Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Dhammatalks - technical & to be forwarded to the Ven. Sirs at Wat Metta  (Read 8459 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Who ever might feel either obligated or likes to make use of a possibility for Dhamma-service and Dhamma-Dana.

When coming across possible errors, typos... my person usually sends an email to the Admin of Dhammatalks .org

Since getting response only in cases when it is a matter of technical things, things possible in the sphere of a admin in technical regards, it could be that things will be not forwarded, but simply "executed as ordered", which woukd be possible a lose.

Since my person does not have any possibility to get directer in contact, it would be good, if having ways, speak telephone or mail, to forward it.

Of course, origin of it is not necessary to be mentioned, so how ever one feels.

Good if a forward is marked, and good if received is mentioned as well, in this thread.

And yes, it can be used by everyone, to have it somehow collected.

On the other hand, since in modern world is freedom to take, or at least having more to feeling, very present, it will be probable lesser "disturbing, and if Admin or the Ven. Ones, wish to make use of the gifts, they are stored here.

(Also for this case, it would be good to forward and hand over in the "wished way" it's proclamed to receive gifts, if one likes to take on the task)

Quote from: via email 28.3.2018
Valued DD-Admin team,

To make possible useful feedback not to much a burden, my person shared a topic on it, where you (and if the giving is forwarded to the Ven. Sirs and Sangha of Wat Metta) are alway invited and given to make use of the feedback as wished and to be as much as possible not disturbed.

http://sangham.net/index.php/topic,8474.0.html
" Dhammatalks - to be forwarded to the Ven. Sirs at Wat Metta"

It would be good if the gift and information would be forwarded to the Ven. Sirs.

Samana Johann
doing Forest monk in Cambodia
(You are welcome to visit sangham.net)
« Last Edit: March 28, 2018, 04:11:13 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Dhammatalks - to be forwarded to the Ven. Sirs at Wat Metta
« Reply #1 on: March 28, 2018, 03:52:55 PM »
In Regard of : https://www.dhammatalks.org/suttas/DN/DN01.html

Quote from: via email 28.3.2018
Valued DD-Admin(s),

There seems to be a past-future confusion here:

Theorists about the Future

“There are some contemplatives & brahmans who are theorists about the future, who hold views about the past, who approve of various beliefs with reference to the future on 44 grounds. And with reference to what, coming from what, are these honorable contemplatives & brahmans theorists about the past who hold views about the future, who approve of various beliefs with reference to the future on 44 grounds?

Should be possible always "future" (like in Section of past)

Aparantakappikā

74. ‘‘Santi, bhikkhave, eke samaṇabrāhmaṇā aparantakappikā aparantānudiṭṭhino, aparantaṃ ārabbha anekavihitāni adhimuttipadāni abhivadanti catucattārīsāya [catucattālīsāya (syā. kaṃ.)]vatthūhi. Te ca bhonto samaṇabrāhmaṇā kimāgamma kimārabbha aparantakappikā aparantānudiṭṭhino aparantaṃ ārabbha anekavihitāni adhimuttipadāni abhivadanti catucattārīsāya vatthūhi?


It would be good if been assisted to be forwarded to the Ven. Sirs.

Quote from: via email 27.3.2018
Valued DT administrator(s),

A part seems to be not translated, while it appears in DN2: " placing spells on spirits"

demons in a cemetery; placing spells on spirits; earth-skills

It would be probably good to prove this and maybe inform also honorable Bhante.

Quote from: via email 19.3.2018
Valued dhammatalks-assistent,

while translating into German my person had seen that there are certain "misstakes" with the < em > tag, at most having no imact aside of this passage:

"A feature common to almost all of the 62 theories is that they are phrased in terms of self and cosmos—in other words, in the same terms as what the Buddha describes as “becoming”(bhava): the act of taking on an identity in a particular world of experience (see The Paradox of Becoming). Because the craving that leads to further becoming is the cause of suffering and stress, the Buddha does not attempt to refute these theories by taking a different position framed in the same terms. Instead, he approaches and rejects these theories from another framework entirely: that of kamma and dependent co-arising (paṭicca samuppāda)."

My person saw that fpr example "the paradox of becoming" has no cross-link, thought it was as specific hint.

In regard of Introductions its maybe "easier" later on, to put it in a certain devision or using a certain style id in the < p > tag, if a certain software does not allow it to handle easily.

Please see it just as hints and in no way as a request or blame of so much gift. Mat it be of use for your aspirations in trying to make your gift perfect for those worthy to be given of special gifts.

To keep it detached from later offering of the translation and possible cause conflicts: sent before the whole work has been seen.

Mudita

Samana JohannIn the sentence " in a direct reference DN 1" seems that a "to" is missing "to DN 1""An <a href="/suttas/SN/SN22_81.html">SN 22:81[/url] points out, such..." probably "And SN..."


« Last Edit: April 04, 2018, 11:33:51 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
In regard of: Mahāvagga Contents

See also: Translation of the Mahavaga (by Ven. Khematto) - Übersetzung des Mahavaggas for current reports.

Quote from: via email 23.3.2018
...Not sure if Nyom received the current state of "issues" on Mahavagga, an copy and paste the Things my person came across, again asking humble (forward) to invite Ven. Khematto to help improve his auspicious gift.

Here the list from Translation of the Mahavaga (by Ven. Khematto) - Übersetzung des MahavaggasMv II (No. = line in the html file)

- 468 na bhikkhave yathāparisāya pātimokkhaṁ uddisitabbaṁ sakāya sakāya parisāya yo uddiseyya āpatti dukkaṭassa.

Dukkata statement missing in translation.

- 818 sammatā sā sīmā saṅghena ticīvarena avippavāso

Sangha is missing in translation.

- 871 sammatā sā sīmā saṅghena ticīvarena avippavāso ṭhapetvā gāmañca gāmūpacārañca.

Sangha is missing in translation.

- athakho tesaṁ bhikkhūnaṁ etadahosi

one time translated "those monks" mostly "them"

- 1429, 1462 sopi evamāha na me bhante vattatīti.

here transl. as "I can't"

- 1822 and later: ...paṭijānāti lohituppādako paṭijānāti ubhatobyañjanako paṭijānāti aññassa dātabbā pārisuddhi.

sometimes "be, to be", sometimes "admits" which is a importand distinction

- 1886, 1813 :saṅghena tattha gantvā kammaṁ kātabbaṁ

“The transaction is to be carried out when the Saṅgha has gone there [i.e., to where the sick monk is].

then 1813: saṅghena tattha gantvā kammaṁ kātabbaṁ
here: should go, perform

- Uposatha, kammaṁ = Uposatha, transaction: sometimes Uposata is translated as Uposatha-Transaction, which might confuse.

- 1949 evañcetaṁ labhetha iccetaṁ kusalaṁ no ce labhetha te ñātakā bhikkhūhi evamassu vacanīyā iṅgha tumhe āyasmanto imaṁ bhikkhuṁ muhuttaṁ nissīmaṁ netha yāva saṅgho uposathaṁ karotīti.

and 1952 evañcetaṁ labhetha iccetaṁ kusalaṁ no ce labhetha na tveva vaggena saṅghena uposatho kātabbo kareyya ce āpatti dukkaṭassa.

seems to contoversal, following the translation, since if brought out of the territory, would a performed Uposatha not factional? Or, if translation is not unclear, should it be understood, that either when lay people are present or they removed him, but just if they let go out of then reason and leave, the Uposatha can be performed.

Here "again" transaction with Uposatha mixed, changed.

- 1943 te ñātakā bhikkhūhi evamassu vacanīyā iṅgha tumhe āyasmanto imaṁ bhikkhuṁ muhuttaṁ muñcatha yāvāyaṁ bhikkhu uposathaṁ karotīti.

It seems unseemingly that the Bhikkhus would adress the Bhikkhu by "your relative", rather then like elsewhere "this Bhikkhu"

Mv I (No. = line in the html file)

Mv I

1524 Typo: Then Yasa looked up at the the Blessed One.

2000 "If it’s not a burden for you, we would stay one night in your fire-hall." "we" seems not to fit to the context and occation.

General: Samana: sometimes, like in Sakyan-son Samanas, as Monks translated, most as contemplatives.

General: dhammavinaye is sometimes with Dhamma-Vinaya, sometimes with Dhamma and conduct translated. A translation Teaching/doctrine and conduct might be an alternativ if such is wished.

3751: "Then he should rub the water off the preceptor, give him his lower robe, and give him his outer robe.", outer Robe (dobble layer) seems to be unseeming, maybe "the robes" using "saṅghāṭik, as previous mentioned, in the case where robes are put together, is meant here as well.

3557: "Having dried the sitting cloth and sheet in the sun, he should clean them, shake them out, bring them back in, and lay them out them as they were laid out (before).", here it seems that singular is mixed with plural. Also, some similar passages sometimes include the sun in drying, here also "sheeting", som just have "dried".

3969: "Without having taken the preceptor’s leave, (the student) should not give an alms bowl to anyone, nor should he receive an alms bowl from that person.", is it sure that bowl not simply Almsfood is meant by "patta" here? Of corse it (almsfood) might be covered by "parikkhāro", later, and would bring the bowl into addition, or.... reading http://dsalsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.2:1:1825.pali , "parikkhāro" seems to cover mainly the longer lasting requirement, not food or medicine, while if seeing "patto" as given, it would then cover food and medicine as well, which makes sense then.

4021: Typos: "Ne shouldn’t go anywhere." He...

4044: "If the preceptor has a bowl (left?) and the student doesn’t, the preceptor should give the student the bowl or make an effort, (thinking,) ‘How can my student get a bowl?’": "the bowl", "a bowl seems to fit the case better. One would ask which? His (only)? oh... commentaryseems to make it clear.

4094: "cīvaraṁ saṁharitabbaṁ cīvaraṁ saṁharantena caturaṅgulaṁ kaṇṇaṁ ussādetvā cīvaraṁ saṁharitabbaṁ mā majjhe bhaṅgo ahosīti
He should fold up the robes {SC: separately}, keeping the edges four fingerbreadths apart so that neither robe becomes creased in the middle"
Anders übersetzt als im Schülerpflichenabschnitt (3629)

4567: This So-and-so is venerable So-and-sois venerable So-and-so’s candidate for Acceptance.

Seems to be a typosly repeating.

4576: may the (??) listen to me. This So-and-so is venerable So-and-so’s candidate for Acceptance.

"Sangha" seems to be missing.

4636: Why did "you you" give me the Acceptance unrequested?

Typos

5167: Taking out the spittoon, he should it them to one side.

seems to be a copy paste mistake

5301: If the teacher’s robe should be washed, the pupil should wash it or make an effort, (thinking,) ‘How can my teacher’s robe be washed?’or should he receive an alms bowl from that p

copy paste mistake?

4397: na bhikkhave paṇāmitena na khamāpetabbo yo na khamāpeyya āpatti dukkaṭassāti.

it seems that it misses a part of translation.

5782: Vigarahitvā dhammiṁ kathaṁ katvā bhikkhū āmantesi

plural?

5863: He himself is not endowed with the aggregate of concentration of one beyond training, nor does he get others to undertake the aggregate of virtue of one beyond training.

secound should be concentration as well, not virtue, or? The same for the next 5 qualities.

6714: as he did the Aṅgulimāla of the aṅgulimālattheragāthā.

a word seems to be missing "with/for..."

7752: Having been chased away by the monks, he went to the elephant-trainers and horse-trainers and said to them, “Come, friends, commit sodomy with me.

ther should be Novizes (Samanera) instead of Monks (Bhikkhus)

7956+7997: Ven, Upāli reported the matter to the monks.

There is a comma instead of a dot.

8888: Wenn die Saṅgha bereit ist, I will ask So-and-so about the obstructing factors.’

a forgoten span-tag

9025: the Going-forth, went off and left him alone

it should be "acceptance", or?

9224: Tassuddānaṁ

different translatet then in MV 2

1548: adhivāsetu me bhante bhagavā ajjatanāya bhattaṁ yasena kulaputtena pacchāsamaṇenāti.

Yasa was no Bhikkhu (trans. as monk) at that time, but Samana, Contemplative (one having gone fort), or?

8615: "Ven. Ānanda said, “I don’t dare to use the elder’s name. I have respect for the elder."

It seems reasonable that "I dare to use the elder’s name." is proper, not only out of context but also that it is till today very impolite to adress especial inferiors by name.

Errors MV III:

MV III

327: The Allowance for Seven-say Business

typos: day

1156: this is evidenve that

typos, a remark: people, like even today in Cambodia, do not know the year (years generally are unknown, counted by zodiac) of birth but only the zodiac they are born under where there is an anicent counting system one needs to be skilled in: see http://sangham.net/index.php/topic,443.0.html


Samana Johann
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
In referenze to: https://www.dhammatalks.org/books/uncollected/Justice.html

Quote from: 5.3.2018
Honorable Sangha of Wat Metta,
Ven. Bhante Thanissaro, _/ _ _/ _ _/ _
Dear valued assistance of dhammatalks.org,

Upasaka Danilo, from Brazil, has recently given his translation of the Dhamma-essay "Wisdom over Justice" into Portuguese as a gift for the Noble Sangha, represented by the Sangha of the eight direction.

As such it has been received by my person and aside of willing to invite you to rejoice with his merits, my person likes to had over the gift.

May the Honorable Sangha, Bhante Thanissaroaccept the gift out of compassion and longtime well-fare of the giver. For a second,... For a third...

May the assistant help to forward the gift (knowing that it's not the best an wished way, but my person would not have any other possibility)

The translation is given here as attachment in pdf-format.

May the Ven. Sirs, in cases that any thing is required to make the gift acceptable in best way, let my person know how to serve for it.

_/ _

With metta & mudita
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527

Quote from: 25.2.2018
Ven. Sangha of Wat Metta,
Ven. Khematto, _/ _ _/ _ _/ _

Valued dhammatalks team,

my person likes to inform that a draft translation into German, is also finished for the 1. Khandhaka and here offered: https://www.dhammatalks.org/vinaya/Mv/MvI.html

Here is also a list of possible mistakes for your use: (most current informations are always found here: http://sangham.net/index.php/topic,8275.0.html )

May it be of use and support, formost for those relaying on it's content. If there is any servis that would be of use to increase quality in regard of not missinterpreting the Buddha, please let my person be able to receive attention of needs.

Most respectfully
_/ _

Samana Johann

"Errors"
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527

Quote from: 12.1.2018
Ven. members of the Sangha Wat Metta,
Bhante Khematto, _/\_ _/\_ _/\_
Valued dhammatalks team,

currently progressing the translation, my person found many small errors, typos, inconsistency... in the translations text. While currently focusing on translation and compensate most, if seen, my person, for sure, has only counted the more grave ones, visible for him, but sure, aside of spelling and typos, a deeper prove read is for sure good, maybe marking it as draft or taking it off-line for a while.
For those recorded, please look here: http://sangham.net/index.php/topic,8275.msg13441.html#msg13441

Sure, my person is willing and devoted, to serve as best as possible, in all he is able to, in this case.

My person might need another some of week, if all is well, to finish the whole. Of course more direct conversation and work would be conductive.

Pardon my person, that the told giving of access had needed till today to be done.

Independent of all other things, may Ven. Kemattho accept the personal gift of access and use of all given possibilities within sangham.net.

Email-account: khematto@sangham.net
Password: xxx
In/out server: mail.greensta.de (for install in outlook..., user = email adress)
(Copys of incoming mails to dhammatalks.feedback...)
Access via internet: https://mail.greensta.de
Mailbox: 100MB (please let it be known if further space is needed)

Account - sangham.net

Username: Khematto
PW: xxx
There are serval not public forums for monastics. The settings are set that visiting might be not public visible. Bhante might adjust, of course, all as he wishes. You may get an automatically verification email: no need to react on it, since the account will be activated already.

Serval details have been given in previous email. If there are, how ever questions or wishes, or certain things got lost, may Bhante feel invited and do not hesitate to ask.

Please:
May Ven. Sir, out of compassion for the original giver, accept this dwelling in the internet realm and the possibilities. May Bhante make use of it how ever he feels inspired, how ever it might be proper. ...for a secound... for a third...

_/\_ _/ _ _/ _

It would be good, and Sadhu in advanced, to possible sacrifice some time to forward it, if Bhante or the Ven. Sangha does get aware outomaticaly.

Thanks in advanced torward the dhammatalks team.

Samana Johann

(If sending, pw's can be added)
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527

Quote from: 24.12.2017
Ven. Members of the Sangha of Wat Metta, Bhante Thanissaro
Valued team of dhammatalks,

attached you may find a German translation of the evening talk "The Karma of Happiness" for the Sangha of Wat Metta and it's use. It's not nessesary to count the translater and it may be of course edited as wished. No string attached. May Venerable Bhante accept this gift out of compassion. Anumodana!

Since having many hundred pages of translation, please let my person know if and how far they are welcome to be transfere proper, of course they are all objected for the Sangha of Wat Metta at first place anyway (are given to take here: via zugangzureinsicht.org and sangham.net). My person has not the possibility to get in other ways in contact aside of email. Sadhu for possible help in getting in contact, and Sadhu for forwarding to the Ven. Sir in advanced.

.......Attached as doc and pdf file

This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
A large amount of Dhamma-Dana is stored of previous times. If someone wishes to forward it, let it be known, so that it can be prepeared.

Quote from: 1.12.2018
Valued dhammatalks team,

my person had prepeared an user account for your use and undertakings on sangham.net . Feel free to make use of it in what ever way it might be of support for yourgood undertakings.

Username: Dhammatalks
Pass word: xxx

Followed you may get a automatical verification email of which you can ignore. The account will be already for use. If wishing or of use of any possibilities, please feel welcome to let it be known.

This community account does not give access to certain not public lay and also monastic areas.

Please feel welcome to take also personal part and let it be known if help in prepearing is needed.

If you could assist and forward the following word to the Venerables of Wat Metta, it would be of support.

Metta & Mudita

.....

_/\_ _/\_ _/\_

Ven. Sirs, Ven. Sangha of Wat Metta,

my person trusts that he is welcome to ask:

Willing to give possibilities and comfort, for the benefit in Dhamma and access: my person likes to ask if it is welcome for the Venerable ones, if my person shares for the Sangha objected given possibilities and prepears personal and community accounts and email for the Bhikkhus, their novices and also for the Aramikas of Wat metta on sangham.net ?

If there are any questions in regard of sangham.net, the lay supporters and givers, my person, please feel welcome to ask without any hesitate.

For the case that such is not wished, let my person know.

My the Venerable Ones, for the benefit of the original giver and many, out of compassion, accept this gift to be prepared.

Samana Johann
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Regarding: https://www.dhammatalks.org/vinaya/bhikkhuni-pati.html

Typos: "13 Pācittiya rules that are identical to rules for Bhikkhus that are"

Typos, par.7: "being “a follower of a suspended (bhikkhuī).”"
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
 _/\_  _/\_  _/\_

Ven. Members of the Sangha of Wat Metta,
Ven. Bhante Thanissaro,

my person ask you to receive this gift (here attached, as html and simple pdf and doc), dedicated for the Sangha of the eight direction, and those following the Noble Ones, previously generously shared via Dhammatalks , coming to existence by means of what has been given by many in faith and effort of mine. It would be good when the Ven. Sirs, out of compassion for many, would receice this Dhamma-gift of transation of DN1 into German language and make proper use of it.

A second... a third time... and make proper use of it.

May the Devas and those able to transfer the gift, so that it can be proper received, have a share of the merits, rejoice with it, and take that what is not done yet, as an opportunity for their own grow.
May all beings have a share of the merits done here and growing from them, rejoice to the highest release, and may the Devas inform those not having been touched yet.

Anumodana
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
The online version of DN 1, incl. correction of some minor things, is here given likewise as the previous offer.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Having seen that Dhammatalks lacks of a search engine that does not involve third part enery, it would be good if, for those who abstain from not consciously given, an alternative would be given, thinking that the page is also thought for those sticking to higher virtue. Not very into the technical matter, http://sphider-plus.eu/index.php?f=0 seems as if it could fit in many aspects, if given for such.

Generally there is also lack in regard of fonts and scripts given to either individual Sanghas or the Sangha at large, and it's at the end not good to use third parts property and capacity. It would be good if such would made Dhamma more released and those willing to give able to do it without much remorse.
« Last Edit: April 06, 2018, 04:30:42 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Regarding: https://www.dhammatalks.org/vinaya/bhikkhuni-pati.html

Typos: "13 Pācittiya rules that are identical to rules for Bhikkhus that are"

Typos, par.7: "being “a follower of a suspended (bhikkhuī).”"

In addition the previous, while translating, by person came accross those things. May it be of benefit and useful for the Ven. Sangha, Bhante and Dhammatalks :

* Sg11: “Lady, don’t — overthrown in even a trifling issue, angry and displeased — say, ‘The bhikkhunīs are biased through favoritism, biased through aversion, biased through delusion, biased through fear. It may be that you, lady, are biased through favoritism, biased through aversion, biased through delusion, biased through fear.’”

Apostrophe ' should be not at the end.

* np-18: ...sake of a bhikkhunī, thinking. “Having purchased a robe with this robe fund, I will clothe the bhikkhunī named so-and-so with a robe:” If the bhikkhunī, not previously invited, approaching...

colon seem to be incorrect

* np-20: ...The robe fund that you, venerable sirs, sent for the sake of the bhikkhunī has given no benefit to the bhikkhunī at all. May the you be united with what is yours. May what is yours not be lost.” This is the proper course here.

"May the you be united with what is yours" probably "May you be united with what is yours."

* pc-128: id, link and mark up is missing

* sk-part4: only "Four" not "Part Four"

* as-2: "This is the verdict of innocence given in an accusation, based on the fact that the accused remembers (remembers) fully that she did not commit the offense in question." remembers seems to be missing.

* Upper/lower case for Bhikkhu/Bhikkhuni are not consistent used
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Regarding: https://www.dhammatalks.org/vinaya/bhikkhuni-pati.html

Technical ( for the generous Dhammatalks Admin(s) )

* < p class="notetitle"> id for "Endnotes is missing, something like that < p class="notetitle" id="endnotes"> so that the link in index is not a lost one.

* links to Mv contents could be made, at this time missing (added in files)

Further:

_/\_  _/\_  _/\_

Ven. Members of the Sangha of Wat Metta,
Ven. Bhante Thanissaro,

my person ask you to receive to accept this gift (here attached, as html and simple pdf and doc), dedicated for the Sangha of the eight direction, and those following the Noble Ones, previously generously shared via Dhammatalks , coming to existence by means of what has been given by many in faith and effort of mine. It would be good when the Ven. Sirs, out of compassion for many, would receice this Dhamma-gift of transation of Bhikkhunī Pāṭimokkha into German language and make what ever proper use of it.

A second... a third time... and make what ever proper use of it.

May the Devas and those able to transfer the gift, so that it can be proper received, have a share of the merits, rejoice with it, and take that what is not done yet, as an opportunity for their own grow.
May all beings have a share of the merits done here and growing from them, rejoice to the highest release, and may the Devas inform those not having been touched yet.

Anumodana

(A possible little improved html-online version will be found at http://zugangzureinsicht.org/html/tipitaka/vin/sv/bhikkhuni-pati.html is to be regarded likewise given.)

* Johann : Rev. 12.April , also added a english version incl. missing links and crosslinks to BMC, pdf & doc are also new added now. May the Admin of Dhammatalks make use and handle is as he may think it's good for the receiver. )
« Last Edit: April 12, 2018, 12:12:28 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: