Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Posting Info for visitors and new members

Werter Besucher und neuer Nutzer,
Sie sind herzlich eingeladen Ihren Beitrag zu schreiben und wir wünschen viel Freude und Nutzen damit.

Bitte beachten Sie,

das die "Forumsreglen" auf dann gelten, wenn Sie nicht registriert oder neu sind. Offensichtlich böswillige, unpassende, oder gesetzeswidrige Posts werden, so bemerkt, umgehend entfernt. Über das hinaus, bedenken Sie, daß sie in jedem Fall Verantwortung tragen, vor allem für sich selbst. Diese Meldung erscheint für vollständige Mitglieder nicht mehr. Als Besucher können Sie ihre Emailadress angeben, wenn Sie das wünschen.


Dear visitor, and new member,
 Your are heartily invited to write your comment here and we wish you much joy and benefit from it.

Please consider,

 that the "forums rules" apply also if your are a guest or a new member. Obvious ill-willed, unproper or illegal post will be deleted if they are seen or reported. Please consider that your are responsible for our action and for your self. This note will be not shown for full members. As a visitor, you are able to leave your email address as well if you wish.


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Tags:

Seperate each tag by a comma
Message icon:

Attach:
(Clear Attachment)
(more attachments)
Allowed file types: apk, doc, docx, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip, xls, 3gpp, mp2, mp3, wav, odt, ods, html, mp4, amr, apk, m4a, jpeg
Restrictions: 50 per post, maximum total size 150000KB, maximum individual size 150000KB
Note that any files attached will not be displayed until approved by a moderator.
Anti-spam: complete the task

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Johann
« on: December 07, 2016, 01:55:39 PM »

Wenn man die Links zurück zum jeweiligen Thema auf den einzelnen Downloadseiten macht, wäre es gut auch jeweils die ersten 200 zeichen ohne tags, plane text, zu haben, den die Übersicht und vorschau nimmt 200 Zeichen aus dem html und wenn da ein tag ungeschlossen, trägt sich das Pyramidenförmig fort und es ist nahezu unmöglich dort im Downloadbereich zu blätter un zu suchen. Bild in der Anlage zum Beispiel: http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=cat275

Denke genaueres dazu hatte Atma in der Schritt für Schritt anleitung erwähnt: Hochladen und Teilen von Dateien - Upload and sharing of files ...aja, zwar querverlinkt dirt, aber leztlich in einem Beitrag davor, genau hier.
Posted by: Harry
« on: December 01, 2016, 04:13:11 AM »

 _/\_

Quote from: Samana Johann:
Vielleich möcht Upasaka über den Impakt von Arbeit in einem Arbeits- und Konzentrationslager wie dieses reflektieren, und was man durch freudiges und freiwilliges Geben erlangt.
 

Ich erlange VER-LUST. Es ist ein Verlieren das eigentlich ein Gewinn ist.
Ich erlange Konzentration und Verstehen auf und zu dem WEG.
Ich erkenne das Leid und den Weg daraus immer klarer durch Arbeit in diesem Konzentrationslager. Es schärft und stärkt mich in der Ausübung des Dhamma.
 Aus dem Verlust wird ein Hinübergehen.

Vielleicht ein andermal mehr dazu.

Quote from: Samana Johann:
Sadhu Upasaka Harry, Atma denkt, daß da in der Zwischenzeit sicher 50 und mehr Suttas vertont wurden, und ist zuversichtlich bald alle laden und hören zu können. Der fluchtige eindruck, das die Traficrecoucen die allen hier auf sangham zur verfügung (gegeben) sind, sind von unter 1% auf etwas10% Auslastung gestiegen. Ist sicher ein Zeichen der Annahme jener die Annehmen können

Sadhu an die Geber.
Sadhu an die die Annehmen können.

 _/\_
Posted by: Johann
« on: November 30, 2016, 06:55:23 PM »

Sadhu Upasaka Harry, Atma denkt, daß da in der Zwischenzeit sicher 50 und mehr Suttas vertont wurden, und ist zuversichtlich bald alle laden und hören zu können. Der fluchtige eindruck, das die Traficrecoucen die allen hier auf sangham zur verfügung (gegeben) sind, sind von unter 1% auf etwas10% Auslastung gestiegen. Ist sicher ein Zeichen der Annahme jener die Annehmen können.

Vielleich möcht Upasaka über den Impakt von Arbeit in einem Arbeits- und Konzentrationslager wie dieses reflektieren, und was man durch freudiges und freiwilliges Geben erlangt.

Vielleich mag sich jemsnd um die fehlenden Rücklinks vom Download zum Thema annehmen und vielleicht möcht sich jemand um die Links zu den Audios auf ZzE annehmen.

Zur Angelegenheit Speicher und File- und Aufnahmeprobleme (auf zwei Ebenen), Upasaka Moritz (Atma vertraut darauf Upasaka erwünscht und erfreut anzusprechen), ist Ihm gerade Upasaka Sascha eingefallen, der IT-Hilfe angeboten hatte, für ZzE und wahrscheinlich im Altag verstrickt, sein Aufkommen von kusala citta wieder vergessen hat. Upasaka Moritz hatte ja mit ihm kommuniziert und Atma die wichtigen Gefahren von Dana (ohne viel Sila) beschrieben und ermutigend dann schützend vielleicht auch soweit mal verschreckt. Vielleich möchte Upasaka Moritz Ihn talentierter ansprechen. Sadhu und Mudita mit allen Teinehmern der drei Zeiten.
Posted by: Johann
« on: March 17, 2016, 07:27:36 PM »

Mudita  :)
Posted by: Harry
« on: March 17, 2016, 07:25:18 PM »

Gut, ich kann da einsehen in Sutta Studium. Danke. Nun, das hatte ich Übersehen.  ^-^
Was den filenamen betrifft hat das gestern nicht ganz geklappt mit dem sauber abspeichern im Explorer, das ist schon des Öfteren so vorgekommen das ich mal ändern kann und mal nicht. Ich werde dem auf den Grund gehen. Danke für die Tipps zu Explorer.

 _/\_
Posted by: Johann
« on: March 17, 2016, 07:04:18 PM »

Hmmm... Ātman hat bei Ihnen in den Einstellungen die Mitgliedschaften Sanghamitta, Saranagata (Zuflucht und Sila) und Sissa (Lehrforen) ergänzt, wie die Sprachmitgliedschaften.

Vielleicht hat sich damit die Frage erübrigt. Kann Upasaka Harry nun das Forum
Sutta studies - [Sutta-Studium] einsehen, und dort Themen anlegen?

Was den filename betrifft. Die letzte hochgeladene Datei hieß "Unbekannt.amr" und dieses hatte Ātman in den Filename der Ursprungsdatei geändert: "sn11.003.piya.amr" Filename können Sie im Explorer mit klicken der rechten Maustaste auf Ihrer Festplatte oder schon beim Speichern im Zuge der Aufnahme (nicht alle Recorder lassen das) ändern, bevor sie die Datei hochladen.

Ātman sieht selten dumme Fragen und die meisten regen immer dazu an, nachzusehen ob man selbst alles zugänglich gemacht hat, etwas vergessen hat zu sagen, oder man sonst irgendwo Brücken schlagen kann, an. Kurz gesagt, mit dem Reden kommen d'Leut z'amm.

Die Sache deshalb so ausfühlich, da das was Ātman macht, jenes wäre, worum sich Aramika kümmern würden. Ist natürlich alles von jemandem, der einfach eine (Ein)gabe machen möchte, notwendig und erwartet. Und so braucht es dann, um es einfachen zu machen, und als Feld für die eigenen Verdienste, den Aramika, um beim Geben behilflich in formalen/rituellen Dingen zu sein.

Also als jemand der gibt, brauchen Sie sich mit dem allen nicht abzumühen. Als Aramika (Klosterhelfer) zum Kennenlernen um dann anderen unter die Arme zu greifen oder wenn man alles perfekt machen möchte, sind die Ergänzungen vielleicht hilfreich.
Posted by: Harry
« on: March 17, 2016, 05:54:52 PM »

Quote from: Samana Johann
Aber wenn wir an die Tatsache denken, das Atma für die (Ein)Gabe wieder ein Thema anlegen mußte, sodaß man sich auch später darüber freut und es nicht nur einfach ablegt (gut und gerne könnte ein Upload ja auch übersehen werden) und wieder den Dateiname des Files ändern muß... dann kostet ihm das zwar kaum Überwindung es zu machen, aber manchmal Überwindung wieder und wieder aufzuzeigen.

Entschuldigung. Recht gesprochen.

Quote from: Samana Johann
Gut wie gesagt ist, wenn man, sobald man etwas hochladet, auch ein Thema anlegt, daß es nicht unter geht wenn da etwas hochgeladen wurde.

Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte gestern ein Thema anlegen im Uploadbereich, da wo auch immer die Lesungen abgelegt sind. Doch fand ich keinen , ich sag mal Bottom. Oder meinen sie ein Thema dafür anlegen im Aktuellen Themabereich.?
Merkte gerade. Ich hatte es schon verdrängt die Frage, aus Angst wieder Dumm zu fragen. Doch das möchte ich nicht mehr und brauchts auch nicht. Raus aus den Mustern, den Trübungen. Angst ist mir da nicht dienlich darum frage ich so jetzt und belasten mag ich sie da schon gar nicht wenn doch die Möglichkeit zum selbsttun besteht.

Posted by: Johann
« on: March 05, 2016, 03:05:15 PM »

Mudita Upasaka Harry ! Und bestes Grüße und Gelingen, auch den großzügigen Helfern.

Posted by: Harry
« on: March 05, 2016, 01:22:38 PM »

Danke. Sadhu fürs Zitat. _/\_
Nun, ich hab mir da etwas helfen lassen. Wir bekommen die Aufnahme nicht besser hin. Habe hier ein ziemlich einfaches nach Standard eingebautes Mikrofon ( Realtek Audio). Viele Möglichkeiten des Einstellens gibt es hier nicht. Es gibt CD, DVD, Studioqualität und Mikrofonverstärkung in nur zwei Stufenpegel von 12 oder 24 dB und Rausch/Nachhallunterdrückung. Das wars. Nach meiner Info müsste das aber reichen. Doch liegt wohl die Qualität an meinem Eingebauten Mikro.
Ich werde mir nun ein externes Mikro besorgen denn nach Meinung meiner zwei Helfer( Sadhu!) könnte das eine bessere Qualität erzeugen, da das eingebaute ungenügend ist. Ich werde das in die Wege leiten und die anderen abgeschickten Aufnahmen auch verbessern.

Sadhu und Danke für die Möglichkeit , hier zu Geben.
 _/\_
Posted by: Johann
« on: March 03, 2016, 01:19:49 AM »

Upasaka Harry  , Atma hat die letzten zwei Upload freigeschalten und Themen dazu angelegt. Sadhu!

Die sind dann auch gut zum Besprechen oder aber auch zum Verbessern, falls Fehler darin sind.

[Lesung] SN 3.14 Sangama Sutta-Die Schlacht (1) (Audio)

[Lesung] SN 3.15 Sangama Sutta-Die Schlacht (2) (Audio)

Viel Freude mit den kleinen Dateien, ist die Qualität aber immer noch schlecht, wenn auch lauter. Sie können Ihre Downloads übrigens, wenn sie die Downloadseite aufmachen, oben, über den Link [bearbeiten] in der Kopfzeile, nachbearbeiten und ggf. eine neue Aufnahme hochspielen.

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Yathā vārivahā pūrā
     Paripūrenti sāgaraṃ
Evameva ito dinnaṃ
   Petānaṃ upakappati
Icchitaṃ patthitaṃ tumhaṃ
   Khippameva samijjhatu
Sabbe pūrentu saṅkappā
   Cando paṇṇaraso yathā
Maṇi jotiraso yathā.

So wie die Flüsse voller Wasser
   den Ozean füllen,
Eben so, das hier gegebene
   den Toden (den hungigen Schatten) nutz.
Was immer Ihr wunscht oder wollt, rasch werden wird,
Mögen all Ihre Bestrebungen in Erfüllung gehen,
   so wie der Mond am fünfzehnten (Vollmond) Tag,
   oder wo strahlend, klar wie ein Juwel.

Sabbītiyo vivajjantu
   Sabba-rogo vinassatu
Mā te bhavatvantarāyo
   Sukhī dīghāyuko bhava
Abhivādana-sīlissa
   Niccaṃ vuḍḍhāpacāyino
Cattāro dhammā vaḍḍhanti
   Āyu vaṇṇo sukhaṃ, balaṃ.

Möge aller Kummer abgewand sein,
   möge jede Krankheit sei zerstört,
Möge da keine Gefahr für Euch sein,
Mögt Ihr glücklich und lange Leben.
Denn für einen von respektvoller Natur, der
   durchwegs die Würdigen ehrt,
Vier Qualitäten sich mehren:
   Langes Leben, Schönheit, Freude und Kraft.


Atma hat noch etwas Erklärung und Ermutigung zum Dhammaoke, im Eingangspost hier geschrieben.
Posted by: Johann
« on: February 26, 2016, 01:46:03 PM »

Da ist eine Sache, bei der man keinerlei Hemmungen haben sollte, und das sind die zehn geschickten Handlungen.

(wegen der Hacken: desto mehr Sie beschreiben was Sie nutzen und wie Sie es machen, desto leichter kann man vielleicht Tips geben. Da es ja in dem Bereich 1001 Variante gibt, ist es immer schwer das passende zu erraten)

Mudita!

DharmaGermany hätte sich seine Freude, er hat seine Projekte ja leider aufgegeben.
Posted by: Harry
« on: February 26, 2016, 01:22:04 PM »

Okay. Gut. Danke. Ich werde es so gut bringen wie es möglich ist. Vorher noch ein paar mal probieren und erst dann abschicken. Wird schon. Ich möchte hier so einiges vertonen und dann soll es auch so angenehm wie möglich zu hören sein.

 _/\_
Posted by: Johann
« on: February 26, 2016, 03:23:05 AM »

Quote from: Upaska Harry
Oh. Ich verspreche das ich immer in Demut versinke, damit der Spaß bleibt
Oh, aufgebrachte Demut würde nur einem Dummen Spaß oder Gier anregen. Sie ist tatsächlich mächtig, nicht nur für den Geber, sondern ruft stets zum Gewissenhaftigkeit des Empfängers auf und spornt an dessen würdig zu sein, oder beschämt, wenn nicht angebracht. So war dieses im Falle von Spaß vergehen, für eine Situation bezeichnet, in der jemand aus Spaß am Nöglen, nörgeln würde. Soch einem würde der Spaß, ehrliche Demut entgegengebracht, schnell zum Schaden werden, würde nicht lange Freude an dem Erfreuen sich höher zu stellen, haben und in ziemliches Elend versinken. Deshalb kann einer der Hingebend ist niemals verlieren, sonder bestenfalls andere anregen sich ein Beispiel zu nehmen oder seine Wege zu ändern, wenn diese sich daran bereichern wollen.
Die Auswirkungen sich über Hingabe lustig zu machen, oder sie zu missbrauchen, wären fatal.

Sadhu zu [Lesung] AN 6.37 Dana Sutta: Geben (Audio)  , Upasaka Harry . Das kann man Sutta-Lesung nennen, die nicht beim Lesen endet. Mudita!

Dennoch, wegen der Gestaltung. Wie es scheint, ist die Qualität nicht so von der Filegröße hier abhängig. Dieses File ist ja ungemäß größer und die Qualität ist immer noch gleich schlecht. Es scheint also am Micro zu liegen. Verwenden Sie das laptopeingebaute? Vielleicht sind sie auch in keiner guten Position zum Mikro, vielleicht zu weit weg. Man vernimmt auch einen blechenen Klang, als wäre es eine sehr niedrige Aufnahme Rate, und doch 6MB! In diesem Fall stet sich die Datei Qualität nicht dafür, ist in keinem Verhältnis und die Aufzeichnung als amr ist sicher passender.

Wie oben in dem Thema schon angeführt. Atma hat da so ein externes, 2-3 $ kleines Stand-Micro, und mit diesem scheint es gut den Ton aufzunehmen.

Wie, wenn Sie sich die Datei selbst anhören, ist ihr Eindruck von den Aufnahmen, die Sie gemacht haben, im Vergleich mit anderen?

Eine Sache noch, wenn Upasaka das File abspeichert, kann er vielleicht den ursprünglichen Dateiname verwenden, so wie in dem Fall "an06.037.than" (ist im Link als an06.037.than.html angegeben. So läßt sich später alles auch wieder sortieren und wiederfinden, auf dem Speicherplatz.
Posted by: Harry
« on: February 26, 2016, 01:59:07 AM »

Da kann einem beim Nögeln ja richtige der Spaß vergehen.  :)

mudita


Oh. Ich verspreche das ich immer in Demut versinke, damit der Spaß bleibt :) ;-)
Posted by: Johann
« on: February 25, 2016, 05:03:36 AM »

Da kann einem beim Nögeln ja richtige der Spaß vergehen.  :)

mudita