Virtual Dhamma-Vinaya Vihara

Studies, projects & library - [Studium, Projekte & Bibliothek] (brahma & nimmanarati deva) => Studygroups & Dhamma Dana - [Studiengruppen & Dhamma Dana] => ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ => Topic started by: Norum on January 03, 2017, 10:03:59 PM

Title: ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Norum on January 03, 2017, 10:03:59 PM
សូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈ, ជំរាបសួរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
ខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំ
Norom មានឯកសារព្រះត្រៃបិដកមួយចប់។
ខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំប្រគេន ជូន
sangham.net ធ្វើជាឯកសារផ្សព្វផ្សាយតទៅ។
តែដោយសារខ្វះកម្លាំងជំនួយ រហូតមកដល់ពេលនេះ ទើបពិនិត្យសម្រេចបាន៤០ភាគប៉ុណ្ណោះ។
បើពុទ្ធបរិស័ទ មានសទ្ធាចូលរួមក្នុងការងារធម្មទាននេះ នឹងធ្វើឲ្យគំរោងព្រះត្រៃបិដកជាភាសាខ្មែរ មានរូបរាងឡើងនៅលើបណ្តាញសង្គមកាន់តែឆាប់រហ័ស ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធវចនៈឲ្យកាន់តែទូលាយឡើង។
សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ។


Johann for info   *

សូមមើលទៅក្នុង ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ (http://sangham.net/index.php/board,85.0.html)
ដើម្បីចាប់ផ្តើមការចែករំលែកឥឡូវនេះឬសួរអ្វីមួយគ្រាន់តែចុចនៅទីនេះ (http://sangham.net/index.php?action=post;board=85.0)
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Johann on January 04, 2017, 02:13:13 PM
សូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈ, ជំរាបសួរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
ខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំ
Norom មានឯកសារព្រះត្រៃបិដកមួយចប់។

I bow down to the high respected and truly Elsers (Thera) , I fold my hand to great all Buddhabodhisattas (people/beings seeking for awakening,
I, lords of compassion, niece Norum  have transcriptions of the sublime Tipitaka.ខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំប្រគេន ជូន sangham.net ធ្វើជាឯកសារផ្សព្វផ្សាយតទៅ។
តែដោយសារខ្វះកម្លាំងជំនួយ រហូតមកដល់ពេលនេះ ទើបពិនិត្យសម្រេចបាន៤០ភាគប៉ុណ្ណោះ។
បើពុទ្ធបរិស័ទ មានសទ្ធាចូលរួមក្នុងការងារធម្មទាននេះ នឹងធ្វើឲ្យគំរោងព្រះត្រៃបិដកជាភាសាខ្មែរ មានរូបរាងឡើងនៅលើបណ្តាញសង្គមកាន់តែឆាប់រហ័ស ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធវចនៈឲ្យកាន់តែទូលាយឡើង។
សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ។


I, lords of compassion, have offered this transcripts to sangham.net, to be shared.
But due to lack of helper and support till this time, I have done only till book 40, for now.
If there are Buddhabodhisattas who have saddha (faith, conviction) to join in this Dhamma dāna work and like to offer transcriptions of the sublime Tipitaka in Khmer to be shared for the internet community so that they will be taught about the Buddhas words, that would be great and spacious.

Thanks to the lords of goodness, thanks to the mercyful.

(hope the translation is correct)

សាធុ

ញោមអាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្ដាប់អំពីបញ្ហានេះ

You might be interested to hear about this:

Sie mögen vielleicht interesse haben hiervon zu hören:

Satir (Saddha, Vertrauen) teilen - gute Vorhaben teilen (Phnom Penh,Aural, 2016) (http://sangham.net/index.php/topic,2347.msg10204.html#msg10204)

ឧបាសក
Chanrothឧបាសិកា Sophorn   នឹងត្រូវបានរីករាយ. ជាពិសេសឪពុករបស់ឧបាសិកា។

Upasaka Chanroth and Upasika Sophorn will be the first being happy to here about this. Especially Upasikas father.

Upasaka Chanroth und Upasika Sophorn werden die ersten sein, die sich darüber freuen werden. Speziell Upasikas Vater.

/me offtopic: ហើយអាត្មៈខ្ត្រូវរៀនអាននិងសរសេរជភាសាខ្មែរ... ^-^
And Atma needs to learn write and read in Khmer language...
Und Atma "muß"in Khmer Sprache schreiben und lesen lernen...

សូមឱ្យយើងបានជូនដំណឹងនិស្សិត"របស់យើង"នៅទីនេះផងដែរRoth, You YChamroeun

Let it be also known to our studends here:...

Mögen "unsere" Studenten auch darüber wissen:...

Anumodanā!
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Chanroth on January 05, 2017, 12:16:03 PM
 _/\_chanroth សូមជំរាបសួរបងស្រី


[Johann added a translation of the audio of this mudita and anumdana:]

Ich grüße ältere Schwester aus der Ferne. Ich habe gesehen und vom Ehrw. Herr gehört, daß älter Schwester viel Raum und Zeit dem abschreiben des Dhammas gewidmet hat, dem Erbe der Buddha-Sasana (Lehre), und als ich dieses vom Ehrw. Herr gehört habe, kam Verzücken in mir auf, daß ältere Schweste Zeit in höchst geschickter (maha kusala) Art aufgewendet hat,  um das Erbe der Noblen (Ariya puggalā) nun damit hier, über Internet, weiter gegeben wird.

Ich freue mich außerordentlich, ich bin entzückt, daß große Schwester so viel Zeit für das Niederschreiben das erhabene Dhamma des erhabenen Buddha, um es zu erhalten, zu wahren, geopfert hat.

Ich möcht abschließend noch einen Segen für ältere Schwester aussprechen: Möge Ihr Wohl (sukha) zu teil sein, möge sich Wohl für Sie mehren. Möge alles was Sie sich wünscht üppig in Erfüllung gehen. Möge Sie stets Kraft mit Körper (kaya) und Herzen (citta) haben, um Geschicktes (kusala) und Richtiges zu tun.

In dieser Welt gibt es wirklich keinen, oder sagen wird wahrlich wenige Leute, die sich so opfern, um das erhabene Dhamma abzuschreiben. So mag ich einfach DANKE sagen.

Ich sende dieses Anteilnehmen und Gedenken aus der Ferne.


I am greating older sister from the far. I have seen and I heard from Ven. Lord, that older Sister has dedicated much space and time to transcribe the sublime Dhamma, the heritage of the Buddha-Sasana. And as I heard from Ven Lord, that older sister had sacrified time in such most skillful kind, to transmit the heritage of the Noble Ones now here via Internet, joy came over me.

I am outstanding happy, I rejoice in it,  that older Sister had spend so much time to typ the sublime Dhamma of the sublime Buddha to conserve it, to maintain it.

Finally I like to speak out a blessing for older sister: May happiness be of her, may happiness grow to highes for her. May all her wishes be fullfiled in great amount. May she always have strength with her body and heart, to make skillful and righteous deeds.

In this world are no, or let me see really less people, who sacrify them to transcript the sublime Dhamma.

I send these participating and thinking feeling with you form the far.
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Johann on January 05, 2017, 04:30:20 PM
Well spoken and right. Sadhu!

How ever, Atma likes to point out something that is anicca as well:  citta kusaka and viriya.

Its good not to waste much time in trying to test each other and better to simply trust the Dhamma and remember to be on the secure side by simply beeing honest to one self. Some even would know the thinking of others, NorumChanroth and all others here beeing given a real seldom possibility that even if just meeting, had cost a lot of sacrifies in the past of each.

Don't wast Time and Merits and don't wait hopping that others will make a good job. There are only traders outside any more and of course it' easy to be ceated by defilements, now having some money (merits) left to live easy even in this dark enviroment.

Atma is not sure if he could write this in khmer and the recorder does not allow a view on the text while recording, and to trans-google it, is not proper, and there are no teachers who would teach out of generousity and Saddha really left in this your world. So "your" monks are either very limited today or potent and traders, what ever like more.

Let Atma know when it makes sense to put all avaliable effort into it, since real Dana and kusala inspirations are really seldom, sometimes it turns out into nationalism or politic, sometimes into bussiness and trade, sometimes its a try to fight others, sometimes its just a "hobby", not knowing the value and uncountable goodness behind. Till today there have been thousand of people who even sacrified there whole life and all kind of sense pleasure to remember or transcripts this texts only once each for one life and today people find it even hard to write once in one ore two years on computer. Take the chance of this being one of the last with a vision but so many doubts and nivaranas accuring all the time.

What ever you do, you give, you do/give for your self. No need to wait for others to fulfill just the vision of how do you would like to have your world. You would not gain any Nissaya when joining the consumer hood or claim for help, or seek for an easy way,  fonds or supporter. (Kusala) Labor makes free!

[Good if also in Khmer, text or audio]
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Norum on January 05, 2017, 08:29:30 PM
Well, I have a full time job, and also a mini job at the weekend. I spend most of my free time on my pitaka's project, and i have no time to test some one here. I just want to help all of you, and also need your help.  As we have the same goal, we can work along together.
I try to go round here, and want to contact all of you, but seem not success.
I just see you two, Bhante Johann and Moritz, who always stay in contact, thanks both of you for your warm helpful :)

Upasaka Chanroth, I heard your voice command, but you didn't talk any thing about this Khmer transcript, so i don't know if you can help or not.​ Thanks for your praise (Lob).
Upasaka Moritz, i will send you my files per mails. Thanks for your help :)
 
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Moritz on January 06, 2017, 06:32:06 AM
Dear Norum,

I have received your email with Tipitaka files and will upload them here soon. (Already uploaded the first ten, and I've seen you uploaded vol. 40 (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=get388) )

Thank you and Sadhu!

I think it is good to reply here:

Quote from: by email
Quote
Am 05.01.2017 20:43, schrieb Chhouk Krohom:

>    Lieber Moritz,

>    heir sende ich dir was Ich fertig gemacht hab.
Quote
Am 05.01.2017 20:52, schrieb Chhouk Krohom:

>    So, that is all for what i have proved read and correct the texts.
>    Please let me know if all of you need also the unchecked Files.

>    greeting,
>    Norom

Am 06.01.2017 03:22, schrieb Moritz:

Dear Norom,

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

I will upload them soon on sangham.net and reply there in the topic.

Greetings

_/\_

Moritz

I think it would be good to send (or upload) the other files here as well. So that others like Chanroth could join with helping when they have the possibility.

Just to inform: Chanroth does not understand English (and also not German), as far as I know. (And I don't understand Khmer, so I don't know what he said.) So it would be good if you talk to him in Khmer (and don't worry if others like me don't understand). :)
But it of course also be helpful sometimes, to write things in multiple languages, if there is a need, so that all who should understand.

/me I don't know the full context of the previous, because I did not understand what Chanroth said. Probably he also did not understand all the context from before here, because he cannot read English (or German). And Bhante probably only wrote just in English because he could not write it in Khmer.

(Up until now, also, it seems, Chanroth did not have any really useful software, but now I think there is a possible solution. But I would need your help to translate something to him, so he can download and use the necessary program, hoping that it works. I will send you an email.)

 _/\_
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Norum on January 06, 2017, 09:30:09 AM
Quote from: ??
I think it would be good to send (or upload) the other files here as well. So that others like Chanroth could join with helping when they have the possibility.
Before i upload them(41-end), I need to know the system, how the people work in this Forum. One Vol. by one vol. or one Sutta by Sutta? So that i can manage to post file (a whole file) or better articles (Chapter).
Upasaka Chanroth, if you are ready for this team work, please reply me, we have to stay in contact. It is important!​ Thank you.

មុនពេលដែលខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារដែលមិនទាន់កែតម្រូវ ខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំ គួរតែដឹងឲ្យច្បាស់អំពីប្រព័ន្ធការងារក្នុងទីនេះថា តើសមាជិកទីនេះមានវិធីធ្វើការងារបែបណា។ គឺត្រួតពិនិត្យម្តងមួយភាគ ឬក៏ពិនិត្យម្តងមួយសូត្រ ដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំស្រួលបង្ហោះទៅតាមលក្ខណៈគំរូរបស់ហ្វូរុំ។
ឧបាសក chanroth ប្រសិនបើឧបាសកត្រៀមខ្លួនដើម្បីក្រុមការងារនេះ សូមមេត្តាឆ្លើយតបនឹងសាររបស់នាងខ្ញុំផង (បើអាច សូមជាសំណេរ) ដើម្បីឲ្យយើងបានងាយស្រួលពិភាក្សាក្នុងការងារនេះ។ វាសំខាន់ណាស់!
សូមអរគុណ។
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Johann on January 06, 2017, 11:46:33 AM
Sadhu! Thats the right attitude. Of course, don't forget that Cambodians in the counryside are shy and often scared,  Upasika Norum: and Upasaka Chanroth  is newly married (his wife could be easy jelouse, maybe good if she would be here also, lets see...) , merely poor (just what he have worked the last to month in vegetable gardening) and new small land and just by starting his own live and many more (look here (http://sangham.net/index.php/topic,2420.0.html)) ...  you know, it could need some time. But, he is very learned and quick in understandig (able to do everything without english on computer) not to speak about his profound knowledge in Dhamma.

Just do like you started, try around, here or there, look how others are doing and when Atma thinks that it is useful,  he would explain. Meanwhile Atma will expand the [Guide (http://sangham.net/index.php/topic,2446.0.html)] step by step with every new question or neen he sees.

Mudita
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Johann on January 06, 2017, 12:09:54 PM
Dear Norum,

I have received your email...
Sadhu Moritz Atma thinks its not nessessary to make uploads and thinking on the usuall careless use in SEAsia, its also not the best. If for the wirk of each other, its goid to make simply a zip file of all (info: zip app is missing on the tablet, but not nessesary for now, if the online texts are last edition. ) into the "tipitaka" directory, so not every one would just download. The Text it self "should" be made as Articles,  like and in the same way like CSCD,  like started. For now the "biggest" problem is that when simply copy and past, there are unnessesary html codes and another standard like we have starded. So it will be good to make it like Atma did with Sister Uppalavanas Translation on AN.
Once a Vagga is done as article, one sutta after the other can be posted, where we can progress a later quality check, including missing notes... and have them one by one in the database from where a database knower can export them "easy" into files useful for ZzE and so on. With having maybe the database in forum mod later, whe can build up other translations and so on, as well on this topics.
If the typing is done here, the way is in the other direction. Atma will put some effort into the guide this night and akku filling. (At daytime the tablt is at Chanroths house for charging, since the kuti work here on the hill is not finally.)

But there has come a shelf for maybe a physical Tipitaka for work here in the futher into being, the last three days.

Much mudita that you communication and teamwork works that great,Moritz, Norum 

(PS: let me try to translate also Chanroths bkessing, mudita and anumodana.)

Oh Atma has seen that you even did a Khmer directory in Tipitaka caregory. Perfect! Atma set the permission to download for Aramikas, Sanghamitas an monastics. Later, when finished, we can make confortable Download of pdf books for every one. Really great! But importand that we follow a quality system, otherwise there will be a mass around in the internet soon with many even incorrect versions.

Atma will also make a topic in our library, so that also there is not to much lack on concisty, not to a forget really nice formal "giving with two hands" topic in sangha dana forum, where Ven. Monks an Buddhabodhisattas can give a Anumodana. Atma will help out here and make a draft, since there is no skilled Ta Aca(ria),  ohh, Atma will as Chanroth, he is very good an skilked in such, even he refuses to do such in normal monasteries, even high officals had offerd him to led even the priests of the province. (he dislikes bussiness and money thing conected with Dhamma) Lets see if he likes to help making a formal ceremony. Or even better, if the travel to Austria of Ven. Indaññāno becomes real, it would be ggeat if you all meet together an make such physical, taking him as most trusted and skilled patreon of the work here and had it over with eal two hands (and make a record) Upasika Sophorn let Atma know that she is current vvry sick, lungenentzündung, and all may pardon her abence here for a while.

Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Johann on January 06, 2017, 01:25:35 PM
Well, I have a full time job, and also a mini job at the weekend. I spend most of my free time on my pitaka's project, and i have no time to test some one here. I just want to help all of you, and also need your help.  As we have the same goal, we can work along together.
I try to go round here, and want to contact all of you, but seem not success.
I just see you two, Bhante Johann and Moritz, who always stay in contact, thanks both of you for your warm helpful :)

Upasaka Chanroth, I heard your voice command, but you didn't talk any thing about this Khmer transcript, so i don't know if you can help or not.​ Thanks for your praise (Lob).
Upasaka Moritz, i will send you my files per mails. Thanks for your help :)

That is surely an impression, because Atma stressed all a little with his encouraging words. Please don't understand them as critic Norum. Its just Atmas someties heavy kind and wel meant but easy misunderstood. You all have a lot of other works to do, and as Atma always says, just cut of the time used for unskillful things and not the time to maintain a proper lifelihood.
Another thing is, that Atma uses the tabled, which is dedicated finally for his work most of the avaliable time now, so even if he would like to get more into, he has to work hard on gardening at daytime and in the evening Atma would go down into the vally to receve the charged tablet to make some cordination work here, so that all can work on wuth lesser stress in the futher step by step. Wecalso found less time to teach him more about the use of all and you know, alide of playing facebook people are not used to communicate via email and networks here. Atma daytimes is carrying sand and tries to build a small kuti next the cave,  so that there is a nice a quite place for future and this work in Aural in the Forest.
We, incl. me sometimes forget about the side work each of us has. Concistence is just most imported, fast or slow depends on each ones possibilities. Step by Step.

Atma also translated his Blesding in his post, hope it is correct (rebukes welcome, never had a teacher to teach me Khmer)
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Moritz on January 07, 2017, 12:38:44 AM
Thank you, Bhante for your helpful guidance.

I am going to write a little bit maybe much off-topic now and will try perhaps to separate it out afterwards a little bit better. (Did not sleep last night while thinking all the time about possible communication problems :) (and also about Sophorn, and her pneuomonia and her plans, thinking I have no time and possibility to meet as she suggested)). So this is basically just a bunch of excuses, but maybe hopefully with some one or two few useful thoughts scattered in it.

Norum, I want to say: I very admire your quick and clear focus. And I hope it does not get confused by all these unclear technical and organizational thoughts that are now flying around, and that you don't feel like losing the focus on the clear cut puñña work you had in mind and that you are doing on your website.

Thank you for your translation to Chanroth (I share here below). :) I am hoping I have not made him feel stressed with it. I was this morning a little bit in a haste, and wanted just quickly try to add something maybe productive to the communication. And now I had to work all day and only short time in between, so I come back here very late.

I would like to tell him now:

Sorry, Chanroth, for writing such maybe confusing things. And please don't be worried about it if it is all unclear. I am looking forward to maybe meeting you here at maybe some later time. :)
Chamrouen Bow!
Chum reap lea?
ចំពោះឧបាសកChanroth,
ខ្ញុំសុំទោស ចន្ទរ័ត្ន សម្រាប់ការសរសេរមិនច្បាស់លាស់។ សូមអ្នកកុំបារម្ភអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់នេះ។ ខ្ញុំប្រហែលជានឹងរង់ចាំជួបអ្នកនៅទីនេះពេលក្រោយ។
ជំរាបលា
(If you could maybe translate this again for me Norum, I would be very grateul [you can also edit my post, I think, if you find the right button] Sorry I am asking so much. I feel just I might have made him some worries and would like that he can feel at ease.)

For Bhante (to explain):
Regarding Upasaka Chanroth, I had thought to make it possible for him to use an Office app (WPS Office) on the tablet. So I bought one, thinking this should be made of use for the Sangha, in whichever way may work.
But without knowing (yet) how to use such an app myself,  and not informing myself enough, I did it perhaps in not the best practical way. And I thought it would be actually better to not concern Bhante with it. But since now Bhante has already probably met with Chanroth to coordinate a bit, here I will share below.
I registered the app with Chanroth's email address. So now I cannot test it out and see if it actualy works. But it is good.

If the idea is to add texts here all as articles as the foundation, then there is later no need for an Office program on the tablet for that and it could all be worked on in the forum.

Quote from: my message to Chanroth, kindly translated by Norum
ជំរាបសួរឧបាសកចន្ទរ័ត្ន

ឧបាសកMoritz ផ្ញើសារនេះមក។

ជូនចំពោះចន្ទរ័ត្ន,

ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នក។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកសុខសប្បាយ។

ខ្ញុំបានឮថា អ្នកចង់ជួយចម្លងព្រះត្រៃបិដកជាភាសាខ្មែរ, ហើយអ្នកអាចប្រើTabletសម្រាប់ការងារនេះ។ ខ្ញុំក៏បានឮទៀតថា ក្នុងTabletនោះ មិនទាន់មានកម្មវិធីOffice Softwareដែលសាមសមនៅឡើយ ដូច្នេះ ខ្ញុំគិតថា វាគឺជាការល្អណាស់ ដែលខ្ញុំទិញWPS office suite សម្រាប់សង្ឃ អ្នកអាចបញ្ចូលកម្មវិធីនេះទៅក្នុងTabletបាន។ ទោះជាខ្ញុំមិនមែន​ជាអ្នកជំនាញក្នុងTablet ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នក ខ្ញុំបានចុះឈ្មោះអ្នករួចហើយ ជាមួយអាស័យដ្ឋានអីម៉ែលរបស់អ្នក ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចសាកល្បងប្រើដោយខ្លួនឯងបាន។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមិនជួបបញ្ហាច្រើនឡើយ។

អ្នកប្រហែលជាបានទទួលអីម៉ែលពីWPS ឬប្រហែលនេះ។ ប្រហែលអ្នកអាចមើលការណែនាំអំពីវិធីបញ្ចូលកម្មវិធីនៅទីនោះ ឬប្រហែលអ្នកត្រូវចុចលើLink ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះសម្រេច។

លេខសំងាត់ "xxx"

បើអ្នកយល់ការណែនាំរបស់គេ ថាគួរធ្វើយ៉ាងណា (បន្ទាប់ពីមើលអីម៉ែលរួច) សូមឆ្លើយតបមកខ្ញុំ ឬនរម(Norom) , នាងនឹងបកប្រែមកខ្ញុំវិញ។

បើអ្នកនៅមិនច្បាស់អំពីរបៀបធ្វើនេះទេ ខ្ញុំនឹងសុំអនុញ្ញាតចូលមើលអីម៉ែលរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើវាដោយខ្លួនខ្ញុំ។

អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ
Moritz

Am 06.01.2017 um 09:09 schrieb moritz@sangham.net:

    Dear Norum,

    it would be good if you can translate this message for Chanroth and send it to chanroth@sangham.net, or write it in the forum (and please don't be worried if you have no time at the moment and have other things to do. It can also wait for some days):


    Dear Chanroth,

    I am pleased to getting to know you and hoping you are well.

    I have heard of your wanting to help transcribe Tipitaka in Khmer, and that you could be using the sangha tablet for helping with this work. I have heard that there is no good office sotware installed on the tablet. So I thought it would be good that I buy WPS office suite for the sangha, that you could install it on the tablet.
    However, I am not very experienced in these things. I wanted to make it most direct and easy for you, and so I registered it with your email address (chanroth@sangham.net). But now I can not try it out by myself and see how it works. So I hope you will not have many troubles.
    Probably you have received an email from WPS or something. And maybe there you would find the instructions on how to continue the installation and maybe click on some link to make it complete.
    The password is "xxx".
    If you understand how this works (after looking in your email), then please tell me, or tell Norom, so she can translate for me.
    If you don't find out how it works, then I would like to ask your permission to look into your email account to see for myself.

    Ayu vana sukha balam

    _/\_

    Moritz

That is all for now that I can say. I am sorry that I am at the moment not very clear in mind to be of much organizational help. I hope I can add some ideas later to make some things technically easier, and that the original focus the Khmer tipitaka spellchecking gets more simpler and easier accessible here for this actually maybe simple but long-lasting work.

I am wishing you all a peaceful time (and need some sleep now :) )

_/\_

(PS: Could be that I wrote some nonsense things, because I am very sleepy)

[Johann had deleted the pw]
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Norum on January 07, 2017, 01:10:10 AM
Quote from: ??
Sorry I am asking so much.
It's ok Moritz, I'm glad that i can help you.
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Johann on January 07, 2017, 12:01:22 PM
Moritz, Norum

Sadhu!

Joyful to see you care for each other. Chanroth had, how ever, cut him of from all communications, even has given away his handy. Young man... and a new life. Not easy, and he is busy all the time with his small beloved home. And email and Cambodians, 1 in a 10.000 uses such to communicate.  Please understand that there is actually no history of communication and know usuall to use even letters. Using internet uses the verb "play", generally. So its hard, but possible. How ever, Atma, even its going to be dark already, will walk down and tell him, encourage him, try to install it and sacrify this work night, so that he might maybe start to get more used to it.

Its good to let you eager and joyful people do for a while by your self, actually nearly all edvices and guides had been made by Atma already here and there,  of course they sometimes need to be modified to the current situation aaaand translated.
Please be not sad, if he is not to motivate for now. You know, kusala and work like this here, es he told him self is very seldom in this world. One would not see to door for one self.

Much mutida
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Chanroth on January 08, 2017, 04:09:34 AM
 _/\_

[Übersetzung des Audios in text von Johann begefügt]
Ich, Chanroth , möchte Upasika Norum grüßen, Grüß geht auch an Upasaka Moritz. Die Upasakas haben vor mir gesprochen, sodaß ich mich zum äußern bewegt fühle.
Das ist Wirklichkeit, der Wahrheit entsprechend sind all diese Geschichten, so ich die ersten Schritte hier mache. Der Ehrwürdige Herr bewegt mich dazu, führt mich dazu an, um die Möglichkeit des Benutzens vom Internet zu lernen. Tatsächlich verstehe ich den Gebrauch und die Wissenschaften um das Internet zu benutzen nicht so besonders, jedoch wie der Ehrwürdige Herr weiß, habe ich im Bereich der Buddhasasana gelernt und mir auch etwas davon gemerkt, und der ehrwürdige Herr leitet mich dazu an,   daß Tipitaka, hier auf dieser Webseite richten und ordnen zu können, um dieses zu wahren und weiter geben zu können, und ich erfreue mich daran, dieses zum Wohle aller Wesen dieser Welt machen zu können.
Und ja, ich möchte mich an Moritz richten und Dank in die Ferne aussprechen, daß er für mich seine Zeit opfert. Englisch oder andere Sprachen kann ich nicht, doch über das Tablet ersceint mir Englisch oder Deutsch in Khmersprache (Anm.:  Chanroth hat das Nutzen der googletranslate Möglichkeit hier im Forum, die sicher unsicher ist, was er auch erfahren hat darüber, nutzen).
Um mich an Uasika Norum zu richten, wegen aller Probleme, wie das Richten in einzelnen Suttas oder Vaggas usw. , im Bezug auf all diese Dinge, werde ich mich mit dem Ehrw. Herr absprechen, sodaß es angenehm für die Arbeit des Ordnens ist. So möchte ich mich in meiner Arbeit, für diese wichtige Tätigkeit bemühen und helfen. Auch wenn ich nicht viel Zeit habe, zur Zeit, ist es wichtig Zeit zu opfern um Gewissnhaftes/Sknnvolles zu tun, sich mit dem Dhamma zu beschäftigen, dem Tipitaka hier. So möchte ich mich für all meine Mängel un Fehler meinerseits bei Upasika und Upasaka Moritz entschuldigen und um geduldige (kanti) Entschuldigung, Nachsicht bitten, da ich noch am Anfang stehe. Wenn ich mich wach rüttle, hatte ich noch nie Freunde, Kalayanamitta in der Ferne und gebrauchte dabei Internet. Und ich bitte sich frei zu fühlen, jederzeit Fehler aufzuzeigen.
Ich möchte allen, die ich hier kenne, so wie Upasika Sophorn , Upasika Norum, Upasaka Moritz, aus der Ferne beste Gesundheit und gute Fügung (Glück) wünschen.
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Moritz on January 08, 2017, 10:47:12 AM
_/\_

_/\_

Namassami (what does this word mean? I have read it somewhere. Maybe it is correct here, or not) Chanroth!
Hello Norom!

I am at the moment trying to understand the system. It can take some time.

I will come back later. :)

_/\_ _/\_ _/\_
Title: Was ist die Bedeutung von 'Namasami' - What is the meaning of 'Namasami'
Post by: Johann on January 08, 2017, 11:24:29 AM

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Was ist die Bedeutung von 'Namasami' - What is the meaning of 'Namasami' (http://sangham.net/index.php?topic=2457.0)" eröffnet. Bitte scheuen Sie nicht davor zurück, etwaigen Rat oder Kritik dazu mitzuteilen.  Viel Freude und Inspiration auch im neuen Thema. Anumodana!

One or more posts have been cut out of this topic here. A new topic, based on it, has been created as "Was ist die Bedeutung von 'Namasami' - What is the meaning of 'Namasami' (http://sangham.net/index.php?topic=2457.0)" . Please do not hesitate to claim or give supporting hints.  Much joy and inspiration also in the new Topic. Anumodana!
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Moritz on January 08, 2017, 05:26:47 PM
Namassakara older sister (*) (#post_address) Norom and older brother (*) (#post_address) Chanroth,

I hope I will find now something useful to say.

After looking around a bit I have seen, older sister (*) (#post_address) Norom already has structured her website in the same way as the Chaṭṭha Saṅgāyana Tipiṭaka online version like here (http://tipitaka.org/khmr/) or here (http://tipitaka.org/romn/). So that is a very useful division also for this integration here as articles.
Since I think Norom already has a clear way of integrating the Tipitaka on her website, maybe it could be the most proper way to create the articles here by copying the text (so far it is already finished) directly from the website chhoukh-krohom.de. So that older sister (*) (#post_address) Norom could simply continue in her usual way and upload any new completed parts first there when they are finished.

About the integrating here, since it is a little bit more than just copy and paste (but also working on the internal format, HTML/CSS code, and adding some other info), I still have to think a bit, and maybe it would also be possible to do some big part of it by programming (but for sure many things left to do by hand). I think, since this is still unclear, it would be good for Norum just to continue on in her usual way on her website, and just report whenever something new is finished.

Quote
Before i upload them(41-end), I need to know the system, how the people work in this Forum. One Vol. by one vol. or one Sutta by Sutta? So that i can manage to post file (a whole file) or better articles (Chapter).
Upasaka Chanroth, if you are ready for this team work, please reply me, we have to stay in contact. It is important!​ Thank you.

About the files: It is most practical if everything is separated in the same way as the Chatta Sangayana in the end, so the same way that it is in your website. So for Digha Nikaya, one file per sutta. For Majjhima Nikaya, one file per Vagga. For Samyutta Nikaya, one file per Samyutta ..., I think that is the most useful if it is already separated that way. So if you could separate the files that still need to be checked in this way, I think that would be great and most helpful.

For working together here on correcting: I think it is the right way to do create single topics for this here like you and Chanroth and Bhante Johann have done here (http://sangham.net/index.php/topic,2432.msg10671/topicseen.html#new) and here (http://sangham.net/index.php/topic,2300), if I understand correctly, if I understand correctly, so where you post the text and correction for single sutta/vagga or what it is in any case. And best then also create a topic with a list that could be always updated and marked, which sutta/vagga/samyutta/... is already corrected, and which still needs checking, and with links to the single topics for each sutta/vagga that are being worked on here.
I hope that it is practical. I just think that this is the best way that the forum can be made use of for it as a coordination platform.
Maybe it could also be more practical for you to work on the checking/correcting directly in the docx files (but as suggested, I think better to be separated in the same way as they should be integrated afterwards, according to the way of Chatta Sangayana Tipitaka and your website structure). There is now software that Chanroth hopefully could use to also work directly on docx files. (But I still need to explain this (and still have not really tried it out myself). But in any case it should be possible for him, at least theoretically and with some explaining, to read and copy from docx files.
But of course I do not know how much time he has, or other busyness and difficulties. (And for me here, it is actually the same. I have a lot of things to do that I am losing out of focus.) And I hope we can coordinate in a good way to work all with best of our possibilities and a clear direction to be able to be most independent while still informing all necessary for coordination.

Of course I did not understand what Chanroth said, and Chanroth will not understand this here. So Norum, it would be helpful if you could translate or (because it is maybe very much) to try and explain it to each other what is relevant in the best short clear way, whenever it is time. I know it can be complicated, so don't worry to let it wait maybe. Thank you. _/\_

(*) I hope this is good and proper way of address, as Chanroth used such a way as well, I think :) please correct me if this is not right _/\_

Thank you both and may you have peaceful times and no stress. And don't hesitate to ask for clarifications or suggest what is practical for you, or tell that you have no time at the moment and will come back maybe later, if it is too much.

Chum reap lea (What does this mean? I hope it makes sense here. :) )

_/\_ _/\_ _/\_


PS: I see, Bhante has already written some more directions/suggestions that could be helpful here (http://sangham.net/index.php/topic,2459.msg10686.html#msg10686) and here (http://sangham.net/index.php/topic,2459.msg10686/topicseen.html#new) (or maybe double post and both the same) while I have written this. So I hope what I wrote is compatible with this. :) I will come back on it later, now have to go to some other occupations.

_/\_ _/\_ _/\_
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Johann on January 08, 2017, 07:50:22 PM
You have gained a good overview about how things are for now.

Do not stress you to much Moritz. Atma thinks that everybody here does to most possible any way and most of you have a lot of other things to do aside of the most skillful.

Quote from: Moritz
Of course I did not understand what Chanroth said,..
Atma added a translation befor in his post.

Quote from: Moritz
Norom could simply continue in her usual way and upload any new completed parts first there when they are finished.

If Upasika likes, she could do it in the way of Step 3, it would provide the most current for all paticipator and gives all possible ways to help in progress.

Quote from: Moritz
Chum reap lea (What does this mean? I hope it makes sense here.
Most proper "good by for now" or "prepearing my leave now.

Sok chomreoun, Njom (may sukha increase for you,  adressing of lay people by houseless, original for mother and father)
Jis mui moi (drive, 1,1, drive slowly)


Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Moritz on January 08, 2017, 07:59:00 PM
Thank you, Bhante, for explaining.

Quote
If Upasika likes, she could do it in the way of Step 3, it would provide the most current for all paticipator and gives all possible ways to help in progress.

Yes, if step 3 is first create topics for all remaining to be checked files / vaggas / suttas that would put all the work first into the most "common ground". It could be practical if getting used to the forum.

Chum reap lea. Good night for now.

_/\_ _/\_ _/\_
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Johann on January 09, 2017, 05:01:39 AM
Yes, Moritz. So especially Upasika Norum can focus on her main work, and use the forum as a kind of relaxing from proufreading and to enjoy the sharing of her work and the burdens here we work out step by step. Just good internet connectio1 35% battery, so Atma will try to work out the guides and steps, which will make all more at ease.
Upasaka Chanroth will grow into all slowly and meanwhile helps with writing down on Sutta after another, so he finds time.

Please be patient with Atmas part here.
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Norum on January 10, 2017, 10:07:31 PM
/me  
Quote from: ??
(*) I hope this is good and proper way of address, as Chanroth used such a way as well, I think :) please correct me if this is not right _/\_
Chanroth may be younger than me, that is why he calls me older sister. Cambodian people always calls older sister/brother or aunt/uncle grandma/grandpa to respect the older. In this situation i should call you older brother Moritz, and you call me just sister or younger sister :). It is the way khmer people address each other :)
 

In chhouk-krohom, only some parts are the same, but if you want, i will devide them into Sutta or Vagga,...

Have a nice time
Jom reap lea
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Johann on January 11, 2017, 06:05:06 AM
Offtopic "greeting" see here (http://sangham.net/index.php/topic,2457.msg10719.html#msg10719)

Offtopic in regard of step 1 see here (http://sangham.net/index.php/topic,2440.msg10717.html#msg10717)

Please use this topic just for general issues, like "I like to join the work, please tell me what can I help" or similar. For details please use the step topics according the main guide (http://sangham.net/index.php/topic,2446.0.html). Thanks for you patient and empathy in regard of coordinating this big and serious work.
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Senghour on April 29, 2017, 05:23:53 AM
Jom reap sur sister Norum, I like to join this work, please kindly tell me what I can help.

I appreciate a short instruction from you, since I am a new member.
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Johann on April 29, 2017, 11:00:11 AM
Nyom Senghour , if you Khmer-language skill is good, you could prove-read, best staring here: [sut.an.01] សុត្តន្តបិដក-អង្គុត្តរនិកាយ-ឯកកនិបាត (http://sangham.net/index.php/topic,7903.0.html). If finding an error, just make a post and quote the certain sutta there.
Another, more simple work, which nevertheless needs a lot of care, would be continuing the posting of the single suttas, best continuing here (http://sangham.net/index.php/topic,7863.msg11670.html#new), using the text from the new uploaded book (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=get502). Some info how to do here (http://sangham.net/index.php/topic,2461.msg10695.html#msg10695). Of course you could make both at the same time.
There are also many istruction topic, which are not transated for now into Khmer:
[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps (http://sangham.net/index.php/topic,2459.0.html)

Antw:ជំហានទី៤ វឌ្ឍនភាពនៃការប្រតិចារឹកប្រព័ន្ធមួយដែល - Step 4 Progress quality transc. (http://sangham.net/index.php/topic,2463.msg11384.html#msg11384)

[Guide] ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរហ្វូរំមគ្គ-Tipitaka Khmer transcription forum guide (http://sangham.net/index.php/topic,2446.msg10639.html#msg10639)

You also find a lot of information there, how and what to do.

This blocktext eould be also good to have in Khmer:

Quote from: Block Tipitaka-Khmer
Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum:

If you have knowledge able members in your family who have Saddha (saddhea), it's good to invite them to maybe join the prove reading or what ever they feel inspired.

Nyom Norum seems to be busy this time but here are already 43 books which still need a lot of work to bring into good standard.

(Just to note, it's maybe good and proper to call Nyom "Tante")
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Norum on April 30, 2017, 09:26:10 AM
Namaskara Bhante,
Jom reap sour Senghour and Moritz,
It's nice to hear that, Seng hour interest in this project.
As Bhante Johann described, you can follow his guide, and if you don't understand or not sure some things in those texts, please feel free to ask me :)

I've sent Vol.43 via mail again and only Moritz can get it.
I'm going to send vol. 44 soon, so please inform me when you get it, thanks :)

 _/\_ _/\_ _/\_
Title: Antw:ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ
Post by: Johann on April 30, 2017, 09:39:10 AM
/me : Vol. 43 is already uploaded and linked (http://sangham.net/index.php/topic,2459.msg12021.html#msg12021). Nyom may upload it as attachment like done with 43 in that topic: [Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps (http://sangham.net/index.php/topic,2459.0.html). Thats most easy and most informative for all, not email-problems and busyness can disturb.