្រី X ចង់ ដឹង បាន និយាយ អី កន្លះ សូម តាម ភ្ជាប់ (link) នេះ : Link

ដែលស្មោះ
មេត្ដ និង សេចក្តីរីករាយ
ទឹម របស់លោក/អ្នកស្រី និង អ្នកជំនួយ ពី
វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ sangham.net


This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +183/-0
 • Gender: Female
 _/\_ _/\_ _/\_
Kana liest und fragt in der Runde nach.

 _/\_ _/\_ _/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Sadhu!

Nyom Sophorn wird sicher viel zu tun haben. Mention-function mag da vielleicht helfen nicht zu viel hin und hergerissen zu sein.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +183/-0
 • Gender: Female
 _/\_ _/\_ _/\_
Kanas Kinder brauchen immer ein paar Strelcheleinheiten mehr,  ein Link dazwischen reicht nicht, um im Kloster aufzutauchen.
U.Phalline sollte etwas gepostet/korrigiert haben.
 _/\_ _/\_ _/\_

Offline You Y

 • Sissa
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +5/-0
 • Gender: Female
Would that, würde das, be a proper translation, eine passende Übersetzung sein?

Quote from: mention - email message text
Werte(r) Herr/Frau X!

Werte(r) Herr/Frau Y hatte Sie im sangham.net Dhamma-Vinaya Forum erwähnt. Um zu wissen worum es geht oder ging, können Sie dem Link {Link} folgen.

Hochachtungsvoll,
Metta und Mudita,
Ihr Team und die Klosterdiener des
Virtual Dhamma-Vinaya Vihara


Betreff: មាន ការ និយាយ ពី អ្នក X នៅ វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ នៅ ក្នុង អ៊ីនធឺណិត

លោ/អ្នកស្រី X ដែលមានតំលៃ,

Y បាន សំដែងវែកញែក ពី លោ/អ្នកស្រី X នៅ វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ sangham.net ។ បើ លោ/អ្នកស្រី X ចង់ ដឹង បាន និយាយ អី កន្លះ សូម តាម ភ្ជាប់ (link) នេះ : Link

ដែលស្មោះ
មេត្ដ និង សេចក្តីរីករាយ
ទឹម របស់លោក/អ្នកស្រី និង អ្នកជំនួយ ពី
វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ sangham.net_()_

សូមគោរពជូន លោក/អ្នកស្រី X

លោក/អ្នកស្រី Y បានរំលឹកឈ្មោះ លោក/អ្នកស្រី X នៅក្នុងទីជជែកពិភាក្សា (Forum) ក្នុងវត្ត ធម្មវិនយវិហារនៅលើគេហទំព័រ sangham.net ។
បើចង់ដឺង (/ដើម្បីអាចស្វែងយល់) ព័ត៍មាន បន្ថែមថាគាត់បានសរសេរអ្វីខ្លះ សូមចុច Link នេះ ៖​ Link.

ដោយក្តីគោរព
មេត្តា និងមុទិតា
ពីក្រុម និងអ្នកជំនួយរបស់
វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ sangham.net


ការបកប្រែពីយូអ៊ី

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Who is the winner of life 2
« Reply #5 on: December 10, 2017, 05:28:36 PM »

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Who is the winner of life 2 " eröffnet, dem angehäng.
« Last Edit: December 10, 2017, 05:37:47 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Senghour

 • Aramika
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +6/-0
 • Gender: Male
ឧបាសក/ឧបាសិកា X!

ឧបាសក/ឧបាសិកា Y បានសំដែងឈ្នោះរបស់ឧបាសក/ឧបាសិកា នៅក្នុងទីជជែកពិភាក្សា​ (Forum) របស់វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ​ sangham.net។ ដើម្បីដឹងថាមានអ្វីកើតឡើង ឬបានកើតឡើងខ្លះនៅទីនោះ សូមចុចលើ Link ដែលមានដូចតទៅ៖

Link:

ដោយក្តីគោរព
មេត្តា និង មុទិតា
ពីក្រុម និង អ្នកជំនួយរបស់
វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ / Dhamma-Vinaya Vihara
Sangham.net

កែសម្រួលដោយ សេងហួរ
 _/\_ _/\_ _/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Sadhu! Nyom Senghour . Upasaka[1]/Upasika is very great, but sometimes the recipient might be a monk, so what to use best? Also sometimes receiver have not taken refuge yet. That was why លោ/អ្នកស្រី was used, to match all cases, but there might be a better solution as well.

What does Nyom Senghour think?
 1. Choun Nath dictionary: សំ. បា.(ន.) អ្នក​អង្គុយ​ជិត​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់, អ្នក​បម្រើ, អ្នក​ប្រជិតប្រជី​បម្រើបម្រាស់, សិស្ស​សាសនា ។ ព. ពុ. អ្នក​ដល់​ព្រះ​រត្នត្រ័យ​ជា​ទី ពឹង​ឬ​ជា​ទី​រឭក គឺ​គ្រហស្ថ​ដែល​ចូល​កាន់​ពុទ្ធ​សាសនា​ស៊ប់ ហើយ​កាន់​សីល​ធម៌​ខ្ជាប់ខ្ជួន​តាម​ច្បាប់​សម្រាប់​ពុទ្ធ​សាសនិក​ជន​ជា​គ្រហស្ថ (ខ្មែរ​ហៅ​កាត់​ខ្លី​ថា បាសក សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “គ្រហស្ថ”; បើ​ស្ត្រី​ជា ឧបាសិកា, ហៅ​កាត់​ខ្លី​ថា សិកា “គ្រហស្ថ​ស្រី”) ព. ពុ. បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ . អ. ថ. អ៊ុប៉ាសៈកៈ, ដូច​ជា ឧបាសក​គុណ គុណ​ធម៌​សម្រាប់​ឧបាសក​ឬ​របស់​ឧបាសក ។ ឧបាសកប្បដិ-បត្តិ ឬ --ប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិ​របស់​ឧបាសក ។ ឧបាសក​ភាព ភាព​ជា​ឧបាសក ។ ឧបាសក​សម្បត្តិ ឬ--សម្បទា ការ​បរិបូណ៌​ដោយ​ឧបាសក​គុណ ។ ឧបាសក​សីល សីល​សម្រាប់​ឧបាសក គឺ​និច្ច​សីល, ឧបោសថ​សីល​ឬ​អតិរេក​សីល (សីល ៥, សីល ៨ ឬ សីល ១០) (ព. កា.) : ឧបាសក​ផ្ទុយ​គ្នា​ពី​ទាយក ដែល​គ្រាន់​តែ​ជក់​ចិត្ត​ឲ្យ​ទាន ប៉ុន្តែ​គេ​អាច​ហៅ​រួម​បាន បាសក​ទាយក​ទាយិកា ។ ព្រោះ​សុទ្ធ​តែ​ពួក​សប្បុរស មាន​ចិត្ត​ស្រស់បស់​ឆ្ពោះ​សាស្នា កាន់​សីល​ឲ្យ​ទាន​រួប​រួម​គ្នា សាមគ្គី​សមគ្គា​បង្កើត​សុខ។ As said, written here: "and keeps precepts", is not really necessary to count as Upasaka, see: http://zugangzureinsicht.org/html/tipitaka/an/an08/an08.026.than_en.html "Jivaka, when one has gone to the Buddha for refuge, has gone to the Dhamma for refuge, and has gone to the Sangha for refuge, then to that extent is one a lay follower."
« Last Edit: December 10, 2017, 07:03:10 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Senghour

 • Aramika
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +6/-0
 • Gender: Male
Sadhu! Nyom Senghour . Upasaka/Upasika is very great, but sometimes the recipient might be a monk, so what to use best? Also sometimes receiver have not taken refuge yet. That was why លោ/អ្នកស្រី was used, to match all cases, but there might be a better solution as well.

What does Nyom Senghour think?

Kana thinks Upasaka/Upasika makes better sense in the forum. In my opinion,លោក/លោកស្រី is normally used for addressing ordinary names in everyday life.
If the recipient might be a monk, special addressing should be additionally added.

Example: Upasaka/Upasika or Venerable X,

 _/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
The email is automatical and does not distinguish between ordinary person / lay follower and monk, so it needs to match all of them polite as possible.

Maybe "Venerable Sir/Upasaka/i/Mr/Ms" but that is long... so a compromise between best and practical would be great, Nyom Senghour .
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Senghour

 • Aramika
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +6/-0
 • Gender: Male
The email is automatical and does not distinguish between ordinary person / lay follower and monk, so it needs to match all of them polite as possible.

Maybe "Venerable Sir/Upasaka/i/Mr/Ms" but that is long... so a compromise between best and practical would be great, Nyom Senghour .


My recommendation would be Venerable Sir(/F?) and/or Upasaka/Upasika X,

Bahnte  _/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Well then, let it be written in the Khmer message like this. What does Nyom Norum as the Acariya/Acariyinī[1] (teacher) here , most used and educated in polite khmer language in Dhamma spheres here, say?
 1. PTS Dic.: ācariya
a teacher (almost syn. with upajjhāya) Vin.i.60, Vin.i.61, Vin.i.119 (˚upajjhāya); Vin.ii.231; Vin.iv.130 (gaṇo vā ācariyo a meeting of the bhikkhus or a single teacher cp. f. ācarinī); DN.i.103, DN.i.116 (gaṇ˚), DN.i.238 (sattamâcariyamahāyuga seventh age of great teachers); DN.iii.189 sq.; MN.iii.115; SN.i.68 (gaṇ˚), SN.i.177; SN.iv.176 (yogg˚); AN.i.132 (pubb˚); Snp.595; Mnd.350 (upajjhāya vā āc˚); Ja.ii.100 Ja.ii.411; Ja.iv.91; Ja.v.501; Pv.iv.3#23, Pv.iv.3#51 (= ācāra-samācāra-sikkhāpaka Pv-a.252); Mil.201, Mil.262 (master goldsmith?) Vism.99 sq.; Kp-a.12, Kp-a.155; Snp-a.422; Vv-a.138. For contracted form of ācariya see ācera.

Chou Nath Dic.: បា.; សំ.(ន.) (អាចាយ៌, ខ្មែរ​សរសេរ​សម្រួល​ជា អាចារ្យ) អ្នក​ប្រដៅ​ឬ​ហាត់​មារយាទ; អ្នក​ប្រព្រឹត្ត​ល្អ, អ្នក​កាន់​ត្រឹមត្រូវ, អ្នក​ត្រឹមត្រូវ; អ្នក​ដែល​សិស្ស​ត្រូវ​គោរព, អ្នក​ធ្វើ​ប្រយោជន៍​ដល់​សិស្ស, អ្នក​បង្រៀន​ចំណេះ​គេ, គ្រូ, គ្រូ​បង្រៀន (ម. ព. អាចារ្យ ទៀត​ផង) ។ អាចរិយ​កតញ្ញូ អ្នក​ដឹង​គុណ​គ្រូ ។ អាចរិយ​គារវៈ (--រៈវៈ) ឬ--គោរព ការ​គោរព​គ្រូ : ពួក​សិស្ស​ត្រូវ​មាន​អាចរិយ​គារវៈ​គ្រប់​វេលា​រៀន ។ អាចរិយ​បរម្បរា (--ប៉ៈរុ័ម-ប៉ៈរ៉ា) អាចារ្យ​ត​ៗ​គ្នា​មក, អាចារ្យ​ច្រើន​តំណ : លទ្ធិ​របស់​អាចរិយ​បរម្បរា ។ អាចរិយ​បូជក ឬ--បូជកៈ (--បូជក់ ឬ--ប៉ូជៈកៈ) អ្នក​បូជា​អាចារ្យ គឺ​អ្នក​ដែល​មិន​ភ្លេច​គុណ​គ្រូ ហើយ​តែងតែ​បាន​នេះ​បាន​នោះ យក​ទៅ​ប្រគេន​ឬ​ជូន​គ្រូ​ជា​ញឹក​ញយ (បើ​ស្ត្រី​ជា អាចរិយ​បូជិកា) ។ អាចរិយ​បូជា ការ​ប្រគេន​ឬ​ជូន​អ្វី​ៗ​ដល់​គ្រូ; គ្រឿង​បូជា​អាចារ្យ ។ អាចរិយប្បាចារ្យ (--យុ័ប-ប៉ាចា; បា. អាចរិយប្បាចរិយ < អាចរិយ + ប + អាចរិយ; សំ. អាចាយ៌​ប្រាចាយ៌ < អាចាយ៌ + ប្រ + អាចាយ៌) អាចារ្យ​ដែល​ជា​ប្រធាន​ឬ​ជា​ប្រមុខ​របស់​អាចារ្យ គឺ​អាចារ្យ​របស់​អាចារ្យ​ឬ​គ្រូ​របស់​គ្រូ : ឱវាទ​នេះ​ជា​របស់​អាចរិយប្បាចារ្យ​ច្រើន​តំណ​មក​ហើយ ។ អាចរិយា​ព្យាករណ៍ ទំនាយ​គ្រូ ។ អាចរិយ​ភាគ ចំណែក​ដែល​ត្រូវ​បាន​អាចារ្យ, រង្វាន់​គ្រូ ។ អាចរិយ​ភាព ភាព​នៃ​អាចារ្យ, បែប​ភាព​ឬ​បែប​បទ​របស់​អាចារ្យ ឬ​សម្រាប់​អាចារ្យ ។ អាចរិយ​មត្ត (--ម៉ាត់) អ្នក​ដែល​ល្មម​ធ្វើ​ជា​គ្រូ​គេ​បាន ។ ព. វិ. ពុ. ភិក្ខុ​ដែល​មាន​វស្សា​និង​ចំណេះ​វិជ្ជា​ល្មម​ជា​គ្រូ​គេ​បាន (តាម​ពុទ្ធានុញ្ញាត) ។ អាចរិយ​វត្ត វត្ត​ប្រតិបត្តិ​ដែល​សិស្ស​ត្រូវ​ធ្វើ​ចំពោះ​គ្រូ។ អាចរិយ​វាទ វាទៈ​របស់​អាចារ្យ : ធម៌​វិន័យ​ខាង​ពួក​ពុទ្ធ​សាសនិក​ជន​មហា​យានិក​ជា “អាចរិយ​វាទ” (ព្រោះ​ប្រកាន់​តាម​វាទៈ​នៃ​អាចារ្យ​របស់​ខ្លួន​ៗ) , ខាង​ហីន​យានិក​ជា “ថេរ​វាទ” (ព្រោះ​ប្រកាន់​តាម​បែប​បឋម​សង្គាយនា) ។ អាចរិយ​វាទី អ្នក​ដែល​ច្រើន​តែ​ពោល​អាង​វាទៈ​របស់​គ្រូ : ពួក​ពុទ្ធ​សាសនិក​ខាង​មហា​យាន​ជា “អាចរិយ​វាទី”, ខាង​ហីន​យាន​ជា “ថេរ​វាទី” ។ បើ​ស្ត្រី​ជា អាចរិយ​វាទិនី ។ អាចរិយុបជ្ឈាយ៍ អាចារ្យ​និង​ឧបជ្ឈាយ៍ ។ អាចរិយោវាទ ឱវាទ​នៃ​អាចារ្យ, ដំបូន្មាន​គ្រូ ។ល។
« Last Edit: December 10, 2017, 08:23:21 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Language-file created and uploaded. Admin-text parts not translated yet.

Code: "mentions.cambodian-utf8.php [Select]
<?php
/**
 * Language file for mentions
 *
 * @author Shitiz Garg <mail@dragooon.net>
 * @copyright 2014 Shitiz Garg
 * @license Simplified BSD (2-Clause) License
 * transated by sangham 12.12.2017
 */

global $txt, $context;

$txt['mentions_subject'] = 'មាន ការ និយាយ ពី MENTIONNAME នៅ វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ ' . $context['forum_name'];
$txt['mentions_body'] = 'តេជគុណ/ឧបាសក/ឧបាសិកា MENTIONNAME

តេជគុណ/ឧបាសក/ឧបាសិកា MEMBERNAME បានសំដែងឈ្នោះរបស់ តេជគុណ/ឧបាសក/ឧបាសិកា នៅក្នុងទីជជែកពិភាក្សា​ (Forum) របស់វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ​ sangham.net។ ដើម្បីដឹងថាមានអ្វីកើតឡើង ឬបានកើតឡើងខ្លះនៅទីនោះ សូមចុចលើ Link ដែលមានដូចតទៅ៖

Link: POSTLINK


ដោយក្តីគោរព
មេត្តា និង មុទិតា
ពីក្រុម និង អ្នកជំនួយរបស់
វត្ត ធម្ម-វិនយ-វិហារ
' . $context['forum_name'];
$txt['mentions'] = 'ការសំដែង ពី';
$txt['mentions_profile_title'] = 'Beiträge, die %s erwähnen';
$txt['mentions_post_subject'] = 'កម្មវត្ថុ';
$txt['mentions_member'] = 'សំដែង ពី';
$txt['mentions_post_time'] = 'កាល នៃការ សំដែង';
$txt['permissionname_mention_member'] = 'សំដែង ឈ្នោះរបស់ Mitgliedern';
$txt['permissionhelp_mention_member'] = 'Erlauben Sie Mitgliedern andere Mitglieder anzumerken und diese Mittels dem @username Code zu benachrichtigen';
$txt['email_mentions'] = 'Bemerkung der Erwähnung via E-mail';
$txt['mentions_remove_days'] = 'Entferne Erwähnungen die älter als diese Tagesanzahl sind <div class="smalltext">Diese Option entfernt die Erwähnungen, die älter als die festgelegte Anzahl and Tagen ist. Gehen Sie sicher, daß sie den <a href="' . $scripturl . '?action=admin;area=scheduledtasks">Aufgabenplan hier</a> aktiviert haben</div>';
$txt['mentions_email_default'] = 'Aktivieren Sie Erwähnungs-Emails als Grundeinstellung <div class="smalltext">Wählen Sie das, wenn Sie wollen, daß Neue Mitglieder E-mailnachrichten bei ihrer Erwähnung als Standard bekommen (dies gilt nur für neue Anmeldungen)</div>';
$txt['mentions_permissions_notice'] = 'Bitte vergessen Sie nicht die Berechtigungen festzulegen, um den einzelnen Mitgliedern das Erwähnen anderer zu erlauben';
$txt['mentions_email_default_now'] = 'Aktivieren Sie die Erwähnungs-E-mail für bestehende Mitglieder<div class="smalltext">Wählen Sie dies nur, wenn Sie möchten, daß bestehende Mitglieder deren E-mails aktiviert haben sollen</div>';


Let test and mention Johann ...

...no email... Atma changed your account language into Cambodian, to test Nyom Senghour . Let's see if Nyom gets an email and in which language.

Again: Johann, Johann (set to German)... hmm maybe email sending "problem" from server in Germany to here currently.
« Last Edit: December 11, 2017, 12:06:22 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Moritz

 • Cief houskeeper / Chefhausmeister
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +225/-0
 • Gender: Male
Let test and mention Johann ...

...no email... Atma changed your account language into Cambodian, to test Nyom Senghour . Let's see if Nyom gets an email and in which language.

Again: Johann, Johann (set to German)... hmm maybe email sending "problem" from server in Germany to here currently.

I think messages are not sent when mentioning oneself.
I think I have seen it in the code...

Ah, yes: :)
Quote from: Mentions.php, line 217 (or 219, modified here)
Code: [Select]
	// Why would an idiot mention themselves?
if ($user_info['id'] == $member['id'])
continue;

Maybe this works: Johann

_/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +345/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Sadhu

* Johann:  Yes, Sadhu for feeling obligated (zuvorkommend). Not possible to mention oneself. All seems to work well. Atma "just forgot" to tell it, Nyom Moritz .

"Why would an idiot mention themselves?"

Oh... not so total invalid. Maybe to get a reminding email, to find something later. But yes, such is also a point of view. The thought the programmer had. That's ok and well as well.
« Last Edit: December 15, 2017, 07:02:20 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags:
 

Plauderbox

 

Johann

Today at 02:21:49 AM
Mein's oder nicht meines, (Gier) Liebe oder Hass... Da sind wenige, die Blumen im Wald stehen lassen und Insekten nicht töten, weder bleiben noch gehen, und alles geben aus Wohlwollen und Mitgefühl, Weisheit gewonnen, Geiz besiegt und Güte ohne zu vereinnahmen. Wie konnten andere diese je sehen,
 

Johann

August 13, 2018, 05:13:25 AM
Händler mögen es nicht sich für passendes Mudita hinzugeben, und würden nur in Lob über deren Handelsware sprechen. Warum Leute Lobenswertes nicht loben: apacayana eine er 12 Personen: "...ein Geschäftsmann, sich seiner Schuld zum Arbeiten für seinen Vorteil verschrieben."
 

Johann

August 11, 2018, 12:06:41 AM
Erfreuenden und klärenden Neumond-Uposatha, den Ehrw. Herren, Anhängern und Interessierten.
 

Johann

August 10, 2018, 08:31:57 PM
Sokh chomreoun Nyom. Möge sich Sukha zur Vollständigkeit mehren.
 

Moritz

August 10, 2018, 06:20:44 PM
Ich muss wieder an die Arbeit. Einen angenehmen Abend, Bhante _/\_
 

Johann

August 10, 2018, 05:25:27 PM
Nyom Moritz.

Nyom Mohan.
 

Moritz

August 10, 2018, 05:18:04 PM
Guten Abend, Bhante _/\_
 

Mohan Gnanathilake

August 05, 2018, 12:58:01 PM
Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich habe der Gruppe „ Anussavika“ beigetreten.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!
 

Johann

July 31, 2018, 04:38:15 PM
Den Weg kennend, im Vertrauen jenen folgen ihn gehend, gegangen, sich dann ausschließlich um die Enihsltung des Weges kümmer, gelangt man nach oben und hinaus. So, in dieser Weise, ist "der Weh ist das Ziel zu verstehen.
 

Johann

July 31, 2018, 04:33:35 PM
Mögen alles stets vorrangig auf die Qualitäten von Handlungen und Hingaben, die Ursachen für Früchte achten und nicht wie dumme gewöhnliche Leute, Zeile fixieren und danach gfreifen, die Ursachen damit fehlen, nie zu Früchten kommend, falscher Mitteln für Wirkung bedient.

Mudita
 

Johann

July 28, 2018, 07:38:00 AM
on how the blessed hobby, the liberating anime, the sublime gotchi decays for one and at a certain point for all: Dhamma-Gotchi and only fake last for some times lasting till also the mythos decays.
 

Johann

July 26, 2018, 01:50:45 PM
Morgen, Vollmond vor dem Vassa seiend, mag jener, der nicht zu sehr verstrickt in Fehlinvestitionen, die Gelegenheit für Lösung von Verstrickungen zu nützen vermögen.
 

Johann

July 26, 2018, 01:50:20 PM
Morgen, Vollmond vor dem Vassa seiend, mag jener, der nicht zu sehr verstrickt in Fehlinvestitionen, die Gelegenheit für Lösung von Verstrickungen zu nützen vermögen.

Roman

July 22, 2018, 08:01:16 PM
Danke für die Infos
und eine friedliche Nacht
 

Johann

July 22, 2018, 06:27:44 PM
Atma, zieht sich nun zurück, wieder spät geworden, Nyom. Ruhe Freude und Geduld beim ungestörten Erkunden und Gelegenheiten, Gegeben-heiten, nutzen.
 

Johann

July 22, 2018, 03:13:38 PM
Atma wird das Gespräch nun versuchen in Passendes Thema im Forum zu kopieren.
 

Johann

July 22, 2018, 03:12:06 PM
In Sorge Unmut ob der Situation, gänzlich anders Vorgestellt,  zu mehren, hatte Johann nicht nach Marcel gefragt. Doch hätte er, würde er er erwähnen, wenn da dringliches und triftige Sorge um Marcel wäre. Gute Übung und Lehre, alles in allem, für viele, wenn danach ausgerichtet. Also einfach
 

Johann

July 22, 2018, 03:06:12 PM
Bhante Indannano, Johann angerufen habend, kurz, vor Tagen, unterrichtet geworden das Johann am Weg in die Hauptstadt sein, hatte sich sehr zurückhaltend und kurz gehalten. Wohl nicht mit den weltlichen Hindernissen all zu Erfreut und noch ungelößt.
 

Johann

July 22, 2018, 03:03:21 PM
Im Verwenden des Forums, überall, keine Sorge irgendwo was Falsch zu machen, ist es Stressfreier und Langlebiger, auch für andere, als Geschenk, Nyom Roman. Woimmer.
 

Johann

July 22, 2018, 03:00:55 PM
Nyom kam Nyom als "füherer Elternteil/Verwandter" betrachten. Hie etwas Technischer: ញោម "Nyom", ñoma - Ursprung bzw. Bedeutung
 

Johann

July 22, 2018, 02:56:10 PM
Wenn Sie sich freimachen können, besuchen Sie ihn, und machen Sie Entdeckungsreise in unbekannter Welt, während ihm vielleich Weltliches abnehmen könnend.
 

Johann

July 22, 2018, 02:53:55 PM
mit Freude tun oder Geben mag, wo immer, ist vorallem für Roman glücksverheißend, neben Moraluscher Stange zum Glück für ihn haltend.
 

Johann

July 22, 2018, 02:51:42 PM
Mag er sicher Abstand von Unsicherm Gewinnen. Was immer Roman sich inspiriet fühlt, geschicktes, niemanden Verletzendes zu geben, zu tun, gar vielleicht mehr an jemand erhabener als "nur" eigener Bruder denkend,

Roman

July 22, 2018, 02:49:04 PM
  Und was bedeutet Nyom...Ich habe versucht zu übersetzen.  Jedoch weiß ich nicht ob der Bezug richtig ist
 

Johann

July 22, 2018, 02:48:39 PM
Johann hat ihn schon länger nicht persönlich getroffen, ob in Buchstaben, am Ohr oder mit mehr Sinnen. Gestern war er wohl online hier. Denke er ist sehr vertieft in der Praxis und hat eigentlich wenig Interesse sich um Äußerses zu kümmern.

Roman

July 22, 2018, 02:46:46 PM
Beim lesen von den Beiträgen fällt es mir noch bißchen schwer alles zu verstehen...Ich frage mich gerade wer Atma ist..Und moritz bist du für die Internetseite zuständig?  

Roman

July 22, 2018, 02:43:49 PM
Hallo,

Ich lese viel hier und wollte mich mal erkundigen wie es mit Marcel so steht..Hatte letzte Woche mit ihm gesprochen und es geht ihm gut! Hatte Johann geschrieben wie ich helfen kann..
 

Johann

July 22, 2018, 02:41:15 PM
Nyom Roman
 

Sophorn

July 20, 2018, 05:09:54 AM
Sadhu. Möge es ein verdienstvolller Tag sein!
 :-* :-* :-*
 

Johann

July 20, 2018, 03:06:04 AM
Allen einen verdienstvollen Silatag, der letzte vor dem Antritt der Regenrückzugszeit.
 

Sophorn

July 14, 2018, 11:10:02 AM
 :-* :-* :-*
Karuna tvay bongkum Bhante
 :-*  :-* :-*
 

Sophorn

July 14, 2018, 11:09:03 AM
 :)  ;) Moritz, gut einfühlbar. In Österreich lebte der Körper nach der asiatischen Uhr, hier in N nach der österreichischen Uhr.
Nicht zeitgerecht der Natur entsprechend zu leben, überfordert den Körper.  
Beste Grüße aus Kathmandu!  :-*
 

Johann

July 14, 2018, 11:06:18 AM
Sadhu, und vergesse Nyom sich nicht.
 

Moritz

July 14, 2018, 11:00:04 AM
Es wird spät in Hawaii. Einen friedlichen Tag allen. _/\_
 

Moritz

July 14, 2018, 07:40:41 AM
Ja, gestern Vormittag bis Nachmittag. Ich lebe wohl gerade ungefähr im Einklang mit der Zeitzone von Hawaii.
 

Johann

July 14, 2018, 07:36:45 AM
Nyom Moritz. Hat er auch ausreichend Schlaf genommen?
 

Moritz

July 14, 2018, 07:30:08 AM
Good day, Bhante _/\_
 

Moritz

July 13, 2018, 05:58:06 PM
Vandami, Bhante _/\_
 

Johann

July 13, 2018, 03:20:13 PM
Nyom Roman
 

Moritz

July 13, 2018, 03:07:40 AM
Ach ja, hab nun geändert. Vielleicht klappt's nun beim nächsten probieren @Roman
_/\_
 

Johann

July 13, 2018, 02:21:56 AM
Vielleicht gut wenn Meister Moritz Nyom Roman die 5 Mühsam-Beitagszahl hineinzaubert, da dann spamschutz wegfällt und er zu den unöffentlichen Foren Zugang hat.
 

Moritz

July 12, 2018, 09:13:06 PM
Hier eine kurze Bild-Erklärung zum Beantworten von Themen und Beiträgen.
Wenn noch Probleme, gern weiter hier nachfragen. _/\_
 

Moritz

July 12, 2018, 09:11:14 PM
Gut zu hören, dass der Bruder sich mitfreut. Sadhu! :)
Möge alles problemlos im Eintritt in das neue Leben für ihn laufen. _/\_

Roman

July 12, 2018, 09:01:41 PM
Danke moritz

Ich werde es ausprobieren!!

Aufjedenfall war es eine sehr erfreuliche Nachricht! ! Ich bin sehr stolz auf marcel!! Mein herz geht auf!! Wunderschön!
 

Moritz

July 12, 2018, 08:58:37 PM
(Also auch auf der neuen Seite, wo dann das Text-Eingabefeld ist: Das Text-Eingabefeld ist nicht gleich im Fokus, sondern man muss erst ein gutes Stück nach unten scrollen, um es zu finden.)
Nicht sicher gerade, wie es auf Smartphone aussieht, ob da viel anders ist.
 

Moritz

July 12, 2018, 08:56:57 PM
Wenn man ganz unten ans Ende der letzten Nachricht scrollt, sollte da ein Button "Reply" oder "Antworten" sein. (Je nach eingestellter Sprache vielleicht.) Da drauf klicken. Dann sollte auf der nächsten Seite eine Texteingabe-Ansicht erscheinen. Zu der muss man aber erst ein Stück runter scrollen.
 

Moritz

July 12, 2018, 08:53:20 PM
Oh, die Nachricht wurde abgeschnitten. Hier in der Shoutbox sind nur ein paar hundert Zeichen möglich.
Ja, das Forum ist etwas unübersichtlich am Anfang. Moment, ich versuche mal, zu erklären. :)

Roman

July 12, 2018, 08:41:24 PM
Hallo

Ich lese sehr viel hier!! Es ist sehr interessant!! Die Menge an Infos! ! Sehr toll!!..Ich habe versucht auf den Beitrag zu reagieren der die Entwicklung von nyom marcel beschreibt..glaube von Johann verfasst. Jedoch weiß ich noch nicht genau wie dieses funktioniert.
Ich habe die Nachric
 

Moritz

July 12, 2018, 08:34:57 PM
Hallo Roman, Binocular/Visitor _/\_
 

Johann

July 12, 2018, 02:08:25 PM
Nyom Roman

Show 50 latest