Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Zugang zur Einsicht - Übersetzung, Kritik und Anmerkungen

Herzlich Willkommen im Arbeitsforum von zugangzureinsicht.org im Onlinekloster sangham.net!


Danke werte(r) Besucher(in), dass Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und sich direkt einbringen wollen.

Unten (wenn Sie etwas scrollen) finden Sie eine Eingabemaske, in der Sie Ihre Eingabe einbringen können. Es stehen Ihnen auch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wenn Sie einen Text im formatierten Format abspeichern wollen, klicken Sie bitte das kleine Kästchen mit dem Pfeil.

Die Textfelder "Name" und "email" müssen ausgefüllt werden, Sie können hier aber auch eine Anonyme Angabe machen und eine Pseudo-email angeben (geben Sie, wenn Sie Rückantwort haben wollen, jedoch einen Kontakt an), wenn Ihnen das unangenehm ist. Der Name scheint im Forum als Text auf und die Email ist von niemanden außer dem Administrator einsehbar.

Wenn Sie den Text fertig geschrieben haben, müssen Sie noch den Spamschutz überwinden, das Bild zusammen setzen, und dann auf "Vorschau" oder "Senden" drücken, wenn für Sie alles passt.

Wenn Sie eine Spende einer Übersetzung machen wollen, wäre es schön, wenn Sie etwas vom Entstehen bzw. deren Herkunft erzählen und Ihrer Gabe vielleicht noch eine Widmung anhängen.

Gerne, so es möglich ist, werden wir Ihre Übersetzung dann auch den Seiten von Zugang zur Einsicht veröffentlichen. Für generelle Fragen zu dem Umfang der Dhamma-Geschenke auf ZzE sehen Sie bitte in den FAQ von ZzE ein.

Gerne empfangen wir Kritik und selbstverständlich auch Korrekturen oder Anregungen hier. Es steht Ihnen natürlich offen und Sie sind dazu herzlich eingeladen auch direkt mit einem eigenen Zugang hier an den Arbeiten vielleicht direkt teilzunehmen.

Sadhu!

metta & mudita
Ihr Zugang zur Einsicht Team

Um sich im Abeitsforum etwas unzusehen, klicken Sie hier. . Sie finden hier viele Informationen und vielleicht sogar neues rund um Zugang zur Einsicht.

Author Topic: [B8] John Bullitt  (Read 12440 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Theravada-Tradition: Eine Chronologie
« Reply #15 on: January 21, 2014, 08:33:15 AM »
Quote
Theravada-Tradition: Eine Chronologie

Diese zeitliche Auflistung hält einige bedeutende Anlässe und Persönlichkeiten in der Entwicklung der Theravada Tradition fest, die auf die eine oder andere Weise, bedeutend in Werken, die hier auf diesen Seiten zu finden sind, heraus gezeichnet werden. Dies ist nicht als eine umfangreiche Zeitskala anzusehen.
Da die Quellen, die ich zum Erstellen dieser Zeittafel benutzt habe (aufgezeigt in den geschwungenen Klammern {} und am Ende dieses Dokumentes angeführt ), oftmals Buddhas Geburt zu verschiedenen Daten annehmen, mußte ich Stellenweise interpolieren, um es den Ereignissen anzupassen (speziell die frühen), um eine einigermaßen konsistente Chronologie zu schaffen. Wie auch immer, sollte die Chronologie einen ziemlich klares Bild über die relative Abfolge von Ereignissen geben, wenn auch nicht unbedingt die letztgültigen Zeitdaten, an denen sie aufkamen.
Für eine grundlegende Einführung zur Theravada-Tradition, sehen Sie bitte "Was versteht man unter Theravada?" ein.
 BE[1] CE[2]  

  -80   -624/-560   Der Bodhisatta (Sanskrit: Bodhisattva), oder zukünftige Buddha, wird in Lumbini (im heutigen Nepal) als Siddhattha (Skt: Siddhartha) Gotama, ein Prinz des Sakya-Klans, geboren. {1 ,2
-51   -595/-531   Buddha entsagt dem Haushälterleben (Alter 29). 
-45   -589/-525   In Meditation unter dem Bo-Baum in den Wäldern Gayas (nun Bodhgaya, Indien), während der Vollmondnacht im Mai, wurde der Bodhisattva zum Buddha (Alter 36).  Während der Vollmondnacht im Juli, verkündete Buddha seine erste Lehrrede nahe Varanasi, stellte der Welt die Vier Edlen Wahrheiten vor und begann damit seine fünfundvierzig jährige Laufbahn des Lehrens einer Religion, die er "Dhamma-Vinaya" nannte. 
1   -544/-480   Parinibbana (Skt: Parinirvana; Tod und letztliche Befreiung) von Buddha in Kusinara (nun Kusinagar, India) (Alter 80). {1 ,3 }  Während der Regenrückzugsklausur nach Buddhas Parinibbana, wurde das Erste Konzil (sangayana) in Rajagaha, Indien, einberufen, zu dem sich fünfhundert Arahant-Bhikkhus, geführt von Mahakassapa, versammelten und den gesamten Körper der Lehren Buddhas rezitierten. Die Rezitation des Vinaya durch den Ehrw. Upali, wurde als Vinaya Pitaka angenommen, die Rezitation des Dhammas, vom Ehrw. Ananda, wurde als der Sutta Pitaka etabliert. {1 ,4 }
100   -444/-380   Hundert Jahre nach Buddhas Parinibbana, wurde das Zweite Konzil in Vesali einberufen, um strittige Punkte des Vinayas zu diskutieren. Die erste Spaltung der Sangha kam auf, in der die sich die Mahasanghika-Schule von den Traditionalisten Sthaviravadin abspaltete. Der Grund war, daß die Mahasanghikas es ablehnten, die Suttas und den Vinaya als die letztliche Autorität, bezüglich Buddhas Lehren, anzusehen. Diese Spaltung bezeichnet den Beginn dessen, was sich später zu Mahayana-Buddhismus entwickelte, welcher zur dominanten Form des Buddhismus in Nordasien (China, Tibet, Japan, Korea) wurde. {1
294   -250   Das Dritte Konzil wurde von König Asoka in Pataliputra (India) einberufen. Streitigkeiten über Punkte der Doktrin, führte zu weiterer Spaltung, und brachte die Sarvastivadin und Vibhajjavadin Sekte auf. Der Abhidhamma Pitaka wird zu diesem Konzil rezitiert, zusammen mit ergänzenden Abschnitten aus dem Khuddaka Nikaya . Der moderne Pali Tipitaka ist nun grundlegend vollständig, wobei einige Wissenschaftler behaupten, daß zumindest zwei Teile des bestehenden Kanons, das Parivara in der Vinaya und das Apadana in den Suttas, aus einer späteren Periode stammen mögen. {1 , 4
297   -247   König Asoka sendet seinen Sohn, den Ehrw. Mahinda, auf eine Mission, um Buddhismus nach Sri Lanka zu bringen; König Devanampiya Tissa von Sri Lanka konvertiert {5 }. Asoka sendet auch Boten ins südliche Burma und Zentral-Thailand {1 }. 
304   -240   Der Ehrw. Mahinda etabliert das Mahavihara (Große Kloster) von Anuradhapura, Sri Lanka. Die Vibhajjavadin-Gemeinde, die dort lebt, wird als Theravada bekannt. Mahinda stellt die ersten Tipitaka-Kommentare, in singhalesischer Sprache zusammen. Mahindas Schwester, die Erhw. Sanghamitta, kommt mit einem abgezweigten Stetzling, von dem originalen Bo-Baum, in Sri Lanka an und etabliert die Bhikkhuni-Sangha in Sri Lanka.{1 , 5
444   -100   Hungersnot und Spaltungen in Sri Lanka, zeichnen den Bedarf einer niedergeschriebenen Aufzeichnung des Tipitaka vor, um die buddhistische Religion zu erhalten. König Vattagamani ruft das Vierte Konzil ein, zu dem fünfhundert Rezitierende und Schreiber aus dem Mahavihara den Pali-Tipitaka zum ersten Mal, auf Palmblätter, nieder schreiben. {4 , 5 , 6
544   1   Unsere Zeitrechnung (CE) beginnt; Jahr1 AD.
744   200   Die buddhistische Universität in Nalanda, Indien erblüht; bleibt für über 1000 Jahre ein Weltzentrum für Buddhismus. {1
ca. 1000 5. Jh.   Der Ehrw. Buddhaghosa sortiert die verschiedenen singhalesischen Kommentare über den Kanon, sich vorwiegend auf das Maha Atthakatha (Großer Kommentar), des Mahaviharas stützend, und übersetzt diese ins Pali. Dies macht singhalesische buddhistische Gelehrtenarbeit zum ersten Mal für die gesamte Theravada-Welt zugänglich und bezeichnet damit den Beginn, was in den folgenden Jahrhunderten zum gewaltigen Körper der Post-Kanonischen Pali-Literatur wird. Buddhaghosa stellt auch sein enzyklopädisches Meditationsmanuskript, wenn auch umstritten, das Visuddhimagga (Der Pfad der Reinigung) zusammen. Die Ehrw. Buddhadatta und Dhammapala schreiben ergänzende Kommentare und Sub-Kommentare. {7
ca. 1100   600's   Buddhismus in Indien beginnt seinen langwierigen und langsamen Schwund, von dem er sich nicht mehr erholen wird. {1
ca. 1100? 1400?   6. Jh.? 9. Jh.?   Dhammapala stellt Kommentare über Teile des Kanons, die von Buddhaghosa übersehen wurden zusammen (so wie etwas das Udana , Itivuttaka , Theragatha und Therigatha ), gemeinsam mit ausführlichen Sub-Kommentaren zu Buddhaghosas Arbeit. {7
1594   1050   Die Bhikkhu- und Bhikkhuni-Gemeinschaft in Anuradhapura stirbt aufgrund einer Invasion aus dem Süd-Indien aus.{1 , 5
1614   1070   Bhikkhus von Pagan kommen in Polonnaruwa, Sri Lanka an, um die ausgelöschte Theravada-Einweihungsline auf der Insel wiederherzustellen. {5
1697   1153   Buddhistisches Konzil (das 5. entsprechend Sri Lanka; das 7. entsprechend der Thailänder) in Sri Lanka. {12
1708   1164   Polonnaruwa wir von Eindringlingen zerstört. Unter der Leitung von zwei Mönchen der Waldtradition der Mahavihara-Sekte, Ehrw, Mahakassapa und Sariputta,  vereinigt König Parakramabahu alle Bhikkhus in Sri Lanka unter der Mahavihara-Sekte. {1 , 8
1780   1236   Bhikkhus aus Kañcipuram, Indien kommen in Sri Lanka an, um die Theravada-Einweihungslinie wiederherzustellen. {1
1823   1279   Die letzte bekannte Aufzeichnung über ein Theravada Bhikkhuni Kloster (in Burma). {8
1831   1287   Pagan wird von mongolischen Invasoren geplündert; der Beginn des Rückgangs. {1
ca. 1900   13. Jh.   Eine Waldtraditionslinie aus Sir Lanka, kommt in Burma und Thailand an. Theravada breitet sich nach Laos aus. Thai-Theradava Klöster erschienen zuerst in Kambodscha, kurz bevor die Siamesen ihre Unabhängigkeit von den Khmer erlangten. {1
ca. 2000   1400's   Eine weiter Waldtradition wird von Sri Lanka nach Ayudhaya, der thailändischen Hauptstadt exportiert. Eine neue Linie wird nach Burma importiert. {1
2297   1753   König Kirti Sri Rajasinha gewinnt Bhikkhus vom thailändischen Hof, um die Einweihungslinie, die in Sri Lanka ausgestorben war, wiederherzustellen. Dies ist der Ursprung des Siyam Nikaya. {8
2312   1768   Birmanen zerstören Ayudhaya (Siamesische Hauptstadt). 
2321   1777   König Rama I, Gründer der gegenwärtigen Dynastie in Thailand, erhält eine Kopie des Tipitakas aus Sri Lanka und sponsert ein Konzil, um die thailändische Version des Tipitakas zu standardisieren, Kopien dessen, werden an Kloster im ganzen Land gespendet. {1
2347   1803   Singhalesen eingeweiht in der burmesischen Stadt Amarapura, gründen den Amarapura Nikaya in Sri Lanka, um den Siyam Nikaya zu ergänzen, welcher ausschließlich Brahmanen aus dem Hochland rund um Kandy zuließ. {9
2372   1828   Thailands Prince Mongkut (später König Rama IV) gründet die Dhammayut-Bewegung, welche später zu Dhammayut-Sekte wird. {1
ca. 2400   1800's   Sri Lankan Sangha verfällt unter dem Druck von zwei Jahrhunderten europäischer Kolonialherrschaft (Portugiesen, Holländer und Briten). {5
2406   1862   Waldmönche, angeführt vom Ehrw. Paññananda ziehen nach Burma für eine Wiedereinweihung, kehren nach Sri Lanka zurück und gründen in den nachfolgenden Jahren den Ramañña Nikaya. {9 } Erste Übersetzung des Dhammapada in eine westliche Sprache (Deutsch). {2
2412   1868  Buddhistisches Konzil (5. aus burmesischer Sicht) wird in Mandalay, Burma gehalten; der Pali Kanon wird auf 729 Marmortafeln festgehalten. {2
2417   1873  Der Ehrw. Mohottivatte Gunananda schlägt christliche Missionare in einer öffentlichen Debatte, eine Zündfeuer für das Wiederaufkommen von singhalesischen Stolz an seiner buddhistischen Tradition. {8
2423   1879  Sir Edwin Arnold veröffentlicht sein Heldengedicht Light of Asia, welches ein Bestseller in England und den USA wird und das westliche Interesse an Buddhismus stimuliert. 
2424   1880   Helena Blavatsky und Henry Steel Olcott, Gründer der Theosophical Society, kommen aus den USA in Sri Lanka an, begrüßen Buddhismus und beginnen eine Kampagne um Buddhismus auf der Insel wiederzubeleben, indem sie zur Etablierung von buddhistischen Schulen anregen. {1
2425   1881  Pali Text Society wird in England von T.W. Rhys Davids gegründet; das meiste des Tipitakas wird in Latein-Schrift veröffentlicht und in den nächsten hundert Jahren, in englische Übersetzungen. 
2435   1891  Maha Bodhi Society wird in Indien von dem Laienanhänger Anagarika Dharmapala aus Sir Lanka, im Bemühen, Buddhismus in Indien wiederherzustellen, gegründet. {1
2443   1899  Der erste westliche Theravada-Mönch (Gordon Douglas) wird in Burma eingeweiht. {2
ca. 2444   ca. 1900   Der Ehrw. Ajaan Mun und der Ehrw. Ajaan Sao wiederbeleben die Waldmeditationstradition in Thailand. {1
2445   1902  König Rama V von Thailand leitet einen Sangha-Akt ein, der formal den Beginn der Mahanikaya- und Dhammayut-Sekte gründet. Die Sangha-Verwaltung, welche zu dieser Zeit in den Händen von Beamten der Laienschaft, ausgewählt vom König, war, wird den Bhikkhus selbst überlassen. 
2493   1949   Mahasi Sayadaw wird zum führenden Lehrer des regierungsgeförderten Meditationszentrums in Rangoon, Burma. {10
2498   1954   Die birmanische Regierung finanziert ein Buddhistisches Konzil (das 6. aus burmesischer und singhalesischer Sicht) in Rangoon. 
2500   1956   Buddha Jayanti Jahr, Erinnerungsfeier zum Bestehen von 2.500 Jahren des Buddhismus. 
2502   1958   Der Ehrw. Nyanaponika Thera etabliert die Buddhist Publication Society in Sri Lanka, um englischsprachige Bücher über Theravada-Buddhismus zu publizieren. Die Sarvodaya Shramadana Bewegung wird in Sri Lanka gegründet, um buddhistische Ideale als Werkzeug für das Lösen von drückenden sozialen Spannungen, vorzustellen. Zwei deutsche Mönche werden in der Königlichen Botschaft Thailands, in London, eingeweiht, und sind damit die ersten, die volle Theravada-Einweihung im Westen erlangen. {1 , 2
ca. 2504 1960's [3]   Washington (D.C.) Buddhist Vihara wird gegründet — die erste Theravada-Klostergemeinschaft in den USA. {11 und Bhavana Society Brochure} 
ca. 2514   1970's   Flüchtlinge aus den Kriegen in Vietnam, Kambodscha und Laos, lassen sich in den USA und Europa nieder und gründen zahlreiche eng verbundene buddhistische Gemeinden im Westen. Der Ehrw. Taungpulu Sayadaw und Dr. Rina Sircar, aus Burma, gründen das Taungpulu Kaba-Aye Kloster in Nord-Kalifornia, USA. Der Ehrw. Ajaan Chah gründet Wat Pah Nanachat , ein Waldkloster in Thailand, um westliche Mönche auszubilden. Insight Meditation Society , ein Laienmeditationszentrum, wird in Massachusetts, USA, gegründet. Der Ehrw. Ajaan Chah reist nach England um eine kleine Gemeinschaft von Mönchen im Hamsptead Vihara zu gründen, welches später Erfolg in England trägt und zum Wat Pah Cittaviveka (Chithurst Forest Monastery) wird. 
ca. 2524   1980's   Laienmeditationszentren werden zunehmenden populär in den USA und Europa. Das erste Theradava-Waldkloster in den USA (Bhavana Society ) wird in West Virginia gegründet. Amaravati Buddhist Monastery wird in England von Ehrw. Ajaan Sumedho (Schüler vom Ehrw. Ajaan Chah ) gegründet. 
ca. 2534   1993 - Gegenwart   Fortwährende Expansion von Theravada-Sanghas im Westen: Klöster aus der thailändischen Waldtradition werden in Kalifornien, USA, gegründet (Metta Forest Monastery, gegründet vom Ehrw. Ajaan Suwat ; Abhayagiri Monastery , gegründet vom Ehrw. Ajaans Amaro und Pasanno). Buddhismus trifft auf den Cyberspace: buddhistische Onlineinformationsnetzwerke entwicklen sich; mehrere Ausgaben des Pali Tipitaka werden online verfügbar. 
2537   1993  Mit der Etablierung von BBS und der später darauf folgenden Einrichtung der Online-Dhamma-Seite "Access to Insight" durch John Bullitt (1995) entsteht eine globale Informationsquelle über die Theravadatradition, abseits der modernen Wege des Handels, die vielen Millionen Interessierten in der ganzen Welt, den Zugang zu den Lehren des Pali-Kanons ermöglicht.   

Anmerkungen
 1 . BE = Buddhistische Zeitrechnung. Das Jahr 1 des buddhistischen Kalenders ist das Jahr von Buddhas Parinibbana (Tod und letztliche Befreiung), in Buddhas achtzigsten Lebensjahr (480 BCE entsprechend der "geschichtlichen" Zeitfolge; 544 BCE nach der traditionellen Rechnung). Das tatsächliche Datum von Buddhas Geburt ist unbekannt. Entsprechend der buddhistischen Tradition, passierte die Geburt Buddhas im Jahre 624 BCE, doch einige gegenwärtige Abschätzungen datieren sie viel später, vielleicht mit 448 BCE
{1 }. 560 BCE ist ein allgemeiner anerkanntes Datum der Geburt Buddhas und das "geschichtliche" Datum für diesen Anlaß, daß ich hier verwendet habe. Ereignisse in der Zeitabfolge vor und bis 250 CE, werden mit zwei CE Daten gezeigt: das Datum, basierend auf die "traditionelle Berechnung aus 624 BCE, gefolgt vom Datum, aus der "geschichtlichen" Zeitrechnung, ausgehend von 560 BCE. Nach 250 CE wird das "geschichtliche" Datum weggelassen, da diese Daten eigentlich nur passend für Diskussionen über früher Ereignisse sind. Um das entsprechende CE-Datum zu einem Ereignis im traditionellen buddhistischen Kalender zu errechnen, ziehen man 544 Jahre vom BE-Datum ab. Die BE-Daten von gut dokumentierten historischen Ereignissen (speziell jene im zwanzigsten Jahrhundert) mögen sich um ein Jahr unterscheiden, da das Jahr im CE und BE Kalender in verschiedenen Monaten beginnt (Jänner bzw. April/Mai).
2 . CE = Unsere Zeitrechnung ("Common Era). Jahr 1 unserer Zeitrechnung entspricht dem Jahr 1 AD (Anno Domini) im christlichen Kalender. -1 CE (oder 1 BCE — "Before the Common Era", vor unserer Zeitrechnung) entspricht dem Jahr 1 BC ("Before Christ", vor Christus). Entsprechend Übereinkunft, gibt es kein Jahr Null; der Tag nach dem 31. Dezember 1 BCE ist der 1 Jänner 1 CE. 
3 . Ereignisse der letzten paar Jahrzehnte, sind noch zu aktuell, um ihnen Historische Bedeutung zuzuschreiben.

   Quellen
{1} The Buddhist Religion: A Historical Introduction (vierte Ausgabe) von R.H. Robinson u. W.L. Johnson (Belmont, California: Wadsworth, 1996) 
{2} The Buddha's Way von H. Saddhatissa (London: Allen u. Unwin, 1971) 
{3} Pali Literature and Language von Wilhelm Geiger (New Delhi: Oriental Books, 1978) 
{4} Beginnings: the Pali Suttas von Samanera Bodhesako (Kandy: Buddhist Publication Society, 1984) 
{5} Buddhismus in Sri Lanka von H.R. Perera (Kandy: Buddhist Publication Society, 1966) 
{6} The Path of Purification (Visuddhimagga) (Einleitung) vom Ehrw. Bhikkhu Ñanamoli (Kandy: Buddhist Publication Society, 1975) 
{7} Indian Buddhism (zweite Ausgabe) von A.K. Warder (Delhi: Motilal Banarsidass, 1980) 
{8} Theravada Buddhismus: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo von Richard Gombrich (London und New York: Routledge und Kegan Paul, 1988) 
{9} The Forest Monks of Sri Lanka: An Anthropological and Historical Study von Michael Carrithers (Delhi: Oxford University Press, 1983) 
{10} Der Prozess der Einsicht von Mahasi Sayadaw (Kandy: Buddhist Publication Society, 1994) 
{11} World Buddhist Directory von The Buddhist Information Centre (Colombo, Sri Lanka: Buddhist Information Centre, 1984) 
{12} Buddhismus in Thailand: Seine Vergangenheit und in der Gegenwart von Karuna Kusalasaya (Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society, 2005), Anm. 3 .   
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Moritz

 • Cief houskeeper / Chefhausmeister
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +236/-0
 • Gender: Male
Sangha: sangha
« Reply #16 on: April 07, 2014, 01:09:00 PM »
Aus dem Pfad zur Freiheit :
*sgift*
Quote

In den Suttas wird das Wort sangha (wörtlich "Gruppe, Versammlung") gewöhnlich in einer von zwei Weisen gebraucht: Es bezieht sich entweder auf die Gemeinschaft ordinierter Bhikkhus und Nonnen (bhikkhu-sangha und bhikkhuni-sangha) oder auf die Gemeinschaft der "Edlen" (ariya-sangha) — Personen, die mindestens den Stromeintritt erreicht haben, die erste Stufe des Erwachens.

Die Definition (ariya-sangha)

"Die Sangha der Schüler des Befreiten, die wohl praktiziert haben... die geradlinig praktiziert haben... die methodisch praktiziert haben... die meisterhaft praktiziert haben — in anderen Worten, die vier Arten [von edlen Schülern], wenn als Paare genommen, acht als individuelle Typen — sie sind die Sangha der Schüler des Befreiten: würdig der Gaben, würdig der Gastfreundschaft, würdig der Darbringungen, würdig des Respekts, das unvergleichliche Feld der Verdienste für die Welt."

AN 11.12

"Vier Typen von edlen Schülern..."

"In dieser Gemeinschat von Bhikkhus gibt es Bhikkhus, welche Arahants sind, deren geistige Gärungen verendet sind, die die Erfüllung erlangt haben, die Aufgabe getan, die Bürde niedergelegt, das wahre Ziel erreicht, die Fessel des Werdens niedergelegt, und die durch wahre Erkenntnis befreit sind: solcher Art sind die Bhikkhus in dieser Gemeinschaft von Bhikkhus.

"In dieser Gemeinschaft von Bhikkhus gibt es Bhikkhus, welche mit dem Vernichten der fünf niederen Fesseln noch einmal [in den Reinen Bereichen] wiederkehren werden, um von dort vollkommen befreit zu werden, dazu bestimmt, nie wieder von jener Welt zurück zu kehren: solcher Art sind die Bhikkhus in dieser Gemeinschaft von Bhikkhus.

"In dieser Gemeinschaft von Bhikkhus gibt es Bhikkhus, welche mit dem Vernichten der [ersten] drei Fesseln und mit der Schwächung von Begierde, Abneigung und Wahn — bei nur noch einmaliger Rückkehr in diese Welt — dem Leiden ein Ende machen werden: solcher Art sind die Bhikkhus in dieser Gemeinschaft von Bhikkhus.

"In dieser Gemeinschaft von Bhikkhus gibt es Bhikkhus, welche mit dem Vernichten der [ersten] drei Fesseln Stromeingetretene sind, niemals mehr bestimmt für Zustände des Elends, dem Selbsterwachen entgegen schreitend: solcher Art sind die Bhikkhus in dieser Gemeinschaft von Bhikkhus.MN 118

"... acht als individuelle Typen"

"Ebenso wie der Ozean der Aufenthaltsort für solch mächtige Wesen wie diese ist: Wale, Wal-Esser und Wal-Essers-Esser; Asuras, Nāgas und Gandhabbas und da in diesem Ozean Wesen einhundert Meilen lang, zweihundert... dreihundert... vierhundert... fündhundert Meilen lang, sind; in selber Weise ist dieses Dhamma & Vinaya Behausung für solch mächtige Wesen wie diese: Stromeingetretene und jene die üben, die Frucht des Stromeintritts zu verwicklichen, Einmalwiederkehrer und jene die üben, die Frucht des Einmalwiederkehrens zu verwirklichen, Nichtmehrwiederkehrer und jene, die üben, die Frucht des Nichtmehrwiederkehrens zu verwirklichen, Arahants und jene, die üben, die Frucht der Arahantschaft zu verwirklichen. Der Umstand, dass diese Dhamma & Vinaya Behausung für solch mächtige Wesen wie diese - Stromgewinner und jene, die üben, die Frucht der Stromgewinnung zu verwiklichen, Einmalwiederkehrer und jene, die üben, die Frucht des Einmalwiederkehrens zu verwirklichen, Nichtmehrwiederkehrer und jene, die üben, die Frucht des Nichtmehrwiederkehrens zu verwirklichen, Arahants und jene, die üben, die Frucht der Arahantschaft zu verwirklichen - ist: Dies ist die achte der verblüffenden und erstaunlichen Eigenschaften dieses Dhamma & Vinaya, an der die Bhikkhus, diese wieder und wieder sehend, große Freude diesem Dhamma & Vinaya entnehmen."

Ud 5.5

Würdig

Ein Bhikkhu, ausgestattet mit acht Eigenschaften, ist würdig der Gaben, würdig der Gastfreundschaft, würdig der Darbringungen, würdig des Respekts, ein unvergleichliches Feld der Verdienste für die Welt. Welche acht?

[1] "Da ist der Fall, wo ein Bhikkhu tugendhaft ist. Er verweilt gezügelt im Einklang mit der Patimokkha, vollendet in seinem Verhalten und seinem Bereich der Aktivität. Er trainiert sich selbst, nachdem er die Übungsregeln auf sich genommen hat, indem er Gefahr in den geringsten Fehlern sieht.


[2] "Wenn ihm Nahrung gegeben wird, ob grob oder fein, isst er sie sorgsam, ohne sich zu beschweren.


[3] "Er empfindet Abscheu bei körperlichem Fehlverhalten, verbalem Fehlverhalten, geistigem Fehlverhalten, bei der Entwicklung von schlechten, ungeschickten geistigen Eigenschaften.


[4] "Er ist gefestigt und leicht im Umgang und belästigt nicht die anderen Bhikkhus.


[5] "Was immer für Tricks, Hinterhältigkeiten, Listen oder Täuschungen es in sich hat, zeigt er sie, wie sie wirklich sind, dem Lehrer oder seinen wissenskundigen Gefährten im heiligen Leben, so dass der Lehrer oder seine wissenskundigen Gefährten im heiligen Leben versuchen können, sie gerade zu richten.


[5] "Was immer für Tricks, Hinterhältigkeiten, Listen oder Täuschungen es in sich hat, zeigt er sie, wie sie wirklich sind, dem Lehrer oder seinen wissenskundigen Gefährten im heiligen Leben, so dass der Lehrer oder seine wissenskundigen Gefährten im heiligen Leben versuchen können, sie gerade zu richten.


[7] "Wenn er geht, geht er den geraden Pfad; der gerade Pfad hier ist dies: rechte Ansicht, rechter Entschluss, rechte Sprache, rechte Handlung, rechte Lebensführung, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration.


[8] "Er verweilt mit seiner Beharrlichkeit erweckt, [mit dem Gedanken:] 'Gern würde ich das Fleisch und Blut in meinem Körper austrocknen lassen und bloß die Haut, Sehnen und Knochen zurücklassen,aber wenn ich nicht erreicht habe, was durch menschliche Standfestigkeit, menschliche Beharrlichkeit, menschliches Streben erreicht werden kann, wird da kein Nachlassen in meiner Beharrlichkeit sein.'"


"Ausgestattet mit diesen acht Eigenschaften ist ein Bhikkhu würdig der Gaben, würdig der Gastfreundschaft, würdig der Darbringungen, würdig des Respekts, ein unvergleichliches Feld der Verdienste für die Welt."

AN 8.13

"Bhikkhus, diese Versammlung ist frei von eitlem Gerede und ist auf reinem Kernholz begründet: solcher Art ist diese Gemeinschaft von Bhikkhus, solcher Art ist diese Versammlung. Die Art von Versammlung, die würdig der Gaben ist, würdig der Gastfreunschaft, würdig der Darbietungen, würdig des Respekts, ein unvergleichliches Feld des Verdienstes für die Welt: solcher Art ist diese Gemeinschaft von Bhikkhus, solcher Art ist diese Versammlung. Diese Art der Versammlung, an welche gegeben ein kleines Geschenk groß wird, und ein großes Geschenk größer: solcher Art ist diese Gemeinschaft von Bhikkhus, solcher Art ist diese Versammlung. Die Art der Versammlung, die selten in der Welt zu sehen ist: solcher Art ist diese Gemeinschaft von Bhikkhus, solcher Art ist diese Versammlung — die Art von Versammlung, für die es wert wäre, viele Meilen zu reisen, mit Proviant für den Weg, um sie zu sehen."

MN 118


Eine erhabene Gemeinschaft

"Unter was immer für Gemeinschaften oder Gruppen da sein mögen, wird die Sangha der Schüler des Tathagata als erhaben angesehen — d.h. die vier Typen [von edlen Schülern], wenn als Paare genommen, die acht, wenn als Personen genommen. Jene, die Vertrauen in die Sangha haben, haben Vertrauen in was erhaben ist; und für jene mit Vertrauen in das Erhabene werden erhaben die Resultate sein."

Iti 90

In Erinnerung Rufen der Sangha

"Zu jeder Zeit, wenn ein Schüler der Edlen sich die Sangha in Erinnerung ruft, ist sein Geist nicht überwältigt von Begierde, nicht überwältigt von Abneigung, nicht überwältigt von Verblendung. Sein Geist ist gerade ausgerichtet, gegründet auf der Sangha. Und wenn sein Geist gerade ausgerichtet ist, gewinnt der Schüler der Edlen einen Sinn vom Ziel, gewinnt einen Sinn vom Dhamma, gewinnt Freude verbunden mit dem Dhamma. In einem, der freudvoll ist, kommt Verzückung auf. In einem, der verzückt ist, wird der Körper beruhigt. Einer, dessen Körper beruhigt ist, erfährt Gelassenheit. In einem Gelassenen wird der Geist konzentriert."

AN 11.12

"Wenn ihr euch die Sangha in Erinnerung ruft, Bhikkhus, wird jegliche Angst, Schrecken oder Gänsehaut, die ihr habt, abgelegt sein."

SN 11.3Siehe auch:

Zuflucht: Eine Einführung zu Buddha, Dhamma und Sangha von Thanissaro Bhikkhu

In den Strom (Studienführer)

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: [B8] John Bullitt
« Reply #17 on: August 30, 2014, 04:53:37 PM »
Sadhu!

Iti 90, ist die Teilübersetzung nicht auch ins original kopiert und zur info verwiesen. Kann später zu ungereimtheiten führen, wenn man es vergisst und ev neu übersetzt.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Sophorn

 • Global Aramikini
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +187/-0
 • Gender: Female
Re: [B8] John Bullitt
« Reply #18 on: August 30, 2014, 09:24:48 PM »
 _/\_ _/\_ _/\_

Sadhu!

 _/\_ _/\_ _/\_

Offline Moritz

 • Cief houskeeper / Chefhausmeister
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +236/-0
 • Gender: Male
Re: [B8] John Bullitt
« Reply #19 on: August 31, 2014, 01:33:40 PM »
Sadhu!

Iti 90, ist die Teilübersetzung nicht auch ins original kopiert und zur info verwiesen. Kann später zu ungereimtheiten führen, wenn man es vergisst und ev neu übersetzt.

Danke. Habe das dort eingefügt.

_/\_

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Re: [B8] John Bullitt
« Reply #20 on: October 30, 2018, 03:27:13 PM »
Pfad zu Freiheit: Jhana , großzügig übersetzt von Nyom Kay und heute zugesandt via email als odt-Datei (in der Anlage).

Sadhu!

Siehe auch ati: Jhana
* Johann : Meine Person hat derzeit keine Möglichkeit die Datei zu öffnen oder zu bearbeiten um ggf. einzubauen.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: