Recent Topics

[March 26, 2019, 11:58:09 AM]

[March 26, 2019, 11:45:24 AM]

[March 26, 2019, 11:13:22 AM]

[March 26, 2019, 10:50:13 AM]

[March 26, 2019, 01:11:33 AM]

[March 25, 2019, 02:25:39 PM]

[March 25, 2019, 12:18:41 PM]

[March 25, 2019, 07:56:58 AM]

[March 25, 2019, 06:00:12 AM]

[March 25, 2019, 12:37:40 AM]

[March 24, 2019, 12:26:55 PM]

[March 24, 2019, 08:29:57 AM]

[March 20, 2019, 06:59:48 PM]

[March 20, 2019, 01:12:07 AM]

[March 18, 2019, 11:10:31 AM]

[March 17, 2019, 06:09:06 AM]

[March 17, 2019, 12:14:09 AM]

[March 16, 2019, 04:47:08 AM]

[March 15, 2019, 04:34:31 PM]

[March 15, 2019, 04:32:21 PM]

[March 15, 2019, 04:29:51 PM]

[March 15, 2019, 04:28:17 PM]

[March 15, 2019, 04:26:30 PM]

[March 15, 2019, 04:20:06 PM]

[March 15, 2019, 04:18:22 PM]

[March 15, 2019, 04:17:08 PM]

[March 15, 2019, 03:57:05 AM]

[March 15, 2019, 03:56:11 AM]

[March 15, 2019, 03:55:08 AM]

[March 15, 2019, 03:54:13 AM]

[March 15, 2019, 03:52:55 AM]

[March 14, 2019, 03:22:34 PM]

[March 14, 2019, 03:10:03 PM]

[March 14, 2019, 03:06:17 PM]

[March 14, 2019, 10:18:44 AM]

[March 14, 2019, 08:33:43 AM]

[March 14, 2019, 08:16:10 AM]

Talkbox

2019 Mar 26 01:18:56
Cheav Villa:  :D _/\_

2019 Mar 26 01:18:46
Cheav Villa: មិនខុសពីរឿងទៅសុំសៀវភៅសន្ទនានុក្រម នៅវ ត្ត បញ្ញា​ និង..

2019 Mar 26 01:16:15
Cheav Villa: កូណា ជារឿងដែលម្នាក់បានទទួលស្តាប់ និងធ្វើតាមតែមិនបានសំរេច តាមគោលដៅ :D _/\_

2019 Mar 25 15:28:24
Johann: Others, even if pure, is open for critic and bad assumings. Envy, jealously... on each side. So to become not susbected, needs good advices, double hard for woman to act perfect.

2019 Mar 25 15:23:21
Johann: Pappies can give good lessons when they don't fall, but the deeper, the hard training, must come from liberal mommies for daughters and liberal pappies for sons, in the world and for beyond.

2019 Mar 25 15:11:15
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 15:04:40
Johann: Does mommy generally don't actually love her child when not react?

2019 Mar 25 15:03:13
Johann: Mommy, mommy... but I like... ohh, they bite me... I am hungry... when do we go back?... why must we sit here... mommy!

2019 Mar 25 15:00:37
Johann: Which can be changed all the time, with feeding rightly.

2019 Mar 25 14:55:50
Cheav Villa: កូណាសង្ឃឹមថា.​ ជារឿងឧបនិស្ស័យ.​  :D _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 14:50:25
Johann: ...teaching and mirror.

2019 Mar 25 14:49:40
Johann: When one is stressed or busy, remember how many times one him/herself was so as well. Intention will always has it's effects, sometimes quick, sometimes even sisters, mother and child... Nyom wouldn't have become here, if there would be not long, long bounds. Watch your child. Thats always a great t

2019 Mar 25 14:40:41
Cheav Villa: _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 14:39:48
Cheav Villa: ព្រោះកូណាមិនអាចទៅឱរ៉ាល់បានកំឡុងពេលនេះ តែអាចជួបនៅភ្នំពេញបាន តែចេតនាម្ខាងមិនចង់ជួប ទើបមិនអាចជួប

2019 Mar 25 14:38:39
Cheav Villa: កូណាគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីចេតនា ដែលម្នាក់មាន និងម្នាក់គ្មាន ក្នុងការ​ជួបគ្នា.ជាហេតុមិនបានជួប :D _/\_

2019 Mar 25 14:37:02
Cheav Villa:    _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 25 13:44:16
Johann: Nyom Vithou. Foot well again?

2019 Mar 25 11:56:36
Johann: Good stories: The Healing of the Bull and Prisoners of Karma .

2019 Mar 25 11:51:20
Johann: Although monks are allowed to explain how to work oneself out, they are not given to liberate "slaves", prisoner, as this would count as thief.

2019 Mar 25 11:46:29
Johann: When one is "bond" in families, relations... there is so much soil and danger for envy and jealously, and itjs not easy to "pay" one out. Normal being live from making others depending on one and fear to lose a "cattle" they gave so much into.

2019 Mar 25 09:53:57
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 Mar 25 05:00:43
Johann: Some pull back and offer favors, less are giving ways out. Let them wishing to live in cities go back, maintaining homes. Bond by mara there is no escape, they leave alm bowls behind and step into cars, to "help".

2019 Mar 25 04:11:30
Johann: One (who ever) gives the best when helping, assist, in sharing Dhamma, translate it, sort it, easy accessable and maintain it, by proper and given means.

2019 Mar 25 04:03:32
Cheav Villa:  _/\_ _/\_  _/\_

2019 Mar 25 03:53:23
Johann: One stopped at the topic Sangahak, worldily and best. It's hard to try to translate but bears a lot of fruits. Conceit is dangerous, and a feeling of "right" turns quick into lose. Satipatthana, the right workingplaces. And again Ways of  

2019 Mar 25 02:53:11
Kong Sokdina: ដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ មិនប្រមាណ បាននូវសេចក្ដីប្រមាថ។

2019 Mar 24 18:54:30
Cheav Villa: ជាចិត្តលំអៀងព្រោះជំពាក់ក្នុងសេចក្តីស្រលាញ់សាច់ញាតិ​ បងប្អូន.​ ឪពុកម្ដាយ​  ^-^

2019 Mar 24 18:49:47
Cheav Villa: ជារឿងដដែល យូរណាស់មកហើយ  ខ្ញុំ​កូណាគួរតែបានរកឃើញផ្លូវកណ្តាល​  :) _/\_

2019 Mar 24 18:48:21
Cheav Villa: ការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងការជួយអ្នកដទៃ ការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងការចង់អោយគេបានសុខ តែងនាំសេចក្តីទុក្ខ ដល់ខ្លួន

2019 Mar 24 13:23:44
Johann: Nyom Senghour

2019 Mar 23 06:34:02
Johann: No problem Nyom Vithou.

2019 Mar 23 04:32:25
Vithou: ngyom kuna will inform Preah Ang later when kuna get better

2019 Mar 23 04:31:12
Vithou: Preah Ang, ngyom kuna cannot go Phnom Aural tomorrow due to my foot problem. I let is a bit pain and Ngyom kuna cannot walk properly

2019 Mar 20 19:02:36
Johann: May Nyom have a safe and careful travel, when ever he might do.

2019 Mar 20 18:46:53
Johann: Now, Nyom Moritz and Nyom Sophorn are here in the forest. Atma does not know how long.

2019 Mar 20 18:20:42
Vithou: Nyom Kuna planning to see Moritz and Bong Sophorn as well

2019 Mar 20 18:17:26
Vithou: Nyom Kuna planning to go Phnom Oral on Sunday

2019 Mar 20 18:16:07
Vithou: Nyom Kuna was sick too long after remove kidney stone . ( about 2 months ) and skittle busy with human job

2019 Mar 20 18:13:50
Vithou: Is Moritz and Bong Sophorn at Asram now?

2019 Mar 20 18:12:02
Vithou: Kuna Preah Ang

2019 Mar 20 18:05:01
Johann: Nyom Vithou

2019 Mar 20 12:25:25
Johann: here and now

2019 Mar 20 09:04:34
Cheav Villa: To reach the end of the cosmos to go beyond   _/\_

2019 Mar 20 08:49:03
Johann: Oh.. wrong, here: Rohitassa Sutta

2019 Mar 20 08:45:24
Johann: There is nothing to far that the mind, oneself, could not reach it in the Universe. Yet end of suffering can not found. But it requires to reach the end of the cosmos to go beyound. Lokayatika Sutta

2019 Mar 20 08:14:55
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 20 06:34:16
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាសូមថ្វាយបង្គំុ Vandami Bhante ពីចំងាយ

2019 Mar 20 06:32:27
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 សាធុុ សាធុ សាធុ! ថ្ងៃឧបោសថ ករុណាសូមចូលរួមត្រេកអរដែរ😇🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Mar 20 06:13:30
Johann: Mudita

2019 Mar 20 05:52:37
Cheav Villa: ថ្ងៃឧបោសថ​  :)​ កូណាចូលរួមត្រេកអរដល់សេរីភាពរបស់ពួកគាត់  _/\_

2019 Mar 19 13:56:41
Cheav Villa:  _/\_ _/\_  _/\_

2019 Mar 19 08:47:34
Johann: Knowing this, one is able to share family (of supporter), honor, dwelling, gains, dhamma, having a clear sense of gratitude.

2019 Mar 19 08:44:19
Johann: And what is the reason of macchariya disapearing? Knowning, remembering, form, sound...ideas are no refuge, not real, not worthy to fall for, not ones own.

2019 Mar 19 08:41:50
Johann: "May macchariya (stinginess) become its needed reduce, so that the goodness of Dhamma may reaches more intensive", is that right translated? Sadhu. Not an easy task althought one might think.

2019 Mar 19 08:07:30
Cheav Villa: សូមអោយមច្ឆរិយ.​ ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដើម្បីគុណធម៌ដែលខ្ពស់ជាង _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 19 01:39:39
Johann: May all have always a good travel, meet each other in best furtune along there ways. May no one get hurt in the traffic after happiness.

2019 Mar 18 10:21:51
Moritz: hello empty yogi _/\_

2019 Mar 18 10:21:23
Moritz: Vandami bhante _/\_

2019 Mar 18 10:21:22
Moritz: Vandami bhante _/\_

2019 Mar 16 08:19:42
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 Mar 15 04:20:37
Johann: Nyom Buddhi

2019 Mar 14 16:00:28
Cheav Villa: កូណា​ថ្វាយបង្គំ​លា​ សូមព្រះអង្គឆាប់បានសំរាក​  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 14 09:13:11
Kong Sokdina: Hello!

2019 Mar 14 08:35:17
Johann: Nyom Kong Sokdina

2019 Mar 14 08:10:07
Johann: A meritful Sila-day those who observe it today

2019 Mar 13 11:18:19
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 13 09:23:36
Johann: A meritful Sila-day those who observe it today, btw.

2019 Mar 10 02:03:42
Cheav Villa:  _/\_

2019 Mar 09 07:45:59
Moritz: Good morning, Cheav Villa _/\_

2019 Mar 07 12:10:15
Cheav Villa: កូណាព្រះអង្គ  _/\_

2019 Mar 07 12:05:44
Johann: My person is not sure but Nyom Chanroths wife might try to go back from PP tomorrow as well, Nyom.

2019 Mar 07 01:21:24
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 07 01:18:59
Johann: May you have a safe and slow travel.

2019 Mar 07 01:10:20
Cheav Villa: ចេញពី​ភ្នំពេញ​នៅម៉ោង5ព្រឹក :)  _/\_

2019 Mar 07 01:09:25
Cheav Villa: ពួកខ្ញុំកូណា និង បង​ភឿន​ នឹងទៅសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គនៅថ្ងៃស្អែក

2019 Mar 07 01:08:34
Johann: Nyom Villa

2019 Mar 07 01:07:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Mar 06 03:31:04
Cheav Villa: Have a good day to Master Moritz  _/\_

2019 Mar 06 03:29:38
Moritz: And good night for me. :) Chom reap leah. May all have a good Uposatha _/\_

2019 Mar 06 03:27:51
Moritz: Good morning, Cheav Villa _/\_

2019 Mar 06 03:17:49
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Mar 06 03:05:26
Johann: A self-blessed (by ones deeds) Uposathaday today.

2019 Mar 05 11:33:43
Johann: Nyom Chanroth had to stop the work. To difficult to concentrate today. Good training anyway.

2019 Mar 05 10:20:56
Cheav Villa:  :-\ :D _/\_

2019 Mar 05 05:26:54
Johann: A meritful Uposatha those who observe it today.

2019 Mar 05 03:13:37
Johann: Sadhu, Sadhu. Rupam anicca

2019 Mar 05 01:47:58
Ieng Puthy: ករុណាបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ព្រះអង្គពីចំងាយ 🙏🏻ករុណាសូមប្រគេនពរ ព្រះអង្គឆាប់ជាសះស្បេីយ

2019 Mar 05 01:38:52
Ieng Puthy: ករុណាឮថា ព្រះអង្គអាពាធ ជង្គង់ តេីព្រះអង្គបានធូរស្បេីយហេីយឬនៅ?

2019 Mar 05 01:07:09
Ieng Puthy: Good morning ! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំុ Vandami Bante

2019 Mar 04 14:41:21
Johann: Sukha Chomreoun, Nyom

2019 Mar 04 14:18:03
Moritz: Leaving now. May Bhante have a good day. _/\_

2019 Mar 04 13:45:50
Johann: Nyom Moritz

2019 Mar 04 13:19:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Mar 01 16:35:39
Johann: Bhante Indannano  _/\_ How was India in "war times"

2019 Feb 28 11:46:56
Moritz: And good bye again. :) _/\_

2019 Feb 28 11:46:38
Moritz: Vandami, Bhante _/\_

2019 Feb 28 05:25:27
Cheav Villa:   :D_/\_

2019 Feb 28 04:22:46
Johann: 5 o'clock morning  ^-^ (like a taxi driver) may Nyom has well earned and peaceful rest. Mudita.

2019 Feb 28 04:08:09
Moritz: Chom reap leah. I'm going to sleep. _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Author Topic: Fehlermeldungen beim Öffen der Seite - Error and security warnings while opening  (Read 31337 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Liebe Freunde,

beim Öffnen der Seite, kann es sein, daß Sie eine Fehlermeldung bekommen.

(Nicht schrecken! Hatte mich selbst sehr muckiert und war da etwas nervös als mir das passiert ist. Weiß also etwa, was ihn Ihnen vorgeht und da es ja gar nicht so einfach war die Gründe dafür festzustellen, hier das was ich darüber herausgefunden habe, etwas aufbereitet. Einfach gelassen durchlesen.)

Das ist aber nicht deshalb, weil die Seite unsicher ist, sondern weil sie sicherer als andere ist.

Die Seite arbeitet zur Zeit auf "https" (HyperText Transfer Protocol Secure [kurz HTTPS; engl. „sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“] ), daß heißt, soweit ich informiert bin, daß alle Informationen zwischen Ihnen und der Seite verschlüsselt übermittelt werden und somit von Dritten nicht (oder schwieriger) eingesehen werden können. Solch eine Einrichtung verwenden normal nur sehr sichere Seiten (Banken usw.), und wir haben den selben Sicherheitsstandart für unsere Besucher gewählt.
(Anmerkung: Häcker kommen auch bei Banken durch das System und werden, wenn sie meinen hier etwas bekommen zu können, dies auch hier mit leichtigkeit schaffen. Lassen wir Sie)

Diese Technik passiert auf soetwas wie einem Ausweis, einem elektronischen Zertifikat, daß man sich vorweisen läßt und dann akzeptiert oder nicht. Die meisten Browser anerkennen gewisse Ausweisdokumente automatisch, manchmal aber nicht und das hängt auch von Ihren Einstellungen ab.
Diese Meldungen bekommen Sie von den meisten Seiten nicht, da sie diese Sicherheitseinrichtung gar nicht erst haben.

Unser Ausweis, ist ein Standardausweis, sprich einer, der keine besonderen Aussteller hat. Wenn Sie diesen Ausweis einmal akzeptieren, werden diese Meldungen nicht mehr kommen (hier nochmal: 95% der Seiten fragen Sie "bewusst" weder an, noch weisen sie sich diese aus, und das erscheint dann sicherer als eine wirklich sichere Verbindung.

Zur Lösung des Problemes gäbe es die Möglichkeit, sich von einem zertifizierten Betrieb einen Ausweis ausstellen zu lassen, jedoch ist das mit Kosten verbunden (ca. 40 - 50€/Jahr), die effektiv nichts ändern würden, denn letztlich kann sich soetwas jeder wieder kaufen.

Die andere Möglichkeit wäre, alle Seiten auf http:// zurückzustellen, womit keinerlei Sicherheiten wären und sie wie gewohnt durch Nichtwissen sich sicher fühlen.

Bis auf weiteres werden wir wohl in dieser Situation bleiben, da sangham.net:

1. einerseits keine finanziellen Mittel hat, um sich solche Dinge zu kaufen (und es in gewisser Weise nur hinausgeworfen Vorgaukel-Geld wäre)

2. Es letztlich nichts an der Situation der sicheren Zugangsmöglichkeit zu sangham.net ändert. (die Seite ist sicherer als viele andere)

3. Wir nicht wie andere Sicherheit durch völlige Unsicherheit vortäuschen wollen. (gute Klöster liegen nun mal im sicheren Wald)

4. Misstrauische Leute nicht geschützter werden, wenn man ihnen eine Sicherheit vorgaugelt, die sie nicht haben und Vertrauen der erste Schritt ist, wie auch die Einsicht, daß man nie sicher vor dem Reifen seiner alten, ungeschickten Handlungen ist. (Leute die Vertrauen aufgrund ihrer Tugend haben, solchen Sorgen nicht Opfer werden)

5. Wir alle Dinge, die wir aus unserer Möglichkeit (das was gegeben wurde) machen können, um den besten Schutz zu bieten und nicht für die bessere Zugänglichkeit der Massen reduzieren wollen. (Keine Autobahn ins Kloster im Wald)

6. Es unwahrscheinlich ist, daß Leute die illusorische Sicherheit wollen, meist auch nicht dafür zahlen würden (sie meinen das ihnen das zustehen würde), und wir es nicht so wie viele andere machen wollen, die Kosten dafür auf Umwege und unehrlich zurück zubekommen (auf zwei Seiten vorgaukeln).

7. Es sehr wahrscheinlich ist, daß diese Zertifizierungen im Preis steigen werden, da gefakte Sicherheit ein gutes Geschäft ist. Eine gute Zertifizierung (= gleich einem Reisepaß), die überall akzeptiert wird, kostet etwa $ 1500 (Jahr). Die Sicherheit des Dhammas hat eine ganz andere und effektive Qualität.

Selbstverständlich kann es durchaus noch sein, daß es hin und wieder an kleinen Einstellungsproblemen liegt und ich persönlich zwar fest am Dazulernen, aber ganz und gar kein Internet"profi", bin. Feedback und Hilfe sind daher sehr willkommen und werden gerne entgegengenommen. Nicht alle Sicherheitseinrichtungen (wenn sie zum Beispiel die Zugänglichkeit einschränken oder vorverurteilen, werden wir hier einrichten, auch wenn sie vielleicht üblich sind)

Also wie gesagt, der einfachste Weg wäre, die Sicherheit komplett wegzunehmen, dann würde es Ihnen erst gar nicht auffallen, daß da keinerlei wäre, oder Sie Vertrauen dem Standardausweis und bestätigen das Zertifikat einmal, dann erscheint diese ssl-Zertifikat Meldung nicht mehr.

Die Seite ist auf dem Webspace der Server der Fa. teuto.net Netzdienste GmbH , die in Deutschland ansässig ist, installiert, und ich denke, daß es sich um einen Betrieb mit hohen Sicherheitsanforderungen und Erfahrung handelt, und habe von meiner Seite viel Vertrauen, daß der notwendige generelle Schutz in diesem Umfeld gewährleistet ist.

Sie sind auf dieser Seite grundsätzlich so sicher unterwegs, wie wenn Sie Ihre Bankseite besuchen, und wir haben im Gegenzug zusätzlich darauf verzichtet Ausweise von Besuchern zu verlangen oder diverse Rückverfolgungssoftware zu installieren (wie sie speziell Foren gerne benützen), da uns das unethisch vorkommt (und auch ist), und wir lieber auf die eigene Sicherheit verzichten als Benützern nachzuspionieren (wie das allerorts üblich ist). Auch wird diese Seite durch niemanden gesponsert oder durch Werbung und andere Verbindlichkeiten finanziert.

Übliche Gepflogenheiten, auch wenn sie einem als sicher vorkommen, sind nicht immer das, was sie vermitteln und ein Umstieg in eine etwas andere Welt, kostet etwas Aufgabe von "gefaktem" Sicherheitsgefühl durch Gewöhnung und Zurechtschneiden für den Normalkonsument.

Wenn sie gefragt werden, ob sie das ssl-Zertifikat (Sicherheitszertifikat) akzeptieren wollen (Browser fragt normal danach) können Sie hier auf "ja" gehen und damit unseren Ausweis durch unser Wort hier, auch wenn er kein besonderer Ausweis ist, akzeptieren, und damit sind wir in einer sicheren Verbindung.

Keine Behörde wird ihnen versichern können, ob Sie bei uns sicher aufgehoben sind. Auch mit einem Ausweis in der Tasche kann man Leute bestehlen und verletzen, und heute hat fast jeder Mensch einen Ausweis und nichts hat sich geändert.

Was wir Ihnen hier versprechen können ist, daß Ihnen überall anderes widerfährt (wenn Sie sich dessen auch nicht bewußt sind), daß wir unsere Besucher weder bewusst klassifizieren noch ihr Verhalten und Herkunft  bewusst nachverfolgen und entsprechende Software bewußt benutzen.

Mehr generelle Info zu ssl-Zertifikaten: https://www.sicher-im-netz.de/unternehmen/Digitale_Zertifikate.aspx (haben sich natürlich ein gutes eigenes Zertifikat zugelegt, also Vorsicht beim Besuchen, Browser wird sich bei der https Seite nicht melden).

Danke für Ihr Vertrauen und vor allem Danke für Ihre Geduld "neue" Dinge/ "andere" Weisen verstehen zu wollen.
Hier zur Ergänzung noch etwas Email - Verkehr zu dem Thema:

Quote from: Provider
Hallo Herr B.

Quote from: Johann am 07.02.2013 12:20 (Schriftverkehr zum Thema begonnen am 03.02.2013)

    Sehr geehrter T. S., danke für Ihre ausführliche Erklärung, ich denke etwas Verständnis damit gewonnen zu haben. Wie ich auf der verlinken Webseite entnommen habe, ist das mit der Autorität auch wieder eher wischi waschi und subjektiv. Da wir jedoch Sicherheit und Ansehen für unsere Besucher hochhalten möchten, denke ich es ist gut, um eine Ausstellung eines Zertifikates und der Integration dieser durch Ihr Unternehmen, daß einen sehr bedachten und umsichtigen Eindruck macht zu erbitten. Sollte dies Kosten verursachen, ersuche ich Sie jedoch um vorhergehende Bekanntgabe, da dies mit dem Seiteninhaber rückzusprechen und freizugeben wäre.

Ein offizielles Zertifikat kostet bei uns kosten xx.xx € pro Jahr,
zzgl. der einmaligen Einrichtung einer SSL-IP-Adresse xx.xxx €.
Quote from: Johann am 07.02.2013
    Ich selben Zug mag es ihnen vielleicht auch möglich sein, zu prüfen ob diese Zertifikate (das von ihnen ausgestellte) dann auch richtig in die Wegseiten integriert sind.
Das default-SSL-Zertifikat ist richtig integriert. Sie können an dieser Stelle nichts falsches Einstellen.
- --
Mit freundlichen Grüßen
T. S.

teuto.net Netzdienste GmbH
....


Mehr Infos über die Seitennutzung ->
« Last Edit: February 09, 2013, 11:54:35 PM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +360/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Zugänglichkeitsfragen, Mitgliedschaften
« Reply #1 on: June 28, 2018, 07:10:33 AM »

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Zugänglichkeitsfragen, Mitgliedschaften " eröffnet, dem angehäng.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: