Virtual Dhamma - Vinaya Vihara

ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ

សូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈ, ជំរាបសួរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
ខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំ
Norom មានឯកសារព្រះត្រៃបិដកមួយចប់។
ខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំប្រគេន ជូន
sangham.net ធ្វើជាឯកសារផ្សព្វផ្សាយតទៅ។
តែដោយសារខ្វះកម្លាំងជំនួយ រហូតមកដល់ពេលនេះ ទើបពិនិត្យសម្រេចបាន៤០ភាគប៉ុណ្ណោះ។
បើពុទ្ធបរិស័ទ មានសទ្ធាចូលរួមក្នុងការងារធម្មទាននេះ នឹងធ្វើឲ្យគំរោងព្រះត្រៃបិដកជាភាសាខ្មែរ មានរូបរាងឡើងនៅលើបណ្តាញសង្គមកាន់តែឆាប់រហ័ស ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធវចនៈឲ្យកាន់តែទ

Read More

Wem oder was gegenüber sind Sie loyal?- In regard of what or whom are you loyal?

Gast,

Im Bezug auf was könnten Sie behaupten loyal zu sein? Wem gegenüber sind Sie loyal? Wie weit geht Ihre Loyalität? Wo endet und wie Sie?Gast,

In regard of what are you able to claim being loyal? Whom are you loyal to? How far goes your loyalty? Where and how does it end?

Read More

¿ Appamada ?

Maybe some inspiration.


Or just confusion?

What do you see in this painting?

Read More

Einem Bhikkhu für eine gewisse Zeit dienen. Interesse?

Samana Johann zur Uebersicht:   *

Der zweite Teil, Retreatunterbrechung, Reise ev. nach Oesterreich (Dez. 2016), beginnt etwa hier . Bilder und anderes hier auch im Verlauf. Viel der Kommunikation, Info und Gelegenheiten zum erfreuen ist den Beitraegen als audio beigefuegt, und fuer den Zugriff, auch zu Bilddatein und gewissen Links, bitte eingeladen und weitgehend Weltlich ohne jede verpflichtungen, anmelden un

Read More

Seien Sie nicht berührt davon! - Don't be touched by it!

[English after the German translation: click here ]

"Buddhistische Praxis" ist ja oft nichts anderes, wie weitverbreitet, als vor dem Grund, der Ursache von Leiden, der Berührung, auf falsche Weise, aus Unverständnis entziehen zu wollen, und so entsteht da entweder äußerliche Weltflucht oder innerliche Entwicklung von Hinnahme durch Entwicklung von "Haushältergleichmut".

Um zu lernen, was da eigen

Read More

Dhammaoke - Anderen das Hören von Dhamma ermöglichen

"Dhammaoke!, Dhammaoke!, sagen sie, aber was ist Dhammaoke"

Dhammaoke ist Dhamma und Vinaya praktizieren, das gesamte Spekturm der Verdienstvollen Handlungen tun und eine Möglichkeit, wie sie sich im Dhamma üben können, ohne ein Glied der Ausübung zu vernachlässigen. Um nicht zu sagen, Dhammaoke ist der Direkte Weg zum Glück für Sie und alle anderen.

Wie tue ich Dhammaoke? Was brauche ich dafür?

Willen das Dhamma auszuüben. Irgend ein

Read More

Weise tadeln oder nicht? Und was Buddha dazu ermahnte.

Weise tadeln oder nicht? Und was Buddha dazu
Ehrenwerte Mitglieder der Sangha,
Mögen auch die Devas sich hier an Dhamma-Abhandlung erfreuen
Werte Upasaka, Upasika, sangham-Besucher, werte Besucher,
und Hungrige Geister,

Sehr verbreitet ist heute die Ansicht, daß Weise nicht aus sich heraus tadeln. Vielleicht findet man dort und da noc

Read More

[English/D] Better to give than to consume - Ven. Bhikkhu Thanissaro

Better to Give than to Consume

August 17, 2011

In the Novice’s Questions, the most interesting question is the very first: What is one? And the answer is: All beings subsist on food. This is what defines us as beings: the fact that we need food to maintain our existence. And for most of us that’s pretty much all our lives. What we consume is t

Read More

Zufluchtnahme und Silas online nehmen - Refuge and requesting Silas online

 *sgift*

Werte Dhammafreunde, liebe Besucher, [englisch ]

da es vielleicht für den einen oder anderen schwierig sein mag, die Möglichkeit einer formalen Zufluchtnahme zu den drei Juwelen und die Silas (Tugendregeln) zu erbitten, möchten wir ihnen hier im Forum die Gelegenheit hierfür anbieten. Dies dient nicht dazu die Möglichkeit zu ersetzen, den Schritt zu einem Mönch oder zu einer Nonne, oder zu einer eingewiesenen tugendhaften Person in ihre

Read More

"und wenn sie nicht erleuchtet sind, dann..." Buddhas Liebesaffären

(Dieses Thema ist nicht freigegeben für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren)

 *sgift*

Werte Dhammafreunde,

unter euch sind ja sicherlich viele, die nicht nur "Denver Clan" und romantische Geschichten lieben. Wenn da der eine oder andere doch noch nach der allerhöchsten Buddhaschaft strebt, mögen hier ein paar Geschichten zum guten Umgang miteinander ermutigen, erinnern und inspirieren.

Dennoch, vergesst bei all dem nie euch damit zu befass

Read More

Die Buddhistische Disziplin in Bezug auf Bhikkhunis - Fragen und Antworten

Deutsche Übersetzung der Arbeit hier .

 :-*

Inhaltsverzeichnis für die entstehende Übersetzung ist ganz unten. Wer vielleicht ein weiteres Kapitel anfangen mag, zu übersetzen, bitte gern bescheid sagen.

*sgift*

Die buddhistische Disziplin in Bezug auf Bhikkhunis
Fragen und Antworten: Phra Payutto & Dr. Martin Seeger
<

Read More

Unheilsames wissentlich und unwissentlich tun - Unwholesome done knowingly and unknowingly

(very simple english transaltion after the German text)

Unheilsames wissentlich und unwissentlich tunUnwholesome done knowingly and unknowingly

Read More

Help needed to eastablish Bhikkhuni Monastery - Mithilfe für Nonnenkloster


 *sgift*
Ich erlaube mir hier die die lobenswerte Einladung zur Teilnahme zum/am Punna (geschickte Taten/Handlungen) weiter zu teilen:


    Gesucht werden Menschen die mit helfen möchten ein Kloster/Aufenthaltsort/Vihara
    für Nonnen (auch 8 sila Nonnen) in der Theravada Tradition (angelehn

Read More

Geben, nehmen und die


Geben, nehmen und die "neue" Welt -

"Arbeit macht frei!?", ist ein Satz den man nicht mag.Giving, taking and the "new" world
"Labour makes (you) free!?", is a sentence that one does not like.

(english translation after the german text)


Reisbauer_aus_China

(Bild von Klaus Lenningers Webseite entnommen)

 

Ich freue mich sehr über die Arbeit "Wege zur Eintracht" von Dr. Hecker, und es ist ein Schatz aus dem wir, wenn wir aufmerksam sind, sehr viel lernen können.

Den Abschnitt "Geben", möchte ich hier gerne heraus fassen:

Read More

Herzlich Willkomen! WELCOME!

WILLKOMMEN IM sangham.net FORUM!
WELCOME TO THE sangham.net FORUM!

logo - sangham.net

Klicken sie das Logo um direkt ins Forum zu gelangen.

Click the logo to enter the forum.

   Einladung - Invitation  Read More

Navigation

[0] Forum

Zur normalen Ansicht wechseln