Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

[Buddha]

Author Topic: [Q&A] Why should one not address a venerable as friend?  (Read 2570 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
[Q&A] Why should one not address a venerable as friend?
« on: February 15, 2018, 08:52:56 AM »
Why should one not address a venerable as friend?

Quote from: Upasaka Chris on BSE
Why should one not address a venerable as friend?

Here is a quote from MN 26 :

 
Quote
One, standing up to greet me, received my robe & bowl. Another spread out a seat. Another set out water for washing my feet. However, they addressed me by name and as 'friend.'


So I said to them,
 
'Don't address the Tathagata by name and as "friend." The Tathagata, friends, is a worthy one, rightly self-awakened. Lend ear, friends: the Deathless has been attained. I will instruct you. I will teach you the Dhamma.

I can understand why the Tathagata might not be addressed by name; but why not as "friend"?

Perhaps similarly, from the Maha-parinibbana Sutta:

 
Quote
And, Ananda, whereas now the bhikkhus address one another as 'friend (āvuso)', let it not be so when I am gone. The senior bhikkhus, Ananda, may address the junior ones by their name, their family name, or as 'friend'; but the junior bhikkhus should address the senior ones as 'venerable sir (āyasmā)' or 'your reverence (bhante)'.

What's the need for, what's the benefit of, the "reverent" form of address? Or what's the harm, if any, in the "friendly" mode of address?

If you can, I'd appreciate answers:
 • From canonical sources (e.g. suttas or commentary)
 • From post-canonical sources (e.g. later, or modern, articles or dhamma talks)
 • From personal experience
 • and/or which apply to lay people (when addressing monks, or teachers or other venerables)Edit:

I think that ruben202's answer is ample evidence that it is so, in the culture and in the suttas and other scriptures.

I'm not sure I understand why, though. For example:

 • A venerable is a friend -- or are they not?
   
 • Is the behaviour (or mode of address) mere ritual?
   
 • Is there said to be a benefit, some purpose, some effect: for society, for the individual's state of mind or karma, or even for the venerable?

I imagine one benefit may be orderliness in the classroom: giving the venerable an opportunity to speak; another benefit is that it might be somehow associated with "faith" (i.e. being willing to listen without yet knowing); is another obedience for some good reason?

The whole question seems to me a bit associated with some identity-view and so thicket-of-views.

The only answer I can think of is a reference to the sutta (reference required) where the Buddha said that people need some teacher or leader, and he (having none) would take the Dhamma as his -- but that's speculation, whereas I'm asking for answers based on references or experience.

This is an attempt to reword this question :

Quote from: Johann on BSE on account of moderators estimate of father, teachers, the sublime Gems
How to explain that relationship with someone worthy of respect is more than just a friendship?

If someone asked, "What? My father, teacher, ... are not just friends?" -- how would one explain significant differences between "tolerance" and "deep respect and regard", of people being in front and what is called a "person worthy of respect"?

Since it might sometimes occur, in modern or western world, that one gives the gift of appreciation to someone who you count as an equal -- how to make best, or explain now the further step, respect, reverence and even refuge and total devotion?

Does anybody have, can provide, a good answer, strategy, to solve such?

Maybe under the headline, "Neither your father, your teachers and many others, nor the Buddha, are your "homies" or your "colleagues" (co-worker on same stage), proper to call and address by name or with 'friend'".

Practical try, as well possible inspiration to answer this, might be found under the question: "Why should one not address a venerable as friend?", by Upasaka Chris . And why the question is very importand and reasonable, why "homie"-like meetings and ways are destructive for a grow, might be also find inspiring answers later possible here . (this is later addition)

[It's not required to try to answer if the significant different is not really traced yet. Possible better to ask another question. And yes it's another challenging and possible not much broadly beloved question. And yes, feel free to upvote the question as well, if thinking that this gives release.

Note: This is a gift of Dhamma and not meant for commercial purpose or other low wordily gains by means of trade and exchange.]

Venerable members of the Sangha,
walking in front Fellows in leading the holly life.

  _/\_  _/\_  _/\_

In Respect of the Triple Gems, Buddha, Dhamma and Sangha, in Respect of the Elders of the community  _/\_ , my person tries to answer this question. Please, may all knowledgeable Venerables and Dhammika, out of compassion, correct my person, if something is not correct and fill also graps, if something is missing.

Valued Upasaka, Upasika, Aramika(inis),
dear Readers and Visitors,

 *sgift*"Why should one not address a venerable as friend?"

Because he/she is an enemy (at least as such perceived), or because one prevers giving what is proper and can be given, maybe...? It would not be of benefit to give without confidence and joy, that what is good for all and praised by the wise.

For long time benefit and aimed even beyound, some inspirations:

If somebody desiring sharing merits by a more extended answer here and seeking sources to be able, Opening the Door to the Dhamma , also Mv I 15: Upajjhāyavattakathā — The Discussion of Duties Toward a Preceptor /teacher and a collection "Respect and Veneration ", might be good "starter":

 
Quote
...Paying Respect or Veneration (also regard, obeisance, high esteem, honour, admiration) (pi apacāyana, apa + cāy root pūja=abound, scarify; verb apaciti; gārava) , is the fourth of the traditional listed ten skilful/meritorious deeds (pi puññakiriya-vatthus), a practice which would be maintained beginning in childhood within families and societies in Buddhist environments. Within the three major kinds meritorious deeds (dāna, sīla, bhāvana) it counts to the virtue group as an aspect of sila. More known accesses, which will be maybe not suddenly regarded as aspects of respect, is the Refuge into the Three Jewels, honour and respect as the access point into the Dhamma and one of the Four Sublime Attributes (brahma vihara), Mudita, often translated as sympathy joy or appreciation. Mudita means joy and appreciation, and with it respect, in regard of one own goodness that one has developed and that of others...more in Detail

If having further an detail question or seeking for an intensive discussion to work thinks good out, one might feel always given to do so here (careholders here don't like such to happen here, sometimes but not always).

Always happy, since people at large often give statistics more value then discerning observations, inwardly and outwardly, this topic here "Lessons from Sardinia: respect towards elders leads to a significantly longer life" , in a usuall opposing proper discerment enviroment, might give some source of thoughts in regard of "one gets what one gives" and why "conservative" (good tradition preserving) societies are more garants for harmonious and long live while usually pseudo liberalism, postmodern and commonist tendencies are merely the enviroments of short live and joyless vegetating.

 

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Abhivādanasīlissa,
  niccaṃ vuḍḍhāpacāyino;
  Cattāro dhammā vaḍḍhanti,
  āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.For one of respectful and virtuous nature who continuously honours those who are older and more virtuous, four benefits, viz., longevity, beauty, happiness and strength, will increase.

...and of course vizi-versa, one becomes weak, ugly, thin and founds one self lost in a hot wide desert.
 

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

"There is the case where a woman or man is obstinate & arrogant. He/she does not pay homage to those who deserve homage, rise up for those for whom one should rise up, give a seat to those to whom one should give a seat, make way for those for whom one should make way, worship those who should be worshipped, respect those who should be respected, revere those who should be revered, or honor those who should be honored. Through having adopted & carried out such actions, on the break-up of the body, after death, he/she reappears in the plane of deprivation... If instead he/she comes to the human state, then he/she is low-born wherever reborn. This is the way leading to a low birth: to be obstinate & arrogant, not to pay homage to those who deserve homage, nor rise up for... nor give a seat to... nor make way for... nor worship... nor respect... nor revere... nor honor those who should be honored.

So really good to think much about the starter for a good walk-about: "What is worthy to go after and fall for it?", and how to not forget and fall into self-centeredness., get stuck.

May all beings have always proper and never to less Respect, Confidence and Patient , and even it may sound contradict, starting with goodwill to be able, with one self, since someone not estimating ones own merits, does not know the cause of pleasure, how could he/she ever find any real refuge and follow it?

Addition because it could work to make the way of approach for a fruitful relay-tion-ship reasonable more understandable.

What kind of guided person in a relation do you like to be? (Drawn from nun Uppalavanas translation of AN 7.13, seven kinds of wives)

 

- Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa -

Sujatha these are the seven wives to a man. Of them what are you, or like to be?

Venerable sir, from today remember me as a slave wife to my husband.

While Sujatha, and others, even if worse, could trace practice and good ways within her sociaty and being reminded, it's probably total impossible for a modern, western person, having grown up in a communist, socialisitic, postmodern society to ever get a needed enviroment given that they seek for advices in even more "brotherly" Kolkhoz (resource another), under other slaves with no liberality or usuals to walk after liberation.

So if really wishing to get it understood and become capable to adopt and practice good conduct, like always, starts with association with wise and avoiding the fools like poision, or to best train to possible gain existence in a area where basic right view is still something practiced amoung many, become blessed.

For even, as my person heard, recommended and as good estimated branches of monks even wish their lay people not to use proper addressing - "don't do so, we are all equal here in search" - and prefer that what they are used to, by birth, not having chanced, the lighter bearable "homie-hood" to ensure their gain, growth and existence.

Let my person share a simile for encouragement to put all effort into seek for real refuge, inwardly and outwardly and to learn to become a devotional person not to Mara, not to Death, as usual in the world, amoung "friends", in a dusty on-house-holding (e.g. senses) life:

 
Quote from: Ajahn Chah
The King of Death

We live like a chicken who doesn't know what's going on. In the morning it takes its baby chicks out to scratch for food. In the evening, it goes back to sleep in the coop. The next morning it goes out to look for food again. Its owner scatters rice for it to eat every day, but it doesn't know why its owner is feeding it. The chicken and its owner are thinking in very different ways.

The owner is thinking, "How much does the chicken weigh?" The chicken, though, is engrossed in the food. When the owner picks it up to heft its weight, it thinks the owner is showing affection.

We too don't know what's going on: where we come from, how many more years we'll live, where we'll go, who will take us there. We don't know this at all.

The King of Death is like the owner of the chicken. "We" don't know when he'll catch up with us, for "we're" engrossed — engrossed in sights, sounds, smells, tastes, tactile sensations, and ideas. "We" have no sense that "we're" growing older. "We" have no sense of enough.

And possible end up in not having found real refuge again but just a more "comfortable" better more tricky chicken raising farm, with all good for health and grow and good managed, where "non" even able to harm the other.


"Under friends"

Vandāmi is a usual, even often just a ritual, practice under devoted lay followers, a homage, asking for pardon and asking for the share of the juwels merits (e.g. father, teacher, Sangha, Dhamma, Buddha) and as it is pointed out in the Vinaya, to confess faults amoung those of equal, is of no use, would not help and support a better, neither for the individual nor for the paticular community (which can possible not be helped).
« Last Edit: February 15, 2018, 08:59:04 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline gus

 • Sanghamitta
 • Full Member / Vollmitglied
 • *
 • Sadhu! or +16/-0
Re: [Q&A] Why should one not address a venerable as friend?
« Reply #1 on: October 02, 2018, 10:28:56 AM »
Okasa Bhante,

This is posted for the benefit of new-comers.

The word 'friend' generally means an equal friend. According to the Dhamma, younger or lay people should bow down to the monks. Addressing a monk as a friend is not compatible with bowing down.

[Though I don't remember the exact phrases and text references of the below points, I thought to write them before decaying my memory, thinking that anyone in need can get a clue.]

Ven. Ananda hesitated to state the name of one of his teachers Ven. Mahakassapa in front of him at a Vinaya Karma. (in Vinaya)

The people who don't respect elders/monks will be born in low castes and the people who respect elders/monks will be born in high castes. (Chulla kamma vibhanga sutta in Majjima Nikaya)

Ven. Sariputta worshiped towards the direction where his teacher Ven. Assaji lived in. (in a Sutta)

The person who bows down to others, gets others bowed down to him. (Vandako pati vandanam -Mittanisansa sutta)

When the Buddha asked monks who is qualified to be venerated, different monks gave different answers like pre-brahmin, pre-royal, arahant etc. Yet the Blessed One pointed out that the elder is the one who should be venerated. Then he discoursed Tittira jataka on this regard. (in Vinaya and Jataka)


Vandami.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: [Q&A] Why should one not address a venerable as friend?
« Reply #2 on: November 01, 2018, 11:02:35 AM »
Since it not without a reason, without a cause, that modern, western lay people and monks are participating in a lot of demerits:

There is a large "homie" and "pseudo-liberalism"/maxism transported and introduced by the "Western-Ajahn Chah"-branch, even shameless in their homeland of Dhamma, introducing more and more unhealthy modern and western ways, socialicing, doing favours and tending to improper association with lay people.

Next to even "forbidding" lay-people to show high regards, forcing them to "homie"-language, "duzen"... a picture like such is just natural and one might ask himself, looking at it, how the Thais, not to speak about faithfull people seeing such, felt on such an occasion...

And it's not so, that it is a one under many found, but a well considered title/indroduction/addvertising-picture:

http://www.peacebeyondsuffering.org/anandagiri-2011-to-2016.htmlYet those "Devas", romanticer, are even send into other traditional countries with their degenerated ways and ideologies.

How ever wordily strong your relation to a monk might be, friend, family... it's of no benefit for nobody, especially if looking as someone familary, to show any improper gesture or assistance toward monks, not regarding them formost outwardly as a "holly refuge", beyond to be made as own.

There should be no need to explain such also for monks ways, signs, approaches and reacting, but since most living in certain improper dependency to lay people, it might be up to the lay people to keep there refuge alive, leave it to the other how he might act to improper socializing, and abound all improper approaches.
« Last Edit: November 01, 2018, 11:07:49 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: