Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: The falling away of Devas  (Read 2259 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Johann

  • Samanera
  • Very Engaged Member
  • *
  • Sadhu! or +351/-0
  • Gender: Male
  • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
The falling away of Devas
« on: November 02, 2018, 03:51:32 AM »
Something that happens also very often to internet-Devas.

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

PARTIAL ETERNALISM

“There are some contemplatives & brahmans who are partially eternalists and partially non-eternalists, who proclaim a partially eternal and partially non-eternal self & cosmos on four grounds.[1] And with reference to what, coming from what, are these honorable contemplatives & brahmans partially eternalists and partially non-eternalists who proclaim a partially eternal and partially non-eternal self & cosmos on four grounds?

5. “There ultimately comes a time when, with the passing of a long stretch of time, this cosmos devolves. When the cosmos is devolving, beings for the most part head toward the Radiant (brahmās). There they stay: mind-made, feeding on rapture, self-luminous, coursing through the air, established in beauty for a long stretch of time. Then there ultimately comes a time when, with the passing of a long stretch of time, this cosmos evolves. When the cosmos is evolving, an empty Brahmā palace appears. Then a certain being—from the exhaustion of his life span or the exhaustion of his merit[2]—falls from the company of the Radiant and re-arises in the empty Brahmā palace. And there he still stays mind-made, feeding on rapture, self-luminous, coursing through the air, established in beauty for a long stretch of time.

“After dwelling there alone for a long time, he experiences displeasure & agitation: ‘O, if only other beings would come to this world!’

“Then other beings, through the ending of their life span or the ending of their merit, fall from the company of the Radiant and reappear in the Brahmā palace, in the company of that being. And there they still stay mind-made, feeding on rapture, self-luminous, coursing through the air, established in beauty for a long stretch of time.

“Then the thought occurs to the being who reappeared first: ‘I am Brahmā, the Great Brahmā, the Conqueror, the Unconquered, the All-Seeing, All-Powerful, the Sovereign Lord, the Maker, Creator, Chief, Appointer & Ruler, Father of All That Have Been & Shall Be.[3] These beings were created by me. Why is that? First the thought occurred to me, “O, if only other beings would come to this world!” And thus my direction of will brought these beings to this world.’ As for the beings who reappeared later, this thought occurs to them: ‘This is Brahmā… Father of All That Have Been & Shall Be. We were created by this Brahmā. Why is that? We saw that he appeared here before, while we appeared after.’ The being who reappeared first is of longer life span, more beautiful, & more influential, while the beings who reappeared later are of shorter life span, less beautiful, & less influential.

“Now, there is the possibility, monks, that a certain being, having fallen from that company, comes to this world. Having come to this world, he goes forth from the home life into homelessness. Having gone forth from the home life into homelessness, he—through ardency, through exertion, through commitment, through heedfulness, through right attention—touches an awareness- concentration such that in his concentrated mind he recollects that former life, but nothing prior to that. He says, ‘We were created by Brahmā, the Great Brahmā, the Conqueror, the Unconquered, the All-Seeing, All-Powerful, the Sovereign Lord, the Maker, Creator, Chief, Appointer and Ruler, Father of All That Have Been and Shall Be. He is constant, permanent, eternal, not subject to change, and will remain just like that for eternity. But we who have been created by him—inconstant, impermanent, short-lived, subject to falling—have come to this world.’

“This is the first basis—with reference to which, coming from which—some contemplatives & brahmans are partially eternalists and partially non-eternalists who proclaim a partially eternal and partially non-eternal self & cosmos.

6. “As for the second: With reference to what, coming from what, are contemplatives & brahmans partially eternalists and partially non-eternalists who proclaim a partially eternal and partially non-eternal self & cosmos?

“There are, monks, devas called Corrupted by Play.[4] They spend an excessive amount of time indulging in the delights of laughter & play. Because they spend an excessive amount of time indulging in the delights of laughter & play, their mindfulness becomes muddled. Because of muddled mindfulness, they fall from that company of devas.

“Now, there is the possibility, monks, that a certain being, having fallen from that company, comes to this world. Having come to this world, he goes forth from the home life into homelessness. Having gone forth from the home life into homelessness, he—through ardency, through exertion, through commitment, through heedfulness, through right attention—touches an awareness- concentration such that in his concentrated mind he recollects that former life, but nothing prior to that. He says, ‘Those honorable devas who are not corrupted by play don’t spend an excessive amount of time indulging in the delights of laughter & play. Because they don’t spend an excessive amount of time indulging in the delights of laughter & play, their mindfulness doesn’t become muddled. Because of unmuddled mindfulness, they don’t fall from that company. They are constant, permanent, eternal, not subject to change, and will remain just like that for eternity. But those of us who were corrupted by play spent an excessive amount of time indulging in the delights of laughter & play. Because we spent an excessive amount of time indulging in the delights of laughter & play, our mindfulness became muddled. Because of muddled mindfulness, we fell from that company and—inconstant, impermanent, short-lived, subject to falling—have come to this world.’

“This is the second basis—with reference to which, coming from which—some contemplatives & brahmans are partially eternalists and partially non-eternalists who proclaim a partially eternal and partially non-eternal self & cosmos.

7. “As for the third: With reference to what, coming from what, are contemplatives & brahmans partially eternalists and partially non-eternalists who proclaim a partially eternal and partially non-eternal self & cosmos?

“There are, monks, devas called Corrupted by Mind. They spend an excessive amount of time staring at one another.[5] Because they spend an excessive amount of time staring at one another, their minds become corrupted toward one another. Because they are corrupted in mind toward one another, they grow exhausted in body & exhausted in mind. They fall from that company of devas.

“Now, there is the possibility, monks, that a certain being, having fallen from that company, comes to this world. Having come to this world, he goes forth from the home life into homelessness. Having gone forth from the home life into homelessness, he—through ardency, through exertion, through commitment, through heedfulness, through right attention—touches an awareness- concentration such that in his concentrated mind he recollects that former life, but nothing prior to that. He says, ‘Those honorable devas who are not corrupted in mind don’t spend an excessive amount of time staring at one another. Because they don’t spend an excessive amount of time staring at one another, their minds don’t become corrupted toward one another. Because they are uncorrupted in mind toward one another, they don’t grow exhausted in body or exhausted in mind. They don’t fall from that company. They are constant, permanent, eternal, not subject to change, and will remain just like that for eternity. But those of us who were corrupted in mind spent an excessive amount of time staring at one another. Because we spent an excessive amount of time staring at one another, our minds became corrupted toward one another. Because we were corrupted in mind toward one another, we grew exhausted in body & exhausted in mind. We fell from that company and—inconstant, impermanent, short-lived, subject to falling—have come to this world.’

“This is the third basis—with reference to which, coming from which—some contemplatives & brahmans are partially eternalists and partially non-eternalists who proclaim a partially eternal and partially non-eternal self & cosmos.

8. “As for the fourth: With reference to what, coming from what, are contemplatives & brahmans partially eternalists and partially non-eternalists who proclaim a partially eternal and partially non-eternal self & cosmos?

“There is the case where a certain contemplative or brahman is a logician, an inquirer. He states his own improvisation, hammered out by logic, deduced from his inquiries: ‘That which is called “eye” & “ear” & “nose” & “tongue” & “body”: That self is inconstant, impermanent, non-eternal, subject to change. But that which is called “mind” or “intellect” or “consciousness”: That self is constant, permanent, eternal, not subject to change, and will remain just like that for eternity.’[6]

“This is the fourth basis—with reference to which, coming from which—some contemplatives & brahmans are partially eternalists and partially non-eternalists who proclaim a partially eternal and partially non-eternal self & cosmos.

“These, monks, are the contemplatives & brahmans who are partially eternalists and partially non-eternalists, who proclaim a partially eternal and partially non-eternal self & cosmos on four grounds. And whatever contemplatives & brahmans who partially eternalists and partially non-eternalists, who proclaim a partially eternal and partially non-eternal self & cosmos, they all do so on one or another of these four grounds. There is nothing outside of this.

“With regard to this, the Tathāgata discerns that ‘These standpoints, thus seized, thus grasped at, lead to such & such a destination, to such & such a state in the world beyond.’ That the Tathāgata discerns. And he discerns what is higher than that. And yet, discerning that, he does not grasp at it. And as he is not grasping at it, unbinding [nibbuti] is experienced right within. Knowing, as they have come to be, the origination, ending, allure, & drawbacks of feelings, along with the escape from feelings, the Tathāgata, monks—through lack of clinging/sustenance—is released.

“These, monks, are the dhammas—deep, hard to see, hard to realize, tranquil, refined, beyond the scope of conjecture, subtle, to-be-experienced by the wise—that the Tathāgata proclaims, having directly known & realized them for himself, and that those who, rightly speaking in praise of the Tathāgata in line with what is factual, would speak.
 1. As the following discussion shows, various forms of theism would come under this category.
 2. There is an implied criticism of Brahmanism in this sentence: The Great Brahmā, the highest god in their pantheon, has gained his position not because of his greatness but because the merit that would have allowed him to stay in a higher realm was exhausted. See MN 49 .
 3. See the story of the Great Brahmā in DN 11 .
 4. These devas are listed in DN 20.
 5. These devas, too, are listed in DN 20. The Commentary to this passage states that they stare at one another out of envy and anger, but it could also be the case that they stare out of lust.
 6. This is the view propounded by Sāti the Fisherman’s Son in MN 38 —a view that the Buddha characterizes as evil, probably because it denies the role of kamma in shaping experience. However, see Anm. 1 and 2 to that sutta.

So one in a Brahma-realm, and the realm of the Noble Ones is such as well, one should be carefully in observing whats going on with oneself, should not turn to much outwardly so that there is space for all kinds of unwise comparison and one needs ti be very careful that lust does not get space. Dwelling mindful and do what is useful to maintain a certain realm is all that is necessary for long resistance and to head beyond.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: