Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Association with pets - Associated rebith?  (Read 3827 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Danilo

 • Aramika
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +14/-0
 • Gender: Male
Re: Association with pets - Associated rebith?
« Reply #15 on: April 02, 2018, 08:26:29 PM »
Althought it seems that there is actually not much interest to listen and read but merely the wish to gain the favor of an audience, my person will answer nevertheless, Nyom Danilo.

I've brought here the suttas in which my view was based for the purpose of, if wishing so, Bhante could address to it in order to make his point more clear. It happens that the range and possible application of right view is relatively broad and your line of reason in this matter comes from a unfamiliar interpretation, oriented to a very specific situation and it was presented in a diluted and disperse way in the previous posts amongst much additional information, but this last post was succint and straightfoward. It made things more clear.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Association with pets - Associated rebith?
« Reply #16 on: April 03, 2018, 02:35:34 AM »
Nyom Danilo , is it so far clear now, that it:

* it does not require to break Silas to fall into a state of animals (yet not common). If for example, one believing in kamma, and addopts the behaviour of lower one.

* even if not breaking Silas, dependent on the grad of wrong view, and one inclination, such can lead even to fall into the state of common animals.

* if behavior like a pet, an existence like a pet can be expected, if associate with pets in inproper way, it's a matter of nature to addopt their ways. If wishing, thinking "pets-life is desireable", there are all ways to gain it.

Either is speaking about the danger of falling into lower realms, nor to make clear that especially broad modern behavior of a consumer world beloved or even "political correct", e.g. would not bring any favor exept wise people. And since the topic is such, the Buddha did not want to answer at first, as it can give a lot of disappointment, having often ap-pointed one focus on that.

Danilo, others then those in Europe or in other countries in the north, can, could, easily obsere the different states of dog lifes, and the different states of human conditions, yet still living next each other, "owner"/"lords" and their "pets".

So for the sake of gaining right view and possible path and fruit, the sooner one accepts this matter, and sees modern broad missconcepts, the better.

My person does not it is easy, but knows that time is running, as well as too many lure everywhere, makes it difficult and seldom to receive straight words.

"We", at least my person, is not here to fondle defilments, or keep pets, for the sake of winning a favor for any wordly gain.

How ever, since my words are often not pleasant, and one could say "oh he keeps no pets, he does not like them", maybe Nyom Binocular, as living in probably near association with many pets, likes to risks to analyze the topic and if not already knowing, after that, help with more pleasant approaches to make the importand meaning, behind just this or that stand, more visible.

Since people seldom understand that there could be those who had worn all kinds of shoes and those have been abound, and it's not a matter that not wearing shoes means not knowing them.

So sometimes a smoker, seeing the danger, but not yet able to abound, can give motivation to seek for those who know how to get ride. What do you think, Nyom Binoclar, in association and bound to pets, here and there? In favor of certain pets? Maybe cats? The look so smart and independent and have a fondling behaviour.  :)

Quote from: Danilo
I've brought here the suttas in which my view was based for the purpose of, if wishing so, Bhante could address to it in order to make his point more clear.

It should be clear, that one who cares about his duties, cares about those bound to one, is not something bad, but praiseworthy to this regard. Not to speak of rightly abound merely common duties and take on higher. How ever, the problem of getting bound has it's reason as well to get ride of it. Given, that from the Buddhas point of view, leaving behind beloved, and seek, if possible, the way for liberation as homeless, abounding not only beloved sensuality but also those provinding for it, it would be not proper to praise such general. It's of course possible to gain even the highest path and fruits, if still living near and in certain association with pets (defilements), like if bound to parents, childs, master... but at the highest fruit, life from association with such, is impossible.

It's not proper to compare abounding of partner, children or even parents with abounding pet, now looking at this, seeing a monk keeping pets and care for them, what would you think? Or keeping behind ones children and care later about other young men, seek favor and association, yet not tend to seek for higher, but common, just for approval of their ways and views?

That is something worthy to think of, of what is the different of goodness and goodness and general hierarchy in regard of duties. If not taking care of ones parents but for pets, for example, or leaving behind good to serve worse and unvirtuose... such, even common, would be not really honest, or?

It may happen, that having abound all, certain beings, out of nissaya, upanissaya, may live near one, in what ever intent they might have and seek for. If they don't get of what they are up to, they would not stay long.

Beings with similar tendency gather together and seldom is it that "families" are changed, even to the ancestor ship of the Noble one.

Maybe also worthy to point out, that at Buddhas time, like today still in country areas, there have been not such strange broad association with pets as they clearly had only the purpose to gain from them, today not so clear, and therefore, normal undesirable becomes even desirable at large.
« Last Edit: April 03, 2018, 03:19:49 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Association with pets - Associated rebith?
« Reply #17 on: April 03, 2018, 01:11:07 PM »

My person really ask you, near or far, associate and seek for people of integrity, who leave you opening for doubt. Don't waste time in much enjoying this or that when work should and can be done, here or there. Don't watch pets unwisily or even play with them around but try to increase samvega, that it is even not common to gain a pets existence. No, or not easy, merits can be made in this state.

MN 75 has actually less openings to speculate with nice "endings" anyway.

For one, having firm and strong faith, that eye and it's objects, ear and it's objects... intellect and it's objects, are not real, not lasting, suffering and no refuge, even if not seeing for himself as it is, for now, such person tends away from delight in sensuality, doing so, till he reaches the path, is no more able to fall down.

The more one who investigated intellectual, and one who has seen as it is, is a person having entered the stream, has a immeasurable mass of suffering behind, no more destinated for an animal womb and lower realms, heeded toward final awakening.

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

"In the same way, Magandiya, if I were to teach you the Dhamma — 'This is that freedom from Disease; this is that Unbinding' — and you on your part were to know that freedom from Disease and see that Unbinding, then together with the arising of your eyesight you would abandon whatever passion & delight you felt with regard for the five clinging-aggregates. And it would occur to you, 'My gosh, how long have I been fooled, cheated, & deceived by this mind! For in clinging, it was just form that I was clinging to... it was just feeling... just perception... just fabrications... just consciousness that I was clinging to. With my clinging as a requisite condition, there arises becoming... birth... aging & death... sorrow, lamentation, pains, distresses, & despairs. And thus is the origin of this entire mass of stress.'"

"I'm convinced, master Gotama, that you can teach me the Dhamma in such a way that I might rise up from this seat cured of my blindness."

"In that case, Magandiya, associate with men of integrity. When you associate with men of integrity, you will hear the true Dhamma. When you hear the true Dhamma, you will practice the Dhamma in accordance with the Dhamma. When you practice the Dhamma in accordance with the Dhamma, you will know & see for yourself: 'These things are diseases, cancers, arrows. And here is where diseases, cancers, & arrows cease without trace. With the cessation of my clinging comes the cessation of becoming. With the cessation of becoming comes the cessation of birth. With the cessation of birth then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of suffering & stress."

So, for now my person will step a little away here and pardons for often stressing with a tune of urgency and hard words not easy to take, it's already malaria and many disease time here and the own ways are good urged when dukkha is near and truth approaches more sense-able.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Visitor

 • Prober
 • Full Member / Vollmitglied
 • *
 • Sadhu! or +1/-0
Re: Association with pets - Associated rebith?
« Reply #18 on: April 03, 2018, 07:03:40 PM »
Bhante, all,


Since I've been repeatedly asked to say something about this --

I'm speaking here as someone helping to take care of eight cats.
To begin with, this is how we came to have eight cats: At first we had only one. Before we adopted her, she was a stray cat that was wandering around the neighborhood, and we took her in out of mercy. The other seven are a mother and her six children (two litters, each of three). The mother of six was a stray cat who had kittens in our shed. At first, we wanted to give them to an animal shelter, but shelters here are full, they don't accept new animals. We also tried to find them a new home in some other way, but nobody wanted them. We also considered that even if an animal shelter were to accept them, they would most likely not be adopted by anyone, because they are too shy and not used to living indoors only. The animal shelter kills the cats that nobody adopts within one to three months. We didn't want this to happen. So we later adopted them. We sterilized all the females (five), and we plan to sterilize the males as well, so as to not produce more unwanted cats.
We live in the countryside, with a big garden, so it's not so crowded despite so many cats. Also, in my family, we've always had cats; it's always been normal to have cats.

Here in the countryside, there would normally be no stray cats, because all the cats would live on farms, and the farmers would kill the cats they don't want. The main reason why there are stray cats here is because people from the city abandon them. When they don't want to have a cat anymore, they take it to the countryside, throw it out of the car, and then we who live in the countryside have to take care of them. Also, one of the cats is black. Many people here have prejudice against black cats and don't want them and treat them very badly, and that was another reason we took her in.

A monk living in Thailand said that in Thailand, when people have cats they don't want, they bring them to the monastery, while in many other countries, people kill unwanted cats. So this is how there are sometimes many cats living in a monastery. A monk is appointed to look after them.

I think there are many reasons why people have cats, or pets in general. In the countryside, on farms, cats are usually kept to catch mice. Beyond that, I think that for many people, having a pet is the closest to experiencing unconditional love. For many people, having a pet is the main or the only source of gentleness and kindness in their lives. Some people feel that the animal is the only being for whom they can safely have affection.

Then there are dysfunctional families where the pet is a kind of psychological safe haven for the people, and a safe topic to talk about with other family members. In such families, even though the people don't care much about eachother, or are afraid of eachother, or distant to one another, they can still all care for the animal. Caring for the animal together like that can make life in such a family more bearable.

In my opinion, the people who have purebred cats and dogs as pets often see them as status symbols. They don't really care about the animal itself, they care just about the social status that having a particular breed of a purebred cat or dog implies. (The business with purebreds is brutal. Many kittens and puppies of purebred parents are killed; either because of some minor "flaw" or to artificially keep the price of the breed high.)

As for individual monks who keep animals as pets: I wonder about that too. Like I said above, some monks living in monasteries are assigned the duty to look after the monastery cats. Some monks seem to have deliberately adopted a pet. Of course, it's also possible that the animal sought out the monk, in the hope to be adopted by him. Perhaps the monk, out of mercy, gave the animal some food, and that was enough for the animal to want to stay with him.

Personally, one of the main reasons why I'm still interested in Buddhism despite all the difficulties, are the cats. I do care about them, and I feel responsible for them, not just in the ordinary worldly sense, but in religious terms as well. I have already outlived several cats, I have seen them die. I was there when they were tiny kittens, and then when they grew up, and eventually grew old and died from old age. This has been a sobering experience.  I don't know if there is rebirth. But if there is, I feel it is my responsibility that I do everything in my power to make sure that those beings that are currently our cats, get a good rebirth. I don't know how all this works, or how to come to know the truth about it, but mainly because of the cats, I feel responsible to learn and realize these things.

Offline Danilo

 • Aramika
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +14/-0
 • Gender: Male
Re: Association with pets - Associated rebith?
« Reply #19 on: April 03, 2018, 08:55:50 PM »
Whould modern person generally call house pet a sad and poor existence?

I've never found a person, in contemporary world, who seriously thinks that life as a animal would be really a good thing. Some may see as a good thing a life without responsabilities (a aspect of a pet's life), but overall, usually nobody would say that to be a animal is more advantageous than to be a human for obvious reasons. There is a gap between these two things.

If associating with being without virtue, lazy, without gratitude, without idea of ownership, with being just eating and sleeping, no idea of
making merits, selfish and only when a stranger enters, making "roof, roof, roof", sniffing the back... e.g. approving the pets duty, more
and more... it's clear that one will land there.

Knowing this, even seeing this, one should be clear, that pets, living in near association, in dependency of one, have strong Upanissaya to one,
are dear old relatives, and so should tread them dutyfull and nice like a family member, but in no way approve a pets behaviour or even, like
may, play with the thought "ohh, what a comfortable live". It's like if my person sees the "owner and pets"-family of Sutta central. Brahmas
and their Devas, trade, consume and wasting off possibilities, owner and slaves.

Apply the same strict value judgment to animals as it is applied to humans doesn't seems reasonable to me. After all, animals are... ...animals!
People tend to be more complacent towards animal's behavior simply because we all know that they are not endowed with the same intellect and discerniment as humans are. So I don't see the point of apply the same criterias of judgment to them as if they are humans. What would be a approvement of pet's behavior? Is plain complacency (taking their unfortunate condition in consideration) a approvement?


if behavior like a pet, an existence like a pet can be expected, if associate with pets in inproper way, it's a matter of nature to addopt
their ways. If wishing, thinking "pets-life is desireable", there are all ways to gain it.

Why/how a sane person would behave like his pet?


Pets do not make merits, and it's because someone gives them food easy avaliable, they will stay there and waste their time off...

Ok, but what else are they suppose to do other than this? and how? As mentioned before, they are deprived of intellect and discernment falcuties, how domestic animals would not rely on humans?

It's of course possible to gain even the highest path and fruits, if still living near and in certain association with pets (defilements), like if bound to parents,
childs, master... but at the highest fruit, life from association with such, is impossible.

There is a contradiction here. Is it possible or not?
highest fruit is nibbana?

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Association with pets - Associated rebith?
« Reply #20 on: April 04, 2018, 01:23:29 AM »
Bhante, all,


Since I've been repeatedly asked to say something about this --

I'm speaking here as someone helping to take care of eight cats.
To begin with, this is how we came to have eight cats: At first we had only one. Before we adopted her, she was a stray cat that was wandering around the neighborhood, and we took her in out of mercy. The other seven are a mother and her six children (two litters, each of three). The mother of six was a stray cat who had kittens in our shed. At first, we wanted to give them to an animal shelter, but shelters here are full, they don't accept new animals. We also tried to find them a new home in some other way, but nobody wanted them. We also considered that even if an animal shelter were to accept them, they would most likely not be adopted by anyone, because they are too shy and not used to living indoors only. The animal shelter kills the cats that nobody adopts within one to three months. We didn't want this to happen. So we later adopted them. We sterilized all the females (five), and we plan to sterilize the males as well, so as to not produce more unwanted cats.
We live in the countryside, with a big garden, so it's not so crowded despite so many cats. Also, in my family, we've always had cats; it's always been normal to have cats.

Here in the countryside, there would normally be no stray cats, because all the cats would live on farms, and the farmers would kill the cats they don't want. The main reason why there are stray cats here is because people from the city abandon them. When they don't want to have a cat anymore, they take it to the countryside, throw it out of the car, and then we who live in the countryside have to take care of them. Also, one of the cats is black. Many people here have prejudice against black cats and don't want them and treat them very badly, and that was another reason we took her in.

A monk living in Thailand said that in Thailand, when people have cats they don't want, they bring them to the monastery, while in many other countries, people kill unwanted cats. So this is how there are sometimes many cats living in a monastery. A monk is appointed to look after them.

I think there are many reasons why people have cats, or pets in general. In the countryside, on farms, cats are usually kept to catch mice. Beyond that, I think that for many people, having a pet is the closest to experiencing unconditional love. For many people, having a pet is the main or the only source of gentleness and kindness in their lives. Some people feel that the animal is the only being for whom they can safely have affection.

Then there are dysfunctional families where the pet is a kind of psychological safe haven for the people, and a safe topic to talk about with other family members. In such families, even though the people don't care much about eachother, or are afraid of eachother, or distant to one another, they can still all care for the animal. Caring for the animal together like that can make life in such a family more bearable.

In my opinion, the people who have purebred cats and dogs as pets often see them as status symbols. They don't really care about the animal itself, they care just about the social status that having a particular breed of a purebred cat or dog implies. (The business with purebreds is brutal. Many kittens and puppies of purebred parents are killed; either because of some minor "flaw" or to artificially keep the price of the breed high.)

As for individual monks who keep animals as pets: I wonder about that too. Like I said above, some monks living in monasteries are assigned the duty to look after the monastery cats. Some monks seem to have deliberately adopted a pet. Of course, it's also possible that the animal sought out the monk, in the hope to be adopted by him. Perhaps the monk, out of mercy, gave the animal some food, and that was enough for the animal to want to stay with him.

Personally, one of the main reasons why I'm still interested in Buddhism despite all the difficulties, are the cats. I do care about them, and I feel responsible for them, not just in the ordinary worldly sense, but in religious terms as well. I have already outlived several cats, I have seen them die. I was there when they were tiny kittens, and then when they grew up, and eventually grew old and died from old age. This has been a sobering experience.  I don't know if there is rebirth. But if there is, I feel it is my responsibility that I do everything in my power to make sure that those beings that are currently our cats, get a good rebirth. I don't know how all this works, or how to come to know the truth about it, but mainly because of the cats, I feel responsible to learn and realize these things.

Nyom Binocular,
as the origin of this topic, it is clear seen, that "love" binds to either the cats at home or "pets" DW. Nevertheless, the message here stands. What ever tend and devoted to, to that one falls.

And, if not done yet, don't ever sterilize, approve or order. Let being be there way. Wish to control and "love" is for all the reason for even harder pain at least.

And monks are neither appointable to do so, nor allowed to take on such task. They just fear, if not seeking socialization direct with animals, favor and livelihood. Fools.

May Nyom reflect this topic and by it really deep into Dhamma. Sozial disfunction, gender problems, no children, pets behavior, all modern issues... they have causes in a pets world.

Don't sacrifice downward. Duties are good if fulfilled, but nothing more.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Association with pets - Associated rebith?
« Reply #21 on: April 04, 2018, 01:32:51 AM »
Whould modern person generally call house pet a sad and poor existence?

I've never found a person, in contemporary world, who seriously thinks that life as a animal would be really a good thing. Some may see as a good thing a life without responsabilities (a aspect of a pet's life), but overall, usually nobody would say that to be a animal is more advantageous than to be a human for obvious reasons. There is a gap between these two things.
[/quote]
It seems to be clear that Nyom does not know much obout the world and lifes of beings but is merely informed by new media. So it's good to travel much, get known beings and their lifes.

Quote
If associating with being without virtue, lazy, without gratitude, without idea of ownership, with being just eating and sleeping, no idea of
making merits, selfish and only when a stranger enters, making "roof, roof, roof", sniffing the back... e.g. approving the pets duty, more
and more... it's clear that one will land there.

Knowing this, even seeing this, one should be clear, that pets, living in near association, in dependency of one, have strong Upanissaya to one,
are dear old relatives, and so should tread them dutyfull and nice like a family member, but in no way approve a pets behaviour or even, like
may, play with the thought "ohh, what a comfortable live". It's like if my person sees the "owner and pets"-family of Sutta central. Brahmas
and their Devas, trade, consume and wasting off possibilities, owner and slaves.

Apply the same strict value judgment to animals as it is applied to humans doesn't seems reasonable to me. After all, animals are... ...animals!
People tend to be more complacent towards animal's behavior simply because we all know that they are not endowed with the same intellect and discerniment as humans are. So I don't see the point of apply the same criterias of judgment to them as if they are humans. What would be a approvement of pet's behavior? Is plain complacency (taking their unfortunate condition in consideration) a approvement?
Mind and body are two things. While it is difficult to change body kammas effects, on mind ones existence can be changed. If finding that barking is not proper, it would be possible to abound dog-like behaviour.

Quote
if behavior like a pet, an existence like a pet can be expected, if associate with pets in inproper way, it's a matter of nature to addopt
their ways. If wishing, thinking "pets-life is desireable", there are all ways to gain it.

Why/how a sane person would behave like his pet?
There are less not really sane people behaviour like dogs or other animals, starting greed.
Quote
Pets do not make merits, and it's because someone gives them food easy avaliable, they will stay there and waste their time off...

Ok, but what else are they suppose to do other than this? and how? As mentioned before, they are deprived of intellect and discernment falcuties, how domestic animals would not rely on humans?
Even if in a human state (body), many are (had deprived them) deprived of intellect and discernment, and as domestic beings relay on humans... or socialism... iat places where pets-like being is dominant.
Quote
It's of course possible to gain even the highest path and fruits, if still living near and in certain association with pets (defilements), like if bound to parents,
childs, master... but at the highest fruit, life from association with such, is impossible.

There is a contradiction here. Is it possible or not?
highest fruit is nibbana?
No "it is possible that one may obtain...". Yes Nibbana is the highest fruit.

Nyom Danilo , you may think as you like. My person sees no usefull point here and aside of doubt and search for excuses is not found. It is merely a useless debate. But as told, maybe to less patient by my person, sure you even do not know malaria. You wouldn't understand anything at the right place for now. But there is less not possible with proper faith and urged effort.
« Last Edit: April 04, 2018, 02:02:54 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Sterilization - Castration, a matter of compassion or just unskilfull?
« Reply #22 on: April 07, 2018, 04:51:14 PM »
* Johann : Since this matter is actually a serious, and as it is actually astry the topic here, a cut was made, hopefully at a line that leaves both important topics in modern times alive to keep on investigation aside of common usual ways. Both are very "political incorrect" approaches in a very wired modern world, and of cource not easy to bear, or better penetrate. It's good to try to find the reasons and release here and there, totally against the grain.

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Sterilization - Castration, a matter of compassion or just unskilfull? " eröffnet, dem angehäng.
« Last Edit: April 07, 2018, 05:01:20 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Association with pets - Associated rebith?
« Reply #23 on: April 07, 2018, 05:19:05 PM »
Why does one sacrifices downward? Does it make one feel better with actually less real sacrifices? Isn't it not all but food for conceit?
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Association with pets - Associated rebith?
« Reply #24 on: May 26, 2018, 08:07:52 AM »
If seeking for other western Ajahn Chah monks devoted to pets-duty practice, of cause you match them in relation of Brahm in the sugar-mountain (zuckerberg) realms:

What a nonsens and leading people to gain pets rebirth...
http://sangham.net/index.php/topic,8467.0.html

How poor must one be in heart to be of such corruption and low politic for poor becoming... of cause Brahm would neither check nor see his tail. That is why the Buddha didn't left it to your own judgment in regard of defilements but to seek for admirable friend, not pets or pets keeper. Seeking after right livelihood and holly live rather to make a living in pets entertaining and sharing crackers...

It's possible time to finish this "emergency" visit of the realms of pets and hungry ghost like existence and put left fuel into worthy
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: