Recent Topics

[May 25, 2019, 07:21:41 AM]

[May 25, 2019, 04:35:25 AM]

[May 24, 2019, 07:28:30 PM]

[May 24, 2019, 09:07:15 AM]

[May 24, 2019, 08:06:18 AM]

[May 23, 2019, 01:46:12 PM]

[May 23, 2019, 06:04:43 AM]

[May 23, 2019, 01:20:33 AM]

[May 22, 2019, 05:17:19 PM]

[May 22, 2019, 11:43:06 AM]

[May 22, 2019, 11:22:45 AM]

[May 22, 2019, 02:44:35 AM]

[May 22, 2019, 01:05:34 AM]

[May 21, 2019, 04:58:49 AM]

[May 20, 2019, 05:47:16 PM]

[May 20, 2019, 03:37:42 PM]

[May 19, 2019, 05:50:42 AM]

[May 18, 2019, 11:53:48 PM]

[May 18, 2019, 01:47:14 PM]

[May 18, 2019, 01:45:55 PM]

[May 18, 2019, 01:44:42 PM]

[May 18, 2019, 01:43:15 PM]

[May 18, 2019, 09:09:22 AM]

[May 18, 2019, 06:11:47 AM]

[May 18, 2019, 04:55:52 AM]

[May 18, 2019, 04:30:31 AM]

[May 18, 2019, 03:59:38 AM]

[May 17, 2019, 01:29:38 AM]

[May 14, 2019, 05:36:15 AM]

[May 13, 2019, 07:06:45 PM]

[May 12, 2019, 02:29:06 PM]

[May 05, 2019, 12:40:38 AM]

[May 02, 2019, 03:16:56 PM]

[May 01, 2019, 04:34:46 PM]

Talkbox

2019 May 26 03:04:21
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 26 03:04:06
Cheav Villa: សាធុ​

2019 May 26 01:02:17
Johann: Sadhu

2019 May 26 00:44:22
Khemakumara: May all have a meritful Uposatha day. Meeting some good friends (kalyanamitta) and som(e) sil(a) សំម សីល!

2019 May 24 14:13:29
Johann: Nyom Moritz

2019 May 24 13:28:52
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 05:23:33
Johann: Venerable

2019 May 24 05:22:57
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann

2019 May 24 02:08:29
Johann: Nyom Moritz, Nyom Villa.

2019 May 24 01:55:56
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 24 01:54:14
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 24 01:49:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 01:06:04
Johann: Venerable Ariyadhammika  _/\_

2019 May 20 04:14:26
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 20 01:31:27
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 May 19 11:28:39
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 19 11:27:48
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 23:55:08
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 18 10:34:49
amanaki: Thank you Johann  _/\_

2019 May 18 09:59:33
Johann: Nyom Amanaki. Mudita that you may have possible found what searched for on a special day.

2019 May 18 09:24:56
Maria:  _/\_

2019 May 18 09:24:35
Maria: werter Bhante!

2019 May 18 09:22:43
Johann: Nyom Mizi

2019 May 18 09:21:31
Johann: Nyom Sophorn, Nyom Villa... may all here but also there rejoice in own and others goodness.

2019 May 18 05:03:47
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 02:16:49
Moritz: _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 14 07:51:30
Vithou:  _/\_

2019 May 14 05:40:54
Johann: As long as not using telefon while riding. Sokh chomreoun, Nyom.

2019 May 13 18:38:46
Moritz: Vandami Bhante _/\_ (sitting in Taxi)

2019 May 12 15:44:32
Johann: But better ask Nyom Chanroth, since Atma does not walk that far these days.

2019 May 12 15:04:01
Johann: not teally, Nyom Vithou. Still less water in the streams here. Some still dry. Needs a while down from the mountains and not that much rain yet.

2019 May 12 14:54:37
Vithou: how is the road Bhante? Is it float at the mountain leg?

2019 May 12 14:51:59
Vithou:   _/\_

2019 May 12 14:40:43
Johann: Nyom Vithou. Nothing special. Yes, rain is present every afternoon since some days.

2019 May 12 14:38:33
Vithou: Bhante, how is everything at Asrum? Is it raining everyday?

2019 May 12 07:05:30
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 12 03:58:19
Johann: a joyful day in merits on this Sila-day

2019 May 11 17:04:10
Cheav Villa:  :) _/\_

2019 May 11 16:16:56
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 11 05:35:39
Cheav Villa: Sadhu Sadhu Sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 11 00:52:44
Johann: an meritful Uposatha, those keeping it today

2019 May 10 17:14:43
Moritz: Chom reap leah, I am going to work. _/\_

2019 May 10 17:09:07
Johann: Nyom Moritz

2019 May 10 17:07:14
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 10 16:19:14
Moritz: Chom reap sour, bong Villa _/\_

2019 May 07 19:12:10
Johann: Nyom Vithou. Just some hours ago, thought of him.

2019 May 05 04:26:53
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 11:41:08
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 10:27:38
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 03 10:08:09
Khemakumara: Sadhu, sadhu, sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 03 01:17:53
Johann: A meritful new moon Uposatha those celebrating it today.

2019 May 03 01:16:05
Johann: Talk box is buggy and lines love to jump. Better not editing.

2019 May 03 01:14:19
Johann: U Chanroth: "ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ បានទទួលនៅសម្ភារៈមួយចំនួន សម្រាប់កសាងអាស្រមថ្មទូកសូមជូនបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិសទ័ទាំងអស់គ

2019 May 02 15:15:58
Cheav Villa:   <.I.> _/\_

2019 May 02 15:15:17
Cheav Villa: Sorry because of kh font doesn't run well on my phone. Kana go to edit  to see the right  shout but  was wrong by deleting Pou  Chanroth 's  shout

2019 May 02 15:01:04
Cheav Villa: Mudita  :) _/\_

2019 May 02 13:47:17
Moritz: Anumodana puñña kusala! _/\_

2019 May 01 14:49:38
Johann: Now some monks are so close to many, that they can be visited even by feet.

2019 May 01 06:27:25
Johann: Thats accoss the whole city and hot (but cloudy  :) ) Best wishes and greatings.

2019 May 01 06:22:36
Cheav Villa: Get lost in the jungle of Phnom Penh from 2pm till 6pm

2019 May 01 05:40:26
Cheav Villa: Bhante Khemakumara arrived at Wat Sophea Khun in late evening  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 29 09:19:56
Johann: Meister Moritz

2019 Apr 29 08:51:27
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 29 03:07:40
Moritz: Chom reap leah _/\_ I am going to sleep.

2019 Apr 29 02:59:19
Cheav Villa:  _/\_

2019 Apr 29 02:41:01
Moritz: _/\_ Bong Villa

2019 Apr 29 01:02:45
Johann: let's see wheter the rain has swept away the new floor ...

2019 Apr 28 13:58:19
Cheav Villa: First time of Heavy rain in Phnom Penh  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:33:14
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:21:50
Johann: Oh, rain.

2019 Apr 28 08:46:02
Johann: Pleasing soft weather, yes  :)

2019 Apr 28 08:45:28
Johann: Atma rejoices with the may who possible are able to see a death man walking toward the deathless, and have even occation for a lot of spontan merits.

2019 Apr 28 07:31:59
Cheav Villa: May​ Bhante be well  _/\_ _/\_ _/\_  The sky has been cloudy since 10:30am

2019 Apr 28 03:02:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 May Bhante Khemakumara walk(nimun) safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 20:51:41
Johann:  :)

2019 Apr 27 20:51:11
Johann: may it be cloudy (in the hot time) so that feet may be well

2019 Apr 27 17:53:19
Moritz: May Bhante travel safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:38:40
Cheav Villa: May​ the Mighty Devas protected Bhante Khemakumara along the path to Wat Sophea Khun  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:03:29
Cheav Villa: ខ្ញុំ​កូណាបាន លឺថា ព្រះអង្គ​ Kemakumara នឹង​និមន្ត ចេញពី វត្ត​អកយំ​ នៅថ្ងៃស្អែក

2019 Apr 27 16:01:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 14:28:42
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 27 06:55:13
Johann: Nyom Villa

2019 Apr 27 06:54:35
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 06:31:42
Johann: Nyom Moritz

2019 Apr 27 06:09:34
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 27 05:42:54
Moritz: _/\_

2019 Apr 27 00:54:04
Johann: A blessed and meritful halfmoon Sila-day

2019 Apr 25 07:32:44
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻អរព្រះគុណ ព្រះអង្គ

2019 Apr 25 04:42:51
Johann: Sokh chomreoun, Nyom. (May well-being come to fullfillment.)

2019 Apr 25 02:30:46
Ieng Puthy: តេីលោកRoman មានបំណងទៅវត្តអកយំនៅថ្ងៃណាដែរ?ព្រះអង្គ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 25 02:29:26
Ieng Puthy: ករុណានិង បងសុភឿន នឹងជូនលោកRoman ទៅវត្តអកយំបាន

2019 Apr 25 02:28:00
Ieng Puthy: ករុណានិង បង សុភឿន នឹងជួយស

2019 Apr 25 02:27:00
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុព្រះអង្គ Vandami Bhante

2019 Apr 24 17:56:05
Cheav Villa: កូណា សរសេរពួកយើង​ គឺជំនួសមុខ​ បងពុទ្ធីនិងសុភឿន  _/\_

2019 Apr 24 17:54:42
Cheav Villa: បង​ពុទ្ធី បានអោយកូណាសួរអំពីពេលវេលា​ ដែលលោកRoman នឹងទៅអកយំ _/\_

2019 Apr 24 17:52:47
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_  កូណាបាន ប្រាប់បងពុទ្ធី និង​សុ​ភឿន ប្រសិនបើគាត់អាចជួយបាន ព្រោះកូណាមិនមានសេរីភាពច្រើនដូចពួកគាត់

2019 Apr 24 17:01:34
Johann: Modern (ab)art of conversation and old patient culture...  :) great training only serious take on and rushing hide on messanger, fb, or in the ocean of Maras internet. Mudita.  :)

2019 Apr 23 13:36:18
Cheav Villa: Kana :D _/\_

2019 Apr 23 13:24:57
Johann: ? But light is always good. Oh, maybe the honey bee candles...: Atma told Upasika Sophorn to take them with her to share, since the mices would eat them away here. Mudita

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)  (Read 2309 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« on: November 09, 2018, 09:22:18 AM »

Aramika   *

Dieses neue Thema (bzw. diese/r Beitrag/e) wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in [Ashram] Thmo Duk (Schiffsfelsen), Aural, Cambodia, អាស្រម ថ្មទូក ស្រុកឪរ៉ាល់ , hinzugefügt. Für ev. ergänzende Informationen zur sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!
[Original post:]


Atma was just up to go down for Alms as Nyom Chanroth rushed up, bowed down and said exhausted: "Good that I could meet you, De Gun, I ask, Breah Karuna, to go on alm a little later, at nine, and it would be good if De Gun goes to the south."

On the way later, a group of Upasaka and Upasika in white have alms along the road. Back, after having taken the meal… this group of 6, 8 devoted arrived, honored the tripple Gems and gave medicine and tonics.

After this a longer Dhamma-Discussion followed. Most of them well informed and taught in literary Dhamma, good educated older and younger Dhammikas. Like mostly "What to do that tendency from theory to practice and active letting go can be forced."

Having good 3h discussed the Dhamma, after they went up to look at the matters around the Kuti, they went on back, leaving many thoughtful things, given up for the Sanghas use behind, bags of sand, Mangotrees, cement, water (knowing that the building would cost rare water for dailies requirement).

[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181109_01.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181109_02.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181109_03.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181109_04.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181109_05.jpg

Althought raining before, raining after, like always when people with skilful intent come into the Srok of Aral Mountain, the weather, sound, smell, all outwardly was perfect protected by the mighty Devas dwelling around in their refuge, one of the last far over the land.

Maybe they might share some pictures of their merits done today by themselves or someone might help them in being able to do so also here.
« Last Edit: November 09, 2018, 09:30:09 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +87/-0
 • Gender: Female
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #1 on: November 09, 2018, 10:26:04 AM »
Sadhu
Prah Karuna Prah Ang  _/\_
As always, they will share their merits today on Social Media (fb)
And kuna will ask for their Pictures then   ^-^

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #2 on: November 09, 2018, 10:34:16 AM »
Sadhu! Facebook is fine in the world, good if finding ways more into Dhamma (it would not increase debts in the would). There was a older Upasaka in the group and maybe it's possible to let him know about following addition (e.g. Merits on fb leads to further kamma!):

Since the talk was also on 4 types of kamma, wondering of what the kamma is that does not lead to further. It's not so that liberation can be attained without just kusala deeds, but this kusala deeds have right view at it's beginning. One should not think that Nibbana can be reached by "neutral kamma", or willinglessness.

Here again the Sutta, and if someone knows how to address the devoted Upasaka, it would be good to forward it again.

One get's that Sutta totally wrong when thinking in Abhidamma-tables, totally! Right resolve/intention displays alobha, adosa, amoha, if looking exact.

The objective on the path is in as far different as it does not have another destiny aside of liberatiin from Dukkha while common kusala-actions have certain aims and destinies in the world as object.

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Ariyamagga Sutta: The Noble Path

"Monks, these four types of kamma have been directly realized, verified, & made known by me. Which four? There is kamma that is dark with dark result. There is kamma that is bright with bright result. There is kamma that is dark & bright with dark & bright result. There is kamma that is neither dark nor bright with neither dark nor bright result, leading to the ending of kamma.

"And what is kamma that is dark with dark result? There is the case where a certain person fabricates an injurious bodily fabrication, fabricates an injurious verbal fabrication, fabricates an injurious mental fabrication. Having fabricated an injurious bodily fabrication, having fabricated an injurious verbal fabrication, having fabricated an injurious mental fabrication, he rearises in an injurious world. On rearising in an injurious world, he is there touched by injurious contacts. Touched by injurious contacts, he experiences feelings that are exclusively painful, like those of the beings in hell. This is called kamma that is dark with dark result.

"And what is kamma that is bright with bright result? There is the case where a certain person fabricates a non-injurious bodily fabrication ... a non-injurious verbal fabrication ... a non-injurious mental fabrication ... He rearises in a non-injurious world ... There he is touched by non-injurious contacts ... He experiences feelings that are exclusively pleasant, like those of the Beautiful Black Devas. This is called kamma that is bright with bright result.

"And what is kamma that is dark & bright with dark & bright result? There is the case where a certain person fabricates a bodily fabrication that is injurious & non-injurious ... a verbal fabrication that is injurious & non-injurious ... a mental fabrication that is injurious & non-injurious ... He rearises in an injurious & non-injurious world ... There he is touched by injurious & non-injurious contacts ... He experiences injurious & non-injurious feelings, pleasure mingled with pain, like those of human beings, some devas, and some beings in the lower realms. This is called kamma that is dark & bright with dark & bright result.

"And what is kamma that is neither dark nor bright with neither dark nor bright result, leading to the ending of kamma? Right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This is called kamma that is neither dark nor bright with neither dark nor bright result, leading to the ending of kamma.

"These, monks, are the four types of kamma directly realized, verified, & made known by me."

http://sangham.net/index.php/topic,7863.msg12610.html#msg12610
អរិយមគ្គសូត្រ ទី៦


[៨៧] ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កម្ម ៤យ៉ាងនេះ តថាគតបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ដោយ ប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តម ដោយខ្លួនឯង ហើយប្រកាសប្រាប់។ កម្មទាំង ៤យ៉ាង តើដូចម្ដេចខ្លះ។ ម្នាល​ភិក្ខុទាំងឡាយ កម្មខ្មៅ មានវិបាកខ្មៅ ក៏មាន ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កម្មស មាន​វិបាកស ក៏មាន ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កម្មទាំងខ្មៅ ទាំងស មានវិបាកទាំងខ្មៅ ទាំងស ក៏មាន ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កម្មមិនខ្មៅមិនស មានវិបាកមិនខ្មៅមិនស ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បី​អស់កម្ម ក៏មាន។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះកម្មខ្មៅ មានវិបាកខ្មៅ តើដូចម្ដេច។ ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំង​ឡាយ បុគ្គលពួកខ្លះ ក្នុងលោកនេះ តាក់តែងកាយសង្ខារ ប្រកបដោយទោស។បេ។ ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ នេះហៅថា កម្មខ្មៅ មានវិបាកខ្មៅ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះកម្មស មាន​វិបាកស តើដូចម្ដេច។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលពួកខ្លះ​ ក្នុងលោកនេះ តាក់តែង​កាយ​សង្ខារមិនមានទោស។បេ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះហៅថា កម្មស មានវិបាកស។ ម្នាល​ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះកម្មទាំងខ្មៅ ទាំងស មានវិបាកទាំងខ្មៅ ទាំងស តើដូចម្ដេច។ ម្នាល​ភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលពួកខ្លះ ក្នុងលោកនេះ តាក់តែងកាយសង្ខារ មានទោសខ្លះ មិនមានទោសខ្លះ។បេ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះហៅថា កម្មទាំងខ្មៅ ទាំងស មាន​វិបាក​ទាំង​ខ្មៅ ទាំងស។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះកម្មមិនខ្មៅមិនស មានវិបាកមិនខ្មៅ មិនស ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីអស់កម្ម តើដូចម្ដេច។ សេចក្ដីយល់ឃើញត្រូវ។បេ។ ការដំកល់ចិត្តត្រូវ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះ​ហៅ​ថា កម្មមិនខ្មៅ មិនស មានវិបាកមិនខ្មៅ មិនស ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីអស់កម្ម។ ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំង​ឡាយ កម្មទាំង ៤យ៉ាងនេះ តថាគត បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តម ដោយ​ខ្លួនឯង ហើយប្រកាសប្រាប់។
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #3 on: November 09, 2018, 10:53:03 AM »
Oh... and there was a younger man, a leader of IT-companies, who felt by heart it's time to follow Dhamma and seek for longer happiness, Nyom Cheav Villa . It would be possible good if he get's to know Upasaka Moritz  , the generous IT-householder (most in the background) how makes this monastery here possible in many regards, since he is a Dhammika, rejoicing in good deeds and a young diploma mathematica (something sure lacking in Cambodia), possible same age, sometimes not so gifted with work, a little similar like Nyom Chanroth, it would be possible good if they come in touch with each other, maybe even here and not FB...  ^-^ just because this walk in Dhamma needs a full day association with people toward good aims.
« Last Edit: November 09, 2018, 11:03:04 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +87/-0
 • Gender: Female
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #4 on: November 09, 2018, 11:18:34 AM »
Kuna Prah Ang
He is my Counsin. I Karuna will let him knows by forward The message above  _/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #5 on: November 09, 2018, 12:14:31 PM »
Maybe incl. ច្បាប់បរស់ on effects of drinking, even it's "just" for the sake of business. (what he had seen clear today).

Mudita,
what a blessed family helping each other on the path! like the Buddhas relatives filling the Tipitaka.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +87/-0
 • Gender: Female
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #6 on: November 09, 2018, 12:19:04 PM »
kuna Prah Ang  _/\_

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +87/-0
 • Gender: Female
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #7 on: November 10, 2018, 09:16:46 AM »
 _/\_

I Kuruna have sent Prah Ang's essage to them,
then just got the likes.. :D
Below are some of their post on FB tonight and this morning:   

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #8 on: November 10, 2018, 09:56:40 AM »
Mudita
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann


Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #10 on: November 10, 2018, 12:16:15 PM »
Sadhu.

Sure Nyom, Nyom like to share their merits outside their community? Is it because difficult to join here for others? It's really and totally not about gaining pictures.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +87/-0
 • Gender: Female
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #11 on: November 10, 2018, 12:23:56 PM »
Kuna Prah Ang
My Cousin Puthy Ieng sooner in the web, 
she give I Kuna her email address and password to create
an acct for now  _/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #12 on: November 10, 2018, 01:07:56 PM »
That's what is called in the Mangala Sutta "..having rendered help to relatives... chea mangul do odom (this is the highest blessing/protection)".

* Johann Seems as if Nyom has become the/a connector of different worlds in Nyoms spheres. When ever such as an email account for clean Dhamma-purpose is needed, of use, Nyom may let it be known. The giver of the possibilities here are happy it some may make good use of possibilities without strings to the world.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +87/-0
 • Gender: Female
Re: A fridays journey in Dhamma into the forest (Nov. 2018)
« Reply #13 on: November 10, 2018, 02:38:39 PM »
Kuna Prah Ang _/\_

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Welcome Vithou
« Reply #14 on: November 11, 2018, 12:13:51 AM »

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Welcome Vithou " eröffnet, dem angehäng.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: