Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Leading into the forest of Aural-Montain and asking about Brahmacariya  (Read 2635 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Nyom Cheav Villa together with here family and their Dhamma-Sister Upasika Sophoeun headed early in this morning to Srok (land) Aural.

Having honored the tripple Gems, they gave food, medicine, abonded clothers and other things... they even cared about the dwellings. Supporting with Sand they carried up, tools, ... dedicated toward the Sangha.

After that, Nyom Villa asked about the Silas of the Holly Life in many aspects, receiving the Silas not as a matter of kammavīthi but very Dhammic, natural.

Questions about people who gain Dhamma by themselves, Paccecabuddhas, when, why, how, have been the dhammic interest of Nyoms Husband and Nyom Sopheoun still carried the question about the question Atma uses to ask here often "Did you take the key with you? Or did you already abound it?"

After some good hours of Dhammatalk, where all took part, even the children, the small group turned to drive home again.

The young man, who drove them up, the one who used to help in transporting sand, while the others went up to look at the place of the future Kuti, enjoyed to reflect on Dhamma while resting a little, finding a lot of peace from outside here. He used to walk 7 years as Samanera, accidentally having the same teacher as Nyom Chanroth , who even was his Nissaya for some time.
Some month ago, while Vassa, his grandmother died and he rejoiced to reflect on how light, even having strong pains, she could go on, having just the Tripple Gems and all here good done deeds behind. At the same time he saw clear the many beings who leave a life in pain and fear, neither having found a refuge nor able to reflect on own goodness, dana, Sila and virtues equal Devas. Talking a little about the past... later, "Yes, this time, when I reached the age to become a Bhikkhu I didn't not follow the advices of the Buddha but the tradition of people, deceived to follow my patents and seeked to marry..."

As such Deva-Days usually do not end at noon, just while writting, Nyom Keomony arrived, who just came back from bussy times in other countries, following to help in an undertaking some try to lead to success to prevent the place he for long and to talk a little on Dhamma, introducing also his wife, both rejoicing with the words even not so easy to bear. "A little more time, that wordily things are connected and other may do one, and we both will turn more and more into the direction of ascetic life..." after having been told the story of Ven. Maha Kassapa (if Nyom Keomony comes here across it, he might love to read it with his wife), the connection between Sila and wealth and being encouraged to waste not to much time with things which are not lasting for long time.

Anumodana Puñña kusala!

(Attached some pictures Nyom Chanroth made, after my person told: "Maybe you like to make some pictures to share the merits. Most forget such or just feed such as facebook with it.  ^-^ ")

[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181104_01.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181104_02.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181104_03.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181104_04.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181104_05.jpg
« Last Edit: November 04, 2018, 11:18:45 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: Leading into the forest of Aural-Montain and asking about Brahmacariya
« Reply #1 on: November 04, 2018, 03:04:50 PM »
សាធុ! ព្រះអង្គ
តែម្យ៉ាងទៀត រូបភាពពីពូ Chan Roth ថ្ងៃនេះគួរអោយភ្ញាក់រលឹកអំពីលទ្ធផលនៃការបរិភោគច្រេីន នេះ១ :o
និងពិតជាចៃដន្យ ពួកខ្ញុំព្រះករុណាក៏បានឃេីញពួកប្តីប្រពន្ធពេលកំពុងសួរពួកអ្នកស្រុកដេីម្បីរកផ្លូវទៅអាស្រមព្រះអង្គដែរ  :D
ខ្ញុំព្រះករុណាក៏សូមចូលរួមចែករំលែករូបភាព ជាបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃនេះ ផង  _/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Leading into the forest of Aural-Montain and asking about Brahmacariya
« Reply #2 on: November 04, 2018, 04:43:14 PM »
សាធុ! ព្រះអង្គ
តែម្យ៉ាងទៀត រូបភាពពីពូ Chan Roth ថ្ងៃនេះគួរអោយភ្ញាក់រលឹកអំពីលទ្ធផលនៃការបរិភោគច្រេីន នេះ១ :o

Sadhu! ...and another thing is that the pictures (made) by Oncle Chanroth give way to investigate reminder of effect (laddhaphala) of the deed in effort to take food only at one time.

និងពិតជាចៃដន្យ ពួកខ្ញុំព្រះករុណាក៏បានឃេីញពួកប្តីប្រពន្ធពេលកំពុងសួរពួកអ្នកស្រុកដេីម្បីរកផ្លូវទៅអាស្រមព្រះអង្គដែរ  :D
And truly is it open to incidentally... We, Breah Karuna, also have seen/met a married couple at the occasion we asked the people of the Srok (district/land) to be able to find the way to the Ārāme (Ashram), Breah Ang.

It's all about upanissayapaccaya, past and present, of the single person: the Buddha have been married, Ven. Maha Kasapa and his wife have been an auspicious couple, contless Ariyapuggala have been, are and will be married as well. The door here is open till reaching Arahattaphala

ខ្ញុំព្រះករុណាក៏សូមចូលរួមចែករំលែករូបភាព ជាបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃនេះ ផង  _/\_
I, Breah Brah Karuṇā, would (really) like (/ask) to participate to share pictures which are (of) the Puñña-kusala of this day.

មុន, មុន។ តមសទ្ធា។
Go on (feel given). (one may) follow (ones) Saddhaa.
« Last Edit: November 05, 2018, 10:25:28 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: Leading into the forest of Aural-Montain and asking about Brahmacariya
« Reply #3 on: November 05, 2018, 03:19:57 AM »
យេីងខ្ញុំព្រះករុណា​ មានភព្វ័និស្ស័យបានធ្វេីបុណ្យ​នឹងព្រះ​អរិយ​សង្ឃ​ បានស្តាប់នូវធម៌ពិតអំពីព្រហ្មចរិយ,​ ដោយអំណាចគុណ​ ព្រះពុទ្ធ​ ព្រះធម៌​ និងព្រះសង្ឃ ខ្ញុំករុណាសូមចែករំលែក​កុសល​ និងរូបភាពធ្វេីបុណ្យ​ដូចខាងខាងក្រោម


[img]
km:sanghadana:20181030_01.jpg


[img]
km:sanghadana:20181030_02.jpg


[img]
km:sanghadana:20181030_03.jpg[img]
km:sanghadana:20181104_01.jpg


[img]
km:sanghadana:20181104_02.jpg


[img]
km:sanghadana:20181104_03.jpg


[img]
km:sanghadana:20181104_04.jpg


[img]
km:sanghadana:20181104_05.jpg


[img]
km:sanghadana:20181104_06.jpg


[img]
km:sanghadana:20181104_07.jpg

* Johann : Gifts received for the Sangha and shared, put at Sanghadana:
« Last Edit: November 05, 2018, 01:44:53 PM by Johann »

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Leading into the forest of Aural-Montain and asking about Brahmacariya
« Reply #4 on: November 05, 2018, 10:18:23 AM »
យេីងខ្ញុំព្រះករុណា​ មានភព្វ័និស្ស័យបានធ្វេីបុណ្យ​នឹងព្រះ​អរិយ​សង្ឃ​ បានស្តាប់នូវធម៌ពិតអំពីព្រហ្មចរិយ,​ ដោយអំណាចគុណ​ ព្រះពុទ្ធ​ ព្រះធម៌​ និងព្រះសង្ឃ ខ្ញុំករុណាសូមចែករំលែក​សូល​ និងរូបភាពធ្វេីបុណ្យ​ដូចខាងខាងក្រោម

We, Breah Karuna, have fortune Nissaya (Base, fundation) to sacrifice the puñña toward Breah Ariya Sangha, that we heard the true Dhamma about the Brahmacariya[/en] to the point of the power of [dic=en]kataññū (gratitude) toward the Sublime (Breah/Brah) Buddha, the Sublime Dhamma and the Sublime Sangha. May may person be given leave to share (all) the Skilful and the pictures as sacrifices of the merits like (to be visible) here below.[/sty]

Sadhu, and may the Devas, surrounding those who hold Sublime dear, infom those now not having been touched by the message of this merits of yours.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: Leading into the forest of Aural-Montain and asking about Brahmacariya
« Reply #5 on: November 05, 2018, 11:03:39 AM »
កូណាព្រះអង្គ  :D
តេីការចែករំលែកបុណ្យបានតែដល់ទេវតា
មិនបានដល់ព្រហ្មទេរឺ យ៉ាងណាព្រះអង្គ?

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Leading into the forest of Aural-Montain and asking about Brahmacariya
« Reply #6 on: November 05, 2018, 11:38:48 AM »
* Johann : It's not good to use google, really and just to get inspired, starting to read and write also in englich all text, my person learned in 12 years not so much writing, reading... Khmer as in this days? Just to mention.

Good table about all spheres of existence: The Thirty-one Planes of Existence

The sentence before in Audio:
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Active Member
 • *
 • Sadhu! or +34/-0
 • Gender: Female
Re: Leading into the forest of Aural-Montain and asking about Brahmacariya
« Reply #7 on: November 05, 2018, 11:53:46 AM »
សាធុ!​ អរព្រះគុណព្រះអង្គ  _/\_

Tags: