Virtual Dhamma-Vinaya Vihara

Studies, projects & library - [Studium, Projekte & Bibliothek] (brahma & nimmanarati deva) => Studygroups & Dhamma Dana - [Studiengruppen & Dhamma Dana] => ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ => Topic started by: Johann on January 08, 2017, 05:05:00 PM

Title: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on January 08, 2017, 05:05:00 PM
[for English originalclick here (#post_en)]

Main Guide: [Guide] ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរហ្វូរំមគ្គ-Tipitaka Khmer transcription forum guide (http://sangham.net/index.php/topic,2446.0.html)

ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ (Tipitaka by U. Norum) ស្ថានភាព និង គន្លឹះ

ជំហាននេះធ្វើលើងដើម្បី ជាជំនួយទៅដល់កិច្ចការកន្លងមករបស់ឧបាសិការ Norum ហើយសម្រាប់ធ្វើជាគ្រិះរបស់ Step 3 (http://sangham.net/index.php/topic,2461.0.html) សម្រាប់កម្រងភាគទីមួយ នឹងដើម្បីសម្រួល ដល់ការធ្វើការរបស់អ្នកដែលកំពុងតែជាប់រវល់ហើយ ពុំមានពេលមកចូលរួមផ្ទាល់។ អ្នកក៏ត្រូវបានស្នើសុំឲប្រគេន ព្រះសង្ឃអង្គផ្សេងទៀតនួវ files ឬទៅដល់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏ចូលរួមការងារកំនែរលំអរផងដែរ។

អ្នកអាចស្វែងរកសៀវភៅលេខនេះនៅទីនេះ
បញ្ចូល ឬ ទាញយកៈ [ Kh ] ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ (សេចក្តីព្រាង) Khmer translation of Tipitaka (drafts) (http://sangham.net/index.php/topic,2454)

សូមប្រើប្រាស់ប្រអប់បញ្ចូលនេះ ដើម្បីផ្ទុកការបោះពុម្ពផ្សាយថ្មីៗ និងសៀវភៅដែលបានចម្លងរួចហើយ។ បើសិនជាអ្នកមានបញ្ហា ជាមូយការបញ្ចូលតាមរយៈប្រព័ន្ធនេះ សូមមេត្តាផ្ចាប់ឯកសារជាមួយ និងសារថ្មីមួយនៅទីនេះតែម្តង់។

សូមប្រើឈ្មោះរបស់ប្រព័ន្ធនេះផងដែរៈ
"Tipitaka_Vol.040_kh _1.edition_01012017.doc(x)"
Kh មានន័យថា បកប្រែជាភាសាខ្មែរតែមួយមុខគត់។ បើសិនជាមានអក្សរ Pali សូមវាយ "khpi" ជំនូសវិញ។

ការដាក់បញ្ចូលរបស់ឯកសារគួរតែដាក់ឈ្នោះដូចនេះ ត្រៃបិដក ភាគ ទី ៤០ book 40 version 20170101, kh (doc/docx) ហើយត្រូវផ្ចាប់ទៅក្នុងឯកសារដើមផងដែរ [ Kh ] ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ (សេចក្តីព្រាង) Khmer translation of Tipitaka (drafts) (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390).

បើសិនជាអាចទៅរួច សូមរក្សាទុកឯកសារ ហើយសូមប្រើ doc-files ដោយសារតែមានអ្នកខ្លះមិនមានកម្មវិធីទំនើបដើម្បីបើក doc-files បាន។

ចំណាំៈ រាល់ឯកសារព្រៀងទាំងអស់ដែលមានទំរង់ជា doc-files គួរតែមានចំនុចចំណាំនេះនៅទំព័រមុខ ដើម្បីឲដឹងថាគ្នានការកែប្រែក្មុង internet (just copy and paste in red)


Quote from: Edition note for the first page of text files
សូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃ,
ជំរាបសួរឧបាសក និងឧបាសិកាទាំងអស់

នេះគឺជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយ!
1.Edition 01.01.2017
សូមកុំចែករំលែកបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើមិនមែនសម្រាប់ការកែសម្រួលនៅ sangham.net និងកិច្ចការនេះ។
សូមគិតថាលោកអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញដើម្បីចូលរួមបុណ្យកុសលនេះ និងសូមប្រាប់ពួកយើងអំពីកំហុស និងប្រើវេទិកានេះ:http://sangham.net/index.php/board,85.0.html

ឬប្រាប់ឧបាសិកា  Norum នៅលើ sangham.net

សូមអនុមោទនា!

Ven. Members of the Sangha, Ven.  Theras
Valued Upasaka, valued Upasika

This is a Work Edition!
1.Edition 01.01.2017
Do not share it further except for editing and working purposes within the transcription project on sangham.net.
Only for personal use.
 
If you find any mistake or like to join the merits please feel invited to join here: http://sangham.net/index.php/board,85.0.html

or Upasika Norum on sangham.net

Anumodana!

សូមប្រើប្រាស់វេទិកានេះផងដែរ ដើម្បីចែករំលែកភាគថ្មី ឬសៀវភៅ ឬដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមលើកម្រង់ភាគណាមួយ ឬគ្រាន់តែសម្រាប់ចែកអ្វីៗថ្មី។
អរគុណសម្រាប់ការអត់ធ្មត់ និងការចូលរួមចំំនែកយ៉ាងជ្រាះថ្លា។
Main Guide: [Guide] ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរហ្វូរំមគ្គ-Tipitaka Khmer transcription forum guide (http://sangham.net/index.php/topic,2446.0.html)

Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps

This step makes sure to integrate or adopt the previous work of Upasika Norum and is at the same time the base for Step 3 (http://sangham.net/index.php/topic,2461.0.html) for the first volumes and to make the joining of the work also possible for those who can not direct participate online (one is also invited to share prints of this files to monks and people who like to join corrective work)

You may find the current book edition here:

Upload/Download: [ Kh ] ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ (សេចក្តីព្រាង) Khmer translation of Tipitaka (drafts) (http://sangham.net/index.php/topic,2454)

Please use this upload-folder also for new editions and new transcribed books. If you have troubles with upload via the upload system, just attach the new file here with a post.

Please use also this file name system:
"Tipitaka_Vol.040_kh _1.edition_01012017.doc(x)"
kh stands for "Khmer transkation only, if it incl. also Pali, please use "khpi" instead.

The upload file should be named like this: ត្រៃបិដក ភាគ ទី ៤០ book 40 version 20170101, kh (doc/docx) and once uploaded attached to the main file: [ Kh ] ព្រះត្រៃបិដកភាសាខ្មែរ (សេចក្តីព្រាង) Khmer translation of Tipitaka (drafts) (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390).

Please save and use also doc-files, if possible, since not everybody has the most modern software to open docx-files.

Note: All drafts in form of doc-files should have this on the first page, to get sure as good as possible that the will be no mass of editions on internet (just copy and past in red) :

Quote from: Edition note for the first page of text files
សូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃ,
ជំរាបសួរឧបាសក និងឧបាសិកាទាំងអស់

នេះគឺជាសេចក្តីព្រាងការបោះពុម្ពផ្សាយ!
1.Edition 01.01.2017
សូមកុំចែករំលែកបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើមិនមែនសម្រាប់ការកែសម្រួលនៅ sangham.net និងកិច្ចការនេះ។

សូមគិតថាលោកអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញដើម្បីចូលរួមបុណ្យកុសលនេះ និងសូមប្រាប់ពួកយើងអំពីកំហុស និងប្រើវេទិកានេះ:http://sangham.net/index.php/board,85.0.html

ឬប្រាប់ឧបាសិកា  Norum នៅលើ sangham.net

សូមអនុមោទនា!


Ven. Members of the Sangha, Ven.  Theras
Valued Upasaka, valued Upasika

This is a Work Edition!
1.Edition 01.01.2017
Do not share it further except for editing and working purposes within the transcription project on sangham.net.
Only for personal use.

 
If you find any mistake or like to join the merits please feel invited to join here: http://sangham.net/index.php/board,85.0.html

or Upasika Norum on sangham.net

Anumodana!

Please use this forum to inform about new editions, new books or to clarify edition actuallity as well as to share new items.

Thanks for patient and generousity in cooperation.

[It would be good to have a spelling correction of the text and translation into Khmer as well]  [ done - added some English corrections and correct Khmer translation by Norum -- Moritz ]

For cases where certain admins are not avaliable, Global Aramik/-kinis could do it by themselves following the steps in:

Step by Step Guide for uploading new darft books according [Step 1] (http://sangham.net/index.php/topic,8015.0.html)Older discussions (just for documentation) :Code: [Select]
Atma has seen that there is already a progress and Upasaka Moritz is hard on working on it, while getting known the System as well. 

For Information: Atma had chanced the titel and Text of the main download page a little.

Of course the Khmer written info is limited and especially Upasika Norum is of course kindly invited to make everything more accessable for Khmer-Readers.

Also he has changed the download permitted groups of the category for now, to force not downloads of files which might be edited again and limited it to groups of administration, aramikas, Sissas and Monastics.

He also had seen that not all files are attached to the main file and is in progress to do it, when ever the internetservice allows it this days.

Tipps:
Even if the option of attaching a file to another is chose-able, it whouldn't work (bug or what ever), so it is needed after the first upload to select the wished file to be attached on again and save the formlar again.
If Moritz is up to upload many files, which can be a boring long time progress, its maybe easier to upload the wished files via ftp and them just select (or write) the name of the olready existing file in the formular, so that the upload it self would not need to go through the progress via TP and the internet connection of the onlie site. A small break in the connection, and one needs to do it once again... ftp-programs usually make it more comfortable and more files at once.


Thoughts:
Since it is not easy to be seen, its maybe not good to put the Vol. under the main download page.

Atma used to leave the main of a collection either without attached file or put a zip-file of the whole collection on it. The first may irritate, because when people push the big download switch, they get nothing.
Its just in that case that if the Vol. 1 is dettached from the main downloadpage, in would be needed to upload it again, and so it will be at the end of the 2,3,4... list, or in the middle. So maybe it is good to simply greate a new main download page and then, after having detached them of each other, attach it to the new.
At the beginning it might be still easier and at least not so much work.

Maybe its good to but also the Titel in Khmer for every Vol., so one could easier read it.
Atma has seen also that there is also a file/upload, with a different naming at first in the list, looks like to be Volume 40. Not sure if it is maybe a mistake.
Please understand all this as tipps and if to much trouble with it, or less time, please progress as before.
Atma or others can put it into different order or add other things later on again, even through it is meant to make Step 1 more time saving at least.
How ever you feel fit and inspired.

Please feel free to inform others of certain done deeds or what ever you feel to be helpful, or ask for ways and maybe known tricks.
Title: Antw:Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps
Post by: Moritz on January 08, 2017, 07:12:09 PM

Aramika   *

Dieses neue Thema wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps (http://sangham.net/index.php?topic=2458.0),  hier zu einem neuen eröffnen. Für ev. ergänzende Informationen zur Herkunft, sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

The new topic here is made from one or more post from there Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps (http://sangham.net/index.php?topic=2458.0). For eventual additionally information to this new Topic, please visit also the Topic of origin. Anumodana!

[Original post:]


Thank you, Bhante.

Yes the upload/download function of TinyPortal is a little bit buggy.

I have uploaded the Khmer Tipitaka files from Norum (vol.1 - vol.40, already spell-checked by Norum) now through FTP and put the list of single volume downloads in the first TinyPortal download here (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item392), and changed the main file to a zip archive of all volumes. And for better consistency I will delete the other downloads.

(Vol 27 is missing for now; It seems I have missed it while downloading the files from the email; Norum would need to please send me vol. 27 again, so I could update it, because I already deleted the emails to free space. Thank you. _/\_)

Quote from: Bhante Johann
Thoughts:
  • Since it is not easy to be seen, its maybe not good to put the Vol. under the main download page.

Atma used to leave the main of a collection either without attached file or put a zip-file of the whole collection on it. The first may

...
Yes, I changed this now and made the zip archive of all volumes as main download.

from ... Nikaya x, Vagga y, Samyutta z to ... Nikaya X, Vagga Y, Sutta Z is included in each volume).
If Norum could provide a list of title for each volume (and / or list of the included content in each, this could be helpful, and I would update the info in the TinyPortal download and for later use). _/\_

/me Please note, Norum: It would be helpful for the later volumes (not yet spell-checked) to separate the .docx files into vaggas / suttas / samyuttas in the same way as they are separated in the Chatta Sangayana and on your website, but for the first vol. 1-40, that are already finished, I think that is not important or necessary for now. We can still see about this later.

(Files are now all named the same as Tipitaka-Vol.XXX-Kh.docx)

_/\_  _/\_  _/\_
Title: Antw:Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps
Post by: Johann on January 09, 2017, 05:15:45 AM

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Antw:Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps (http://sangham.net/index.php?topic=2462.0)" eröffnet. Bitte scheuen Sie nicht davor zurück, etwaigen Rat oder Kritik dazu mitzuteilen.  Viel Freude und Inspiration auch im neuen Thema. Anumodana!

One or more posts have been cut out of this topic here. A new topic, based on it, has been created as "Antw:Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps (http://sangham.net/index.php?topic=2462.0)" . Please do not hesitate to claim or give supporting hints.  Much joy and inspiration also in the new Topic. Anumodana!
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on January 09, 2017, 06:27:04 AM
Sadhu, Moritz

Atma was wondering how fast you can do this...  ok, you have uploaded to a ZzE folder and simply made links.

That is fine for now and since Atma can now download the, he is able to make the further work here, one by one.

It was meant like make usuall uploads,  but put the files first into the TP-downloadfolder and once the file exist there,  you can simply put the name into the form aufer you have created it.

If it is a normal "unprodected" download, it could in this way produce a lot of different edition all over the internet and since Cambodians love download, a mass on traffic without a chance to limit anything.

As far as Atma can see there is not only missing Vol. 27 but also Vol. 28, in the list (physical also?).
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Moritz on January 10, 2017, 03:30:40 AM
Namasakara, Bhante. _/\_

Sadhu, Moritz

/ ... /

It was meant like make usuall uploads,  but put the files first into the TP-downloadfolder and once the file exist there,  you can simply put the name into the form aufer you have created it.

If it is a normal "unprodected" download, it could in this way produce a lot of different edition all over the internet and since Cambodians love download, a mass on traffic without a chance to limit anything.
Simply uploading to the tp-downloads folder is not enough. One would have to create database entries by hand afterwards to make it accessible as a download here, which would be much more complicated.
The links are only seen on the Khmer Tipitaka download (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390) page here in the forum which is only accessible to members with certain permission settings. So, although one could download the files if one knows the link, the link can only be found through the protected area, so I think it is okay the way it is. (And I have also now made the download link paths a bit more complicated, just to be sure.)
(Also I do not see any real harm if the links would be visible. Since these files as far as sent are already checked, and Norum was careful enough to not send the unchecked files before it is clear how to handle them. So please correct me if I'm wrong, but I don't see a problem.  ^-^)

As far as Atma can see there is not only missing Vol. 27 but also Vol. 28, in the list (physical also?).

Thank you. I made a mistake. Not volume 28 is missing, but actually volume 34 (besides volume 27), and I gave the wrong names to some links in the enumeration later on. But the files are alright. Now the links are also correct. (So in short: Volume 27 and 34 are still missing, because I did not download them from the email which I deleted afterwards.)

_/\_
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on January 10, 2017, 05:00:46 AM
Namasakara, Bhante. _/\_

Sadhu, Moritz

/ ... /

It was meant like make usuall uploads,  but put the files first into the TP-downloadfolder and once the file exist there,  you can simply put the name into the form aufer you have created it.

If it is a normal "unprodected" download, it could in this way produce a lot of different edition all over the internet and since Cambodians love download, a mass on traffic without a chance to limit anything.
Simply uploading to the tp-downloads folder is not enough. One would have to create database entries by hand afterwards to make it accessible as a download here, which would be much more complicated.
The links are only seen on the Khmer Tipitaka download (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390) page here in the forum which is only accessible to members with certain permission settings. So, although one could download the files if one knows the link, the link can only be found through the protected area, so I think it is okay the way it is. (And I have also now made the download link paths a bit more complicated, just to be sure.)

Since it ia actually temorary, it will be maybe good like that. How ever Atma will sacrify some time and upload them. If you assuming that they are without misstakes is right, then it would need just some clucks to make them public later on.

Quote from: Moritz
(Also I do not see any real harm if the links would be visible. Since these files as far as sent are already checked, and Norum was careful enough to not send the unchecked files before it is clear how to handle them. So please correct me if I'm wrong, but I don't see a problem.  ^-^)

It should not underestimated Upasika Norum skills at all, Njom, but even the original, edited by Theras and many has a lot of errors.

One more thing, also it is sometimes really above the wise, those who are learned and especially used to something, if they is a little different to the original and not explained and argumented, would simply say "that is wrong" and put it aside. Somehow like TheY acted here short time ago. So its not an easy undertaken when willing to make it usefull for many and one will receive a lot of critics on the way. Belief Atma, he is not a little that penible as scholars in Dhamma with his penible kind.

And one more importand thing is that is also a matter of respect to let it be approved by worthy members of the Sangha and get their blessings to finally share that what interpredsthe word of the Buddha to everyone. We should not follow the bad usualls of today if possible.
Quote from: Moritz
As far as Atma can see there is not only missing Vol. 27 but also Vol. 28, in the list (physical also?).

Thank you. I made a mistake. Not volume 28 is missing, but actually volume 34 (besides volume 27), and I gave the wrong names to some links in the enumeration later on. But the files are alright. Now the links are also correct. (So in short: Volume 27 and 34 are still missing, because I did not download them from the email which I deleted afterwards.)

_/\_

So Atma hopes that the proverb "four or six eyes see more then two" are here also a lesson for the first part of the post.

Its maybe good, to ask Upasika Norum for sending Vol 27 and 34 once again.

Moritz, and especally Norum,
one imporand issue.
Atma will rename the doc-files, given by Upasika Norum, into this style "Tipitaka_Vol.040_kh or khpi for kh +pi_1.edition_01012017.doc" (as suggested sample and like Atma now changed the filenames for new upload), so that nobody would mix up the actuallity of versions. Please Njom Srey save and share future versions also in this way and its also goid to save them as doc-files, not docx, since there are beggers who do not have the most moder software. Atma will also convert them.

To make future uploads easier for Norum, please just use the upload possibility here within the post in this step 1 topic. You could even share the missing files here.

Another question is how to handle corrections or better errors that Atma would come accross in the progress of work, like missing or double spaces and so on?
Is it fine for Upasika to just correct them and then post a new revision, or would she like to make this step by step by her self?
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on January 10, 2017, 11:30:27 AM
Uploads are, if luck, done in sooe minutes. Has been good internet and fufl batery today.

Please upload ever new version and also new book there according the standard, or post it here, so thattnobody works with an old edition, Upasak ] so that it could be added, Moritz, when ever possible and try to use the file name system.

Atma ries to finish work 6% left, will correct some minor errors and explain and add in the guide tomorrow, if possible.

Atma will add (please translate in Khmer, if possible [done, added Norum's correct translation below -- Moritz])

Quote from: ??
Ven. Members of the Sangha, Ven.  Theras
Valued Upasaka, valued Upasika

This is a Work Edition!
1.Edition 01.01.2017
Do not share it further except for editing and working purposes within the transcription project on sangham.net.
Only for personal use.

If you find any mistake or like to join the merits please feel invited to join here: http://sangham.net/index.php/board,85.0.html

or Upasika Norum on sangham.net

Anumodana!


សូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃ,
ជំរាបសួរឧបាសក និងឧបាសិកាទាំងអស់

នេះគឺជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយ!
1.Edition 01.01.2017
សូមកុំចែករំលែកបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើមិនមែនសម្រាប់ការកែសម្រួលនៅ sangham.net និងកិច្ចការនេះ។
សូមគិតថាលោកអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញដើម្បីចូលរួមបុណ្យកុសលនេះ និង​សូមប្រាប់ពួកយើងអំពីកំហុស និងប្រើវេទិកានេះ:http://sangham.net/index.php/board,85.0.html

ឬប្រាប់ឧបាសិកា  Norum នៅលើ sangham.net

សូមអនុមោទនា!
After this is done, Atma will attach a zip and ask Moritz to upload the unziped in the TP download folder via ftp, so that would replace the old file direct.

The ZzE uploads can be deleted as well as the links in dl file. And we could put the download public then.

Nice evening to all.
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Norum on January 10, 2017, 09:06:06 PM
Namasakara Bhante Johann, Jom reap sour Upasaka Moritz,
Namasakara Bhante, _/\_

thank you for explaining. I understand and agree with your reasoning.

It should not underestimated Upasika Norum skills at all, Njom, but even the original, edited by Theras and many has a lot of errors.

Sure, however i checked them carefully, but I think there are still spell-mistakes. I used to invite monks and lay people to help checking, but no one wanted to join such a big Project (leider). So if the member of the group could check them again, it would be great.
Anyway, the phrase in red, it means, foot note from Pitaka khmer book (you can skip them or note next to the word or just like in chhouk-krohom.de). The words in blue mean that, the words from original book are wrong. (once, i selected blue, I checked them already with pali side and wrong-correcting words at the back of the book.)
There are many comments and quote , i may not see all of them, i will reply if i know and see :)
Title: Off-Topic ideas and discoordination (Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps)
Post by: Administration on January 11, 2017, 02:29:03 PM

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Off-Topic ideas and discoordination (Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps) (http://sangham.net/index.php?topic=2470.0)" eröffnet. Bitte scheuen Sie nicht davor zurück, etwaigen Rat oder Kritik dazu mitzuteilen.  Viel Freude und Inspiration auch im neuen Thema. Anumodana!

One or more posts have been cut out of this topic here. A new topic, based on it, has been created as "Off-Topic ideas and discoordination (Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps) (http://sangham.net/index.php?topic=2470.0)" . Please do not hesitate to claim or give supporting hints.  Much joy and inspiration also in the new Topic. Anumodana!
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Moritz on January 11, 2017, 06:57:49 PM
I have updated now the uploaded .docx files (vol.1 to vol.40) with the "warning" text above, as given here in English and Khmer (http://sangham.net/index.php/topic,2434.msg10721.html#msg10721).

Also zipped them again and updated the uploaded archive (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390), with .doc conversions as well (only in the zip archive till now, and not as further single uploads - as I think there is no use for them actually.)

So I would say step 1 is finished with that until vol. 40. _/\_
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on January 12, 2017, 05:22:17 AM
Sadhu!

Atma hasseen that 24 was not attached, still trying to do but very poor internet today. (Done)
On downloading 24 Atma saw that the warning text is not red. Moritz "need"to know that the defilements and taking what is not given here is even much more usuall and people usually jave as much free will as their leader would order them, so when you put a sign on a border, noone would care about it. If you make a fence, if climing over it, nobody will care about it. If you hire solders, and if they would go to the toilet, nobody would care about that. So given that people may possible looking for read, one needs to make the importand reading very strong, so that those would read. People like to eat, they would not care about nutrition facts and warnings. If it looks like the beloved food on the packing, they eat it. Fruit juce here has never seen any fruit, but people like it, because its natural, as they know from their elders, seeing a fruit.

Its very romantic to believe that cows will not eat the vegitables having planted by noble people, but believe Atma, if a cow finds a way to eat all the cow would and one can not say that the cow is bad, yet thecow would find enough to survive in the forest, so no need to worry that it will starve.

Its the duty of education (http://sangham.net/index.php/topic,2469), actually.

Anyhow, if you think thats fine enough, let the topic be signed as done for now.
Atma is currently making a "nice" post for the library.
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on January 13, 2017, 08:51:48 AM
Sadhu fürs nochmal hochladen. Atma hat gesehen, daß 17 keinen Infotext hat, und wenn man 16 herunter laden möchte man ein 17 File bekommt. Neben dem scheint alles, bei kurzer Durchsicht, fein.

Atma vvrsucht diese beiden Files zu korrekieren (aber wieder schlechte Verbindung). Was Atma nun noch aufgefallen ist, das die neu nun heruntergeladenen files kleinere Größen haben, was durch einen Download passieren könnte (und warum Atma generell gänzliche Arbeit im Forum uud Teilen als html vorzieht) Bitte bescheid geben wenn diese Größensache nur Atma betrifft.
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Moritz on January 13, 2017, 01:20:05 PM
Namasakara, Bhante. Danke fürs Bescheid geben. _/\_

Die Downloads sollten nun korrekt sein. Offenbar war Nr. 16 der falsche Dateiname eingetragen, und Nr. 17 noch zusätzlich in alter Version gespeichert. Danke fürs aufmerksam machen.

Quote from: Johann
Was Atma nun noch aufgefallen ist, das die neu nun heruntergeladenen files kleinere Größen haben, was durch einen Download passieren könnte (und warum Atma generell gänzliche Arbeit im Forum uud Teilen als html vorzieht) Bitte bescheid geben wenn diese Größensache nur Atma betrifft.

Nein, es betrifft nicht nur Sie. Der Unterschied in der Dateigröße ist hier, nachdem ich nachsehe, auch ersichtlich. Am Inhalt scheint, soweit ich sehen kann, jedoch nichts zu fehlen.

Als Ursache könnte ich nur vermuten, dass LibreOffice (was ich benutzt habe, um die Infotexte zu ergänzen) einfach eine stärkere Komprimierung beim Abspeichern verwendet als Microsoft Office.
/me zur Info (Daten in docx sind im Gegensatz zu doc komprimiert (so wie zip-Dateien); das ist auch der Grund, warum doc-Dateien so viel größer sind; Komprimierungsalgorithmen (wie zip) können (ohne Datenverlust) unterschiedlich stark, und je nach Programm unterschiedlich stark eingestellt sein).

Wenn das einfach der Grund ist, wäre das ja kein Nachteil.

Lok srey Norum, it would be good if you could download and try to open the new uploaded docx files (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390) and see if there are any problems trying to open them in Windows Office (I don't have Microsoft software to test that here, using a different system), to ensure that it is usable for everyone who would take it as a basis for helping here to work on it. Thank you. _/\_

/me Also, is the info text in Khmer (as Bhante translated here (http://sangham.net/index.php/topic,2434.msg10721/topicseen.html#new)) good and correct ::) ? If you have any improvements, you can tell. _/\_
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Norum on January 14, 2017, 01:10:04 AM
Quote from: ??
Lok srey Norum, it would be good if you could download and try to open the new uploaded docx files and see if there are any problems trying to open them in Windows Office (I don't have Microsoft software to test that here, using a different system), to ensure that it is usable for everyone who would take it as a basis for helping here to work on it. Thank you. _/\_
I have viewed them. They work, but just the translating text ... there is something wrong, sorry for seeing it late.
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Moritz on January 14, 2017, 01:36:09 AM
Quote from: ??
Lok srey Norum, it would be good if you could download and try to open the new uploaded docx files and see if there are any problems trying to open them in Windows Office (I don't have Microsoft software to test that here, using a different system), to ensure that it is usable for everyone who would take it as a basis for helping here to work on it. Thank you. _/\_
I have viewed them. They work, but just the translating text ... there is something wrong, sorry for seeing it late.

What do you mean with "only the translating text" ::) ? Only the information text that Bhante Johann wrote here (http://sangham.net/index.php/topic,2434.msg10721/topicseen.html#new)? (Is the text good also in Khmer?)

Can you show me (attach a screenshot here) so that I can see what is the problem? Maybe it is clearer in that way.

_/\_
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Moritz on January 14, 2017, 02:25:37 AM
Quote from: ??
Lok srey Norum, it would be good if you could download and try to open the new uploaded docx files and see if there are any problems trying to open them in Windows Office (I don't have Microsoft software to test that here, using a different system), to ensure that it is usable for everyone who would take it as a basis for helping here to work on it. Thank you. _/\_
I have viewed them. They work, but just the translating text ... there is something wrong, sorry for seeing it late.

What do you mean with "only the translating text" ::) ? Only the information text that Bhante Johann wrote here (http://sangham.net/index.php/topic,2434.msg10721/topicseen.html#new)? (Is the text good also in Khmer?)

Can you show me (attach a screenshot here) so that I can see what is the problem? Maybe it is clearer in that way.

_/\_

It would be good Norum, if you could explain this more and best giving a screenshot as well (after having enough sleep and having enough time.  :) Also can wait some days. Only telling this here again with notification so that it will not get lost.)

If the uploaded files now are not useful I think it is best if you can copy-paste the info text (http://sangham.net/index.php/topic,2434.msg10721/topicseen.html#new) in red in your own original versions and send them changed like this again to me via e-mail. Then I will upload them again.
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Norum on January 14, 2017, 08:03:27 AM
Yes, the info-translating text (in red) are not correct. I think, I've changed last night, but I cannot find it now.  :(
ok, I will copy-past all the 40 docx. and look if i can upload and replace your uploaded files. If i cannot do that, It must go the same way via mail (sorry to make you double work.)
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Norum on January 14, 2017, 08:55:43 AM
Quote from: Moritz
It would be good Norum, if you could explain this more and best giving a screenshot as well  Only telling this here again with notification so that it will not get lost.)
here (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390) I cannot correct any things. I have changed info-khmer text from 1-40docs already.

The correct khmer text  would be like this :
សូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃ,
ជំរាបសួរឧបាសក និងឧបាសិកាទាំងអស់

នេះគឺជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយ!
1.Edition 01.01.2017
សូមកុំចែករំលែកបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើមិនមែនសម្រាប់ការកែសម្រួលនៅ sangham.net និងកិច្ចការនេះ។
សូមគិតថាលោកអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញដើម្បីចូលរួមបុណ្យកុសលនេះ និងសូមប្រាប់ពួកយើងអំពីកំហុស និងប្រើវេទិកានេះ : http://sangham.net/index.php/board,85.0.html

ឬប្រាប់ឧបាសិកា  Norum នៅលើ sangham.net

សូមអនុមោទនា!
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Moritz on January 14, 2017, 05:58:11 PM
Thank you, Nom Srey Norum. I have received your email:
Quote from: Chhouk Krohom
Anhänge

    tipitaka-khmer-doc.rar (~4,6 MB)
    Show options

Nachrichten-Body
Good morning Moritz,
I'm sorry, i dont think that i can replace your files. It would be better that you do it, so that those files won't douplicate.
Thanks for your time :)

with metta,
Norom
I have uploaded the files again.

Now you have saved them in .doc format as Bhante suggested. I think that is good, but I think maybe .docx is also useful (because it is smaller and better to download the single files with bad internet connection like in Cambodia). Maybe you can also save them in .docx and send me again, so I will upload again in .docx as well. Thank you. _/\_

/me : And yes, I can do this (uploading) all more quickly than you, doing it directly in the database. So don't need to try uploading in .doc by yourself. But the converting the files to .doc takes very long time on my computer, I think it's maybe faster when you do it and send me. Thank you again. Have  good day / evening. :)
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Norum on January 14, 2017, 10:21:14 PM
Jom reap sour U.Moritz,
Sadhu sadhu, you work very fast :)
Quote from: Moritz
Now you have saved them in .doc format
I've download them in doc., I 've just corrected and sent.

I'm going to send you also docx.files (Zip) now with info-text.

/me  I beg for your patience, the time I offline is more than i online. If there is something urgent, Just inform me directly via mail and i'm available in the evening.
 
Title: Antw:Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps
Post by: Moritz on January 15, 2017, 08:58:25 PM
Since Bhante had double created this topic here and one was still there in the "Recycling place", I have restored this, since I found the other one (http://sangham.net/index.php/topic,2462.0.html) not existing anymore.
I am really sorry, but after thinking about how this could be my only explanation is that I must have deleted it. Yesterday late in the evening I had just wanted to delete one single message that I had just written - of which I thought afterwards that it could just cause distraction. I did not login here again to delete it (to avoid possible distraction for being logged-in while others are working here and making feel like necessitated to say hello or something) but did it in the database. And in this, I must have made a mistake.

So to update on the current status: Norum added the corrected info text in her original files and saved them as .doc (as Bhante suggested .doc would be good for older computers - which I actually doubt) and sent them to me again. I have uploaded them. Now the main download is a .zip file which contains all these new .doc files with the corrected info message, named accordingly as Bhante suggested with Tipitaka_Vol.0**_kh_1.edition_01012017_.doc (with ** going from 01 to 40).
And the "additional downloads" are
- the single .doc files,
- a .zip containing the previous (uncorrected) .docx files
- and all the single previous (uncorrected) .docx files still as additional files.


I have two things to notice:

1. Besides the "kh" files for vol.1 to vol.40 there are also "khpi" (apparently Khmer with additional Khmer Pali text) but only for vol.1 and vol.2.

I don't know if the "khpi" (apparently Khmer with additional Khmer Pali text) is actually needed, and if there are more of them existing that should be added. Also I have noticed that the "khpi" for vol. 1 has actually the same content as the "kh". So, not being able to read Khmer, I don't know if it is actually Khmer and Khmer Pali or only Khmer, and for now it exists as double.

2. I think it would be good to have the files with the corrected info text in Khmer as .docx files as well (and actually believe we could do without the .doc - but of course it is possible to have both), because
- the new "modern" .docx format is smaller (it is a compressed format), so the single files are better to download with a slow internet connection like in Cambodia
- Bhante's argument that older computers with older software could deal only with .doc seems doubtful to me because .docx is the "standard" which replaced .doc since more than 10 years I think, even older computers with software that does not know .docx would likely have many other problems (even working on files of such a large size, my computer [only two years old] is really slow with it)

So while I think it is no problem to have the files in .doc format as addition, I think we should have them in .docx still as well. So it would be good if Norum could save her amended versions with the correct info text as .docx again and send them to me again. (I believe that for Norum it might be possibly more quick and easy to save the files as .docx, as my computer seems to be very slow with these files, converting them to .doc, but I can do the upload directly on the server in one quick step.)

/me And it is not urgent. All has time. _/\_
Title: Antw:Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps
Post by: Norum on January 15, 2017, 09:41:36 PM
Quote from: Moritz
So it would be good if Norum could save her amended versions with the correct info text as .docx again and send them to me again
I have sent you that file.docx already. and you also informed that the files arrived. Please let me know if i have to send you again.
One more, i will send you Vol.001 again with only khmer text (not include pali-khmer).

One thing, i dont understand, why we have to do 2 works? upload the document and post the same text in forum. Both are needed to correct, right?
For example, i prove read directly on the whole file, and then i have to check it again on Forum-text. It is duplicate work, don't you both think so?
greeting
Title: Antw:Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps
Post by: Moritz on January 15, 2017, 10:04:52 PM
Quote from: Moritz
So it would be good if Norum could save her amended versions with the correct info text as .docx again and send them to me again
I have sent you that file.docx already. and you also informed that the files arrived. Please let me know if i have to send you again.
Oh, I see you are right. My memory must have had a blackout. So, all is good. I am just confused.  :-\ :)[/quote]


Quote from: Norum
One more, i will send you Vol.001 again with only khmer text (not include pali-khmer).
Thank you. _/\_

Quote from: Norum
One thing, i dont understand, why we have to do 2 works? upload the document and post the same text in forum. Both are needed to correct, right?
For example, i prove read directly on the whole file, and then i have to check it again on Forum-text. It is duplicate work, don't you both think so?
greeting
I am also not sure about this.
I thought, if there are more participators, like Chanroth and you, and all who need can access the .doc(x) files, one could just inform between each other, and use the forum just for this to coordinate like "I am now working on checking vol. xx", I have now finished with checking vol. xx and continue with xy, etc. if all have the necessary software for working on doc(x) files. (And then, when that is all finished, one could still look how to create structures like in the articles here out of it.)
But Bhante's idea maybe was more to integrate this work into the forum here to make it accessible for more participators who might be interested, also if they have no such software, and also mabe to make it more "officially" in the scope of the sangha here on sangham.net.
I also don't know if it is practical. It needs a lot of preparation work which could be much more than the simple checking would be by itself. The advantage is that the "working versions" are public accessible and can still always be referred to and recorrected and updated on, on one central place. But really, I don't know how it would be most helpful for you. If Chanroth for example had possibility to work on .doc(x) files, it could be that it would be much easier to coordinate in this way, by "I am working on this file now", "I am working on that file now", to go on and get maybe finished with the work. But Bhante's ideas had maybe much more in mind. I am also not clar on this. It is good that you ask.
Title: Antw:Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps
Post by: Johann on January 17, 2017, 01:25:05 PM
Actually always thinking, what could be easier, isn't that a harder way...  is called vicikicchā,  doubt, and always a terrible hindrence, on what ever work we do. So be always attantive on this cheaters.

Question: Is it now proper to ive the files free?
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on January 18, 2017, 10:29:35 AM
Quote from: Norum
One thing, i dont understand, why we have to do 2 works? upload the document and post the same text in forum. Both are needed to correct, right?
For example, i prove read directly on the whole file, and then i have to check it again on Forum-text. It is duplicate work, don't you both think so?

Pardon Atma for later reaction and clarification of this doubts, Njom Norum und Moritz
No, there is no double work. The docs are possibilities for people who are working exclusively offline or even on paper, if one prints them - for example for a monk who likes to help in prove read - out. The post of the single suttas in the forum should be seen as our all time current original for the time of the work where additional corrections as well the add of further detail can be progressed by many at the same time.
Its also really not needed, Norum, that you ake you sef busy with bringing the single suttas from the uploads into the forum for future work, since such can and will be hopefully done by Atma, Moritz or whom ever within the next weeks.
So if Norum focus on the transcrpitions of the other books and share it suddenly one Sutta after an other, like Upasika already does in a goid way, its perfect. Chanroth does the same, just a little more slow for now.
In regard of prove read and additions (Atma had not written Step 4 finally yet) it is one and a goid thing, to proveread ones own work by one self, but it needs 4 ir even 8 eyes to have most serious and good work. So Canroth and you (when ever time, lust and inspiration) and of course many other to come, are encoraged to make prove reads, corred and add infirmations on and on. To give the suggestion also a practical fundation, Chanroth told Atma that he has seen some foot letter and vocal mistakes while reading a little through the docs offline. Of course he could not correct and make them visible online for now, but that will come.
Hope that this is goid and enough to make you doubts ending in this quoted regard.

So as far as Atma can see, step 1 for the first 40 volums is done with much success and he can say only with the whole heart:
Congratulation und mudita with your efforts, patient with each other, especially with the disturbing monk here, you Zuvorkommenheit, Gewissenhaftigkeit, generousity and even willingness to invite others and let them take part of your work and auspicious deeds, sorth, you fine sample of real Dhamma sāmaggī! Sadhu!
You do good and its proper to recognize this deed done and this release and enjoy the fruits of it and use it as power and improvement for every next and finer step on the Leiter up.

(Atma had deleted the first old intoduction, will check if the khmer note text is also corrected in the fist post here, had given all oboviously historical post the "solved" icon and will set the permission of download as public, so that many would possible able to join the merits here, if the connective devas here give way fir it. Anumodana!)[The Step one for the first 40 Volums is already done, please use the topic for the further 70 Vol., their uploads and coordination with it]
Title: Antw:Step 1. Upload of doc-files (Tipitaka by U. Norum) - Status and tipps
Post by: Moritz on January 19, 2017, 01:58:38 AM
Question: Is it now proper to ive the files free?
Vandana, Bhante!
Excuse my not answering. I saw it, then forgot it, later remembered and was too tired (and/or occupied).
Thank you for doing the job.   _/\_

/me I see that the single files in the download box are in good order (by volumes, each .doc and .docx), although the order of the of the attached uploads are different (like in the database). How did you do that?

_/\_ _/\_ _/\_
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on January 19, 2017, 06:43:37 AM
/me : Atma guesses Moritz talks about the "new download" box. No idea of how this php sorts, actually also strange. As for the upload-page, files are sorted by the date/time of producing the upload. Guess it could be sorted within the database by chancing the date or another value which gives the weight.
Title: Unicode and font questions
Post by: Johann on January 20, 2017, 05:55:49 AM

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Unicode and font questions (http://sangham.net/index.php?topic=7785.0)" eröffnet. Bitte scheuen Sie nicht davor zurück, etwaigen Rat oder Kritik dazu mitzuteilen.  Viel Freude und Inspiration auch im neuen Thema. Anumodana!

One or more posts have been cut out of this topic here. A new topic, based on it, has been created as "Unicode and font questions (http://sangham.net/index.php?topic=7785.0)" . Please do not hesitate to claim or give supporting hints.  Much joy and inspiration also in the new Topic. Anumodana!
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on March 07, 2017, 08:44:47 PM
Draft book 41 and 42 have been given by Upasika Norum via email to Moritz and Sophorn and uploaded by Upasak Moritz .

In Library index actualized.

Sadhu!
Title: Antw:Tipitaka in Khmer (chhouk-krohom.de)
Post by: Norum on April 25, 2017, 09:25:42 PM

Aramika   *

Dieses neue Thema wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in Tipitaka in Khmer (chhouk-krohom.de) (http://sangham.net/index.php?topic=2405.0),  hier zu einem neuen eröffnen. Für ev. ergänzende Informationen zur Herkunft, sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

The new topic here is made from one or more post from there Tipitaka in Khmer (chhouk-krohom.de) (http://sangham.net/index.php?topic=2405.0). For eventual additionally information to this new Topic, please visit also the Topic of origin. Anumodana!
[Original post:]


Namaskara Bhante,
Jom reap sour Moritz and U. Sophorn,
Khmer new year's ceremony in EU is completely ended now and slowly, Buddhist new year is coming.
Sorry for late reply because of preparation for the new year's ceremony and having guests at home.
From the test mail, it seems work perfectly, I'll try to send all of you again after this message. If i dont misunderstand, Bhante want me to attach tipitaka's file here? is it not too big for a post? I'll try.

No, Moritz, the file is not too big (just about 1MB). I got undelivered mail's info. and just mention Bhante's Email and yours, but not U. Sophorn. That's why i guessed she got it. U. Sophorn, i sent you via address that you give in your profile, maybe it is in your spam folder, please check it again.

Johann   *

Offtopic cut and put here (http://sangham.net/index.php/topic,2405.msg12015.html#msg12015).

 _/\_ _/\_ _/\_

Johann   *

Attachment removed, look download area: ត្រៃបិដក ភាគ ទី ៤៣ book 43 version 20170426, kh (docx) (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390)
Title: Re: Antw:Tipitaka in Khmer (chhouk-krohom.de)
Post by: Norum on April 25, 2017, 09:27:47 PM
It's really work !!!
I'm going to post also .doc :)
Anumodana!!!

Johann   *

Attachment removed, look download area: ត្រៃបិដក ភាគ ទី ៤៣ book 43 version 20170426, kh (doc) (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390)
Title: Antw:Tipitaka in Khmer (chhouk-krohom.de)
Post by: Norum on April 25, 2017, 09:52:07 PM

Aramika   *

Dieses neue Thema wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in Tipitaka in Khmer (chhouk-krohom.de) (http://sangham.net/index.php?topic=2405.0),  hier zu einem neuen eröffnen. Für ev. ergänzende Informationen zur Herkunft, sehen Sie bitte das Ursprugsthema ein. Anumodana!

The new topic here is made from one or more post from there Tipitaka in Khmer (chhouk-krohom.de) (http://sangham.net/index.php?topic=2405.0). For eventual additionally information to this new Topic, please visit also the Topic of origin. Anumodana!

[Original post:]


by chance, i've seen it!!!
Khmer number and English number are not the same.
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on April 26, 2017, 08:06:27 AM
Sadhu!

Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Norum on May 06, 2017, 03:07:59 PM
Anumodana!!!


Johann   *

Attachment removed, look download area: ត្រៃបិដក ភាគ ទី ៤៤ book 44 version 20170506, kh (doc) (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390)
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on May 06, 2017, 03:53:32 PM
Sadhu! Nyom Norum .

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

He who, unstinting,
made the mass-donation of Dhamma,
the Tathagata,
sympathetic to all beings:
   to one of that sort
— the best of beings, human & divine —
living beings pay homage —
   to one gone
   to the beyond
   of becoming.


Er/Sie der/die, großzügig,
die Massendarbietung des Dhammas machte,
der Tathagata,
einfühlsam gegenüber allen Lebewesen:
   zu einem dieser Art
— die besten der Lebewesen, menschlich und himmlisch —
lebende Wesen sich verneigen —
   gegenüber dem Gegangenen
   zum Darüberhinaus
   des Werdens.


‘‘Yo dhammayāgaṃ ayajī amaccharī, tathāgato sabbabhūtānukampī [sabbasattānukampī (syā.) aṭṭhakathāyampi];
Taṃ tādisaṃ devamanussaseṭṭhaṃ, sattā namassanti bhavassa pāragu’’nti.


‘‘យោ ធម្មយាគំ អយជី អមច្ឆរី, តថាគតោ សព្ពភូតានុកម្បី ;
តំ តាទិសំ ទេវមនុស្សសេដ្ឋំ, សត្តា នមស្សន្តិ ភវស្ស បារគុ’’ន្តិ។


(pali source: CSCD)
Quote from: http://zugangzureinsicht.org/html/tipitaka/kn/iti/iti.4.100-112.than.html#iti-100

May the Devas spread to those not hearing or seeing, the good you have done so that all are able to join the bliss.

Anumodana
Title: Antw:[Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on May 06, 2017, 09:31:49 PM
Title: Translation: [Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps
Post by: Johann on May 08, 2017, 09:24:15 AM

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Translation: [Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps (http://sangham.net/index.php?topic=8018.0)" eröffnet. Bitte scheuen Sie nicht davor zurück, etwaigen Rat oder Kritik dazu mitzuteilen.  Viel Freude und Inspiration auch im neuen Thema. Anumodana!

One or more posts have been cut out of this topic here. A new topic, based on it, has been created as "Translation: [Guide] Step 1. Upload of doc-files - Status and tipps (http://sangham.net/index.php?topic=8018.0)" . Please do not hesitate to claim or give supporting hints.  Much joy and inspiration also in the new Topic. Anumodana!
Title: Antw:[sut.an.05] សុត្តន្តបិដក-អង្គុត្តរនិកាយ-បញ្ចកនិបាត
Post by: Norum on June 10, 2017, 10:05:25 AM

Aramika   *

Dieses neue Thema wurde  aus abgetrennten Beiträgen, ursprünglich in [sut.an.05] សុត្តន្តបិដក-អង្គុត្តរនិកាយ-បញ្ចកនិបាត (http://sangham.net/index.php?topic=7864.0).

The new topic here is made from one or more post from there [sut.an.05] សុត្តន្តបិដក-អង្គុត្តរនិកាយ-បញ្ចកនិបាត (http://sangham.net/index.php?topic=7864.0)
[Original post:]


Anumodana!!

Johann   *

ត្រៃបិដក ភាគ ទី ៤៥ book 45 version 20170610, kh (doc, docx) (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390) received, uoloaded and here in this post removed. Sadhu!
Title: Antw:ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on June 10, 2017, 01:21:42 PM
Sadhu! Nyom Norum . Die Gabe von Buch 45, Aṅguttaranikāya 5 (doc, docx), wurde entgegengenommen, und in den Downloadbereich (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390) hochgelanden.
Neues Zip aller 45 Bücher erstellt und ebenfalls eingebracht, sowie im Thema in der Bibliothek  (http://sangham.net/index.php/topic,2454.0.html)hinzugefügt.
Atma hat die Anlagen aus Norums Beitrag entfernt.

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

Dieses wurde vom Befreiten gesagt, vom Arahat gesagt, so habe ich es gehört:: "Dieses sind die zwei Arten von Gaben: Eine Gabe von materiellen Dingen und das Geschenk des Dhammas. Von den Zweien, ist dieses das Höchste: das Geschenk des Dhammas. Da sind zwei Arten des Teilens: Teilen von materiellen Dingen und teilen von Dhamma. Von den Zweien, ist diese das Höchste: das Teilen des Dhammas. Da sind diese zwei Arten von Mitwirken: Mitwirken in materiellen Dingen und Mitwirken im Dhamma. Von den Zweien, ist diese das Höchste: Hilfe im Dhamma."


Das Geschenk welches er beschreibt
als führend und unübertrefflich,
das Teilen, daß der Befreite erhebt:
wer — vertrauensvoll in das höchste Feld der Verdienste,
   weise, erkennend —
würde es nicht geben zu angemessener Zeit?
Beiderseits, für jene die es verkünden
und jene die es anhören,
vertrauensvoll in die Botschaft des Einen Gutgegangen:
veredelt es deren höchsten Nutzen —
   jene, die der Botschaft folgen,
   des Einen Gutgegangen.
This was said by the Blessed One, said by the Arahant, so I have heard: "There are these two kinds of gifts: a gift of material things & a gift of the Dhamma. Of the two, this is supreme: a gift of the Dhamma. There are these two kinds of sharing: sharing of material things & sharing of the Dhamma. Of the two, this is supreme: sharing of the Dhamma. There are these two kinds of assistance: assistance with material things & assistance with the Dhamma. Of the two, this is supreme: help with the Dhamma."


The gift he describes
as foremost & unsurpassed,
the sharing the Blessed One has extolled:
who — confident in the supreme field of merit,
   wise, discerning —
wouldn't give it at appropriate times?
Both for those who proclaim it
and those who listen,
confident in the message of the One Well-gone:
it purifies their foremost benefit —
   those heeding the message
   of the One Well-gone.
Quote from: Iti § 98 http://zugangzureinsicht.org/html/tipitaka/kn/iti/iti.3.050-099.than_en.html

Sadhu!
Title: Antw:[sut.an.06] សុត្តន្តបិដក-អង្គុត្តរនិកាយ-ឆក្កនិបាត
Post by: Norum on July 06, 2017, 09:02:00 PM

Khmer Tipitaka Vol. 46 is done.
Anumodana!!!

Johann   *

ត្រៃបិដក ភាគ ទី ៤៦ book 46 version 20170707, kh (doc, docx) (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390) received, uploaded and here in this post removed. Sadhu!
Title: Antw:ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on July 07, 2017, 10:34:30 AM
Sadhu! Nyom Norum . Die Gabe von Buch 46, vorgesehen für die Savaka Sangha, Aṅguttaranikāya 6 (doc, docx), wurde für diese entgegengenommen, und in den Downloadbereich (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390) hochgelanden.
Neues Zip aller 46 Bücher erstellt und ebenfalls eingebracht, sowie im Thema in der Bibliothek  (http://sangham.net/index.php/topic,2454.0.html)hinzugefügt.
Atma hat die Anlagen aus Norums Beitrag entfernt.

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

These, are the seven treasures.
The treasure of conviction,
the treasure of virtue,
the treasure of conscience & concern,
the treasure of listening, generosity,
& discernment as the seventh treasure.
Whoever, man or woman, has these treasures
is said not to be poor, has not lived in vain.
So conviction & virtue, confidence & Dhamma-vision
should be cultivated by the wise,
remembering the Buddhas' instruction.
Quote from: http://zugangzureinsicht.org/html/tipitaka/an/an07/an07.006.than_en.html#dana

Anumodana
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Norum on August 03, 2017, 08:09:57 PM
Khmer Tipitaka Vol. 47 is done.
Anumodana!!!

Johann   *

ត្រៃបិដក ភាគ ទី ៤៧ book 47 version 20170707, kh (doc, docx) (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390) received, uploaded and here in this post removed. Sadhu!
Title: Re: Antw:ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on August 04, 2017, 10:51:16 AM


Sadhu! Selten gibt es Personen die so konsequent und inspiriert in Dhamma-Dana sind, Nyom Norum  . Unbedingt möge Nyom, wenn einmal in Kambodscha, Atma besuchen. Auch diese Gabe von Buch 47, vorgesehen für die Savaka Sangha, Aṅguttaranikāya 8 (doc, docx), wurde für diese entgegengenommen, und in den Downloadbereich (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item390) hochgelanden.
Neues Zip aller 47 Bücher erstellt und ebenfalls eingebracht, sowie im Thema in der Bibliothek  (http://sangham.net/index.php/topic,2454.0.html)hinzugefügt.
Atma hat die Anlagen aus Norums Beitrag entfernt.

- Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa -

Kāle dadanti sapaññā
   Vadaññū vīta-maccharā
Kālena dinnaṃ ariyesu
   Uju-bhūtesu tādisu
Vippasanna-manā tassa
   Vipulā hoti dakkhiṇā
Ye tattha anumodanti
   Veyyāvaccaṃ karonti vā
Na tena dakkhiṇā onā
   Tepi puññassa bhāgino
Tasmā dade appaṭivāna-citto
   Yattha dinnaṃ mahapphalaṃ
Puññāni para-lokasmiṃ
   Patiṭṭhā honti pāṇinanti.

Those with discernment,
   responsive, free from stinginess,
   give in the proper season.
Having given in the proper season
With hearts inspired by the Noble Ones
   —  straightened, Such  —
Their offering bears an abundance.
Those who rejoice in that gift,
   or give assistance,
They too have a share of the merit,
   and the offering is not depleted by that.
Therefore, with an unhesitant mind,
   one should give where the gift bears great fruit.
Merit is what establishes
   living beings in the next life.
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on September 19, 2017, 07:00:27 AM
Quote from: via email by Upasika Norum heute
Namaskara Bhante,

from vol.048 on, i select mistakes in rot.

Please let me know if you get these files. Thank you :)

greeting,
Norom

Quote from: via email an Upasika Norum
Nyom Norum,

Sadhu!

Yathā vārivahā pūrā
     Paripūrenti sāgaraṃ
Evameva ito dinnaṃ
   Petānaṃ upakappati
Icchitaṃ patthitaṃ tumhaṃ
   Khippameva samijjhatu
Sabbe pūrentu saṅkappā
   Cando paṇṇaraso yathā
Maṇi jotiraso yathā.

So wie die Flüsse voller Wasser
   den Ozean füllen,
Eben so, das hier gegebene
   den Toden (den hungigen Schatten) nutz.
Was immer Ihr wunscht oder wollt, rasch werden wird,
Mögen all Ihre Bestrebungen in Erfüllung gehen,
   so wie der Mond am fünfzehnten (Vollmond) Tag,
   oder so strahlend, klar wie ein Juwel.


Sabbītiyo vivajjantu
   Sabba-rogo vinassatu
Mā te bhavatvantarāyo
   Sukhī dīghāyuko bhava
Abhivādana-sīlissa
   Niccaṃ vuḍḍhāpacāyino
Cattāro dhammā vaḍḍhanti
   Āyu vaṇṇo sukhaṃ, balaṃ.

Möge aller Kummer abgewand sein,
   möge jede Krankheit sei zerstört,
Möge da keine Gefahr für Euch sein,
Mögt Ihr glücklich und lange Leben.
Denn für einen von respektvoller Natur, der
   durchwegs die Würdigen ehrt,
Vier Qualitäten sich mehren:
   Langes Leben, Schönheit, Freude und Kraft.

PS:
Meine Person kann docx File, um Einleitung erweitert, nicht abspeichern (zu groß)
Vielleicht hat Nyom die Möglichkeit den Text rot hinzuzufügen und das docx-File nochmal zu schicken:
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on October 06, 2017, 05:37:59 AM

Quote from: Upasika Norum, via email Uposattha 5.10.2017
Namaskara Bhante
Vol. 049 ist da.
Anumodana!

Viele Grüße,
Norom


Sadhu!

Upload and preparation of the indexs here are done.
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on November 07, 2017, 11:10:03 AM

Quote from: Nyom Norum via email, 5.11.2017
Namaska Bhante,
Vol. 50 is done.
Anumodana!!!

Sadhu, Nyom Norum !

Upload gerade im Laufen.
(Atma "muß" sich sputen die nächten Verzeichnisse anzulegen, und natürlich auch einarbeiten)
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on November 29, 2017, 05:32:03 PM
Quote from: Nyom Norum via email, 29.11.2017
Namaska Bhante,
Vol. 51 is done :)
Anumodana!!!

Sadhu! Nyom Norum my all have a share of your merits, may all be able to join.
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on January 01, 2018, 02:55:24 PM
Quote from: short befor, via email by Upasika, today the 1.1.2018
Namaska Bhante,
Vol. 52 is done :)
Anumodana!!!

As already replayed, Nyom Norum

Sadhu, was für eine glückliche zeitliche Begebenheit, dieses, an solch einem Uposatha, zu teilen.

Mudita


Nur noch 58 Monate Möglichkeit, dieser geschickten Verdienste beizustehen, Dhamma, gewissenhaft und mit Beständigkeit, im Einkang mit Dhamma, Schritt für Schritt, bis das einem noch vorgenommene Getan und nichts mehr zu tun für diese Welt.

Mögen alle Wesen anteilhaben und sich daran erfreuen.

/me anmerken: Upload in Vorbereitung
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on January 13, 2018, 05:40:29 PM
Quote from: Upasika Norum via email yesterday
Namaska Bhante,
Vol. 53 is done
Anumodana!!!

Sadhu, Nyom Norum . Upload is in progress (connection currently a little slower)
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on February 10, 2018, 06:55:49 PM
Quote from: by Upasika Norum via email yesterday
Namaska Bhante,
Vol. 54 is done
Anumodana!!!

Sadhu, Nyom Norum . Atma might upload it tomorrow (better later today).
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on February 16, 2018, 01:24:21 PM
Quote from: from the email to Upasika Norum
Atma had no access some days.

Quote from: U. Norum
Sadhu Bhante

It's no problem to inform me late, the main point is that you get the files.

with metta


Sadhu for that expression of compassion, Nyom Norum . Since my person is not for sure as well his access, it's always better to share here, so even if no more able, things might not get lost and others may also have possibilities to do service for the Sangha.

Like always holding up "What ever is given" is not lost and having the Noble Sangha as object is always more secure than an individual. No need to worry that things get lost if able to maintain "only" the juwels as the object of ones sacrify.

Mudita and let my person give or call Nyom Norum the name Sudhammoviriyanī  សុធម្មោវិរិយនី (if that can be said in pali like that).
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Norum on February 19, 2018, 06:34:30 PM
Thanks Bhante for giving me that name. good meaning.  _/\_ _/\_ _/\_
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on March 01, 2018, 12:17:08 PM

Quote from: Upasika Norum (Sudhammoviriyanī) just via email
Namaska Bhante,
Vol. 55 is done
Anumodana!!!

Sadhu Nyom Norum and worthy to congratulate and join the joy of having already done the bigger part of the work, only a smaller left.

/me : upload follows
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on April 14, 2018, 02:12:07 AM
Quote from: Upasika Norum (Sudhammoviriyanī) just via email
Namaska Bhante,
Vol. 56 is done
Anumodana!!!

Sadhu, Nyom Norum . 2h before the New Year Deva arrives.

/me : upload (http://sangham.net/index.php?action=tpmod;dl=item559) in progress.
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on June 07, 2018, 09:50:21 AM

Quote from: Upasika Norum (Sudhammoviriyanī) just via email
Namaska Bhante,
Vol. 57 is done
Anumodana!!!

Sadhu, Nyom Norum

/me : upload in progress
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on December 01, 2018, 01:29:19 PM
Sadhu for effort!

Atma just received (send on thursday) book 58 from Nyom Norum without any word or dedication. So not clear for now how to understand it.

The email was also send to 3 or 4 other adresses, possible Monks. Aside of welcoming to join work with no interest for wordily gains, it would be good to know how to understand the sending and how the possible gift should be used, Nyom Norum.

Who are those other receivers and why the obivious decrease of joy and direct participation?

Guessing and unclear things are not worthy to build on and there is no will to deprive any being of what one might hold on.

How to directly intecrate all can be found explained in serial topics which are open to expand.
It would be good if there is a rearising of open and clear communication in a proper given enviroment here.

(Doc unprepeared attached, possible proper placed when having proper access)

/me : as perceived as given as attachment removed and possible soon available for further Sangha-Dana purpose at Book 058
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Sophorn on December 02, 2018, 07:59:28 AM
  _/\_ _/\_ _/\_

Sadhu. Sadhu. Sadhu. Bong Norum

May you be blessed for your great dana and may many appreciate work.

 _/\_ _/\_ _/\_
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on December 03, 2018, 04:34:01 PM
If there is any need to assist or to make participating and co-work easier, Nyom Norum , access and editing possibilities for Ven ? Gunaghosa and the second person my person does not remember the name for not, it is good if letting it be known.
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on January 11, 2019, 12:09:49 AM
Nyom Norum has send here sacrifice into book 59 as a blind copy in an email to Gunaghosa (?) to my person without comments.

Not sure of how to regard it, my person places a copy her so that it may find it's target receicer.

Quote from: email to Upasika Norum
Appreciation and mudita for your merits.

How ever, my person does not know what he should do with something received without dedication and as blind copy.
Nyom has no duty to give and should place her gifts there where she feels inspired and thinks that her gift will be used with care and respect.

metta & mudita
Samana Johann

/me : as perceived as given as attachment removed and possible soon available for further Sangha-Dana purpose at Book 059
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on February 28, 2019, 01:32:30 AM
Nyom Norum has joyfully, and to rejoice with her merits inviting, sended her preparations of book 60, 61 and 62, via email,  and my person has received it for the Sangha.

Atma will make them proper avaliable for giving further assistance for the Sangha hopefully soon.

Sadhu!

Possible soon available for further Sangha-Dana purpose at Book 060, Book 061, Book 062.

Quote from: back email to Upasaka Norum
Sadhu!

As Atma has a lot of work, maybe Nyom likes to think again if she does not like to put things direct and mainly in the Sangha domain on ati.eu s wiki and possible let go of "own" undertakings. Just an suggestion and of course no demand.
Not sure if Nyom already uses the given tools since it is double time. Atma needed 1 Month work (about 200h) to prepear book 53 in proper standard, spell check and word breaks.

metta & mudita
Samana Johann
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Moritz on February 28, 2019, 03:34:07 AM
Anumodana puñña kusala!

_/\_
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Johann on July 16, 2019, 09:57:05 AM
Sadhu!

Atma just received (http://sangham.net/index.php/topic,2391.msg19246.html#msg19246) the book transcriptions of no. 63, 64, 65, from Upasika Cheav Villa assisting with the forward of the merits done by Upasika Norum , for the Sangha.

Implementation may need a little time.

May all be able to rejoice with their merits done here!
Title: Re: ជំហានទី១ ការបញ្ចូលឯកសារ ស្ថានភាព និង គន្លឹះ [ Guide] Step 1. Upload of doc-files
Post by: Cheav Villa on July 16, 2019, 10:11:01 AM
Sadhu Sadhu and Mudita  _/\_ _/\_ _/\_