Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)  (Read 17533 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« on: December 12, 2017, 03:48:59 PM »

Aramika   *

Dieses neue Thema (bzw. diese/r Beitrag/e) wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in Nitthuracittas Weg zur Sangha & Info für alle! Anumodana & Teilnahmeeinladung , hinzugefügt. Für ev. ergänzende Informationen zur sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

[Original post:]


Upasika Sophorn hatte gerade via email, umsichtig auch vorallem Upasaka Marcel s Familie (über Ankunft in Phnom Penh) informiert

Quote from: U. Sophorn
Marcel ist gut angekommen.

Sadhu. Sadhu. Sadhu.

Das ist freudiges und erleichtertes Strahlen  :)
« Last Edit: December 13, 2017, 12:05:36 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +187/-0
 • Gender: Female
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #1 on: December 12, 2017, 05:41:17 PM »
 _/\_ _/\_ _/\_
Marcel wurde freudestrahlend vom Abt des Wat Vihear Kuon aufgenommen. Auch Marcel war sehr erfreut und dankbar.
Kana und Upasika Voithany halfen noch beim Moskitonetzaufhängen bevor wir uns verabschiedeten.
 _/\_ _/\_ _/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #2 on: December 13, 2017, 12:05:49 PM »
Die kleine Gruppe ist zu Mittag im Ashram Thmo Duk angekommen. Eine Schülerin Bhante Indaññāno , welche Nyom Sophorn und Marcel gestern in der Stadt zufällig getroffen hatte, hat sich spontan angeschlossen. Hier mit Nyom Chanroth und seiner Frau den Kutibau mit Nyom Marcel "begutachtend".

Gerade nun, Chanroth zu einer sieben Tages Todesfeier in der südlichen Siedlung eingeladen, sind nun alle dort hin aufgebrochen, um sich an den Verdiensten zu beteiligen.

100% alles neu, eine andere Welt, aus jeder Sicht und sehr Praxis in allen Belangen.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Moritz

 • Cief houskeeper / Chefhausmeister
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +236/-0
 • Gender: Male
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #3 on: December 15, 2017, 12:50:57 AM »
Schön, dass er gut angekommen ist.

Ich hoffe, alle haben eine gute Zeit dort drüben. :)

_/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #4 on: December 15, 2017, 06:50:02 AM »
Gerade durchnäßt vom Begleiten auf der Almosenrunde zurück und am Wäsche waschen, Nyom Moritz . Hatte auch dem Web Dorfchef und Dorfpriester kennengelernt und wird sich morgen Frühetwas den Erntearbeiten anschließen, soweit es die acht Silas, die er gestern genommen hatte, erlauben.

Es ist nicht gewöhnlich wie "leicht" er sich mit anderem Leben und auch ganz anderen Werteansichten tut. Freude und gute Annahme sind hier in allen Richtungen sehr groß, und sehr schön den gegenseitigen passenden Respekt, den alle aufbringen, zu sehen.

Ganz Vorbildlich und für Spätere den Weg erleichternd, ist Nyom Marcels Schritt für Schritt.

Anumodana.

This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Moritz

 • Cief houskeeper / Chefhausmeister
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +236/-0
 • Gender: Male
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #5 on: December 15, 2017, 09:39:55 AM »
Sadhu! Sadhu!

_/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #6 on: December 19, 2017, 06:23:07 AM »
Ein Dorfbewohner hatte ein paar Bilder gemacht, als Nyom Marcel , mit Arbeiten im Einklang mit seinen Silas, im Dorf bei der Ernte half. Nyom Chanroth , der ihn begleitet hatte, hatte nun die Bilder organisiert und Atma gegeben.

Upasaka Marcel könnte sich im Aschram ein komplettes Robenset für einen Bhikkhu organisieren, daß Vertrauensvolle vor einem Jahr zurück gelassen hatten.

Im Nordkloster hatte er die Wahl sich entweder für eine entweder bequeme neue Niro-Schale oder eine alte, etwas angerostete und verschmutzte Stahlschale, zu entscheiden.

Gerade nun beginnt er seine Schale herzurichten. Chanroth wird ihm am Nachmittag etwas Schleifpapier bringen, und da Sesamöl hier schwerer zu finden ist, wird er das Brennen ("emailieren") wohl dann in Deutschland machen.

Mudita
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #7 on: December 21, 2017, 01:52:52 PM »
Spontant hat Nyom Marcel den Gedanken, einen Tag früher auszubrechen, aufgenommen, um die Klöster Wat Sovanna Botum (Chombok Mias)   und Wat Bodhisattārama (Wat Ayum) , deren Sanghas, noch vor der Rückreise, übermorgen, zu besuchen.

Nyom Chanroth hat dann gemeinsam mit Nyom Sophorn kurzfristig wie von Zauberhand alles für das Vorhaben vorbereitet und Nyom Marcel wird morgen in der Früh um 5h, in der Dunkelheit, durch den Wald ins Dorf wandern und die Reise antreten. Begleitet wird er von einigen aus dem Dorf, vielleicht auch den Bante aus dem Südkloster, und dann in Phnom Penh von vielleicht Nyom Phalline , You Y , Senghour ... empfangen und begleitet. Wie zu vernehmen war, ist Nyom Lay auch am Vorbereiten und organisieren der Dinge wie Gaben und freudig haben sich spontan viele an den Verdiensten beteiligt und nehmen indirekt, direkt oder ganz direkt, mit dem Herzen, neben äußerlichkeiten teil.

An "zufälligen" Treffen, mit angebotenen Dingen, wie bei Einweihung für Rahmenbedingungen zu helfen, bis Robe ... fehlte es Nyom Marcel, selbst so fern ab, in wilder Gegend, nicht.

Atma mußte sich an die Geschichte des Ehrw. Yasa erinnern, dem die Devas die Tore öffneten, als er entsetzt das normale Leben verließ.

Möge das so geplante, morgen und weiter, beste Fügung und Verlauf nehmen, und allen die sich beteiligen höchte Früchte durch ihre geschickten Handlungen rasch und erkennbar reifen.

Mögen sich alle Wesen an den Verdiensten der Vertrauensvollen hier erfreuen und teilhaben.

Noch ein Bild von Nyom Marcel auf seinem Lieblingsmeditationsplatz, der noch Sicht ins Dorf und Tal inne hat, aber ach auf den dahinter liegenden Berg Aural.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +187/-0
 • Gender: Female
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #8 on: December 21, 2017, 02:32:42 PM »
 _/\_ _/\_ _/\_
Sadhu. Sadhu. Sadhu.
Kana ist froh mithelfen zu können. Gegen 8h sollte der Van mit U. Lay und womöglich zwei Schülerinnen von kana eintreffen.
Auch kanas Eltern waren sehr erfreut und überrascht, kana in Aktion zu hören, wie alles von Linz organisiert wurde und alle direkt Beteiligten beruhigt wurden, weil kana nicht vor Ort war.
Mudita über diese spontane Idee und die Anteilnahme.
Marcel Mein Lieblingsplatz dort! Ein sehr spezieller Platz!

Mögen alle gut hingelangen und nach Hause kommen - voller Freude und Frieden und Verdienste.

 _/\_ _/\_ _/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #9 on: December 23, 2017, 11:56:34 AM »
[Upasaka Chanroth hat gerade ein paar Bilder zur Erinnerung und zum Mitfreuen, von der Gruppes Besuch im Wat Sambok Mias, dem Kloster Ayum, und wahrscheinlich einem sehr antiken Tempel, südlich des Wat Ayum, gemeinsam mit Bante Indaññāno gesendet:

Nyom Sophorn mag es auch als Erleichterung im Bezug auf Ihre ferne Annahme der Zuvorkommenheit und Obsorge über das Gelingen, nochmals mehr Freude im Fruchten und Lösen der geschickten Handlungen, aus der Ferne, "unbeteiligt", auch gut verwendbare sinnliche Berührung geben.

So sollte "Ankunft im Khmerland" hier stets als Ankunft in khema (frievollen) Verbleib (vihara) verstanden und unterstützend gebraucht, und das Land der Wunder nicht auf die Wunder reduziert, sonder für darüber hinaus verwendet werden.
« Last Edit: December 23, 2017, 01:17:15 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +187/-0
 • Gender: Female
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #10 on: December 23, 2017, 01:32:23 PM »
 _/\_ _/\_ _/\_
Sadhu. Sadhu. Sadhu.

Mudita ob der geglückten Reise.

 _/\_ _/\_ _/\_

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +187/-0
 • Gender: Female
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #11 on: December 24, 2017, 11:08:39 AM »
 _/\_ _/\_ _/\_

Wie kana von kanas Schülern gehört hatte, war die schnelle Umdisponierung und Besichtigungstour von U. Marcel sehr friedvoll und voller Dhamma.
Am Samstag brachte U. Voithany ihn noch zum Wat Phnom, Palast, Preah Ang Dangkar und nach Verpflegung schließlich gegen 20h zum Flughafen.
Sadhu und Mudita. _/\_

U. Phalline und U. Voithany  waren fleißig am Vorabend schon am Planen und waren am Ende sehr erschöpft, vor allem U. Voithany, die sich dann auch um den Verbleib von U. Marcel am Samstag kümmerte und ihn auch zum Flughafen brachte.
Upasika Lay  und Upasaka Chanroth hatte kana noch nicht angerufen, um auch ein bisschen Zeit zum Rasten zu lassen. Kana ist sich sicher, dass es für alle Beteiligten, neben der sicherlich sehr ergiebigen und inspirierenden Reise, ebenfalls auch anstrengend war.

Alleine, wenn kana an die Besichtigung der Ruine in der Nähe von Wat Ayum denkt, muss kana schmunzeln. Für Bhante Indannano ist das ein Kinderspiel, in einer behenden Leichtigkeit den Berg raufzulaufen, aber für manche andere weniger.

Möge U. Marcel gut ankommen und sich Zeit nehmen für sich, wenn in den eigenen vier Wänden.
Weniger reden, sondern sich Zeit zum Ankommen in sich geben, das wünsche ich dir von Herzen.

Sadhu. Sadhu. Sadhu.
Mudita.
Anumodana.

Fotos müssen leider noch etwas warten. Bitte um Nachsicht!

 _/\_ _/\_ _/\_
 
« Last Edit: December 24, 2017, 03:22:23 PM by Johann »

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #12 on: December 24, 2017, 11:47:17 AM »
Mudita!

Nyom Chanroth war vor einer Stunde den Berg herauf gekommen, gerade wieder zurück, den Rückweg mit weiter Nächtigung, ob zu spät für Transport, verbracht habend.

Um die Freude etwas zu teilen, er war sehr freudvoll und fasziniert, vor allem, weil alle fremd und sich wie alte Freunde gut verstanden, durchwegs Dhamma, und viele das erste Mal mit solchem in Kontakt, gar seine Frau dem Unterricht von Bhante Indannano gefolgt und gar Samadhi kennen gelernt, "aber diese Kloster waren anders, friedlich und still" bemerkt, trotz lange in alken Belangen im Dhamma, war er äußerst erfreut und natülich speziell von Upasaka Marcels Art und Großzügigkeit überall sehr angetand.

War in jeder Hinsicht im Ganzen Verlauf wohl ein Segen für alle, bis zu den höchsten Arten der Verdienste, und auch so für alle, die die Einladung zum Miterfreuen annehmen konnten, tun, und noch werden.

Sadhu und allen, die nun mit Ihren nahen Lieben sich an den Taten, erkennbar in einem selbst, an beseondere Menschen, Devas, Engel, Gott und Götter erinnern und erfreuen einen best verdienten und friedens- und segenreichen Verbleib, als den Regionen wo die Ernten der Aschantinüsse, Orangen, Mandarinen, Zimt ... die vielen Feste andererorts nun wohl Sinnlichkeit unterbreiten, diese Tage noch weiter gegen werden, bis auch hier die Ernten der körperlichen Verdienste abgeschlossen und genossen werden.

Sehen sie sich an, welche Arten des Glücks länger bleiben und leichter verfügbar, ohne viel unangenehmes tun zu müssen.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Marcel

 • Global Aramika
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +75/-0
 • Gender: Male
 • Alias/zuvor/auch: "nitthuracitta"
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #13 on: December 25, 2017, 10:22:40 AM »
werter Moritz , ich haben dein dana (robenstoff) mit nähgarn als sanghadana an den abt des wat vihear kuon gegeben! (das klostern, in dem ich die erste nacht in kambodscha verweilen durfte)

ich habe gerde mein gepäck durschaut und musste mit bedauern feststellen, dass etwas fehlt! die set roben, welche mir der erhwürdige bhante Johann  gab, ist leider nicht mitgekommen!


es gab schwierigkeiten mit meinem gepäck beim check-in in phnom penh airport. ich musste mein gepäck "umpacken":

ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass ich hierbei das roben-set verlohren habe!

das erinnert mich an die lehre, die mir der ehrwürdige bhante Johann, in bezug auf rupa, vedana, sanna,sankhara, vinnana gegeben hat! ist rupa echt?!? sind sie "sicher"?

ich gehöre nicht mal mir selbst, wie könnt ich das von anderen dingen behaupten?!

die almosenschale sowie das schultertuch und die tasche sind aber heil mitgekommen!
ANUMODANA und mudita FÜR IHRE SO GROßE UNTERSTÜTZUNG auf dem weg!! ich bin sehr froh und glücklich die ehrwürdigen bhantes, devas, kalyanamittas, upasakas, upasikas und andere lebewesen kennengelernt und immer noch kennernlernen darf/durfte! sie haben mir alle soviel dhamma-belehrungen gegeben und waren so sehr umsichtig und zuvorkommend, wie ich es noch nie erlebt habe!

so wie der ehrwürdige bhante Johann  zu mir sprach, dass wir solange schulden ansammeln, bis wir arahants sind! in bezug auf dhamma, dienen die schulden, die wir anhäuften nicht dazu, um existenzen nach unten hin zu ermöglichen, sonder um sich zu erheben! und was ist die beste möglichkeit, um sich aus den schulden zu erheben?! dhamma praktizieren!!!

ich werder in deutschland alles abklären, und dann werde ich wieder zurück nach kambodscha kommen um als samanera zu ordiniern!


anumodana und mudita

upasaka marcel
« Last Edit: December 25, 2017, 11:13:15 AM by Johann »

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Ankunft im Khmerland (Nitthuracittas Weg zur Sangha)
« Reply #14 on: December 25, 2017, 11:12:08 AM »
Mudita und *schmunzel*

Na daß das mit rupa mal stets so wie Ajahn Chan das hier erklärt verstanden sein mag, sonst werden da am Ende Nakte Asketen und Jains daraus.

Schalen und Rinden

Ich gebe euch ein einfaches Gleichnis. Angenommen, du hast Bananen oder eine Kokosnuss am Markt gekauft und trägst sie nun mit dir. Da kommt jemand und fragt dich: „Warum hast du Bananen gekauft?“

„Ich habe sie gekauft, um sie zu essen.“

„Aber du wirst doch nicht auch die Schalen essen?“

„Nein“

„Ich glaub dir nicht. Wenn du die Schalen nicht isst, warum trägst du sie dann auch mit dir herum?“

Oder, angenommen du trägst eine Kokosnuss:

„Warum trägst du eine Kokosnuss?“

„Ich trage sie nach Hause, um Curry zu kochen.“

„Du machst Curry auch aus der Schale und der Rinde?“

„Nein.“

„Warum trägst du sie dann?“

So. Wie würdest du nun eine Antwort auf diese Frage finden?

Durch Verlangen. Wenn da kein Verlangen danach ist, kannst du Scharfsinn, Einsicht nicht aufkommen lassen.

So ist es, wenn wir Anstrengung in unsere Meditation stecken. Selbst wenn wir dies durch Loslassen tun, ist es dennoch wie mit der Banane und der Kokosnuss: Warum trägst du die Schale und die Rinde mit? Weil jetzt noch nicht die passende Zeit ist, sie weg zu werfen. Sie schützt noch das Fleisch darin. Die Zeit, um sie weg zu schmeißen, ist noch nicht gekommen, deshalb hältst du noch daran fest, bis es so weit ist.

Genauso ist es mit der Praxis: Vermutungen und Loslassen müssen miteinander vermengt sein, so wie die Kokosnuss vermengt mit der Rinde, der Schale und dem Fleisch ist, sodass du sie so gut tragen kannst. Wenn sie uns vorhalten, wir würden die Rinde essen, was dann? Wir wissen, was wir tun.

Atma hatte schon etwas "Sorge" wegen dem unüblichen Gepäck, dachte aber eher, daß die "bombenähnliche" Schale wohl vielleicht aufgegeben werden muß.

Wie auch immer, da selten sehr korrekte und teure Robe, wenn Nyom Marcel vielleicht noch Schalter oder Platz des Umpackens weis, und vielleicht Nyom Lay ( Nyom Sophorn mag diese Berührung vielleicht empfangen ), die ja nur einen Katzensprung vom Flughafen weg wohnt, vielleicht das Personal aufsuchen kann, wäre das sicher gut, auch wenn die Robe sicher kaum für anderes als Gabe an die Sangha verwendet wird.

Wenn das gelingt, dann mag Sie ja wie eigentlich vorgeschlagen (und doch verwunderlich schnell vor "Freude" anders entschieden *schmunzel* wenn zurückdenkend an mögliche Ursachen), ja hier aufgehoben werden.

Erfreulich, daß Nyom Marcel gut angekommen ist, und sichtlich viel "wesentliches" im Herzen mitgenommen hat. Auch wenn es oft vereinnahmend wirken mag, Atma mußte sich gerade die generellen Tendenzen und sich vergrößernde Kluft zwischen der pseudeliberalen modernen Welt und ihren Voreingenommenheiten gegenüber Tradition, Älteren und Vorrausgegangenen ansehen, und das betrachtend dachte er kurz vor dem Signal der Benachrichtigungsmail, das Schneidern der Robe unterbrechend: "Mögen sich jene, die noch Möglichkeiten haben und Wege sehen, nicht zu viel Zeit lassen, denn die Reaktion auf die globalen Dummheiten, werden die anderen Extreme sehr wachsen lassen, und die Türen werden immer kleiner oder verfälschter werden. Das mag allen eine "Ermahnung" sein, ein Entkommen aus dem Pseudo-Liberaldesaster, dem Untergrundformieren der Händler und am Werden hängenden, und wachsendem Gruppen- und Nationaldünkel, während Anatta "lehrend", dem Kokoskernwegschmeißen und Schalen halten, besser mit Nachteilen im Bezug auf nun altes, gekanntes Ansehen, Wohlstand, Lob und Wohl zu riskieren, und sich denn Konservativen in der nützlichen Art des Dhammas, klarem schwarz und weiß, für wahre Liberalität zuwenden, wo immer jemand noch einen Zugang sehen mag.

Von Großväter, Großmütter, Jungen, Polizisten, Mönche, und vor alkem jene, die gerade beim Ernten zu beschäftigt waren, fragen die Leute nach dem "Enkel" in Weiß "wo ist er den hin?" und loben Erscheinung und Umgang in allen Maßen, erzählen sich gegenseitig von der Vorbildlichkeit "...nicht so wie jetzt so viele unserer jungen..., korrekt, anmutig, vertauenanregend..." und können alleine dem sehr viel an guter Freude entnehmen.

Das ist nicht etwas, daß man förderlich für eine gute Selbstwerschätzung verwenden kann, sondern die Wahrheit des Dhammas und gutem Verhalten, und dessen Wirkung auf jene mit Nissaya dazu und weniger Staub in den Augen.

Mudita und Anumodana!

Und mit Dhamma als Leitschnur offen bleiben und gut-prinzipienhaft, sich selbst stetz daran korregierend.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: