Recent Topics

[May 25, 2019, 07:21:41 AM]

[May 25, 2019, 04:35:25 AM]

[May 24, 2019, 07:28:30 PM]

[May 24, 2019, 09:07:15 AM]

[May 24, 2019, 08:06:18 AM]

[May 23, 2019, 01:46:12 PM]

[May 23, 2019, 06:04:43 AM]

[May 23, 2019, 01:20:33 AM]

[May 22, 2019, 05:17:19 PM]

[May 22, 2019, 11:43:06 AM]

[May 22, 2019, 11:22:45 AM]

[May 22, 2019, 02:44:35 AM]

[May 22, 2019, 01:05:34 AM]

[May 21, 2019, 04:58:49 AM]

[May 20, 2019, 05:47:16 PM]

[May 20, 2019, 03:37:42 PM]

[May 19, 2019, 05:50:42 AM]

[May 18, 2019, 11:53:48 PM]

[May 18, 2019, 01:47:14 PM]

[May 18, 2019, 01:45:55 PM]

[May 18, 2019, 01:44:42 PM]

[May 18, 2019, 01:43:15 PM]

[May 18, 2019, 09:09:22 AM]

[May 18, 2019, 06:11:47 AM]

[May 18, 2019, 04:55:52 AM]

[May 18, 2019, 04:30:31 AM]

[May 18, 2019, 03:59:38 AM]

[May 17, 2019, 01:29:38 AM]

[May 14, 2019, 05:36:15 AM]

[May 13, 2019, 07:06:45 PM]

[May 12, 2019, 02:29:06 PM]

[May 05, 2019, 12:40:38 AM]

[May 02, 2019, 03:16:56 PM]

[May 01, 2019, 04:34:46 PM]

Talkbox

2019 May 26 03:04:21
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 26 03:04:06
Cheav Villa: សាធុ​

2019 May 26 01:02:17
Johann: Sadhu

2019 May 26 00:44:22
Khemakumara: May all have a meritful Uposatha day. Meeting some good friends (kalyanamitta) and som(e) sil(a) សំម សីល!

2019 May 24 14:13:29
Johann: Nyom Moritz

2019 May 24 13:28:52
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 05:23:33
Johann: Venerable

2019 May 24 05:22:57
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann

2019 May 24 02:08:29
Johann: Nyom Moritz, Nyom Villa.

2019 May 24 01:55:56
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 24 01:54:14
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 24 01:49:43
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 24 01:06:04
Johann: Venerable Ariyadhammika  _/\_

2019 May 20 04:14:26
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 20 01:31:27
Johann:  _/\_ Bhante Indannano

2019 May 19 11:28:39
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 19 11:27:48
Khemakumara:  _/\_ _/\_ _/\_ Bhante Johann  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 23:55:08
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 18 10:34:49
amanaki: Thank you Johann  _/\_

2019 May 18 09:59:33
Johann: Nyom Amanaki. Mudita that you may have possible found what searched for on a special day.

2019 May 18 09:24:56
Maria:  _/\_

2019 May 18 09:24:35
Maria: werter Bhante!

2019 May 18 09:22:43
Johann: Nyom Mizi

2019 May 18 09:21:31
Johann: Nyom Sophorn, Nyom Villa... may all here but also there rejoice in own and others goodness.

2019 May 18 05:03:47
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 18 02:16:49
Moritz: _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 14 07:51:30
Vithou:  _/\_

2019 May 14 05:40:54
Johann: As long as not using telefon while riding. Sokh chomreoun, Nyom.

2019 May 13 18:38:46
Moritz: Vandami Bhante _/\_ (sitting in Taxi)

2019 May 12 15:44:32
Johann: But better ask Nyom Chanroth, since Atma does not walk that far these days.

2019 May 12 15:04:01
Johann: not teally, Nyom Vithou. Still less water in the streams here. Some still dry. Needs a while down from the mountains and not that much rain yet.

2019 May 12 14:54:37
Vithou: how is the road Bhante? Is it float at the mountain leg?

2019 May 12 14:51:59
Vithou:   _/\_

2019 May 12 14:40:43
Johann: Nyom Vithou. Nothing special. Yes, rain is present every afternoon since some days.

2019 May 12 14:38:33
Vithou: Bhante, how is everything at Asrum? Is it raining everyday?

2019 May 12 07:05:30
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 12 03:58:19
Johann: a joyful day in merits on this Sila-day

2019 May 11 17:04:10
Cheav Villa:  :) _/\_

2019 May 11 16:16:56
Moritz: Bong Villa _/\_

2019 May 11 05:35:39
Cheav Villa: Sadhu Sadhu Sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 11 00:52:44
Johann: an meritful Uposatha, those keeping it today

2019 May 10 17:14:43
Moritz: Chom reap leah, I am going to work. _/\_

2019 May 10 17:09:07
Johann: Nyom Moritz

2019 May 10 17:07:14
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 May 10 16:19:14
Moritz: Chom reap sour, bong Villa _/\_

2019 May 07 19:12:10
Johann: Nyom Vithou. Just some hours ago, thought of him.

2019 May 05 04:26:53
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 11:41:08
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 04 10:27:38
Khemakumara: Nyom Cheav Villa

2019 May 03 10:08:09
Khemakumara: Sadhu, sadhu, sadhu  _/\_ _/\_ _/\_

2019 May 03 01:17:53
Johann: A meritful new moon Uposatha those celebrating it today.

2019 May 03 01:16:05
Johann: Talk box is buggy and lines love to jump. Better not editing.

2019 May 03 01:14:19
Johann: U Chanroth: "ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ បានទទួលនៅសម្ភារៈមួយចំនួន សម្រាប់កសាងអាស្រមថ្មទូកសូមជូនបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិសទ័ទាំងអស់គ

2019 May 02 15:15:58
Cheav Villa:   <.I.> _/\_

2019 May 02 15:15:17
Cheav Villa: Sorry because of kh font doesn't run well on my phone. Kana go to edit  to see the right  shout but  was wrong by deleting Pou  Chanroth 's  shout

2019 May 02 15:01:04
Cheav Villa: Mudita  :) _/\_

2019 May 02 13:47:17
Moritz: Anumodana puñña kusala! _/\_

2019 May 01 14:49:38
Johann: Now some monks are so close to many, that they can be visited even by feet.

2019 May 01 06:27:25
Johann: Thats accoss the whole city and hot (but cloudy  :) ) Best wishes and greatings.

2019 May 01 06:22:36
Cheav Villa: Get lost in the jungle of Phnom Penh from 2pm till 6pm

2019 May 01 05:40:26
Cheav Villa: Bhante Khemakumara arrived at Wat Sophea Khun in late evening  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 29 09:19:56
Johann: Meister Moritz

2019 Apr 29 08:51:27
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 29 03:07:40
Moritz: Chom reap leah _/\_ I am going to sleep.

2019 Apr 29 02:59:19
Cheav Villa:  _/\_

2019 Apr 29 02:41:01
Moritz: _/\_ Bong Villa

2019 Apr 29 01:02:45
Johann: let's see wheter the rain has swept away the new floor ...

2019 Apr 28 13:58:19
Cheav Villa: First time of Heavy rain in Phnom Penh  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:33:14
Cheav Villa: សាធុ​សាធុ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 28 10:21:50
Johann: Oh, rain.

2019 Apr 28 08:46:02
Johann: Pleasing soft weather, yes  :)

2019 Apr 28 08:45:28
Johann: Atma rejoices with the may who possible are able to see a death man walking toward the deathless, and have even occation for a lot of spontan merits.

2019 Apr 28 07:31:59
Cheav Villa: May​ Bhante be well  _/\_ _/\_ _/\_  The sky has been cloudy since 10:30am

2019 Apr 28 03:02:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 May Bhante Khemakumara walk(nimun) safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 20:51:41
Johann:  :)

2019 Apr 27 20:51:11
Johann: may it be cloudy (in the hot time) so that feet may be well

2019 Apr 27 17:53:19
Moritz: May Bhante travel safely. _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:38:40
Cheav Villa: May​ the Mighty Devas protected Bhante Khemakumara along the path to Wat Sophea Khun  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 16:03:29
Cheav Villa: ខ្ញុំ​កូណាបាន លឺថា ព្រះអង្គ​ Kemakumara នឹង​និមន្ត ចេញពី វត្ត​អកយំ​ នៅថ្ងៃស្អែក

2019 Apr 27 16:01:32
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 14:28:42
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 27 06:55:13
Johann: Nyom Villa

2019 Apr 27 06:54:35
Cheav Villa:   _/\_ _/\_ _/\_

2019 Apr 27 06:31:42
Johann: Nyom Moritz

2019 Apr 27 06:09:34
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Apr 27 05:42:54
Moritz: _/\_

2019 Apr 27 00:54:04
Johann: A blessed and meritful halfmoon Sila-day

2019 Apr 25 07:32:44
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻អរព្រះគុណ ព្រះអង្គ

2019 Apr 25 04:42:51
Johann: Sokh chomreoun, Nyom. (May well-being come to fullfillment.)

2019 Apr 25 02:30:46
Ieng Puthy: តេីលោកRoman មានបំណងទៅវត្តអកយំនៅថ្ងៃណាដែរ?ព្រះអង្គ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Apr 25 02:29:26
Ieng Puthy: ករុណានិង បងសុភឿន នឹងជូនលោកRoman ទៅវត្តអកយំបាន

2019 Apr 25 02:28:00
Ieng Puthy: ករុណានិង បង សុភឿន នឹងជួយស

2019 Apr 25 02:27:00
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុព្រះអង្គ Vandami Bhante

2019 Apr 24 17:56:05
Cheav Villa: កូណា សរសេរពួកយើង​ គឺជំនួសមុខ​ បងពុទ្ធីនិងសុភឿន  _/\_

2019 Apr 24 17:54:42
Cheav Villa: បង​ពុទ្ធី បានអោយកូណាសួរអំពីពេលវេលា​ ដែលលោកRoman នឹងទៅអកយំ _/\_

2019 Apr 24 17:52:47
Cheav Villa:  _/\_ _/\_ _/\_  កូណាបាន ប្រាប់បងពុទ្ធី និង​សុ​ភឿន ប្រសិនបើគាត់អាចជួយបាន ព្រោះកូណាមិនមានសេរីភាពច្រើនដូចពួកគាត់

2019 Apr 24 17:01:34
Johann: Modern (ab)art of conversation and old patient culture...  :) great training only serious take on and rushing hide on messanger, fb, or in the ocean of Maras internet. Mudita.  :)

2019 Apr 23 13:36:18
Cheav Villa: Kana :D _/\_

2019 Apr 23 13:24:57
Johann: ? But light is always good. Oh, maybe the honey bee candles...: Atma told Upasika Sophorn to take them with her to share, since the mices would eat them away here. Mudita

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
What's the meaning of "demin.", like in "...demin. of 'word'"?
2
This morning the Step-grandfather Chanroth, father and son team came up and started to continue on the second Kuti the Upasakas and Upasikas are wishing to build on the smaller mountain top. After 3 month or longer, the area is of course grown wild and to carry all up, tools, material... water... might need a while and costs much new effort till smooth and easier again.

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190525_01.jpg

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190525_02.jpg

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190525_03.jpg

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190525_04.jpg

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190525_05.jpg

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190525_06.jpg
3
This topic has been moved to Monastic social area - [Klösterlicher Sozialraum] as it has done it's course (and to provide more perfect appearence here by hide some of the ugliness of a Jabberwocky and leave the Alices Wonderlands, more undisturbed. *ironical*)

And a big bow of high appreciation toward those who could gain the essence toward and along the path from it, as it contained a lot of decorating "garbage".

http://sangham.net/index.php?topic=9255.0
4
Sadhu, Sadhu... as well as Mudita (with the challenges mastered of all here).
5
At today's almsround, as usual "meeting" alot of flyes which are resting on the intense smelling “garbage” on the street. 

Flyes like the sweating and smelling body. the flyes resting on the monks face, nose and ears to eat from this body. 

On the way back to the Monastery, a woman came in front of the Monk and wishes to give something.

Atma saw  that she was collecting plastic bottles from the street.

From her “acting and speech” someone could think that she was in “a weird state of mind”

The woman, really happy to see the Monk,  stops her work,  came in front of the Monk, took some plastic sheet (covered with some dressing) an gave it to the Monk, after that, hands in anjali,pressed her palms together in front of the chest and salute respectfully.

Then this Sutta came into the mind:


Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Coming down from my dwelling place, I entered the city for alms, stood courteously next to a leper eating his meal. He, with his rotting hand, tossed me a morsel of food, and as the morsel was dropping, a finger fell off    right there.


It is not common, that someone,  who has
"nothing" even lack of “good state of mind” can increase energy to get rid of this “insanity” an see a possibility worth to give to and also being happy to show respect and as a result of that, dwelling in pleasurable state of mind.

Alot of living beings cannot do this. just sitting there,  laughting, lost in gaining, unable to give,  unable to see what is of more lasting happiness than this rotten, intense smelling body.

Mudita


6
Open Vihara - [Offenes Vihara] / Aŋsa/Aṁsa/អំស the sholder-cloth
« Last post by Johann on May 24, 2019, 08:06:18 AM »
While busy in preparing the pts-dictionary, my person became aware of Aṁsa , he knew only pronounced as "(h)onsak" here (not aware that it's actually total correct old Pali).

Less is known about the antic use of the shoulder-cloth. As far as has seen it's only mentioned in Visuddhimagga, under Sila, as an allowed additional "cloth" for those holding only three robes (one of the 13 dhutongas).

The size is chosen so that it would not count as additional robe-cloth. If it would be bigger, it would be robe and so "violate" the special voluntary precept of Three-Robes-wearing (tecivarika).

If remembering right about the length of the four-corner garment (four corner is by the way another meaning of Aŋsa, as just got aware also by word definition, the "cloth" should be not broader then one span (thumb till small finger) and not longer then 5-6 (?) spans.

Here it says 3 hand (arm = middle finger till ellwob, usually span x 2) length, to correct the wording!:

23. ii. Next there is the triple-robe-wearer’s practice. This is undertaken with one of the following statements: “I refuse a fourth robe” or “I undertake the triple- robe-wearer’s practice.” [65] When a triple-robe wearer has got cloth for a robe, he can put it by for as long as, owing to ill-health, he is unable to make it up, or for as long as he does not find a helper, or lacks a needle, etc., and there is no fault in his putting it by. But it is not allowed to put it by once it has been dyed. That is called cheating the ascetic practice.
These are the directions for it.
24. This too has three grades. Herein, one who is strict should, at the time of dyeing, first dye either the inner cloth or the upper garment, and having dyed it, he should wear that round the waist and dye the other. Then he can put that on over the shoulder and dye the cloak of patches. But he is not allowed to wear the cloak of patches round the waist. This is the duty when in an abode inside a village. But it is allowable for him in the forest to wash and dye two together. However, he should sit in a place near [to the robes] so that, if he sees anyone, he can pull a yellow cloth over himself. But for the medium one there is a yellow cloth in the dyeing room for use while dyeing, and it is allowable for him to wear that [as an inner cloth] or to put it on [as an upper garment] in order to do the work of dyeing. For the mild one it is allowable to wear, or put on, the robes of bhikkhus who are in communion (i.e. not suspended, etc.) in order to do the work of dyeing. A bedspread that remains where it is[10] is also allowable for him, but he must not take it about him. And it is allowed for him to use from time to time the robes of bhikkhus who are in communion. It is allowed to one who wears the triple robe as an ascetic practice to have a yellow shoulder-cloth too as a fourth; but it must be only a span wide and three hands long.
The moment anyone of these three agrees to [accept] a fourth robe, his ascetic practice is broken. This is the breach in this instance.

Others then the many kinds of "free-time-clothes" used, it has the purpose to cover the shoulder in times when one needs to wash or color or dry ones (two of three, or when the double robe is not allowed to be worn: e.g. in layman populated areas, monasteries in or near settlements of lay people, towns, villages) robes.

Usual larger clothes, as often seen in Vinaya-monasteries, worn instead of normal robes, seems to be actually robes.

The most unbeloved and beloved, but/and sadly very common on-sholder-shirt, seems not be proper. Not only because it is tailored and no more "Aṁsa", (four-)cornered, it is very similar to house holder clothes (a sign of householder), which should be avoided. Often those modern Aṁsa's, beloved in Thailand and Cambodia (as far my person is aware) have even additional householder remarks like pockets and what ever features. There are even net-t-shirt designs.

Those most as "underwear" functioning modern Aṁsa's are often worn "permanent" and usual upper body dress in nearly all monasteries, making a busy life and certain work easier then if one would be "bond" (Sanghati?) to a robe.

My person (although used to the small cornered shoulder garment, since reasonable) still wonders about not only the "strange" modern appearance (since broad accepted) but also in regard of the old traditional use of the Visuddhimagga-approved. Could it be that it was already at Ven. Buddhaghosas time a new introduced "luxury" and also mainly because of more intensive contact with householder?

Okasa,

My person is not sure in how far Bhante Ariyadhammika has explored the "special practices", but in the case he might have came across some teachings of the old, possible even found in the Tipitaka, aside of Visuddhimagga, it would be most welcome if he would share his knowledge, out of compassion.
It's usually a "sensible" topic if trying to find out more here, where modern Aṁsa's are very beloved or even possible ordered by what ever authority (which could be the case as well, a regional "Kings-wish" for example).

(If the Venerable Theras think that this topic is better to be put in a monastic area, please let it be known.)
7
Nothing got lost. Don't worry. Its the opposite.
Nichts ist verloren gegangen, keine Sorge. Im Gegenteil.

This topic has been moved to:
Dieses Thema wurde hier hin verschoben:   Entrance internal dwellings - [Eingang interne Unterkünfte] .

Das Thema finden Sie nun hier:
The topic you will find now here:

http://sangham.net/index.php?topic=9292.0 [Kuti & Welcome] Bhante Dhammajiva


Detail introductions will be frequently moved to sub-forum, just visible for members. Please look also:
Genauer Vorstellungen werden von Zeit zu Zeit in Sub-Forum verschoben, daß nur von Mitgliedern einsehbar ist. Lesen Sie bitte auch den:
 nach Further introduction - [Genauere Vorstellung] .
8
While on Alms round Nyom was short up and continued.

Views form/on the roof

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190523_01.jpg

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190523_02.jpg

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190523_03.jpg

Atma made a short walk to look how the neighbor is doing. The fence is soon finished, from the south of the village road till the foot. The former transport path from the south east is now closed. It seems like the owner prepears a street from the south of the village but not sure. Anyway, since about one year the logging around the Ashram and on the moutain from this side has stopped. Using a nice kind of fence, also other things may stop here, maybe even burning of forest. But nothing for sure. Only his saying month ago that he will leave some land around the Ashram and likes to make a road.

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190523_04.jpg

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190523_05.jpg

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190523_06.jpg

[img]
user:johann:gallery:archiv2019:20190523_07.jpg
9
Monastic attender - [Klosterdiener] / Re: Webserver und E-mail Account Infos
« Last post by Johann on May 23, 2019, 06:04:43 AM »
Nyom Sophorn hatte kürzlich eine Übersicht, der Verwendbarkeit und Gaben an die Sangha der acht Richtungen hier, via email geteilt. Hier zu aller Info:

Quote from: via email
1. GREENSTA Pro inkl. Domain sangham.net (fällig am: 01.01.2020)
2. GREENSTA .org-Domain zugangzureinsicht.org (fällig am: 01.01.2020)
3. GREENSTA Pro inkl. Domain accesstoinsight.eu (fällig am: 01.04.2020)
4. GREENSTA Upgrade Webspace 10GB - Speichererweiterung Webspace (fällig am: 01.06.2019)
5. GREENSTA Upgrade Webspace 10GB - Speichererweiterung Webspace (fällig am: 15.05.2019)

Atma ergänzt dieses um Serverinfos:

Quote from: server info
Anzahl der E-Mail Domains    3
Anzahl der Mailinglisten    1 von 12    
Anzahl der E-Mail Konten    74 von 600    
Anzahl der E-Mail Aliase    9 von 600    
Anzahl der E-Mail Domain Aliase    0 von unlimitiert    
Anzahl der E-Mail Weiterleitungen    3 von 600    
Anzahl der E-Mail Catchall Konten    0 von unlimitiert    
Anzahl der Spamfilter (White-/Blacklist)    0 von unlimitiert    
Anzahl der Web Domains    3 von
Anzahl der Web Subdomains    5 von 600    
Anzahl der Web Aliasdomains    0 von unlimitiert    
Anzahl der FTP Benutzer    4 von 50    
Anzahl der DNS Zonen    3 von unlimitiert    
Anzahl der Secondary DNS Zonen    0 von unlimitiert    
Anzahl der DNS Einträge    47 von unlimitiert    
Anzahl der Datenbanken    4 von 50    
Anzahl der Cronjobs    1 von 20Webseiten-Speicherplatz Domain / Webseite VerwendetSoft LimitHard Limit
sangham.net5576.06 MB8300 MB8301 MB
zugangzureinsicht.org694.77 MB1200 MB1201 MB
accesstoinsight.eu13172.66 MB20500 MB20501 MB

Webspace total: 30GB
Trafic: ? (100GB von Grundpaket)/Monat

Moegen die Ehrwurdigen von den Mitteln Gebrauch machen.

If someone likes to share email account or Webspace to monks, feel given.

If any lay person likes to make use of given resources for Dhammic purposes, email, web-space, one should not hesitate to tell.
10
My person, since a long, warns for giving and sharing Dhamma on commercial medias, giving them certain rights to use, and so on.

The last "war" on trade issues "hopfully" show the danger when Dhamma gets actually governed by householder, companies, govenments. People are total not aware how strong they got and get bound by "free" offers.

Especially in regard of SEAsia, nearly the whole knowledge and information source is owned by two huge companies, actually foreign not only in not so importand national ways but more importand in regard of views.

It's a matter of nature that culture will be very quick destroyed if Dhamma is shared via this medias.

Nearly the whole Dhamma in Cambodia, the largest provider, work in making use of those medias.

It's very needed, if it is wished to give the Buddha, Dhamma, Sangha a certain and needed possibility to resist in this world and in future, to establish given and independent domains, hosts and to provide those "monasteries".

It's urgendly needed to give more clear understanding that is is improper and at least a way of thieving to share Dhamma on not given places, commercial places, and to make use of such tools to transfer.
Pages: [1] 2 3 ... 10