Recent Topics

[May 25, 2019, 07:21:41 AM]

[May 25, 2019, 04:35:25 AM]

[May 24, 2019, 07:28:30 PM]

[May 24, 2019, 09:07:15 AM]

[May 24, 2019, 08:06:18 AM]

[May 23, 2019, 01:46:12 PM]

[May 23, 2019, 06:04:43 AM]

[May 23, 2019, 01:20:33 AM]

[May 22, 2019, 05:17:19 PM]

[May 22, 2019, 11:43:06 AM]

[May 22, 2019, 11:22:45 AM]

[May 22, 2019, 02:44:35 AM]

[May 22, 2019, 01:05:34 AM]

[May 21, 2019, 04:58:49 AM]

[May 20, 2019, 05:47:16 PM]

[May 20, 2019, 03:37:42 PM]

[May 19, 2019, 05:50:42 AM]

[May 18, 2019, 11:53:48 PM]

[May 18, 2019, 01:47:14 PM]

[May 18, 2019, 01:45:55 PM]

[May 18, 2019, 01:44:42 PM]

[May 18, 2019, 01:43:15 PM]

[May 18, 2019, 09:09:22 AM]

[May 18, 2019, 06:11:47 AM]

[May 18, 2019, 04:55:52 AM]

[May 18, 2019, 04:30:31 AM]

[May 18, 2019, 03:59:38 AM]

[May 17, 2019, 01:29:38 AM]

[May 14, 2019, 05:36:15 AM]

[May 13, 2019, 07:06:45 PM]

[May 12, 2019, 02:29:06 PM]

[May 05, 2019, 12:40:38 AM]

[May 02, 2019, 03:16:56 PM]

[May 01, 2019, 04:34:46 PM]

Talkbox

2019 May 26 03:04:21
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 26 03:04:06
Cheav Villa: សាធុ​

2019 May 26 01:02:17
Johann: Sadhu

2019 May 26 00:44:22
Khemakumara: May all have a meritful Uposatha day. Meeting some good friends (kalyanamitta) and som(e) sil(a) សំម សីល!

2019 May 24 14:13:29
Johann: Nyom Moritz

2019 May 24 13:28:52
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 05:23:33
Johann: Venerable

2019 May 24 05:22:57
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann

2019 May 24 02:08:29
Johann: Nyom Moritz, Nyom Villa.

2019 May 24 01:55:56
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 24 01:54:14
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 24 01:49:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 01:06:04
Johann: Venerable Ariyadhammika  _/\_

2019 May 20 04:14:26
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 20 01:31:27
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 May 19 11:28:39
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 19 11:27:48
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 23:55:08
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 18 10:34:49
amanaki: Thank you Johann  _/\_

2019 May 18 09:59:33
Johann: Nyom Amanaki. Mudita that you may have possible found what searched for on a special day.

2019 May 18 09:24:56
Maria:  _/\_

2019 May 18 09:24:35
Maria: werter Bhante!

2019 May 18 09:22:43
Johann: Nyom Mizi

2019 May 18 09:21:31
Johann: Nyom Sophorn, Nyom Villa... may all here but also there rejoice in own and others goodness.

2019 May 18 05:03:47
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 02:16:49
Moritz: _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 14 07:51:30
Vithou:  _/\_

2019 May 14 05:40:54
Johann: As long as not using telefon while riding. Sokh chomreoun, Nyom.

2019 May 13 18:38:46
Moritz: Vandami Bhante _/\_ (sitting in Taxi)

2019 May 12 15:44:32
Johann: But better ask Nyom Chanroth, since Atma does not walk that far these days.

2019 May 12 15:04:01
Johann: not teally, Nyom Vithou. Still less water in the streams here. Some still dry. Needs a while down from the mountains and not that much rain yet.

2019 May 12 14:54:37
Vithou: how is the road Bhante? Is it float at the mountain leg?

2019 May 12 14:51:59
Vithou:   _/\_

2019 May 12 14:40:43
Johann: Nyom Vithou. Nothing special. Yes, rain is present every afternoon since some days.

2019 May 12 14:38:33
Vithou: Bhante, how is everything at Asrum? Is it raining everyday?

2019 May 12 07:05:30
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 12 03:58:19
Johann: a joyful day in merits on this Sila-day

2019 May 11 17:04:10
Cheav Villa:  :) _/\_

2019 May 11 16:16:56
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 11 05:35:39
Cheav Villa: Sadhu Sadhu Sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 11 00:52:44
Johann: an meritful Uposatha, those keeping it today

2019 May 10 17:14:43
Moritz: Chom reap leah, I am going to work. _/\_

2019 May 10 17:09:07
Johann: Nyom Moritz

2019 May 10 17:07:14
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 10 16:19:14
Moritz: Chom reap sour, bong Villa _/\_

2019 May 07 19:12:10
Johann: Nyom Vithou. Just some hours ago, thought of him.

2019 May 05 04:26:53
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 11:41:08
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 10:27:38
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 03 10:08:09
Khemakumara: Sadhu, sadhu, sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 03 01:17:53
Johann: A meritful new moon Uposatha those celebrating it today.

2019 May 03 01:16:05
Johann: Talk box is buggy and lines love to jump. Better not editing.

2019 May 03 01:14:19
Johann: U Chanroth: "ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ បានទទួលនៅសម្ភារៈមួយចំនួន សម្រាប់កសាងអាស្រមថ្មទូកសូមជូនបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិសទ័ទាំងអស់គ

2019 May 02 15:15:58
Cheav Villa:   <.I.> _/\_

2019 May 02 15:15:17
Cheav Villa: Sorry because of kh font doesn't run well on my phone. Kana go to edit  to see the right  shout but  was wrong by deleting Pou  Chanroth 's  shout

2019 May 02 15:01:04
Cheav Villa: Mudita  :) _/\_

2019 May 02 13:47:17
Moritz: Anumodana puñña kusala! _/\_

2019 May 01 14:49:38
Johann: Now some monks are so close to many, that they can be visited even by feet.

2019 May 01 06:27:25
Johann: Thats accoss the whole city and hot (but cloudy  :) ) Best wishes and greatings.

2019 May 01 06:22:36
Cheav Villa: Get lost in the jungle of Phnom Penh from 2pm till 6pm

2019 May 01 05:40:26
Cheav Villa: Bhante Khemakumara arrived at Wat Sophea Khun in late evening  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 29 09:19:56
Johann: Meister Moritz

2019 Apr 29 08:51:27
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 29 03:07:40
Moritz: Chom reap leah _/\_ I am going to sleep.

2019 Apr 29 02:59:19
Cheav Villa:  _/\_

2019 Apr 29 02:41:01
Moritz: _/\_ Bong Villa

2019 Apr 29 01:02:45
Johann: let's see wheter the rain has swept away the new floor ...

2019 Apr 28 13:58:19
Cheav Villa: First time of Heavy rain in Phnom Penh  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:33:14
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:21:50
Johann: Oh, rain.

2019 Apr 28 08:46:02
Johann: Pleasing soft weather, yes  :)

2019 Apr 28 08:45:28
Johann: Atma rejoices with the may who possible are able to see a death man walking toward the deathless, and have even occation for a lot of spontan merits.

2019 Apr 28 07:31:59
Cheav Villa: May​ Bhante be well  _/\_ _/\_ _/\_  The sky has been cloudy since 10:30am

2019 Apr 28 03:02:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 May Bhante Khemakumara walk(nimun) safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 20:51:41
Johann:  :)

2019 Apr 27 20:51:11
Johann: may it be cloudy (in the hot time) so that feet may be well

2019 Apr 27 17:53:19
Moritz: May Bhante travel safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:38:40
Cheav Villa: May​ the Mighty Devas protected Bhante Khemakumara along the path to Wat Sophea Khun  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:03:29
Cheav Villa: ខ្ញុំ​កូណាបាន លឺថា ព្រះអង្គ​ Kemakumara នឹង​និមន្ត ចេញពី វត្ត​អកយំ​ នៅថ្ងៃស្អែក

2019 Apr 27 16:01:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 14:28:42
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 27 06:55:13
Johann: Nyom Villa

2019 Apr 27 06:54:35
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 06:31:42
Johann: Nyom Moritz

2019 Apr 27 06:09:34
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 27 05:42:54
Moritz: _/\_

2019 Apr 27 00:54:04
Johann: A blessed and meritful halfmoon Sila-day

2019 Apr 25 07:32:44
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻អរព្រះគុណ ព្រះអង្គ

2019 Apr 25 04:42:51
Johann: Sokh chomreoun, Nyom. (May well-being come to fullfillment.)

2019 Apr 25 02:30:46
Ieng Puthy: តេីលោកRoman មានបំណងទៅវត្តអកយំនៅថ្ងៃណាដែរ?ព្រះអង្គ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 25 02:29:26
Ieng Puthy: ករុណានិង បងសុភឿន នឹងជូនលោកRoman ទៅវត្តអកយំបាន

2019 Apr 25 02:28:00
Ieng Puthy: ករុណានិង បង សុភឿន នឹងជួយស

2019 Apr 25 02:27:00
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុព្រះអង្គ Vandami Bhante

2019 Apr 24 17:56:05
Cheav Villa: កូណា សរសេរពួកយើង​ គឺជំនួសមុខ​ បងពុទ្ធីនិងសុភឿន  _/\_

2019 Apr 24 17:54:42
Cheav Villa: បង​ពុទ្ធី បានអោយកូណាសួរអំពីពេលវេលា​ ដែលលោកRoman នឹងទៅអកយំ _/\_

2019 Apr 24 17:52:47
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_  កូណាបាន ប្រាប់បងពុទ្ធី និង​សុ​ភឿន ប្រសិនបើគាត់អាចជួយបាន ព្រោះកូណាមិនមានសេរីភាពច្រើនដូចពួកគាត់

2019 Apr 24 17:01:34
Johann: Modern (ab)art of conversation and old patient culture...  :) great training only serious take on and rushing hide on messanger, fb, or in the ocean of Maras internet. Mudita.  :)

2019 Apr 23 13:36:18
Cheav Villa: Kana :D _/\_

2019 Apr 23 13:24:57
Johann: ? But light is always good. Oh, maybe the honey bee candles...: Atma told Upasika Sophorn to take them with her to share, since the mices would eat them away here. Mudita

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Zugang zur Einsicht - Übersetzung, Kritik und Anmerkungen

Herzlich Willkommen im Arbeitsforum von zugangzureinsicht.org im Onlinekloster sangham.net!


Danke werte(r) Besucher(in), dass Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und sich direkt einbringen wollen.

Unten (wenn Sie etwas scrollen) finden Sie eine Eingabemaske, in der Sie Ihre Eingabe einbringen können. Es stehen Ihnen auch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wenn Sie einen Text im formatierten Format abspeichern wollen, klicken Sie bitte das kleine Kästchen mit dem Pfeil.

Die Textfelder "Name" und "email" müssen ausgefüllt werden, Sie können hier aber auch eine Anonyme Angabe machen und eine Pseudo-email angeben (geben Sie, wenn Sie Rückantwort haben wollen, jedoch einen Kontakt an), wenn Ihnen das unangenehm ist. Der Name scheint im Forum als Text auf und die Email ist von niemanden außer dem Administrator einsehbar.

Wenn Sie den Text fertig geschrieben haben, müssen Sie noch den Spamschutz überwinden, das Bild zusammen setzen, und dann auf "Vorschau" oder "Senden" drücken, wenn für Sie alles passt.

Wenn Sie eine Spende einer Übersetzung machen wollen, wäre es schön, wenn Sie etwas vom Entstehen bzw. deren Herkunft erzählen und Ihrer Gabe vielleicht noch eine Widmung anhängen.

Gerne, so es möglich ist, werden wir Ihre Übersetzung dann auch den Seiten von Zugang zur Einsicht veröffentlichen. Für generelle Fragen zu dem Umfang der Dhamma-Geschenke auf ZzE sehen Sie bitte in den FAQ von ZzE ein.

Gerne empfangen wir Kritik und selbstverständlich auch Korrekturen oder Anregungen hier. Es steht Ihnen natürlich offen und Sie sind dazu herzlich eingeladen auch direkt mit einem eigenen Zugang hier an den Arbeiten vielleicht direkt teilzunehmen.

Sadhu!

metta & mudita
Ihr Zugang zur Einsicht Team

Um sich im Abeitsforum etwas unzusehen, klicken Sie hier. . Sie finden hier viele Informationen und vielleicht sogar neues rund um Zugang zur Einsicht.

Author Topic: Status of Cyrillic Chatta Sanghayana heritage  (Read 2161 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Admin

 • Sanghamitta
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +6/-0
 • Gender: Male
Status of Cyrillic Chatta Sanghayana heritage
« on: February 24, 2019, 01:43:01 PM »

Aramika   *

Dieses neue Thema (bzw. diese/r Beitrag/e) wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in [ATI.eu] CSCD xml to ati.eu format: converting, editing  , hinzugefügt. Für ev. ergänzende Informationen zur sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!
Uploads of the source-files and putting into their categories are done. Anumodana!

There are still some xml-tags left, most seemingly in the Cyrillic edition, caused by certain inconsistency (probably done by somebody else for this font/script).

At this place, does Upasaka Dmytro ( Admin ) know anything about the situation of the Cyrillic Edition? And has it been given to a possible existing Sangha using this script, aside of the surely huge amount of not so proper accesses? If not so, if Nyom likes to assist ad take part on the merits, he may invite personally to make use of it and give access and accounts. If he likes to scarifies effort and knowledge to render the storage and text proper, he may do so given, for the Sanghas and their devoted followers use.

....

[Original post:]


Dear Bhante,

There are still some xml-tags left, most seemingly in the Cyrillic edition, caused by certain inconsistency (probably done by somebody else for this font/script).

At this place, does Upasaka Dmytro ( Admin ) know anything about the situation of the Cyrillic Edition?

All I know is that one of my friends communicated with the compilers of this edition many years ago.

Quote from: ??
And has it been given to a possible existing Sangha using this script, aside of the surely huge amount of not so proper accesses?

As far as I know, no.

Besides, it's Mongolian Cyrillic. We implemented proper Russian Cyrillic:

http://dhamma.ru/canon/sn/sn22.082.kual.html
http://dhamma.ru/canon/sn/sn22.059.kual.html
http://dhamma.ru/canon/sn/sn22.045.kual.html
http://dhamma.ru/canon/sn/sn22.095.kual.html
http://dhamma.ru/canon/sn/sn35.026.kual.html
http://dhamma.ru/canon/sn/sn35.028.kual.html
http://dhamma.ru/canon/sn/sn35.147.kual.html
http://dhamma.ru/canon/sn/sn35.148.kual.html
http://dhamma.ru/canon/sn/sn35.149.kual.html
http://dhamma.ru/canon/sn/sn22.056.kual.html

With CharisSIL font:
http://software.sil.org/charis/

and a simple conversion script:

var dictTranscript = {
   "ṃ":"м̣", "a":"а", "ā":"а̄", "i":"и", "ī":"ӣ", "u":"у", "ū":"ӯ", "e":"е", "o":"о", "k":"к", "g":"г", "ṅ":"н̇", "c":"ч", "j":"дж", "ñ":"н̃", "ṭ":"т̣", "ḍ":"д̣", "ṇ":"н̣", "t":"т", "d":"д", "n":"н", "p":"п", "b":"б", "m":"м", "y":"й", "r":"р", "l":"л", "v":"в", "s":"с", "h":"х", "ḷ":"л̣",
   
   "A":"А", "Ā":"А̄", "I":"И", "Ī":"Ӣ", "U":"У", "Ū":"Ӯ", "E":"Е", "O":"О", "K":"К", "G":"Г", "Ṅ":"Н̇", "C":"Ч", "J":"Дж", "Ñ":"Н̃", "Ṭ":"Т̣", "Ḍ":"Д̣", "Ṇ":"Н̣", "T":"Т", "D":"Д", "N":"Н", "P":"П", "B":"Б", "M":"М", "Y":"Й", "R":"Р", "L":"Л", "V":"В", "S":"С", "H":"Х", "Ḷ":"Л̣"   
};

https://dhamma.ru/scripts/transdisp.js

Conversion to Thai and other scripts can be similarly implemented:

http://www.virtualvinodh.com/wp/aksharamukha/

As for proper markup, a lot of work has been done at Suttacentral:

https://discourse.suttacentral.net/t/description-of-markup-in-methodology-static-page/7460
https://discourse.suttacentral.net/t/text-critical-information-styling/7067

« Last Edit: February 24, 2019, 02:18:20 PM by Johann »

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Status of Cyrillic Chatta Sanghayana heritage
« Reply #1 on: February 24, 2019, 02:00:31 PM »
Sadhu, Nyom Dmytro Admin  .

My my person trust that Dmytro is well and healthy, good on path?

My person "fears" that those gifts can not be used. Asking Nyom Vinodh for example, having came across (and reminded the thought "how to make Khmer Pali dictionaries easier accessable for non Khmer), did not seem as if it is possible to take in trust, make use to dedicate and give for the Savaka Sangha (just another sample of how much value this taking on rights has... not relay-able at all and my person would not be out of remorse if acting on licenses, certain knowing what people are actually thinking). But that's his choice which has to be respected without claiming on right. It's his own and respected.

My person does not need to recommend on the "monastic culture thieves" and their sutta-central's outputs which are not to be assumed being dedicated for the Sangha but have wordily purposes and merely depriving the Sangha from it's heritage (not speak of not given...)

If Nyom might know or get in contact with a Sangha that is not in connection with those striving for their own, that would be good, also to look for it.

Nevertheless, current situations might not hinder to probably use a nimitta for benefical deeds. Aside of mass on Robin Hood undertakings, still a possibility for real merits.

Again, Sadhu for the care and effort, generosity and non-stinginess and hopefully again inspirations to scarifies ones skills and beloved, like Pali, toward a worthy object.

It's neither a general public undertaking, nor to win a lot of people, not to speak of nourish fonds and livelihoods..., but for those who are serious about the Vinaya, or already real giver, and as possible no more able to act wrong, those worthy people have really a hard to access their heritage and so it will be gone soon for them and just wordling to wordling literary Dhamma-Dana will be left.
« Last Edit: February 24, 2019, 04:24:55 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Status of Cyrillic Chatta Sanghayana heritage
« Reply #2 on: February 24, 2019, 02:36:28 PM »
Spoken of "Mongolian Cyrillic": That seems to be reasonable, since late Sir Goenkas team was after giving it foremost to their heirs, as far as perceivable (that is now sure a different after SIr Goenkas death, like with most heirs wordily interests of use and maintain), not so focused on serving this and that script. Such further share would be proper if made by the certain, possible existing Sangha.

My person has really no good "feelings" of what goes on around and hardly destroys the rest of the third Juwel with certain "revolutionary" undertakings. May my persons perceiving, looking around, always be wrong in such regards.

May there be some wise and faithful, some with the required merits, left.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Status of Cyrillic Chatta Sanghayana heritage
« Reply #3 on: March 01, 2019, 07:18:12 PM »
* Johann : It's maybe good to consider and reflect that actually only Mohayana practicing people still would give gifts not first toward to Sangha but outwardly of it, Nyom Dmytry Admin . Has not been done already enought for the world that is not right on time to think toward that what binds toward Nibbana and give others a sample that is authentic? Don't be affraid of high and liberating merits and to let go of promises if for a higher reason. Maybe listen to some word  on it. It's not easy to let go of certain Bodhisatta vows, but once off, once having come to the Domain of the Noble Ones, the world is suddenly no more void of Noble Ones. It just needs to wash away ones defilemtent by outstandig, at least on one side purified, letting go.

What's known about a Mongolian Sangha? Monks who used this script and the Tipitaka? Are there still some to be found? Why does it happen that this Tipitaka appears under the first 4 on Sangham.net . Any idea?
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Admin

 • Sanghamitta
 • Regular Member / Normales Mitglied
 • *
 • Sadhu! or +6/-0
 • Gender: Male
Re: Status of Cyrillic Chatta Sanghayana heritage
« Reply #4 on: March 01, 2019, 10:30:58 PM »
What's known about a Mongolian Sangha? Monks who used this script and the Tipitaka? Are there still some to be found? Why does it happen that this Tipitaka appears under the first 4 on Sangham.net . Any idea?

This script has been introduced in the 1940s in the Mongolian People's Republic under Soviet influence.
I doubt that Mongolian Buddhists have ever had Tipitaka in the ancient times.
Its only recently that they became able to study it.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Status of Cyrillic Chatta Sanghayana heritage
« Reply #5 on: March 02, 2019, 01:14:54 AM »
How about the rest of former Soviet Union? At least Mongolia has a Buddhist history. From whom learn people in the rest since view years about the Tipitaka? A Sangha? And how could one ever come up if it is introduced by householder and monks far from the/a Sangha?

Everywhere the same. Overestimate, pseudoliberalism and traces of not much gratitude, not to speak of seek for refuge.
« Last Edit: March 02, 2019, 01:20:15 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +361/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: Status of Cyrillic Chatta Sanghayana heritage
« Reply #6 on: March 07, 2019, 04:04:57 AM »
Just to mention it, and best and right understood if seeing it as a possibility, if Upasaka Dmytro ( Admin ), possible also his fellows, see and think that it is of certain other and refined quality to give into something which can not be made ones own by common ways, thinking it would be good to sacrifices toward the Gems with no thoughts of gaining, he may always tell if wishing to get certain access to possible help to maintain the scriptural  heritage of the Sangha.

There is also no problem to make a further namespace, language, for translations http://accesstoinsight.eu/ru/index and it would be of course good, if there are, to ask Monks, possible a good russian-speaking Sangha to spiritual "lead" such an undertaking of high merits.

* Johann : the same counts for all others seeking for such rather to deprive the hires . Nyom Vorapol just comes to mind as well, probably putting so much effort in ways binding to certain perception and cuasses debts, rather toward liberation.

Again, just pointer on a tiny opening left.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: