Recent Topics

[May 25, 2019, 07:21:41 AM]

[May 25, 2019, 04:35:25 AM]

[May 24, 2019, 07:28:30 PM]

[May 24, 2019, 09:07:15 AM]

[May 24, 2019, 08:06:18 AM]

[May 23, 2019, 01:46:12 PM]

[May 23, 2019, 06:04:43 AM]

[May 23, 2019, 01:20:33 AM]

[May 22, 2019, 05:17:19 PM]

[May 22, 2019, 11:43:06 AM]

[May 22, 2019, 11:22:45 AM]

[May 22, 2019, 02:44:35 AM]

[May 22, 2019, 01:05:34 AM]

[May 21, 2019, 04:58:49 AM]

[May 20, 2019, 05:47:16 PM]

[May 20, 2019, 03:37:42 PM]

[May 19, 2019, 05:50:42 AM]

[May 18, 2019, 11:53:48 PM]

[May 18, 2019, 01:47:14 PM]

[May 18, 2019, 01:45:55 PM]

[May 18, 2019, 01:44:42 PM]

[May 18, 2019, 01:43:15 PM]

[May 18, 2019, 09:09:22 AM]

[May 18, 2019, 06:11:47 AM]

[May 18, 2019, 04:55:52 AM]

[May 18, 2019, 04:30:31 AM]

[May 18, 2019, 03:59:38 AM]

[May 17, 2019, 01:29:38 AM]

[May 14, 2019, 05:36:15 AM]

[May 13, 2019, 07:06:45 PM]

[May 12, 2019, 02:29:06 PM]

[May 05, 2019, 12:40:38 AM]

[May 02, 2019, 03:16:56 PM]

[May 01, 2019, 04:34:46 PM]

Talkbox

2019 May 26 03:04:21
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 26 03:04:06
Cheav Villa: សាធុ​

2019 May 26 01:02:17
Johann: Sadhu

2019 May 26 00:44:22
Khemakumara: May all have a meritful Uposatha day. Meeting some good friends (kalyanamitta) and som(e) sil(a) សំម សីល!

2019 May 24 14:13:29
Johann: Nyom Moritz

2019 May 24 13:28:52
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 05:23:33
Johann: Venerable

2019 May 24 05:22:57
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann

2019 May 24 02:08:29
Johann: Nyom Moritz, Nyom Villa.

2019 May 24 01:55:56
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 24 01:54:14
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 24 01:49:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 01:06:04
Johann: Venerable Ariyadhammika  _/\_

2019 May 20 04:14:26
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 20 01:31:27
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 May 19 11:28:39
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 19 11:27:48
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 23:55:08
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 18 10:34:49
amanaki: Thank you Johann  _/\_

2019 May 18 09:59:33
Johann: Nyom Amanaki. Mudita that you may have possible found what searched for on a special day.

2019 May 18 09:24:56
Maria:  _/\_

2019 May 18 09:24:35
Maria: werter Bhante!

2019 May 18 09:22:43
Johann: Nyom Mizi

2019 May 18 09:21:31
Johann: Nyom Sophorn, Nyom Villa... may all here but also there rejoice in own and others goodness.

2019 May 18 05:03:47
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 02:16:49
Moritz: _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 14 07:51:30
Vithou:  _/\_

2019 May 14 05:40:54
Johann: As long as not using telefon while riding. Sokh chomreoun, Nyom.

2019 May 13 18:38:46
Moritz: Vandami Bhante _/\_ (sitting in Taxi)

2019 May 12 15:44:32
Johann: But better ask Nyom Chanroth, since Atma does not walk that far these days.

2019 May 12 15:04:01
Johann: not teally, Nyom Vithou. Still less water in the streams here. Some still dry. Needs a while down from the mountains and not that much rain yet.

2019 May 12 14:54:37
Vithou: how is the road Bhante? Is it float at the mountain leg?

2019 May 12 14:51:59
Vithou:   _/\_

2019 May 12 14:40:43
Johann: Nyom Vithou. Nothing special. Yes, rain is present every afternoon since some days.

2019 May 12 14:38:33
Vithou: Bhante, how is everything at Asrum? Is it raining everyday?

2019 May 12 07:05:30
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 12 03:58:19
Johann: a joyful day in merits on this Sila-day

2019 May 11 17:04:10
Cheav Villa:  :) _/\_

2019 May 11 16:16:56
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 11 05:35:39
Cheav Villa: Sadhu Sadhu Sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 11 00:52:44
Johann: an meritful Uposatha, those keeping it today

2019 May 10 17:14:43
Moritz: Chom reap leah, I am going to work. _/\_

2019 May 10 17:09:07
Johann: Nyom Moritz

2019 May 10 17:07:14
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 10 16:19:14
Moritz: Chom reap sour, bong Villa _/\_

2019 May 07 19:12:10
Johann: Nyom Vithou. Just some hours ago, thought of him.

2019 May 05 04:26:53
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 11:41:08
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 10:27:38
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 03 10:08:09
Khemakumara: Sadhu, sadhu, sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 03 01:17:53
Johann: A meritful new moon Uposatha those celebrating it today.

2019 May 03 01:16:05
Johann: Talk box is buggy and lines love to jump. Better not editing.

2019 May 03 01:14:19
Johann: U Chanroth: "ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ បានទទួលនៅសម្ភារៈមួយចំនួន សម្រាប់កសាងអាស្រមថ្មទូកសូមជូនបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិសទ័ទាំងអស់គ

2019 May 02 15:15:58
Cheav Villa:   <.I.> _/\_

2019 May 02 15:15:17
Cheav Villa: Sorry because of kh font doesn't run well on my phone. Kana go to edit  to see the right  shout but  was wrong by deleting Pou  Chanroth 's  shout

2019 May 02 15:01:04
Cheav Villa: Mudita  :) _/\_

2019 May 02 13:47:17
Moritz: Anumodana puñña kusala! _/\_

2019 May 01 14:49:38
Johann: Now some monks are so close to many, that they can be visited even by feet.

2019 May 01 06:27:25
Johann: Thats accoss the whole city and hot (but cloudy  :) ) Best wishes and greatings.

2019 May 01 06:22:36
Cheav Villa: Get lost in the jungle of Phnom Penh from 2pm till 6pm

2019 May 01 05:40:26
Cheav Villa: Bhante Khemakumara arrived at Wat Sophea Khun in late evening  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 29 09:19:56
Johann: Meister Moritz

2019 Apr 29 08:51:27
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 29 03:07:40
Moritz: Chom reap leah _/\_ I am going to sleep.

2019 Apr 29 02:59:19
Cheav Villa:  _/\_

2019 Apr 29 02:41:01
Moritz: _/\_ Bong Villa

2019 Apr 29 01:02:45
Johann: let's see wheter the rain has swept away the new floor ...

2019 Apr 28 13:58:19
Cheav Villa: First time of Heavy rain in Phnom Penh  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:33:14
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:21:50
Johann: Oh, rain.

2019 Apr 28 08:46:02
Johann: Pleasing soft weather, yes  :)

2019 Apr 28 08:45:28
Johann: Atma rejoices with the may who possible are able to see a death man walking toward the deathless, and have even occation for a lot of spontan merits.

2019 Apr 28 07:31:59
Cheav Villa: May​ Bhante be well  _/\_ _/\_ _/\_  The sky has been cloudy since 10:30am

2019 Apr 28 03:02:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 May Bhante Khemakumara walk(nimun) safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 20:51:41
Johann:  :)

2019 Apr 27 20:51:11
Johann: may it be cloudy (in the hot time) so that feet may be well

2019 Apr 27 17:53:19
Moritz: May Bhante travel safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:38:40
Cheav Villa: May​ the Mighty Devas protected Bhante Khemakumara along the path to Wat Sophea Khun  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:03:29
Cheav Villa: ខ្ញុំ​កូណាបាន លឺថា ព្រះអង្គ​ Kemakumara នឹង​និមន្ត ចេញពី វត្ត​អកយំ​ នៅថ្ងៃស្អែក

2019 Apr 27 16:01:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 14:28:42
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 27 06:55:13
Johann: Nyom Villa

2019 Apr 27 06:54:35
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 06:31:42
Johann: Nyom Moritz

2019 Apr 27 06:09:34
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 27 05:42:54
Moritz: _/\_

2019 Apr 27 00:54:04
Johann: A blessed and meritful halfmoon Sila-day

2019 Apr 25 07:32:44
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻អរព្រះគុណ ព្រះអង្គ

2019 Apr 25 04:42:51
Johann: Sokh chomreoun, Nyom. (May well-being come to fullfillment.)

2019 Apr 25 02:30:46
Ieng Puthy: តេីលោកRoman មានបំណងទៅវត្តអកយំនៅថ្ងៃណាដែរ?ព្រះអង្គ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 25 02:29:26
Ieng Puthy: ករុណានិង បងសុភឿន នឹងជូនលោកRoman ទៅវត្តអកយំបាន

2019 Apr 25 02:28:00
Ieng Puthy: ករុណានិង បង សុភឿន នឹងជួយស

2019 Apr 25 02:27:00
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុព្រះអង្គ Vandami Bhante

2019 Apr 24 17:56:05
Cheav Villa: កូណា សរសេរពួកយើង​ គឺជំនួសមុខ​ បងពុទ្ធីនិងសុភឿន  _/\_

2019 Apr 24 17:54:42
Cheav Villa: បង​ពុទ្ធី បានអោយកូណាសួរអំពីពេលវេលា​ ដែលលោកRoman នឹងទៅអកយំ _/\_

2019 Apr 24 17:52:47
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_  កូណាបាន ប្រាប់បងពុទ្ធី និង​សុ​ភឿន ប្រសិនបើគាត់អាចជួយបាន ព្រោះកូណាមិនមានសេរីភាពច្រើនដូចពួកគាត់

2019 Apr 24 17:01:34
Johann: Modern (ab)art of conversation and old patient culture...  :) great training only serious take on and rushing hide on messanger, fb, or in the ocean of Maras internet. Mudita.  :)

2019 Apr 23 13:36:18
Cheav Villa: Kana :D _/\_

2019 Apr 23 13:24:57
Johann: ? But light is always good. Oh, maybe the honey bee candles...: Atma told Upasika Sophorn to take them with her to share, since the mices would eat them away here. Mudita

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Puñña kuṭi & uposatha sāla Aschram Khmo Duk-បុញ្ញ កសាង គុដិ នីង ឧបោសថសាល អាស្រម ថ្មដឹក  (Read 3158 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +87/-0
 • Gender: Female

Aramika   *

Dieses neue Thema (bzw. diese/r Beitrag/e) wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in [Ashram] Thmo Duk (Schiffsfelsen), Aural, Cambodia, អាស្រម ថ្មទូក ស្រុកឪរ៉ាល់ , hinzugefügt. Für ev. ergänzende Informationen zur sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

[Original post:]


ថ្ងៃពុធ​ និងថ្ងៃព្រហស្បត្តិ ទី21និង 22វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018 ទាំងព្រះសង្ឃ​ និងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានមូលមតិគ្នាកសាងកុដិសម្រាប់បូជាដល់សង្ឃ​
បានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យបរិច្ចាគទាន​ ទាំងកំលាំងកាយ កំលាំងចិត្ត​ ចូលរួម​ដោយសាមគ្គីធម៌ បានហ្វឹកហាត់អបរំកាយ​ និងចិត្តសង្រួមក្នុងសីល​ សមាធិ​ ដោយមានឱវាទពីព្រះសង្ឃ តាមគោលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនា​
 _/\_
« Last Edit: November 23, 2018, 07:58:36 AM by Johann »

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527

ថ្ងៃពុធ​ និងថ្ងៃព្រហស្បត្តិ ទី21និង 22វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018 ទាំងព្រះសង្ឃ​ និងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានមូលមតិគ្នាកសាងកុដិសម្រាប់បូជាដល់សង្ឃ​
បានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យបរិច្ចាគទាន​ ទាំងកំលាំងកាយ កំលាំងចិត្ត​ ចូលរួម​ដោយសាមគ្គីធម៌ បានហ្វឹកហាត់អបរំកាយ​ និងចិត្តសង្រួមក្នុងសីល​ សមាធិ​ ដោយមានឱវាទពីព្រះសង្ឃ តាមគោលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនា​

 _/\_

On Wednesday and thursday, 21., 22., Month Vicchika (Nov. 2018), Sublime Members of the Sangha and Buddhaparasatta (beings after seeking awakening, People) gathered together to sacrifice, by cleaning the mind (rejoice), merits of generosity by their bodily strength, their strength of citta (mind) in Samagii (collective work) in/for Dhamma, by physical given and mental giving under the keeping of precepts and Samadhi (concentration, to start) building a dwelling for the Sublim Sangha's member, (and an Uposatha-Sala (usually called wrongly Vihara), under the Pillow/header of the Buddhas Sāsana (Religion/Binding)

Sadhu, and yes, a sacrifices under the leading factors of the Path of the Noble ones, seldom to find in this world. Anumodana.

* Johann : (Possibility for) Upload of pictures might need a little time because the avaliable resources need to be managed so that tgey can be used further.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +87/-0
 • Gender: Female
រូបថត

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Sadhu!

Some additional impressions of the first day.

About 20, 25 Upasaka, Upasika from Phnom Penh, Takeo... leaden by two two Ven. Bhikkus and one Samanera arrived at late morning and short after taking meal started to carry about 4-5to of Sand, about 70% of the way up to the new Kuti, the laypeople like to give. Haft of the group went to the river to make concret brick (which already, for a big part arived near the buliding site.)

It nedded some time to introduce into the importance of focus on the mind state, sila, own well-being rather to focus on sand or the building, but after some hours all became a 100% Satipathana exercice. When resting the monks would teach, late in the evening the most would gather for Devotion, Meditation, Vipassana and very high Dhammatalks.

Some stayed 1, some 3 days. On the last day the Laypeople asked the place spirits (owner of water and land) for the dwelling, for the future small Uposatha-hall.

Here some impressions of the fist day. Some spended the nights in the forest, in front of the cave, in one of the Kutis...

Chanroth heavily sick helpend with joy to manage everything for the larg group, actually not really knowing each other but perfect and harmonious Dhamma-Samagii and highest training and merits in Dhamma as an old, old family used to it.

If my person would not say that it was an outstandig seldom happening he would not give all of what can be shared.

Anumodana:

[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_01.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_02.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_03.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_04.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_05.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_06.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_07.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_08.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_09.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_10.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_11.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_12.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_13.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_14.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_15.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_16.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_17.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181121_18.jpg
« Last Edit: November 23, 2018, 09:40:26 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +87/-0
 • Gender: Female
រូបថត
« Last Edit: November 23, 2018, 09:58:29 AM by Cheav Villa »
Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
The last day and event… Chanroth made some pictures of the asking for using the place for the Sangha form the place guards, Devas, Yakas, ... before placing the first bricks in their area. "May the spirits well-come... introduce and so on." Maybe Nyom Sophorn can explain more later about this respectful way of not taking what is not given even for the Sublime Sanghas purpose (who can of cause not ask).

The last Group was mainly by lay people and helpers from Wat Ayum, some villager and most hard working people doing all work from down up, made the bricks and transport to the hill foot to the least at the top.

Anumodana.

[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_14.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_15.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_16.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_17.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_18.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_19.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_20.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_21.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_22.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_23.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_24.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_25.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_26.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_27.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_28.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_29.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_30.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_31.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_32.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_33.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_34.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_35.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_36.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_37.jpg


[img]
user:johann:gallery:archiv2018:20181123_38.jpg
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
As the group leaved to return, another group, the family of Nyom Sophoeun , leaded by her, incl. her father, grandfather or/end Pali teacher, old, stick, with his weak power left, supported by a stick and his children and grand children, arived at Thmo Duk.

After Ven. and very unorthodox receiving the Dhamma, question and cross-questioning of the honored old Pali-teacher, ther was a young Upasika, maybe 12, 13 years old, which by giving body sign answered all question rightly at the same time, in the background, my person had asked the group including the rejoicing honored Pali-teacher, if they had seen that the young lady answered all very quick?

A sort but very intensive meeting, searching for the Buddha, Dhamma, Sangha firstly into meet a fool decaying body.

After asking who is old and who was still a child, something importand opened up, right here and now, for the now reallt honorable follower of the Buddha.

Sadhu, Anumodana and mudita.

May the family take good care of their first, secound, third and fouth Brahma and don't let him be busy with not importand thinks having already given much and now being time to pay back.

May all rejoice by the merits and may the Devas inform those not touched yet.
« Last Edit: November 23, 2018, 01:45:16 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
May Nyom Cheav Villa don't hesitate to upload here or via ati.eu as long as technical possible. Resources have been given plenty already, they are just not adjusted at this time and might need a little. Atma will be not avaliable for some weeks the next time and may look further if possible later.

Upload of some videos by my person maybe later time.
« Last Edit: November 23, 2018, 02:15:41 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Cheav Villa

 • Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +87/-0
 • Gender: Female

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
By the way, Nyom Villa, very attentive.Nothing to worry, there is enough space and just because the water came in from outside at the shave's lowest level, that it has been put on the flour and the place was used for putting tool meanwhile by lay people. Bhante Khemakumara  is happy to be able to fix that at this occasion with a like bit of cement in and outside, knowing.

See: here and here .


user:johann:gallery:archiv2018:vid_20181122_01.mp4
user:johann:gallery:archiv2018:vid_20181122_02.mp4
user:johann:gallery:archiv2018:vid_20181122_03.mp4
user:johann:gallery:archiv2018:vid_20181122_04.mp4
user:johann:gallery:archiv2018:vid_20181123_01.mp4
« Last Edit: November 23, 2018, 06:18:38 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: