Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

[Buddha]

Author Topic: [F&A] Brechen der zweiten Tugenregel (Copyrights, Dhamma-Bücher)  (Read 638 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527

Aramika   *

Dieses neue Thema (bzw. diese/r Beitrag/e) wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in [Q&A] Breach of second precept (copyrights, Dhamma books) , hinzugefügt. Für ev. ergänzende Informationen zur sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

[Original post:][F&A] Brechen der zweiten Tugenregel (Copyrights, Dhamma-Bücher)

Brechen der zweiten Tugenregel

Ist das kopieren eines Dhamma-Buches, einer feste Kopie, und es in ein PDF zu konvertieren, um es auf meinem Kindle zu lesen, ein Bruch der zweiten Tugenregel? Ich plane es nur selbst zu lesen und nicht es irgend jemand anderen zu geben.

Ich dachte auch, daß Dhamma-Material frei sein sollte. Warum sind Leute unter diesen, gutbekannte Mönche und Nonnen, die etwas für Dhamma-Material verlangen?

Ehrenwerte Mitglieder der Sangha,
vorausgehende Gefährten im Führen des Heiligen Lebens,

  _/\_  _/\_  _/\_

Ihn Ehrfurcht gegenüber den Drei Juwelen, dem Buddha, dem Dhamma und der Sangha, im Respekt gegenüber den Älteren der Gemeinschaft  _/\_ , möchte meine Person versuchen, diese Frage zu beantworten. Bitte mögen alle gutunterrichteten Ehrwürdigen und Dhammika, aus Mitgefühl, meiner Persons Aussagen korregieren, wenn etwas nicht stimmig ist, und mögen sie auch übersehene Lücken fühlen mögen, wenn etwas fehlen sollte.


Werte Upasaka, Upasika, Aramika(inis),
Liebe Leser und Besucher,

 *sgift*

(Dieses ist eine deutschsprachige, vielleicht etwas modifizierte und erweiterte Ausgabe der ursprünglichen Antwort, die hier im Original gefunden werden kann.)

- Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa    -Zu nehmen, was nicht gegeben ist, ist Brechen der Tugendregel. Es ist gut genau dieses zu prüfen, indem man vielleicht den (möglichen) Besitzer (Geber) fragt, was in keiner Weise etwas Falsches für Haushälter ist, und ganz normal sein sollte.

Wenn es nicht gegeben ist, (nicht frei; oder an ein gewisses einzuhaltendes Geschäft gebunden, welches Sie nicht einhalten können), nehmen Sie es sich nicht, tun Sie es nicht.

Im Bezug auf "sollte so sein" und Rechten, fordern:

Dieses wird von falscher Sichtweise geleitet. Es ist nicht gut so zu denken (um gar Fehlverhalten zu rechtfertigen), und es würde entweder zu einem Bruch der Tugendregel von einem selbst führen, oder dazu, ander dazu zu ermutigen die Regeln zu brechen, welches ebenfalls einen Bruch in der eigenen Tugend erzeugen würde, wenn darauf gefolgt. Es wurde so gesagt, und dann von anderen getan.

Die Wurzel von falschen Handlungen, und richtigen Handlungen, liegt in rechter Ansicht und rechter Bestrebung:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Ungeschickte geistige Handlungen

"Und wie ist einer unrein in vier Wegen, durch geistige Handlungen, gemacht? Da ist der Fall, in dem eine bestimmte Person habgierig ist. Er begehrt die Besitztümer von anderen, denkend: 'Oh, wäre das was anderen gehört nur mein!' Er hält Überwollen aufrecht, verkommen in den Entschlüssen seines Herzens: 'Mögen diese Lebewesen getötet werden oder abgeschnitten oder zerdrückt oder zerstört, oder mögen sie erst gar nicht existieren!' Er hat falsche Ansicht, ist eingenommen von der Art wie er die Dinge sieht: 'Da ist nichts gegeben, nichts ist dargeboten, nichts ist geopfert. Da ist keine Frucht oder Resultat von guten oder schlechten Handlungen. Da ist nicht diese Welt, keine nächste Welt, keine Mutter, kein Vater, keine spontan wiedergeborenes Wesen; keine Brahmanen oder Besinnliche, die rechtes schreiten und rechtens praktizieren, die diese Welt und die nächste verkünden, nachdem sie es direkt für sich selbst wissen und verwirklicht haben.' Dies ist, wie einer unrein in vier Wegen, durch geistige Handlungen, gemacht ist.

Geschickte geistige Handlungen

"Und wie ist einer rein in vier Wegen, durch geistige Handlungen, gemacht? Da ist der Fall, in dem eine bestimmte Person nicht habgierig ist. Er begehrt nicht die Besitztümer von anderen, denkend: 'Oh, wäre das was anderen gehört nur mein {unseres}!' Er hält kein Überwollen aufrecht, ist nicht verkommen in den Entschlüssen seines Herzens. [Er denkt]: 'Mögen diese Lebewesen frei von Feindseligkeit sein, frei von Bedrängnis, frei von Sorgen und mögen sie mit Leichtigkeit auf sich selbst achten.' Er hat rechte Ansicht, ist nicht eingenommen, in der Art, wie er die Dinge sieht: 'Da ist was gegeben, was dargeboten ist, was geopfert ist. Da ist sind Früchte und Resultat von guten oder schlechten Handlungen. Da ist diese Welt und die nächste Welt. Da ist Mutter und Vater. Da sind spontan wiedergeborene Wesen; da sind Brahmanen oder Besinnliche, die rechtes schreiten und rechtens praktizieren, die diese Welt und die nächste verkünden, nachdem sie es direkt für sich selbst wissen und verwirklicht haben.' Dies ist, wie einer rein in vier Wegen, durch geistige Handlungen, gemacht ist.

Im Bezug auf mögliches Nichtweitergeben, Einverleiben von etwas (Geiz oder Geschäft mit dem Dhamma , d.h. schwere Güter der Sangha, hier), es für seinen Nutzen zu gebrauchen, so ist ebenfalls "stehlen" hier, im Bezug auf Dhamma (gar als der größte "Diebstahl" bezeichnet), den es würde nicht für Handel oder Lebensunterhalt gegeben (hat einen Erben, einen Inhaber).

Und für den Fall des Wegwerfens, Aufbrauchens, oder es dem Besitzer oder Empfänger wegzunehmen, oder vorzubehalten, wenn man zum Beispiel sagt: "es ist gratis, frei (zu nehmen) und von jederman zum Eigentum machbar" (d.h. Enteignung), ist dieses auch Diebstahl, wenn der Eigentumer bzw. Inhaber, oder abgesehene Empfänger sein Erbe verliert.

Doch all diese Fälle sollten vorrangig von der Tuerseite, dem Handelnden, aus betrachtet werde: man tut gut, auf seine eigenen Handlungen zu achten, und doch ist es eine Handlung des Mitgefühls (für deren Schutz aus Konsequenzen) anderen klar zu machen: "Hey! Passe auf Deine Handlungen auf, und beschütze Dich selbst von schlechten Auswirkungen, Resultaten."

In diesem Hinblick also, ist es gut gut darüber zu reflektieren, in welche Diebstähle man verwickelt ist, von Unrechtem gebrach macht, für sein eigenes lockeres Anreichern ohne passende bzw. erwartete Gegenleistung und Opfer.

Das ist, warum jede Art des Handels mit Dhamma auch nicht nützlich für dessen Lehren ist, und es wir niemals möglich sein, dessen Bedeutung richtig zu transportieren.

Vielleicht in Ergänzung noch: Wenn man etwas ernsthaft im Vertrauen nimmt, wissend, daß der Besitzer sich darüber freut, wenn man es nimmt, es einem persönlich mitgeteilt hat, und er/sie noch am Leben ist, wäre dieses ein "Nehmen von was gegeben ist", doch wie gesagt, when nicht klar, macht eine kurze Frage, ob dem so ist, einen leichter. Ignoranz und Nichtwissen enthebt nicht von entsprechenden Konsequenzen und Reue.

Generell gesprochen und empfohlen: Weder erkauf noch Kaufen von Dhamma, ist im Einklang mit Dhamma-Vinaya, guten Handlungen, und von bleibendem Nutzen.

Auch wird Nehmen und Fordern, von dem was nicht gegeben ist, oder das Geben von etwas, was nicht das eigene ist, oder freizugeben so zu tun, d.h. stehlen eines Geschenkes Zweck, immer mit Ärger verbunden sein und führt zu Armut und schlechten Zuständen, wie alles Wegnehmen, entziehen von entweder Besitz, Leben, Lebensunterhalt oder gar der Wahrheit.

Der Buddha teilte seinen Schüler mit: Besser eine glühende Eisenkugel zu schlucken (d.h. gewisses Leiden und Schwierigkeiten zu ertragen), als ein Geschenk anzunehmen, daß Bindunden (zur Welt) hat, und nicht entgegen Befreiung und Nibbana leitet.

Es ist generell wichtig im Geist zu behalten, daß wenn etwas zuvor oder von anderen falsch gemacht wurde, oder wird, dieses nicht frei gibt, Falsches ohne schwerer Konsequenzen nachzumachen. Da ist eine Unterschwellige Erpressung, Druck in nicht rechtschaffender Gesellschaft, innerhalb dessen, und dieses ist, warum manch sich nur all zu leicht zu korrupten Wegen verführen läßt, es leicht als üblich wird. Nicht zu sprechen, wenn gar von sogenannten, angenommenen, Tugendhaften vorgezeigt. Das ist der Grund, warum es in manchen Ländern von einem gefordert wird, kapitales Fehlverhalten auf/anzuzeigen, um so die Gefahr des Üblichwerdens von Fehlhandlungen, und sich an Fehlhandlungen (auch mit Mitteln des Duldens) zu bereichern, abzuschneiden. Schnell zieht man gerne Nutzen aus Angreifbarkeit und Unrichtigem selbst und nimmt auch indirekt daran teil.

So sollte einer nicht versuchen Gewinn darin zu finden, mit dem was falsch ist, es anerkennen, denken "Ich habe einen Nutzen daraus, und es ist je die Handlung eines anderen."

Wären der Gedanke der Zustimmung selbst keinen Bruch der Tugenregeln äußerlich, formell, darstellt, ist es in den meisten Fällen von gleich schwerwiegender kammischen Konsequenz, geistig zuzustummen, und nicht so anders, als wenn man es mit eigener Hand tut, den es führt zu den selben Ergebnissen: in schlechte Zustände, Existenzen und zu Armut.

Jemand, der sich richtig verhält, das Glück hat erinnert, oder informiert zu sein, selbst wenn er bei weiten nicht so viel Materielles, wie spirituelles Material wie Wissen und weltliche Geschicke anhäufen vermag, so gewinnt er an wahren bleibenden Schätzen, wie Tugend, Großzügigkeit, Geduld... und ist in Wahrheit schon viel reicher als jene, die im unrecht angehäuften sicherlich ertrinken werden.

Über Konzentration, gewonnen aus Reflektieren der eigenen Tugen oder Großzügigkeit zu wissen und gar viel Erzählen zu können, oder dieses auch wahrlich nutzen zu können und zu nutzen, auszuüben, von diesen beiden ist klar das zweite, für einen selbst und für alle anderen, das Bessere, führt nicht nur zu gesegneten Existenzen und Reichtum, sonder ist gerade Wegs auf dem direkten und einzigen Pfad zur Befreiung.

Anumodana!
« Last Edit: March 04, 2018, 05:33:12 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: [F&A] Brechen der zweiten Tugenregel (Copyrights, Dhamma-Bücher)
« Reply #1 on: March 04, 2018, 06:15:13 PM »
Worte zu einer artverwandten Frage :

Und Sadhu für die Antwort von Upayavira.

Quote from: Upayavira

Bedenke die Absicht des Urspruchgebers. Wir leben in einer Welt wo es Copyrights (Autorenrechte) gibt, welche zur Zeit des Buddhas nicht existierten. Wenn ich in Ihr Haus spaziere, und Ihr meist geliebetes Objekt entwende, wie fühlen Sie sich? Ich mache Nutzen von etwas, von dem Sie, durch Ihr Land gegeben wurden, zu glauben, daß ich nicht erlaubt wurde zu nutzen: Wie fühlen Sie sich? Die zweite Tugenregel handelt durchwegs davon, andere zu respektieren, wir müssen da nicht in einer juristischen Weise darauf blicken, so es ein Set von Regeln ist, die zu verstehen sind und dann entsprechend zu handeln. Die Absicht ist einfach, daß wir im Einklang mit der ersten Tugendregel handeln, mit Güte, Bedachtnahme und Respekt. Dieses alleine wurde es mir verursachen sehr angestrengt darüber nachzudenken, bevor etwas zu kopieren, zu dessen ich kein Recht habe.

Das Wort "stehlen", sollte immer mit "nehmen/nutzen, was nicht gegeben ist" ersetzt werden. Wenn einfach "stehlen" verwendend, läßt dieses viele Türen für (Zu)Rechtfertigen offen, im Einklang zu eines "normalen" sozialen Üblichkeiten, Ungeschicktheit, für allgemeine oder individuelle Bereicherung, zu tolerieren.

Auch wenn da viele untugendhafte "Buddhisten", selbst Gelehre und Mönche überall herum sind, gar Abhidhamma und Beschreibung von höherer Tugend nutzend, um deren Wege (welche sogar weltlich betrachtet unrecht sind), sind da immer noch durch ehrliche und reflektierenden Antworten, aus eigenem Gewissen, oder von Personen, immer noch jene, die es darstellen, was passend ist. Die "Schlauen" sind da nicht viel wert, und von unreiner Abstammung.

Es mag gut sein, zu wissen, was man tun sollte, wenn man in das Loch einer Übertretung gefallen ist, um wieder heraus zu kommen.

1. Gestehen Sie es in einer Gruppe, oder einer Einzelperson, welche nicht in selbe Übertretung gefallen sind.

2. Wenn möglich, kommen sie für einen Ausgleich eines Schadens auf, und/oder nehmen Sie eine angemessene Buße auf sich. Andererseits, wenn kein weiterer Schaden zu vermüten ist, geben Sie das unrecht Erworbene auf.

3. Entschließen Sie sich, in Zukunft davon abzustehen (gut wenn dieses in formaler Weise, im erneuten Nehmen/Erbitten der Tugendregeln, gemacht wird).

4. Versuchen Sie Umgang mit Leuten zu gewinnen, wo das Nehmen von Nichtgegebenen sehr ernsthaft als Hindernis für das Wachsen angesehen wird, und nicht in anderer Weise abwärts, der Natur folgend, zu neigen.

Abermals, aus einer anderen Frage, ebenfalls:

Da ist keine haltbare/gültige (Zu)Rechtfertigung irgend einer falschen Handlung.

MN 97: Dhanañjani Sutta — An Dhanañjani gibt gute und klare Antworten.

Es ist eine haltbare/gültige "Rechtfertigung", Mühen, Lassen, Verhungern und darüber hinaus zu gehen, indem man sich fest an Tugendregeln hält.

Anumodana
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: