Recent Topics

[Today at 12:49:58 PM]

[Today at 12:34:11 PM]

[Today at 12:29:28 PM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada Tradition



Access to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer  (Read 2516 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527

Aramika   *

Dieses neue Thema (bzw. diese/r Beitrag/e) wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in Des Buddhas Medizin für Körper und Geist - Medicine for body and Mind , hinzugefügt. Für ev. ergänzende Informationen zur sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

[Original post:]


* Johann : Just came across, while looking after it, that it seems that some hundred Suttas of the Aṅguttaranikāya are missing in the Khmer Tipitaka, incl. this one.
« Last Edit: October 30, 2018, 04:35:56 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #1 on: October 29, 2018, 10:28:19 AM »
 _/\_ ព្រះអង្គខាងក្រោមនេះជាលីង មានអត្ថបទអំពីគិរីមានន្ទសូត្រជាភាសាខ្មែរ
http://mettakavey.org/read=1415

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #2 on: October 29, 2018, 11:30:57 AM »
* Johann : Small world... and always this "fortuities", Nyom Cheav Villa . "Now" my person "knows" why he did not answer...

Quote from: via SmS to Ven. Kou Sopheap 21.10.2018
Ven. Sir, my person just came across some videos, of Ven. Sir,  on Ven.'s facebook-page, some originated from the Jatakas. Pardon the approach and the questions, if not so welcome. Where are those movies from? Who is the owner? Whould it be possible to share them as Sangha-Dana, if Ven. is in charge of them? Best growing into the refined Dhamma and liberation by skilful undertakings. May Sir always feel invited to join and use the possibilities on sangham.net , when inspired to leave wordily affairs behind and may he also share his merits in this regard, out of compassion. metta & mudita,

Samana Johann

Atma, just some days ago, accidently came across this Ven. One (who seems to be connected with this organisation) and even wrote him an SMS, asking about the movies he shares, of who the owner is, and in the case he might be, if it would be possible to share it as Sanghadana. And also invited him.

My person might be wrong, but he doesn't have the feeling (like with many monks today) that he looks after the Sangha at fist place but (like many) prever to do services for householder and maintain in this way their livelihood.

As for material hold and owned by what ever associations, or householder, aside the Buddhas, it would not be proper to make use of what is not given.

People will find much Dhamma this days and "free" is today a marked strategy. That's world and other business "for" the world.

Anyway mudita.

And when I am not wrong, he reminds my person on a Ven. my person once met in a very famous monastery... (that's another world... : world)
« Last Edit: October 29, 2018, 11:37:37 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female

Aramika   *

Dieses neue Thema (bzw. diese/r Beitrag/e) wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in Des Buddhas Medizin für Körper und Geist - Medicine for body and Mind , hinzugefügt. Für ev. ergänzende Informationen zur sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

[Original post:]


 :o
ខ្ញុំកូណានឹងព្យាយាមរកពីប្រភពផ្សេងវិញព្រះអង្គ​
រឺក៏នឹងសុំសិទ្ធចម្លងតែម្តង​​​​​​​ :D
« Last Edit: October 29, 2018, 12:00:00 PM by Johann »

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #4 on: October 29, 2018, 12:04:14 PM »
...
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #5 on: October 29, 2018, 12:31:22 PM »
រកឃេីញហេីយព្រះអង្គ

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #6 on: October 29, 2018, 01:05:38 PM »
That was a fast found and good to know that it seems that missing parts have been possible transated in 30ties, 40ties of the last century as well.

Atma is really often reminded on Kula Sutta: On Families .

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

កុលសូត្រ ទី៥

[១០៨] ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ​ ត្រកូលទាំងឡាយណាមួយ ដល់នូវភាពស្ដុកស្ដម្ភ ក្នុងភោគៈទាំងឡាយហើយ មិនឋិតថេរនៅបានយូរ ត្រកូលទាំងអស់នោះ សាបសូន្យ ព្រោះហេតុ ៤ប្រការ ឬក៏បណ្ដាហេតុទាំងនោះ ហេតុណាមួយ។ ហេតុ ៤ប្រការ គឺអ្វីខ្លះ។ គឺមិនស្វែងរករបស់ដែលបាត់ទៅ ១ មិនជួសជុលរបស់ដែលចាស់គ្រាំគ្រា ១ មានការផឹក  និងការបរិភោគមិនដឹងប្រមាណ ១ តាំងស្រ្តី ឬបុរសទ្រុស្ដសីល ឲ្យជាអធិបតី ១។ ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ត្រកូលណាមួយ ដល់នូវភាពស្ដុកស្ដម្ភ ក្នុងភោគៈទាំងឡាយ ហើយ​មិន​ឋិតថេរ​នៅបានយូរ ត្រកូលទាំងអស់នោះ សាបសូន្យព្រោះហេតុ ៤ប្រការនេះ ឬក៏បណ្ដាហេតុទាំងនោះ ហេតុណាមួយ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ត្រកូលណាមួយ ដល់នូវភាពស្ដុកស្ដម្ភ ក្នុងភោគៈទាំងឡាយ ហើយឋិតថេរនៅបានយូរ ត្រកូលទាំងអស់​នោះ ចំរើនព្រោះហេតុ ៤ប្រការ ឬក៏បណ្ដាហេតុទាំងនោះ ហេតុណាមួយ។ ហេតុ ៤ប្រការ គឺអ្វីខ្លះ។ គឺស្វែងរករបស់ដែលបាត់ទៅ ១ ជួសជុលរបស់ដែលចាស់គ្រាំគ្រា ១ មានការផឹក និងការបរិភោគដឹងប្រមាណ ១ តាំងស្រ្ដី ឬបុរសមានសីល ឲ្យជាអធិបតី ១។ ម្នាល​ភិក្ខុទាំងឡាយ ត្រកូលណាមួយ ដល់នូវភាពស្ដុកស្ដម្ភ ក្នុងភោគៈទាំងឡាយ ហើយ​ឋិតថេរនៅបានយូរ ត្រកូលទាំងអស់នោះ ចំរើនព្រោះហេតុ ៤ប្រការនេះ ឬក៏បណ្ដា​ហេតុ​ទាំងនោះ ហេតុណាមួយ។

A Sutta dedicated to what ever family or related group. What ever less is given and gained to families with Sila and concern, it could not be so little that they would never lack of anything.

That's, that Dana does not need to be made again and again (increasing the corpse in this world) is a main sign and quality of a family of Noble Ones.

Of course it is of more wordily benefit to give away what ever had required so much sacrifices on facebook or commercial sites.

May being don't waste their merits possible having now, and take care of their good heritage.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #7 on: October 29, 2018, 01:24:37 PM »
 :D  _/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #8 on: October 29, 2018, 01:30:55 PM »
* Johann : Btw., looking again, it seems to be the Ven. Sir who very generously and in hospitality ways gave my person some days dwelling, while walking across this srok, using the Abbots Kuti and he possible remembered fast.

As told, that's another world, near the Lexus, BBQ and wealth domain: world. ... even if conventional very near related.

:D  _/\_

It would be of couse good if possible to assemble not yet incl. translatiins as well in similar way.
« Last Edit: October 29, 2018, 01:46:33 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #9 on: October 30, 2018, 03:10:05 AM »
ព្រះអង្គ
មានក្នុងព្រះត្រៃបិដកលេខ៥០ ទំព័រ២៣៤
(គិរីមានន្ទសូត្រ) ខ្ញុំកូណាបានទូលសួរអោយព្រះអង្គ មុនីជួយរកអោយទេព្រោះលោកនៅកំពុងសិក្សាព្រះធម៌ លោកងាយនឹងរកឃេីញទាំងក្នុងសៀវភៅទ្វាទសបរិត្ត និងក្នុងព្រះត្រៃបិដកគឺព្រះអង្គមុនី មានឯកសារទាំងនេះ។​​ ខ្ញុំកូណាបានភ្ជាប់ជាមួយរូបថតព្រះអង្គផងដែរ៕
 _/\_
« Last Edit: October 30, 2018, 03:26:22 AM by Cheav Villa »

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #10 on: October 30, 2018, 03:32:40 AM »
(ត)

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #11 on: October 30, 2018, 04:09:47 AM »
ព្រះអង្គ
អម្បិញមិញនេះ ម្ចាស់វេបសាយក៏បានឆ្លេីយតបផងដែរ
 _/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #12 on: October 30, 2018, 04:25:26 AM »
Sadhu! And yes. And even the right § Here the corrected edition.

Book 51 has the title "អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត" as well, so it was because of this that Atma didn't found it.

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

១០. គិរិមានន្ទសូត្រ


[៦០] សម័យមួយ ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់គង់នៅ​វត្តជេតពន របស់​អនាថបិណ្ឌិកសេដ្ឋី ជិតក្រុង​សាវត្ថី។ សម័យនោះឯង ព្រះគិរិមានន្ទដ៏​មានអាយុ លោក​មាន​អាពាធ ប្រកបដោយ​ទុក្ខវេទនា ជា​ជម្ងឺធ្ងន់។ គ្រា​នោះឯង ព្រះអានន្ទត្ថេរ​ដ៏មានអាយុ បានចូល​ទៅគាល់​ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ត្រង់ទី​ដែលព្រះអង្គ​គង់ លុះចូលទៅ​ដល់ហើយ ក៏ក្រាប​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះដ៏មាន​ព្រះភាគ ហើយអង្គុយ​ក្នុងទីសមគួរ។ លុះ​ព្រះអានន្ទ​ត្ថេរ​ដ៏មាន​អាយុ អង្គុយ​ក្នុងទីសមគួរ​ហើយ ក៏ក្រាបបង្គំ​ទូលនូវពាក្យនេះ នឹង​ព្រះដ៏មានព្រះ​ភាគ​ថា បពិត្រ​ព្រះអង្គ​ដ៏ចំរើន គិរិមានន្ទ​ដ៏មានអាយុ មាន​អាពាធ ប្រកប​ដោយ​ទុក្ខវេទនា ជាជម្ងឺធ្ងន់ បពិត្រព្រះអង្គ​ដ៏ចំរើន សូម​ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់​អនុគ្រោះ (ចំពោះ​គិរិមានន្ទ) សូម​ស្តេច​ចូលទៅ​ត្រង់កន្លែង ដែល​គិរិមានន្ទ​អាស្រ័យនៅ។ ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ត្រាស់​តបថា ម្នាលអានន្ទ ប្រសិនបើ​អ្នកចូល​ទៅកាន់​សំណាក់​នៃ​គិរិមានន្ទភិក្ខុ សំដែង​ប្រាប់​សញ្ញា ទាំង ១០ ប្រការ ដំណើរនេះ ជាហេតុ​នឹងនាំឲ្យ​អាពាធ​របស់​គិរិមានន្ទ​ភិក្ខុ​នោះ បាន​រម្ងាប់សះស្បើយ​ទៅមួយរំពេច ព្រោះ​គិរិមានន្ទ​ភិក្ខុ បាន​ស្តាប់​នូវ​សញ្ញាទាំង ១០ ប្រការ។ សញ្ញា​ទាំង ១០ ប្រការនោះ ដូចម្តេចខ្លះ។ គឺ អនិច្ចសញ្ញា ១ អនត្តសញ្ញា ១ អសុភសញ្ញា ១ អាទីនវសញ្ញា ១ បហានសញ្ញា ១ វិរាគសញ្ញា ១ និរោធសញ្ញា ១ សព្វលោកេ អនភិរតសញ្ញា ១ សព្វសង្ខារេសុ អនិច្ចសញ្ញា ១ អានាបានស្សតិ ១។
ម្នាលអានន្ទ អនិច្ចសញ្ញា តើដូចម្តេច។ ម្នាលអានន្ទ ភិក្ខុ​ក្នុងសាសនានេះ នៅក្នុង​ព្រៃក្តី នៅទៀប​គល់ឈើក្តី នៅក្នុងផ្ទះ​ដ៏ស្ងាត់ក្តី ពិចារណា​ឃើញ​ដូច្នេះថា រូបមិនទៀង វេទនា​មិនទៀង សញ្ញា​មិនទៀង សង្ខារទាំង​ឡាយ​មិនទៀង វិញ្ញាណ​មិនទៀង។ ភិក្ខុ​ពិចារណា​ឃើញរឿយ ៗ ថាមិន​ទៀង ក្នុង​ឧបាទានក្ខន្ធ​ទាំង ៥ នេះ ដោយ​ប្រការដូច្នេះ។ ម្នាល​អានន្ទ នេះហៅថា អនិច្ចសញ្ញា។
ម្នាលអានន្ទ អនត្តសញ្ញា តើដូចម្តេច។ ម្នាលអានន្ទ ភិក្ខុក្នុងសាសនា​នេះ នៅ​ក្នុង​ព្រៃក្តី នៅទៀប​គល់ឈើក្តី នៅក្នុង​ផ្ទះស្ងាត់ក្តី ពិចារណា​ឃើញដូច្នេះថា ភ្នែកមិន​មែនជា​របស់ខ្លួន​ទេ រូបមិនមែន​ជារបស់ខ្លួន​ទេ ត្រចៀក​មិនមែន​ជារបស់ខ្លួនទេ សម្លេង​ទាំងឡាយ មិនមែន​ជារបស់​ខ្លួនទេ ច្រមុះមិន​មែនជា​របស់ខ្លួនទេ ក្លិន​ទាំងឡាយ មិនមែន​ជារបស់​ខ្លួនទេ អណ្តាត​មិនមែន​ជារបស់ខ្លួន​ទេ រស​ទាំងឡាយ មិនមែន​ជារបស់ខ្លួនទេ កាយ​មិនមែន​ជារបស់​ខ្លួនទេ ផោដ្ឋព្វៈ​ទាំងឡាយ មិនមែន​ជារបស់ខ្លួនទេ ចិត្ត​មិនមែន​ជារបស់​ខ្លួនទេ ធម៌​ទាំងឡាយ មិនមែន​ជារបស់​ខ្លួនទេ។ ភិក្ខុ​ពិចារណា​ឃើញរឿយ ៗ ដូច្នេះថា មិនមែន​ជារបស់​ខ្លួន ក្នុង​អាយតនៈ ខាងក្នុង ៦ និង​អាយតនៈ​ខាងក្រៅ ៦ នេះ ដោយ​ប្រការ​ដូច្នេះ។ ម្នាល​អានន្ទ នេះហៅថា អនត្តសញ្ញា។
ម្នាលអានន្ទ អសុភសញ្ញា តើដូចម្តេច។ ម្នាលអានន្ទ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ពិចារណា​ឃើញនូវកាយ​នេះឯង ខាងលើ​អំពីផ្ទៃនៃ​បាតជើងឡើង​ទៅ ខាងក្រោម​អំពី​ចុងសក់​ចុះមក ព័ទ្ធជុំវិញ​ដោយស្បែក ពេញដោយ​គ្រឿងមិនស្អាត មាន​ប្រការផ្សេង ៗ ដូច្នេះថា ក្នុង​រូបកាយនេះ សក់ទាំង​ឡាយ រោមទាំងឡាយ ក្រចកទាំងឡាយ ធេ្មញ​ទាំងឡាយ ស្បែក សាច់ សរសៃទាំងឡាយ ឆ្អឹងទាំងឡាយ ខួរក្នុងឆ្អឹង ទាច បេះដូង ថ្លើម វាវ ក្រពះ ឬលំពែងអរឹស សួត ពោះវៀនធំ ពោះវៀនតូច អាហារថ្មី អាហារចាស់ ប្រមាត់ ស្លេស្ម ខ្ទុះ ឈាម ញើស ខ្លាញ់ខាប់ ទឹកភ្នែក ខ្លាញ់រាវ ទឹកមាត់ ទឹកសម្បោរ ទឹករំអិល ទឹកមូត្រ។ ភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយ ៗ ថា មិនល្អ ក្នុងរូបកាយនេះ ដោយប្រការដូច្នេះ។ ម្នាលអានន្ទ នេះហៅថា អសុភសញ្ញា។
ម្នាលអានន្ទ អាទីនវសញ្ញា តើដូចម្តេច។ ម្នាលអានន្ទ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ នៅ​ក្នុង​ព្រៃក្តី នៅទៀប​គល់ឈើក្តី នៅក្នុង​ផ្ទះស្ងាត់ក្តី ពិចារណា​ឃើញ​ដូច្នេះថា រូបកាយនេះ មាន​ទុក្ខច្រើន មានទោស​ច្រើនដោយពិត។ អាពាធ​ទាំងឡាយ​ផ្សេង ៗ តែងកើត​ឡើង ក្នុងកាយ​នេះដូច្នេះ អាពាធនោះ ដូចម្តេចខ្លះ គឺ​រោគក្នុងភ្នែក រោគក្នុង​ត្រចៀក រោគក្នុង​ច្រមុះ រោគក្នុង​អណ្តាត រោគក្នុងកាយ រោគក្នុងក្បាល រោគស្លឹកត្រចៀក រោគក្នុងមាត់ រោគត្រង់​គល់ធ្មេញ រោគក្អក រោគហឺត រោគខាង​ក្រៅច្រមុះ រោគក្តៅក្រហាយ រោគ​ស្គាំងស្គម រោគក្នុង​ផ្ទៃ រោគខ្យល់​ចាប់ វិលមុខ រោគធ្លាក់​ឈាម រោគចុក​សៀត រោគចុះរាក រោគឃ្លង់ រោគមួល រោគស្រែង រោគរីងរៃ រោគ​ឆ្កួតជ្រូក រោគដំនួច​ពិស រោគរមាស់ រោគកម​ក្រិន រោគកើត​ក្នុងទីដែលខ្វារ​ដោយក្រចក រោគ​ឃ្លង់ដែក រោគឈាម រោគប្រមាត់ រោគទឹកនោម​ផ្អែម រោគឫសដូង​ដុះ រោគ​រលកកែវ រោគ​ឫសដូងបាត [ឫសដូងបាត ដែលដុះខាងក្នុង ត្រង់ចន្លោះទ្វារធំ និងទ្វារតូច។ អដ្ឋកថា។] អាពាធ​បណ្តាលអំពី​ប្រមាត់ អាពាធ​បណ្តាលអំពី​ស្លេស្ម អាពាធ​បណ្តាល​អំពីខ្យល់ អាពាធ​បណ្តាល​អំពី​សន្និបាត គឺការកម្រើក​ប្រមាត់ ស្លេស្ម និង​ខ្យល់​ប្រជុំគ្នា អាពាធ​កើតអំពី​រដូវ​ប្រែប្រួល អាពាធកើត​អំពីការផ្លាស់ប្តូរ​ឥរិយាបថ​មិនស្មើគ្នា អាពាធ​កើតអំពី​សេចក្តី​ព្យាយាម​របស់អ្នក​ឯទៀត (មានចាប់ចង​វាយជា​ដើម) អាពាធ​កើតអំពី​វិបាក​របស់កម្ម ការត្រជាក់ ការក្តៅ សេចក្តីឃ្លាន សេចក្តីស្រេក ឧច្ចារៈ (អាចម៍) បស្សាវៈ (មូត្រ)។ ភិក្ខុពិចារណាឃើញរឿយ ៗ ថាជាទោស ក្នុងរូបកាយនេះ ដោយប្រការ​ដូច្នេះ។ ម្នាល​អានន្ទ នេះ​ហៅថា អាទីនវសញ្ញា។
ម្នាលអានន្ទ បហានសញ្ញា តើ​ដូចម្តេច។ ម្នាលអានន្ទ ភិក្ខុក្នុង​សាសនានេះ មិន​ទទួលទុក លះបង់ បន្ទោបង់ ធ្វើឲ្យវិនាស ធ្វើមិនឲ្យ​កើតទៀតនូវ​កាមវិតក្ក ដែលកើត​ឡើងហើយ មិន​ទទួលទុក លះបង់ បន្ទោបង់ ធ្វើឲ្យវិនាស ធ្វើ​មិនឲ្យកើតទៀត នូវ​ព្យាបាទវិតក្ក ដែល​កើត​ឡើង​ហើយ មិនទទួលទុក លះបង់ បន្ទោបង់ ធ្វើឲ្យវិនាស ធ្វើមិនឲ្យ​កើតតទៅទៀត នូវ​វិហឹសាវិតក្ក ដែល​កើតឡើង​ហើយ មិនទទួលទុក លះបង់ បន្ទោបង់ ធ្វើឲ្យវិនាស ធ្វើមិនឲ្យ​កើតតទៅទៀត នូវធម៌ដែល​ជាបាបអកុសល​ដែលកើតឡើង​ហើយរឿយ ៗ។ ម្នាល​អានន្ទ នេះ​ហៅថា បហានសញ្ញា។
ម្នាលអានន្ទ វិរាគសញ្ញា តើដូចម្តេច។ ម្នាល​អានន្ទ ភិក្ខុក្នុង​សាសនានេះ នៅក្នុង​ព្រៃក្តី នៅទៀប​គល់ឈើក្តី នៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តី ពិចារណាឃើញ​រឿយ ៗ ដូច្នេះថា ធម៌ជា​គ្រឿងរម្ងាប់​សង្ខារទាំងពួង លះបង់​នូវឧបធិ​ទាំងពួង អស់ទៅ​នៃតណ្ហា ប្រាសចាក​រាគៈ រំលត់​ទុក្ខ នេះជាធម៌ស្ងប់​ ធម៌​ឧត្តម។ ម្នាល​អានន្ទ នេះហៅថា វិរាគសញ្ញា។
ម្នាលអានន្ទ និរោធសញ្ញា តើដូចម្តេច។ ម្នាលអានន្ទ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ នៅ​ក្នុង​ព្រៃក្តី នៅទៀប​គល់ឈើក្តី នៅក្នុងផ្ទះ​ដ៏ស្ងាត់ក្តី ពិចារណា​ឃើញដូច្នេះថា ធម៌ជា​គ្រឿងរម្ងាប់​សង្ខារទាំងពួង លះបង់​នូវឧបធិ​ទាំងពួង អស់ទៅ​នៃតណ្ហា ប្រាសចាក​រាគៈ រលត់ទុក្ខ នេះ​ជាធម៌ស្ងប់ ជាធម៌​ឧត្តម។ ម្នាល​អានន្ទ នេះហៅថា និរោធសញ្ញា។
ម្នាលអានន្ទ សព្វលោកេ អនភិរតសញ្ញា តើដូចម្តេច។ ម្នាលអានន្ទ ឧបាយ គឺតណ្ហា និង​ទិដ្ឋិណា ឧបាទាន គឺ​សេចក្តីប្រកាន់​មាំណា អភិនិវេសៈ គឺ​សស្សតទិដ្ឋិ និង​ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ជាទីអាស្រ័យ​នៅនៃចិត្ត​ណា អនុស័យ គឺកិលេស​ដែលដេកនៅ​រឿយ ៗ ក្នុង​សត្តសន្តាន​ណា ក្នុងលោក ភិក្ខុក្នុង​សាសនា​នេះ កាលបើលះបង់​នូវបាបធម៌​ទាំងនោះ មិនបាន​ប្រកាន់​មាំដោយ​ចិត្ត ក៏រមែងវៀរ (ចាកបាបធម៌​ទាំងនោះ) បាន។ ម្នាល​អានន្ទ នេះហៅថា សព្វលោកេ អនភិរតសញ្ញា។
ម្នាលអានន្ទ សព្វសង្ខារេសុ អនិច្ចសញ្ញា តើដូចម្តេច។ ម្នាល​អានន្ទ ភិក្ខុ​ក្នុងសាសនា​នេះ នឿយណាយ ធុញទ្រាន់ ស្អប់ខ្ពើម ចាកសង្ខារ​ទាំងពួង។ ម្នាលអានន្ទ នេះ​ហៅថា សព្វសង្ខារេសុ អនិច្ចសញ្ញា។
ម្នាលអានន្ទ អានាបានស្សតិ តើដូចម្តេច។ ម្នាល​អានន្ទ ភិក្ខុក្នុង​សាសនា​នេះ នៅ​ក្នុង​ព្រៃក្តី នៅទៀប​គល់ឈើក្តី នៅក្នុងផ្ទះ​ដ៏ស្ងាត់ក្តី អង្គុយ​ផ្គត់ភ្នែន តាំងកាយ​ឲ្យត្រង់ ផ្ចង់​ស្មារតី​ឲ្យឆ្ពោះ ត្រង់ (ទៅរកកម្មដ្ឋាន)។ ភិក្ខុនោះ មានស្មារតី ដកដង្ហើមចេញ មាន​ស្មារតី​ដកដង្ហើម​ចូល កាលដក​ដង្ហើម​ចេញវែង ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញ ដកដង្ហើមចេញវែង កាល​ដកដង្ហើម​ចូលវែង ក៏ដឹង​ច្បាស់ថា អាត្មាអញ ដកដង្ហើម​ចូលវែង កាល​ដកដង្ហើម​ចេញ​ខ្លី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញ ដកដង្ហើម​ចេញខ្លី កាលដក​ដង្ហើមចូលខ្លី ក៏ដឹង​ច្បាស់ថា អាត្មាអញ ដកដង្ហើម​ចូលខ្លី ភិក្ខុសិក្សា [អដ្ឋកថា ថា ព្យាយាម។] ថា អាត្មាអញ នឹង​ជាអ្នក​ដឹងច្បាស់​នូវកាយ [ធ្វើខាងដើម ខាងកណ្តាល និងទីបំផុតនៃកាយ គឺ​ដង្ហើម​ចេញ​ទាំងអស់​ឲ្យប្រាកដ។] គឺដង្ហើម​ចេញទាំងអស់​ឲ្យប្រាកដ ទើប​ដកដង្ហើម​ចេញ ភិក្ខុ​សិក្សា​ថា អាត្មាអញ នឹងជាអ្នក​ដឹងច្បាស់នូវ​កាយ [ធ្វើខាងដើម ខាងកណ្តាល និង​ទីបំផុត​នៃកាយ គឺដង្ហើមចូល​ទាំងអស់​ឲ្យប្រាកដ។] គឺដង្ហើម​ចូលទាំងអស់​ឲ្យប្រាកដ ទើបដក​ដង្ហើម​ចូល ភិក្ខុសិក្សា​ថា អាត្មាអញ នឹង​ជាអ្នករម្ងាប់​នូវកាយសង្ខារ [កាយសង្ខារដ៏​គ្រោតគ្រាត។] គឺដង្ហើមចេញ ទើបដកដង្ហើម​ចេញ ភិក្ខុ​សិក្សាថា អាត្មាអញ នឹង​ជាអ្នក​រម្ងាប់នូវ​កាយសង្ខារ [កាយសង្ខារដ៏​គ្រោតគ្រាត។] គឺដង្ហើម​ចូល ទើប​ដកដង្ហើមចូល ភិក្ខុ​សិក្សាថា អាត្មាអញ នឹងជាអ្នក​ដឹងច្បាស់​នូវបីតិ ទើប​ដកដង្ហើមចេញ ភិក្ខុសិក្សាថា អាត្មាអញ នឹងជាអ្នក​ដឹងច្បាស់នូវបីតិ ទើប​ដកដង្ហើមចូល ភិក្ខុ​សិក្សាថា អាត្មាអញ នឹងជាអ្នក​ដឹងច្បាស់ នូវសេចក្តី​សុខ ទើបដក​ដង្ហើមចេញ ភិក្ខុ​សិក្សាថា អាត្មាអញ នឹង​ជាអ្នក​ដឹងច្បាស់ នូវ​សេចក្តី​សុខ ទើបដក​ដង្ហើមចូល ភិក្ខុ​សិក្សាថា អាត្មាអញ នឹងជា​អ្នកដឹង​ច្បាស់​នូវចិត្តសង្ខារ [បានដល់​វេទនាខន្ធ និងសញ្ញាខន្ធ។] ទើបដកដង្ហើមចេញ ភិក្ខុសិក្សាថា អាត្មាអញ នឹង​ជាអ្នកដឹងច្បាស់​នូវចិត្តសង្ខារ ទើប​ដកដង្ហើមចូល ភិក្ខុ​សិក្សាថា អាត្មាអញ នឹងជា​អ្នករម្ងាប់នូវ​ចិត្តសង្ខារ ទើបដក​ដង្ហើមចេញ ភិក្ខុសិក្សាថា អាត្មាអញ នឹងជាអ្នក​រម្ងាប់នូវ​ចិត្តសង្ខារ ទើបដក​ដង្ហើមចូល ភិក្ខុ​សិក្សាថា អាត្មាអញ នឹងជាអ្នក​ដឹងច្បាស់​នូវចិត្ត ទើបដក​ដង្ហើមចេញ ភិក្ខុសិក្សាថា អាត្មាអញ នឹងជាអ្នក​ដឹងច្បាស់​នូវចិត្ត ទើបដក​ដង្ហើមចូល ភិក្ខុ​សិក្សាថា អាត្មាអញ ធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយ... ដំកល់ចិត្ត​ឲ្យស្មើក្នុងអារម្មណ៍... ដោះចិត្ត​ឲ្យរួចចាក​នីវរណធម៌ ជាដើម [អដ្ឋកថា ពន្យល់ថា ភិក្ខុដោះចិត្ត​ឲ្យរួច​ចាក​នីវរណធម៌ ដោយបឋមជ្ឈាន ឲ្យរួច​ចាក​វិតក្កៈ និង​វិចារៈ ដោយ​ទុតិយជ្ឈាន ឲ្យរួច​ចាក​បីតិ ដោយ​តតិយជ្ឈាន ឲ្យរួច​ចាក​សុខ និងទុក្ខ ដោយ​ចតុត្ថជ្ឈាន ឲ្យរួចចាក​និច្ចសញ្ញា ដោយ​អនិច្ចានុបស្សនា ឲ្យរួចចាក​សុខសញ្ញា ដោយ​ទុក្ខានុបស្សនា ឲ្យរួច​ចាក​អត្តសញ្ញា ដោយ​អនត្តានុបស្សនា ឲ្យរួចចាក​នន្ទិ ដោយ​និព្វិទានុបស្សនា ឲ្យ​រួចចាក​រាគៈ ដោយ​វិរាគានុបស្សនា ឲ្យរួចចាក​សមុទយៈ ដោយ​និរោធានុបស្សនា ឲ្យរួចចាក​អាទានៈ ដោយ​បដិនិស្សគ្គានុបស្សនា។]... ឃើញរឿយ ៗ នូវ​បញ្ចក្ខន្ធថា មិនទៀង... ឃើញរឿយ ៗ នូវ​ធម៌ដែល​ប្រាសចាករាគៈ... ឃើញរឿយ ៗ នូវធម៌ ដែលរលត់​បង់នូវកងទុក្ខ... ភិក្ខុ​សិក្សា​ថា អាត្មាអញ នឹងជាអ្នក​ឃើញរឿយ ៗ នូវធម៌ ជាគ្រឿងលះបង់​នូវកិលេស ទើប​ដកដង្ហើម​ចេញ ភិក្ខុសិក្សាថា អាត្មាអញ នឹងជាអ្នក​ឃើញរឿយ ៗ នូវធម៌ ជាគ្រឿងលះចោល​នូវកិលេស ទើបដក​ដង្ហើមចូល។ ម្នាលអានន្ទ នេះហៅថា អានាបានស្សតិ។ ម្នាល​អានន្ទ បើ​អ្នកចូលទៅ (កាន់សំណាក់) នៃ​គិរិមានន្ទភិក្ខុ​ហើយ គប្បី​សំដែង​នូវសញ្ញា ទាំងឡាយ ១០ ប្រការនេះ ដំណើរនេះ ជាហេតុនឹង​ឲ្យអាពាធ​របស់គិរិមានន្ទ​ភិក្ខុនោះ រម្ងាប់សះ​ស្បើយទៅ ១ រំពេច ព្រោះ​គិរិមានន្ទ​ភិក្ខុ បានស្តាប់​សញ្ញាទាំងឡាយ ១០ ប្រការនេះ។ លំដាប់នោះ ព្រះអានន្ទត្ថេរ​ដ៏មាន​អាយុ ក៏រៀនសញ្ញា​ទាំងឡាយ ១០ ប្រការនេះ ក្នុង​សំណាក់នៃ​ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ហើយចូលទៅ​ត្រង់កន្លែង​ដែល​គិរិមានន្ទ​លោក​គង់នៅ លុះចូលទៅ​ដល់ហើយ បាន​សំដែង​​សញ្ញាទាំងឡាយ ១០ ប្រការនេះ ដល់​គិរិមានន្ទ​ដ៏មានអាយុ។ លំដាប់នោះឯង អាពាធ​របស់គិរិមានន្ទ​ដ៏មានអាយុនោះ ក៏រម្ងាប់​សះស្បើយ​ទៅ ១ រំពេច ព្រោះបានស្តាប់​សញ្ញាទាំងឡាយ ១០ ប្រការនេះ ឯគិរិមានន្ទ​ដ៏មាន​អាយុ ក៏បានជា​សះស្បើយ ចាក​អាពាធនោះ ក៏​អាពាធនោះ គិរិមានន្ទដ៏មានអាយុ លះបង់​បានហើយ ដោយ​កិរិយាបាន​ស្តាប់សញ្ញា​ទាំង ១០ ប្រការ ដែល​ព្រះអានន្ទត្ថេរ សំដែង​ហើយដូច្នោះ ដោយ​ប្រការដូច្នេះ​ឯង។

ចប់ សចិត្តវគ្គ ទី១។
Quote from: book 50, Upasika Norum

Ven. Muni should be always welcome if either inspired to make Dhamma-dana merits and learn a lot by it (no "gain" is more remorseless and pure as that by giving to tge Sublime) or if, out of compassion likes to share his merits (all objected toward the Noble Sangha). If needing assistance, proper email account, may it be told, Nyom Cheav Villa.

* Johann Atma will also prepare an email-account for Nyom and send the datas via PM, so that Nyom can, if she likes, divide wordily issues and Dhamma-life, keep it clean.

« Last Edit: October 30, 2018, 04:30:27 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: Translation of missing Suttas (~250) in Aṅguttaranikāya Khmer
« Reply #13 on: October 30, 2018, 06:51:44 AM »
 _/\_
កូណាព្រះអង្គ

Tags: