Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: [sangham.net] អត្ថបទ ស្វាគមន៍ - welcome text  (Read 2049 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527

អត្ថបទ ស្វាគមន៍

[⇪Change language]

Die Laien-Betreiber und Aramikas des Klosters   *

*greatingS* *greatingSA* *greating*

 *gift*
Werte(r) @[username] ,

herzlich willkommen auf sangham.net!

Bitte nicht schrecken, wir legen sehr viel wert darauf niemanden und keine Bedürfnisse zu übersehen und so hilft uns die Technik, sollten wir uns gerade in tiefer guter oder schlechter Konzentration oder anderen Beschäftigungen befinden.

Aufstehen und Begrüßen, wenn ein Ankömmling eintritt und sich um seine Versorgung zu kümmern ist sehr wichtig.

Das ist ihr ganz persönliches Thema, und Sie können es gerne jederzeit für ein Vorstellen, ein Hallo und Aufwiedersehen, um andere über persönliches zu infomieren oder auch für ganz persönliche Anliegen benutzen.

Von Zeit zu Zeit, vor allem wenn das Thema genutzt wird, verschieben wir es das "Further introduction - Genauere Vorstellung " Forum, daß nur von angemeldeten Mitgliedern eingesehen werden kann. (generle Info dazu siehe hier ).

Das Forum hier ist sicherlich etwas anderes als andere Foren und bedarf sicher etwas Hilfe und Unterstützung und daher scheuen Sie bitte nicht zurück jederzeit Fragen zu stellen und Anliegen zu äußern. Gerade so wie zuhause.
Sie können in ihrem Nutzer-Profil verschiedenste Einstellungen vornehmen und auch diverse Abos für gewissen Forenbereiche (Benutzerkonto >> Profileinstellungen >> Gruppenmitgliedschaften) annehmen. Ganz wie sie es ihrer Praxis und ihren Bedürfnissen entsprechend einrichten wollen.

Wir wünschen Ihnen, [username], viel Freude mit ihrer Entdeckungsreise hier auf sangham.net und dem Jungel des Dhammas und vertrauen darauf, daß sie stets das richtige für Sie finden und es nie an passender Unterstützung fehlen mag.

Hochachtungsvoll

stellvertretend für die Gründer und Unterstüter
Ihr Admin und Moderator Team

 :-*

(PS: Sie können Deutsch oder Englisch oder beide Sprachen, ganz nach ihrem Belieben für alle Posts verwenden.

Vielleicht möchte Guest ja gleich etwas hier beitragen.)
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Introduction text might be possible good having in Khmer:

Quote from: autotext
[⇪change language]

The lay people and aramika of the monastery   *

*greatingS* *greatingSA* *greating*

Dear/Venerable member ,

heartily welcome on sangham.net!

Please do not feel startled by our welcome. We attach importance that it might not happen that anybody would be overlooked or that we would not care of personal needs. So the technique helps us a little, in the case we might dwell in deep good or bad concentration of busy with something else.

To approach a new coming guest and visitor and to care for the needs of a arriving traveler is very important.

This is your very personal Topic and you can use it any time to introduce your self, for a Hallo and goodby, to inform others here about personal issues or for any very personal issues in regard of the community here.
From time to time, especially if you make use of this topic, we will move it into the "Further introduction - Genauere Vorstellung " forum, which is only visible for active Members. (for General Info in regard of this and Introduction please see here )

Since the forum is of course different to usual places it will require some help and support and not only out of this reason, please never miss to raise a question or to mention any kind of requirement. Just like home.
You can adjust many settings in your User-profil and add subscription to certain forum-areas (User account >> Profile settings >> group membership). What ever fits best to your practice and needs.

We wish you, Muni, much joy on your discovering journey on sangham.net and though the jungle of the Dhamma and we trust, that you will always find the proper things for your requirements and that you will never miss needed support.


Yours respectfully
Vicariously for the founder and supporter
Your Admin and Moderator team

metta & mudita
 :-*

(PS: You can use English or German or both languages for your posts, what ever you prefer.

Maybe Guest likes to contribute something here.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
 *greating* *greatingSA* *greatingS*

សូមគោរព ព្រះសង្ឃ​/សមាជិក,

ស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនៅលើ sangham.net!

សូមកុំមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើល​ ដោយការស្វាគមន៍របស់យើង។ យើងបានភ្ជាប់សារៈសំខាន់​ ដែលមិនអាចដឹងមុនថានរណាម្នាក់នឹងត្រូវបានគេមើលរំលង​ ឬថាយើងនឹងមិនខ្វល់ពីតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ ដូចនេះ​ហើយបច្ចេកទេសជួយយើងបន្តិចបន្តួច​ ក្នុងករណីដែលយើងអាចជាប់រវល់ផ្ចង់អារម្មណ៍ល្អ រឺអាក្រក់ជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងទៀត។

ទាក់ទងទៅភ្ញៀវថ្មី​ និងអ្នកមកទស្សនាថ្មី​ ជាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតម្រូវការរបស់អ្នកដំណើរ​ដែលមកដល់​ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។

នេះគឺជាប្រធានបទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ ហើយអ្នកអាចប្រើប្រាស់​គ្រប់ពេលដើម្បីណែនាំខ្លួនអ្នកដោយពាក្យ សួស្តី និងជូនពរ​ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកដទៃនៅទីនេះអំពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន​ ឬបញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងនឹងសហគមន៍នៅទីនេះ។
ពីពេលមួយទៅពេលមួយ​ ជាពិសេសបើអ្នកប្រើប្រធានបទនេះយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរវាទៅក្នុងវេទិកា«ការណែនាំបន្ថែមទៀត - វេទិកា​Vorstellung " វេទិកាដែលអាចមើលឃើញតែសម្រាប់សមាជិកសកម្មប៉ុណ្ណោះ។ (សម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ​ និងការណែនាំសូមមើលនៅទីនេះ)

ដោយសារវេទិកានេះ​ គឺពិតជាខុសពីកន្លែងដទៃ​ ទីនេះត្រូវការជំនួយខ្លះ​ និងការគាំទ្រមួយចំនួន​ មិនគ្រាន់តែដោយសារហេតុផលនេះទេសូមកុំភ្លេចលើកឡើង​ជាសំណួរ​ ឬនិយាយអំពីតម្រូវការណាមួយ។ ទុកទីនេះថាដូចជានៅផ្ទះ។
អ្នកអាចកែតម្រូវការកំណត់ជាច្រើន​ នៅក្នុងទម្រង់អ្នកប្រើ​ និងបន្ថែមការភ្ជាប់ទៅតំបន់វេទិកាជាក់លាក់ (គណនីអ្នកប្រើ >> ការកំណត់ប្រវត្តិរូប >> សមាជិកក្រុម) ដែលសមល្អបំផុតចំពោះការអនុវត្ត​ និងតម្រូវការរបស់អ្នក។

យើងសូមជូនពរអ្នក,​ [username], ត្រេកអរដំណើរផ្សងព្រេងនៅលើ sangham.net​ ថាជាព្រៃនៃព្រះធម៌​ ​អ្នកនឹងរកឃើញនូវវត្ថុបំណងដែលអ្នកត្រូវការ​ នឹងបានទទួលនូវការគាំទ្រ។

ដោយក្តីគោរព
ពីស្ថាបនិក​ និងអ្នកគាំទ្រ
ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង​ និងអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អ្នក

មេត្តា​ និងមុទិតា
 _/\_

(PS: អ្នកអាចប្រើភាសាអង់គ្លេស​ ឬខ្មែរ​ ឬទាំងពីរភាសាសម្រាប់ការបង្ហោះអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត។
ប្រហែលជា username ចូលចិត្តចូលរួមចំណែកនៅទីនេះ។* Johann : my person had accidently cut it of and placed wrong. It's now back and free to continue as wished, Nyom Cheav Villa . Sadhu.
« Last Edit: Today at 06:06:24 AM by Cheav Villa »

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
_/\_ _/\_ _/\_
សូមប្រគេនលោកម្ចាស់​ Johann ពិនិត្យ​ និងផ្ទៀងផ្ទាត់  កែតម្រូវ _/\_ _/\_ _/\_
សូមបង​ Ieng Puthy ជួយកែសម្រួលពាក្យភាសាខ្មែរ _/\_


May Ven. Sir Johann receive looking at it and prove it, modify it carefully.

May older sister Buddhī help to improve the Khmer languages (spelling and grammer).
« Last Edit: Today at 05:56:01 AM by Johann »

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Sadhu and Mudita. If wishing to overhand it for the Sangha of the eight directions to receive it for it's longtime benefit, Atma could take and care for it.
Sadhu for inviting others to take part on merits and to desire after best possible rendering.

Maybe Nyom likes to reflect of how many she already gained, without actually desire for it, by the intend, effort and work in advanced to prepare a verbal-mareial "door" into a monasty.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
សូមគោរព ព្រះសង្ឃ​/សមាជិក,

Welcome Venerable/Mr/Mrs. [username],

Maybe

សូមគោរព លោកម្ចាស់​/លោក/លោកស្រី​ [username],?
« Last Edit: Today at 05:54:04 AM by Cheav Villa »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
កូណាសូមប្រគេន ដល់ព្រះសង្ឃ _/\_ _/\_ _/\_

I, Brah Karuna, asks to offer (and give) it to the Sangha.
« Last Edit: Today at 06:28:42 AM by Johann »

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Sadhu, Nyom.

Quote
Please do not feel startled by our welcome. We attach importance that it might not happen that anybody would be overlooked or that we would not care of personal needs. So the technique helps us a little, in the case we might dwell in deep good or bad concentration of busy with something else.

Maybe good to improve it since long, even longer in Khmer:

What about: "A gift of technic helps us that nobody would be overseen to get welcome and may remind us like a door bell to perform the first deed of gift at proper time, giving welcome. It's also thought as a place that others can do such merits as well also later on."

Or possible, now understanding the meaning, simply written in Khmer, by Nyom, first and my person would improve English and German. Even the whole text, knowing what it is about. Feel free and not limited, cut off what is thought as possible hindrence and add missing.
The function can also use many different randomly. Just thinging on adding "Your random welcome Sutta-stance", giving various short Suttas in addition. So more different introduction, containing the main message, are good.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: