Recent Topics

[Today at 09:30:03 AM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 06:21:25 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

[January 11, 2019, 01:13:14 AM]

[January 11, 2019, 12:09:49 AM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Posting Info for visitors and new members

Werter Besucher und neuer Nutzer,
Sie sind herzlich eingeladen Ihren Beitrag zu schreiben und wir wünschen viel Freude und Nutzen damit.

Bitte beachten Sie,

das die "Forumsreglen" auf dann gelten, wenn Sie nicht registriert oder neu sind. Offensichtlich böswillige, unpassende, oder gesetzeswidrige Posts werden, so bemerkt, umgehend entfernt. Über das hinaus, bedenken Sie, daß sie in jedem Fall Verantwortung tragen, vor allem für sich selbst. Diese Meldung erscheint für vollständige Mitglieder nicht mehr. Als Besucher können Sie ihre Emailadress angeben, wenn Sie das wünschen.


Dear visitor, and new member,
 Your are heartily invited to write your comment here and we wish you much joy and benefit from it.

Please consider,

 that the "forums rules" apply also if your are a guest or a new member. Obvious ill-willed, unproper or illegal post will be deleted if they are seen or reported. Please consider that your are responsible for our action and for your self. This note will be not shown for full members. As a visitor, you are able to leave your email address as well if you wish.


Post reply

Name:
Email:
Subject:
Tags:

Seperate each tag by a comma
Message icon:

Attach:
(Clear Attachment)
(more attachments)
Allowed file types: apk, doc, docx, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip, xls, 3gpp, mp2, mp3, wav, odt, ods, html, mp4, amr, apk, m4a, jpeg
Restrictions: 50 per post, maximum total size 150000KB, maximum individual size 150000KB
Note that any files attached will not be displayed until approved by a moderator.
Anti-spam: complete the task

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Johann
« on: April 30, 2017, 09:39:10 AM »

* Johann : Vol. 43 is already uploaded and linked . Nyom may upload it as attachment like done with 43 in that topic: [Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps . Thats most easy and most informative for all, not email-problems and busyness can disturb.
Posted by: Norum
« on: April 30, 2017, 09:26:10 AM »

Namaskara Bhante,
Jom reap sour Senghour and Moritz,
It's nice to hear that, Seng hour interest in this project.
As Bhante Johann described, you can follow his guide, and if you don't understand or not sure some things in those texts, please feel free to ask me :)

I've sent Vol.43 via mail again and only Moritz can get it.
I'm going to send vol. 44 soon, so please inform me when you get it, thanks :)

 _/\_ _/\_ _/\_
Posted by: Johann
« on: April 29, 2017, 11:00:11 AM »

Nyom Senghour , if you Khmer-language skill is good, you could prove-read, best staring here: [sut.an.01] សុត្តន្តបិដក-អង្គុត្តរនិកាយ-ឯកកនិបាត . If finding an error, just make a post and quote the certain sutta there.
Another, more simple work, which nevertheless needs a lot of care, would be continuing the posting of the single suttas, best continuing here , using the text from the new uploaded book . Some info how to do here . Of course you could make both at the same time.
There are also many istruction topic, which are not transated for now into Khmer:
[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps

Antw:ជំហានទី៤ វឌ្ឍនភាពនៃការប្រតិចារឹកប្រព័ន្ធមួយដែល - Step 4 Progress quality transc.

[Guide] ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរហ្វូរំមគ្គ-Tipitaka Khmer transcription forum guide

You also find a lot of information there, how and what to do.

This blocktext eould be also good to have in Khmer:

Quote from: Block Tipitaka-Khmer
Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum:

If you have knowledge able members in your family who have Saddha (saddhea), it's good to invite them to maybe join the prove reading or what ever they feel inspired.

Nyom Norum seems to be busy this time but here are already 43 books which still need a lot of work to bring into good standard.

(Just to note, it's maybe good and proper to call Nyom "Tante")
Posted by: Senghour
« on: April 29, 2017, 05:23:53 AM »

Jom reap sur sister Norum, I like to join this work, please kindly tell me what I can help.

I appreciate a short instruction from you, since I am a new member.
Posted by: Johann
« on: January 11, 2017, 06:05:06 AM »

Offtopic "greeting" see here

Offtopic in regard of step 1 see here

Please use this topic just for general issues, like "I like to join the work, please tell me what can I help" or similar. For details please use the step topics according the main guide . Thanks for you patient and empathy in regard of coordinating this big and serious work.
Posted by: Norum
« on: January 10, 2017, 10:07:31 PM »

* Norum offtopic  
Quote from: ??
(*) I hope this is good and proper way of address, as Chanroth used such a way as well, I think :) please correct me if this is not right _/\_
Chanroth may be younger than me, that is why he calls me older sister. Cambodian people always calls older sister/brother or aunt/uncle grandma/grandpa to respect the older. In this situation i should call you older brother Moritz, and you call me just sister or younger sister :). It is the way khmer people address each other :)


In chhouk-krohom, only some parts are the same, but if you want, i will devide them into Sutta or Vagga,...

Have a nice time
Jom reap lea
Posted by: Johann
« on: January 09, 2017, 05:01:39 AM »

Yes, Moritz. So especially Upasika Norum can focus on her main work, and use the forum as a kind of relaxing from proufreading and to enjoy the sharing of her work and the burdens here we work out step by step. Just good internet connectio1 35% battery, so Atma will try to work out the guides and steps, which will make all more at ease.
Upasaka Chanroth will grow into all slowly and meanwhile helps with writing down on Sutta after another, so he finds time.

Please be patient with Atmas part here.
Posted by: Moritz
« on: January 08, 2017, 07:59:00 PM »

Thank you, Bhante, for explaining.

Quote
If Upasika likes, she could do it in the way of Step 3, it would provide the most current for all paticipator and gives all possible ways to help in progress.

Yes, if step 3 is first create topics for all remaining to be checked files / vaggas / suttas that would put all the work first into the most "common ground". It could be practical if getting used to the forum.

Chum reap lea. Good night for now.

_/\_ _/\_ _/\_
Posted by: Johann
« on: January 08, 2017, 07:50:22 PM »

You have gained a good overview about how things are for now.

Do not stress you to much Moritz. Atma thinks that everybody here does to most possible any way and most of you have a lot of other things to do aside of the most skillful.

Quote from: Moritz
Of course I did not understand what Chanroth said,..
Atma added a translation befor in his post.

Quote from: Moritz
Norom could simply continue in her usual way and upload any new completed parts first there when they are finished.

If Upasika likes, she could do it in the way of Step 3, it would provide the most current for all paticipator and gives all possible ways to help in progress.

Quote from: Moritz
Chum reap lea (What does this mean? I hope it makes sense here.
Most proper "good by for now" or "prepearing my leave now.

Sok chomreoun, Njom (may sukha increase for you,  adressing of lay people by houseless, original for mother and father)
Jis mui moi (drive, 1,1, drive slowly)


Posted by: Moritz
« on: January 08, 2017, 05:26:47 PM »

Namassakara older sister (*) Norom and older brother (*) Chanroth,

I hope I will find now something useful to say.

After looking around a bit I have seen, older sister (*) Norom already has structured her website in the same way as the Chaṭṭha Saṅgāyana Tipiṭaka online version like here or here . So that is a very useful division also for this integration here as articles.
Since I think Norom already has a clear way of integrating the Tipitaka on her website, maybe it could be the most proper way to create the articles here by copying the text (so far it is already finished) directly from the website chhoukh-krohom.de. So that older sister (*) Norom could simply continue in her usual way and upload any new completed parts first there when they are finished.

About the integrating here, since it is a little bit more than just copy and paste (but also working on the internal format, HTML/CSS code, and adding some other info), I still have to think a bit, and maybe it would also be possible to do some big part of it by programming (but for sure many things left to do by hand). I think, since this is still unclear, it would be good for Norum just to continue on in her usual way on her website, and just report whenever something new is finished.

Quote
Before i upload them(41-end), I need to know the system, how the people work in this Forum. One Vol. by one vol. or one Sutta by Sutta? So that i can manage to post file (a whole file) or better articles (Chapter).
Upasaka Chanroth, if you are ready for this team work, please reply me, we have to stay in contact. It is important!​ Thank you.

About the files: It is most practical if everything is separated in the same way as the Chatta Sangayana in the end, so the same way that it is in your website. So for Digha Nikaya, one file per sutta. For Majjhima Nikaya, one file per Vagga. For Samyutta Nikaya, one file per Samyutta ..., I think that is the most useful if it is already separated that way. So if you could separate the files that still need to be checked in this way, I think that would be great and most helpful.

For working together here on correcting: I think it is the right way to do create single topics for this here like you and Chanroth and Bhante Johann have done here and here , if I understand correctly, if I understand correctly, so where you post the text and correction for single sutta/vagga or what it is in any case. And best then also create a topic with a list that could be always updated and marked, which sutta/vagga/samyutta/... is already corrected, and which still needs checking, and with links to the single topics for each sutta/vagga that are being worked on here.
I hope that it is practical. I just think that this is the best way that the forum can be made use of for it as a coordination platform.
Maybe it could also be more practical for you to work on the checking/correcting directly in the docx files (but as suggested, I think better to be separated in the same way as they should be integrated afterwards, according to the way of Chatta Sangayana Tipitaka and your website structure). There is now software that Chanroth hopefully could use to also work directly on docx files. (But I still need to explain this (and still have not really tried it out myself). But in any case it should be possible for him, at least theoretically and with some explaining, to read and copy from docx files.
But of course I do not know how much time he has, or other busyness and difficulties. (And for me here, it is actually the same. I have a lot of things to do that I am losing out of focus.) And I hope we can coordinate in a good way to work all with best of our possibilities and a clear direction to be able to be most independent while still informing all necessary for coordination.

Of course I did not understand what Chanroth said, and Chanroth will not understand this here. So Norum, it would be helpful if you could translate or (because it is maybe very much) to try and explain it to each other what is relevant in the best short clear way, whenever it is time. I know it can be complicated, so don't worry to let it wait maybe. Thank you. _/\_

(*) I hope this is good and proper way of address, as Chanroth used such a way as well, I think :) please correct me if this is not right _/\_

Thank you both and may you have peaceful times and no stress. And don't hesitate to ask for clarifications or suggest what is practical for you, or tell that you have no time at the moment and will come back maybe later, if it is too much.

Chum reap lea (What does this mean? I hope it makes sense here. :) )

_/\_ _/\_ _/\_


PS: I see, Bhante has already written some more directions/suggestions that could be helpful here and here (or maybe double post and both the same) while I have written this. So I hope what I wrote is compatible with this. :) I will come back on it later, now have to go to some other occupations.

_/\_ _/\_ _/\_
Posted by: Johann
« on: January 08, 2017, 11:24:29 AM »

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Was ist die Bedeutung von 'Namasami' - What is the meaning of 'Namasami' " eröffnet. Bitte scheuen Sie nicht davor zurück, etwaigen Rat oder Kritik dazu mitzuteilen.  Viel Freude und Inspiration auch im neuen Thema. Anumodana!

One or more posts have been cut out of this topic here. A new topic, based on it, has been created as "Was ist die Bedeutung von 'Namasami' - What is the meaning of 'Namasami' " . Please do not hesitate to claim or give supporting hints.  Much joy and inspiration also in the new Topic. Anumodana!
Posted by: Moritz
« on: January 08, 2017, 10:47:12 AM »

_/\_

_/\_

Namassami (what does this word mean? I have read it somewhere. Maybe it is correct here, or not) Chanroth!
Hello Norom!

I am at the moment trying to understand the system. It can take some time.

I will come back later. :)

_/\_ _/\_ _/\_
Posted by: Chanroth
« on: January 08, 2017, 04:09:34 AM »

 _/\_

[Übersetzung des Audios in text von Johann begefügt]
Ich, Chanroth , möchte Upasika Norum grüßen, Grüß geht auch an Upasaka Moritz. Die Upasakas haben vor mir gesprochen, sodaß ich mich zum äußern bewegt fühle.
Das ist Wirklichkeit, der Wahrheit entsprechend sind all diese Geschichten, so ich die ersten Schritte hier mache. Der Ehrwürdige Herr bewegt mich dazu, führt mich dazu an, um die Möglichkeit des Benutzens vom Internet zu lernen. Tatsächlich verstehe ich den Gebrauch und die Wissenschaften um das Internet zu benutzen nicht so besonders, jedoch wie der Ehrwürdige Herr weiß, habe ich im Bereich der Buddhasasana gelernt und mir auch etwas davon gemerkt, und der ehrwürdige Herr leitet mich dazu an,   daß Tipitaka, hier auf dieser Webseite richten und ordnen zu können, um dieses zu wahren und weiter geben zu können, und ich erfreue mich daran, dieses zum Wohle aller Wesen dieser Welt machen zu können.
Und ja, ich möchte mich an Moritz richten und Dank in die Ferne aussprechen, daß er für mich seine Zeit opfert. Englisch oder andere Sprachen kann ich nicht, doch über das Tablet ersceint mir Englisch oder Deutsch in Khmersprache (Anm.:  Chanroth hat das Nutzen der googletranslate Möglichkeit hier im Forum, die sicher unsicher ist, was er auch erfahren hat darüber, nutzen).
Um mich an Uasika Norum zu richten, wegen aller Probleme, wie das Richten in einzelnen Suttas oder Vaggas usw. , im Bezug auf all diese Dinge, werde ich mich mit dem Ehrw. Herr absprechen, sodaß es angenehm für die Arbeit des Ordnens ist. So möchte ich mich in meiner Arbeit, für diese wichtige Tätigkeit bemühen und helfen. Auch wenn ich nicht viel Zeit habe, zur Zeit, ist es wichtig Zeit zu opfern um Gewissnhaftes/Sknnvolles zu tun, sich mit dem Dhamma zu beschäftigen, dem Tipitaka hier. So möchte ich mich für all meine Mängel un Fehler meinerseits bei Upasika und Upasaka Moritz entschuldigen und um geduldige (kanti) Entschuldigung, Nachsicht bitten, da ich noch am Anfang stehe. Wenn ich mich wach rüttle, hatte ich noch nie Freunde, Kalayanamitta in der Ferne und gebrauchte dabei Internet. Und ich bitte sich frei zu fühlen, jederzeit Fehler aufzuzeigen.
Ich möchte allen, die ich hier kenne, so wie Upasika Sophorn , Upasika Norum, Upasaka Moritz, aus der Ferne beste Gesundheit und gute Fügung (Glück) wünschen.
Posted by: Johann
« on: January 07, 2017, 12:01:22 PM »

Moritz, Norum

Sadhu!

Joyful to see you care for each other. Chanroth had, how ever, cut him of from all communications, even has given away his handy. Young man... and a new life. Not easy, and he is busy all the time with his small beloved home. And email and Cambodians, 1 in a 10.000 uses such to communicate.  Please understand that there is actually no history of communication and know usuall to use even letters. Using internet uses the verb "play", generally. So its hard, but possible. How ever, Atma, even its going to be dark already, will walk down and tell him, encourage him, try to install it and sacrify this work night, so that he might maybe start to get more used to it.

Its good to let you eager and joyful people do for a while by your self, actually nearly all edvices and guides had been made by Atma already here and there,  of course they sometimes need to be modified to the current situation aaaand translated.
Please be not sad, if he is not to motivate for now. You know, kusala and work like this here, es he told him self is very seldom in this world. One would not see to door for one self.

Much mutida
Posted by: Norum
« on: January 07, 2017, 01:10:10 AM »

Quote from: ??
Sorry I am asking so much.
It's ok Moritz, I'm glad that i can help you.