Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Suche alten Beitrag von mir: "über alte Zeiten..."  (Read 2460 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Mohan Gnanathilake

 • Anussavika
 • Full Member / Vollmitglied
 • *
 • Sadhu! or +16/-0
 • Gender: Male
 • Ich freue mich über meine Entdeckungsreise hier.
Suche alten Beitrag von mir: "über alte Zeiten..."
« on: October 26, 2018, 06:58:00 PM »

Aramika   *

Dieses neue Thema (bzw. diese/r Beitrag/e) wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in Geburtstag feiern in Sri Lanka , hinzugefügt. Für ev. ergänzende Informationen zur sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!
[Original post:]


Ein 100% Anussavika -Thema. "An alte Zeiten erinnern - Thema"

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich habe  dieses Thema sorgfältig gelesen  und bezüglich dieses Themas ein paar Zeilen geschrieben.

Auf www.sangham.net habe ich nach diesem Thema gesucht. Leider konnte ich dieses Thema auf www.sangham.net nicht finden.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Atma kann sich erinnern, daß da einiges dort und da in anderen Themen, als off-topic aufkam. Mal sehen.

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre nette Erwiderung.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

« Last Edit: October 31, 2018, 12:33:48 PM by Johann »

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Suche alten Beitrag "über alte Zeiten.
« Reply #1 on: October 26, 2018, 07:12:20 PM »
Ein 100% Anussavika -Thema. "An alte Zeiten erinnern - Thema"

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich habe  dieses Thema sorgfältig gelesen  und bezüglich dieses Themas ein paar Zeilen geschrieben.

Auf www.sangham.net habe ich nach diesem Thema gesucht. Leider konnte ich dieses Thema auf www.sangham.net nicht finden.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Atma kann sich erinnern, daß da einiges dort und da in anderen Themen, als off-topic aufkam. Mal sehen.

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre nette Erwiderung.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

War es jenes, daß Nyom Mohan Gnanathilake suchte?

* Johann : Nyoms Sprache ist sehr loblich, um das auch anzubringen, und kein Zweifel, daß Nyoms Deutsch sich weiter verbessert har und auch nicht an guter Qualität der Höflichkeit und Zuvorkommenheit mangelt. Sadhu.

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

im Bezug auf dieses Thema mӧchte ich nur eine kurze Antwort erstellen.

In der srilankischen Theravada  buddhistischen Tradition gilt unser Geburtstag als ein besonders wichtiger, spirituell kraftvoller Tag. Es wird als wichtig erachtet, den zu markieren und den richtig zu markieren - mit einem Gefühl der Wertschätzung, Traurigkeit, Schärfe ... und Feier.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake 
« Last Edit: October 26, 2018, 07:18:07 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Mohan Gnanathilake

 • Anussavika
 • Full Member / Vollmitglied
 • *
 • Sadhu! or +16/-0
 • Gender: Male
 • Ich freue mich über meine Entdeckungsreise hier.
Re: Suche alten Beitrag "über alte Zeiten.
« Reply #2 on: October 31, 2018, 11:13:57 AM »
Ein 100% Anussavika -Thema. "An alte Zeiten erinnern - Thema"

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich habe  dieses Thema sorgfältig gelesen  und bezüglich dieses Themas ein paar Zeilen geschrieben.

Auf www.sangham.net habe ich nach diesem Thema gesucht. Leider konnte ich dieses Thema auf www.sangham.net nicht finden.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Atma kann sich erinnern, daß da einiges dort und da in anderen Themen, als off-topic aufkam. Mal sehen.

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre nette Erwiderung.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

War es jenes, daß Nyom Mohan Gnanathilake suchte?


Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

im Bezug auf dieses Thema mӧchte ich nur eine kurze Antwort erstellen.

In der srilankischen Theravada  buddhistischen Tradition gilt unser Geburtstag als ein besonders wichtiger, spirituell kraftvoller Tag. Es wird als wichtig erachtet, den zu markieren und den richtig zu markieren - mit einem Gefühl der Wertschätzung, Traurigkeit, Schärfe ... und Feier.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

nein, ich mӧchte nur wissen, ob es ein Thema, das„an alte Zeiten erinnern‟ lautet, irgendwo auf www.sangham.net gibt.

Bisher habe ich leider nirgendwo auf www.sangham.net ein Thema, das„ an alte Zeiten erinnern‟ lautet, gefunden.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Suche alten Beitrag "über alte Zeiten.
« Reply #3 on: October 31, 2018, 11:48:43 AM »
Ein 100% Anussavika -Thema. "An alte Zeiten erinnern - Thema"

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich habe  dieses Thema sorgfältig gelesen  und bezüglich dieses Themas ein paar Zeilen geschrieben.

Auf www.sangham.net habe ich nach diesem Thema gesucht. Leider konnte ich dieses Thema auf www.sangham.net nicht finden.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Atma kann sich erinnern, daß da einiges dort und da in anderen Themen, als off-topic aufkam. Mal sehen.

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre nette Erwiderung.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

War es jenes, daß Nyom Mohan Gnanathilake suchte?


Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

im Bezug auf dieses Thema mӧchte ich nur eine kurze Antwort erstellen.

In der srilankischen Theravada  buddhistischen Tradition gilt unser Geburtstag als ein besonders wichtiger, spirituell kraftvoller Tag. Es wird als wichtig erachtet, den zu markieren und den richtig zu markieren - mit einem Gefühl der Wertschätzung, Traurigkeit, Schärfe ... und Feier.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

nein, ich mӧchte nur wissen, ob es ein Thema, das„an alte Zeiten erinnern‟ lautet, irgendwo auf www.sangham.net gibt.

Bisher habe ich leider nirgendwo auf www.sangham.net ein Thema, das„ an alte Zeiten erinnern‟ lautet, gefunden.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake
Atma denkt nicht, daß Nyom Mohan Gnanathilake derartiges hier geteilt hat, sich meist gut an alle Details erinnernd. Vielleicht hatte Nyom es ja auf Buddhaland geteilt gehabt. Er mag aber auch kurz seine eigen Beiträge durchsehen, deren es ja nicht so viele sind.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Mohan Gnanathilake

 • Anussavika
 • Full Member / Vollmitglied
 • *
 • Sadhu! or +16/-0
 • Gender: Male
 • Ich freue mich über meine Entdeckungsreise hier.
Re: Suche alten Beitrag "über alte Zeiten.
« Reply #4 on: October 31, 2018, 12:08:19 PM »
Ein 100% Anussavika -Thema. "An alte Zeiten erinnern - Thema"

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich habe  dieses Thema sorgfältig gelesen  und bezüglich dieses Themas ein paar Zeilen geschrieben.

Auf www.sangham.net habe ich nach diesem Thema gesucht. Leider konnte ich dieses Thema auf www.sangham.net nicht finden.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Atma kann sich erinnern, daß da einiges dort und da in anderen Themen, als off-topic aufkam. Mal sehen.

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre nette Erwiderung.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

War es jenes, daß Nyom Mohan Gnanathilake suchte?


Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

im Bezug auf dieses Thema mӧchte ich nur eine kurze Antwort erstellen.

In der srilankischen Theravada  buddhistischen Tradition gilt unser Geburtstag als ein besonders wichtiger, spirituell kraftvoller Tag. Es wird als wichtig erachtet, den zu markieren und den richtig zu markieren - mit einem Gefühl der Wertschätzung, Traurigkeit, Schärfe ... und Feier.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

nein, ich mӧchte nur wissen, ob es ein Thema, das„an alte Zeiten erinnern‟ lautet, irgendwo auf www.sangham.net gibt.

Bisher habe ich leider nirgendwo auf www.sangham.net ein Thema, das„ an alte Zeiten erinnern‟ lautet, gefunden.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake
Atma denkt nicht, daß Nyom Mohan Gnanathilake derartiges hier geteilt hat, sich meist gut an alle Details erinnernd. Vielleicht hatte Nyom es ja auf Buddhaland geteilt gehabt. Er mag aber auch kurz seine eigen Beiträge durchsehen, deren es ja nicht so viele sind.

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich habe genau verstanden. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre nette Antwort.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake


Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Suche alten Beitrag "über alte Zeiten.
« Reply #5 on: October 31, 2018, 12:29:43 PM »
Ein 100% Anussavika -Thema. "An alte Zeiten erinnern - Thema"

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich habe  dieses Thema sorgfältig gelesen  und bezüglich dieses Themas ein paar Zeilen geschrieben.

Auf www.sangham.net habe ich nach diesem Thema gesucht. Leider konnte ich dieses Thema auf www.sangham.net nicht finden.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Atma kann sich erinnern, daß da einiges dort und da in anderen Themen, als off-topic aufkam. Mal sehen.

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre nette Erwiderung.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

War es jenes, daß Nyom Mohan Gnanathilake suchte?


Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

im Bezug auf dieses Thema mӧchte ich nur eine kurze Antwort erstellen.

In der srilankischen Theravada  buddhistischen Tradition gilt unser Geburtstag als ein besonders wichtiger, spirituell kraftvoller Tag. Es wird als wichtig erachtet, den zu markieren und den richtig zu markieren - mit einem Gefühl der Wertschätzung, Traurigkeit, Schärfe ... und Feier.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

nein, ich mӧchte nur wissen, ob es ein Thema, das„an alte Zeiten erinnern‟ lautet, irgendwo auf www.sangham.net gibt.

Bisher habe ich leider nirgendwo auf www.sangham.net ein Thema, das„ an alte Zeiten erinnern‟ lautet, gefunden.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake
Atma denkt nicht, daß Nyom Mohan Gnanathilake derartiges hier geteilt hat, sich meist gut an alle Details erinnernd. Vielleicht hatte Nyom es ja auf Buddhaland geteilt gehabt. Er mag aber auch kurz seine eigen Beiträge durchsehen, deren es ja nicht so viele sind.

Sehr ehrwürdiger Samanera Johann,

ich habe genau verstanden. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre nette Antwort.

Dhamma Grüβe an Sie aus Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Mudita
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: