Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: What wss the 2016 Revolution on Dhammawheel?  (Read 2159 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Mohan Gnanathilake

 • Anussavika
 • Full Member / Vollmitglied
 • *
 • Sadhu! or +16/-0
 • Gender: Male
 • Ich freue mich über meine Entdeckungsreise hier.
What wss the 2016 Revolution on Dhammawheel?
« on: October 31, 2018, 11:57:04 AM »

Aramika   *

Dieses neue Thema (bzw. diese/r Beitrag/e) wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in [DD][Forum] Dhammawheel.com - Discussions on Theravada , hinzugefügt. Für ev. ergänzende Informationen zur sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

[Original post:]


Quote from: old Topic starter
Dhamma WheelA Buddhist discussion forum on the Dhamma of the Theravada

Login
Register


Dhamma Wheel

A Buddhist discussion forum on the Dhamma of the Theravada

Dhamma Wheel is a Buddhist online forum, specializing in the early teachings of Buddhism, i.e., Theravada.

It was created on December 30, 2008 by Dr. David Snyder and Paul Davy. It is the main discussion area for the articles in this Dhamma Encyclopedia (Dhamma Wiki). It also is a place to discuss any other aspect of the Dhamma or for Buddhism in general. It is currently the largest, most visited Buddhist discussion forum on the internet.

The Team

The administrators and moderators for Dhamma Wheel:

    Owner: David N. Snyder, Las Vegas, Nevada, U.S.A. [email: david@thedhamma.com] [website: DhammaWheel.com is associated with www.DharmaWheel.net , www.DhammaWiki.com , www.TheDhamma.com ]
    Admin: Paul Davy "retrofuturist", Melbourne, Australia [website: www.openfloweropenbook.wordpress.com/ ]
    Ben O'Loughlin, Tasmania, Australia [email: ben.dhammawheel@gmail.com]
    Tiltbillings, Madison, Wisconsin, U.S.A.
    Mike, New Zealand
    Nevin Anthony "Bodom", San Antonio, Texas, U.S.A.
    Chris "cooran", Queensland, Australia
    Khalil Bodhi (Mike), New York, U.S.A.
    daverupa, U.S.A.
    RobertK [website: www.abhidhamma.org/forums ]

Founding Members / former moderators:

    Bhante Dhammanando , Wat Pa Sahadhammikaram, Chiang Mai, Thailand
    James Brand, Eagle River, Alaska, U.S.A.


It has been said, that DW has been undergoing a "total revolution" in 2016.

[/size]May all the fruits of good intentions and undertakings of those bond and gather there, meet each other, always ripe in times when cause and effect can be a little traced and may that increase faith in the Gems for many.

Johann   *

Old posts and stories have been moved Bhikkhu area - [Bhikkhu Bereich] .

http://sangham.net/index.php?topic=1603.0

May they have met at the right mind states.

May it be welcome for those who participated here befor as well. (Better Atma trusts that it is) Wishes and changes are of course not restricted.


Dear The Most Reverend Samanera Johann,

From April 25, 2016 to July 3, 2017 I was an active member of www.dhammawheel.com

May I kindly know the reasons behind the total revolution in 2016?

Dhamma Greetings from Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake
« Last Edit: October 31, 2018, 01:01:04 PM by Johann »

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: What wss the 2016 Revolution on Dhammawheel?
« Reply #1 on: October 31, 2018, 12:16:15 PM »
Nyom Mohan Gnanathilake. may ask Christian about details of the "underground revolution" or the owner, Brahman David NS .
Maybe Nyom dwelled in revolution times there and like it is possible that tendencies change, it could be that he might feel now more well, after an outwardily operation.Sometimes my person needs to think of how Co-Brahmans of like Ben and Tilt today dwell. Maybe reborn under other names.

Change, so far as blatant, is, that they honor now their greates enemy of pasts. Normal in the wheel of love and dislike, in the Dramawheels of life after realities.

When ever such is-making or was-making or will-be-making-desire knocks on the intellect, welcome it by: "Not sure!" or apply the sure Four Noble Truth to them. They "die" right in the moment not seeing the path after arising of samvega.
« Last Edit: October 31, 2018, 12:27:41 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Mohan Gnanathilake

 • Anussavika
 • Full Member / Vollmitglied
 • *
 • Sadhu! or +16/-0
 • Gender: Male
 • Ich freue mich über meine Entdeckungsreise hier.
Re: What wss the 2016 Revolution on Dhammawheel?
« Reply #2 on: October 31, 2018, 12:51:40 PM »
Quote from: old Topic starter
Dhamma WheelA Buddhist discussion forum on the Dhamma of the Theravada

Login
Register


Dhamma Wheel

A Buddhist discussion forum on the Dhamma of the Theravada

Dhamma Wheel is a Buddhist online forum, specializing in the early teachings of Buddhism, i.e., Theravada.

It was created on December 30, 2008 by Dr. David Snyder and Paul Davy. It is the main discussion area for the articles in this Dhamma Encyclopedia (Dhamma Wiki). It also is a place to discuss any other aspect of the Dhamma or for Buddhism in general. It is currently the largest, most visited Buddhist discussion forum on the internet.

The Team

The administrators and moderators for Dhamma Wheel:

    Owner: David N. Snyder, Las Vegas, Nevada, U.S.A. [email: david@thedhamma.com] [website: DhammaWheel.com is associated with www.DharmaWheel.net , www.DhammaWiki.com , www.TheDhamma.com ]
    Admin: Paul Davy "retrofuturist", Melbourne, Australia [website: www.openfloweropenbook.wordpress.com/ ]
    Ben O'Loughlin, Tasmania, Australia [email: ben.dhammawheel@gmail.com]
    Tiltbillings, Madison, Wisconsin, U.S.A.
    Mike, New Zealand
    Nevin Anthony "Bodom", San Antonio, Texas, U.S.A.
    Chris "cooran", Queensland, Australia
    Khalil Bodhi (Mike), New York, U.S.A.
    daverupa, U.S.A.
    RobertK [website: www.abhidhamma.org/forums ]

Founding Members / former moderators:

    Bhante Dhammanando , Wat Pa Sahadhammikaram, Chiang Mai, Thailand
    James Brand, Eagle River, Alaska, U.S.A.


It has been said, that DW has been undergoing a "total revolution" in 2016.

[/size]May all the fruits of good intentions and undertakings of those bond and gather there, meet each other, always ripe in times when cause and effect can be a little traced and may that increase faith in the Gems for many.

Johann   *

Old posts and stories have been moved Bhikkhu area - [Bhikkhu Bereich] .

http://sangham.net/index.php?topic=1603.0

May they have met at the right mind states.

May it be welcome for those who participated here befor as well. (Better Atma trusts that it is) Wishes and changes are of course not restricted.


Dear The Most Reverend Samanera Johann,

From April 25, 2016 to July 3, 2017 I was an active member of www.dhammawheel.com

May I kindly know the reasons behind the total revolution in 2016?

Dhamma Greetings from Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Nyom Mohan Gnanathilake. may ask Christian about details of the "underground revolution" or the owner, Brahman David NS .
Maybe Nyom dwelled in revolution times there and like it is possible that tendencies change, it could be that he might feel now more well, after an outwardily operation.Sometimes my person needs to think of how Co-Brahmans of like Ben and Tilt today dwell. Maybe reborn under other names.

Change, so far as blatant, is, that they honor now their greates enemy of pasts. Normal in the wheel of love and dislike, in the Dramawheels of life after realities.

When ever such is-making or was-making or will-be-making-desire knocks on the intellect, welcome it by: "Not sure!" or apply the sure Four Noble Truth to them. They "die" right in the moment not seeing the path after arising of samvega.

Dear The Most Reverend Samanera Johann,

I thank you for your insightful answer to my question.

Dhamma Greetings from Sri Lanka!

Mohan Barathi Gnanathilake

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: What wss the 2016 Revolution on Dhammawheel?
« Reply #3 on: October 31, 2018, 12:59:20 PM »
Mudita, Nyom.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: What wss the 2016 Revolution on Dhammawheel?
« Reply #4 on: November 09, 2018, 03:28:41 AM »
Having recently visited: No change at all, certainly the opposite. High national social tendencies, no respect for Buddha, Dhamma, Sangha, a community of people eager to steal the Sanghas heritage and monks who dwell there, at large in mutual association with the horrible red and political lay people exchanging their poision ideas to nurish each other, feeding mostly on those doing rightly, censuring, taking what is not given, "killing"... without Sila but following wrong views, trying to press those into the heritage of the Noble Ones.

Again, it has to be mentioned for those capable in recognise or trust, and it would be not proper, if knowing, to do not point out, tell, if certain road leads into mine-fields.

It's a place of outcasts and those having strong tendencies in this direction.

Althought not much chances but possible: "May all there, how ever, give causes to see the path for long lasting happiness for themselves with ease."
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: What wss the 2016 Revolution on Dhammawheel?
« Reply #5 on: November 09, 2018, 07:40:23 AM »
ព្រះអង្គ
តេីមានហេតុការណ៍អ្វីខ្លះ ក្នុងអត្ថបទថ្ងៃនេះ សូមព្រះអង្គជួយពន្យល់ផង  _/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: What wss the 2016 Revolution on Dhammawheel?
« Reply #6 on: November 09, 2018, 08:21:57 AM »
It's all about culture-thievery and wrong livelihood, but actually not a matter one needs to care about. Only for one being attached to certain food, people, area... might need to get through burdens.

It's good to simply stay away if wrong view, modern approaches, social nationalism and with it lack of fear in wrong doing is traced, Nyom Cheav Villa .

Three things are praised by the wise: Generosity, render service to parents (e.g. gratitude) and going forth into homelessness.

My person often invests to much effort into hopeless cases, cases with total lack of Nissaya. So just to learn not doing such likewise. Behind that just one of many stories of Samsara.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: What wss the 2016 Revolution on Dhammawheel?
« Reply #7 on: November 09, 2018, 08:50:19 AM »
កូណាព្រះអង្គ _/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: What wss the 2016 Revolution on Dhammawheel?
« Reply #8 on: November 09, 2018, 09:37:41 AM »
It's the same ideology which, calling it good, forced that such teachings like "Conduct of woman and man" is no more taught in schools since last year, and all one may do is simply avoid it and stick to people with right view and trust in what the wise said.

Foolish those who go after claiming rights and shamless steal away sacca for lowgains in the world.

Those bond to the traders in Dhamma can only be helped if they would leave their house seeing that it is build upon corruption and defilements.

The topic How to address wrong view? might give more details in regard of the Dhamma-aspects.

Since Nyom Cheav Villa might meet such as well, simply in other circumstances, it good to know how to deal with communities tending to wrong view. Less are able, willing to leave, but some are and the Dhamma has been given exactly for those.
« Last Edit: November 09, 2018, 09:46:02 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: