User Tools

Site Tools


Translations of this page?:
km:dictionary:ជួន_ណាត_វ

មាតិកា

វចនានុក្រម ជួន ណាត [វ]

— —

និវេទនិ

ព័ត៌មាន​ខាង​លើ​គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ដែល​មាន​ពាក្យ​ដែល​មិន​មាន​នៅ​ក្នុង​វចនានុក្រម។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​វចនានុក្រម សូម​មើល សន្ទស្សន៍​និង​សេចក្តី​ផ្តើម.

ថេនថ៍

[វ]

៖ ព្យញ្ជនៈទី ២៩ តាមលំដាប់ពួកព្យញ្ជនៈទាំង ៣៣ តួ, ជាព្យញ្ជនៈទី ៤ ក្នុងសេសវគ្គឬអវគ្គ, ជាទន្តោដ្ឋជៈ មានសំឡេងកើតត្រង់ប្រទល់ធ្មេញនិងរឹមបបូរមាត់, ជាឃោសៈខាងអវគ្គ; មានបែបវេយ្យាករណ៍ឲ្យផ្លាស់ជា ព បានតាមគួរដល់ការប្រកប, ដូចជា
ទសវិធ > ទសពិធ, បវិត្រ > បពិត្រ, វណ៌ > ពណ៌, អត្តភាវ> អត្តភាព ជាដើម។ តួ វ នេះខ្មែរប្រើសំឡេងជាពីរ គឺ វ និង វ៉ ទាំងមានសំឡេងដោយអំណាចព្យញ្ជនៈអឃោស សង្កត់ឲ្យជា វ៉ ផង ដូចជា កង្វារ, តង្វាយ, សង្វាត ជាដើម។ សំ.បា. អានថា វៈ ឬ វ៉:។

នាមសព្ទ៖ យានមួយប្រភេទ មានគ្រែ, ដងស្នែង, ដំបូល សម្រាប់ឥស្សរជនថ្នាក់ខ្ពស់ជិះ មានមនុស្សសែង
គង់លើ-វ, ជិះវ (មានប្រើច្រើនតែក្នុងសម័យពីដើម); រ.ស. ព្រះវ វធម្មតា; (ព្រះសិវិកា ឬ ព្រះទីន័ងសិវិកាវមានក្បាច់រចនាវិចិត្រ)។

វ៉

វ៉ ឧទានសព្ទ៖ សូរឮដោយទឹកហូរប៉ះនឹងច្រាំងប្រឡាយ ឬច្រកចង្អៀតជាដើម
ទឹកហូរវ៉, ខ្យល់បក់ស្លឹកឈើវ៉ៗ។

វៈ!

វៈ! ឧទានសព្ទ៖ ពាក្យសម្រាប់ក្មេងដែលពួនចាំគ្នាលុះឃើញក្មេងឯទៀតមកដល់ជិតក៏ស្រែកពញ្ញាក់លេង ឬសម្រាប់ប្រឡែងលេងនឹងកូនក្មេងតូច, ចួនកាលថា វូមវៈ! ឬ វូមវៈអឺ!

វៈអឺ!

វៈអឺ! ឧទានសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វៈ! ឧ.។

វក

វក នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះឆ្នាំទី ៩ (ស្វា)
ឆ្នាំវកជាឆ្នាំទី ៩ ក្នុងចំនួនឆ្នាំទាំង ១២ មានឆ្នាំជូតជាខាងដើមបង្អស់ ឆ្នាំកុរជាខាងចុងបំផុត។

វ៉ក!

វ៉ក! កិរិយាសព្ទ៖ ជា ឧ. ចូរអុំសាប់ឲ្យញាប់ឡើង! ឬស្រែកបន្លឺថា ចូរចែវសាប់ឲ្យញាប់ឡើង!; ពាក្យសម្រាប់អ្នកទំក្បាលទូកអុំឬទូកចែវប្រណាំងស្រែកប្រាប់ពួកអ្នកអុំ ឬពួកអ្នកចែវសាប់ឲ្យញាប់ ដើម្បីឲ្យទូកស្ទុះលឿនឡើង។ ព.ផ្ទ. មួយយ៉ូមួយ!។

ឧទានសព្ទ៖ សម្រែកក្អែក ក្អែកយំវ៉កៗ។
សូរចង្អោរឬក្អួត
ចង្អោរវ៉ក។

វក់

វក់ កិរិយាសព្ទ៖ ច្របល់សព្វអន្លើ វក់ស្ករត្នោតឲ្យរឹង (ច្រើនប្រើ វឹត ជាង)។
វរចិត្តខ្លាំង; រឹតឆ្កួត វក់ចិត្ត; វក់ឆ្កួត។
ងប់ចិត្តប្រព្រឹត្តលង់ក្នុងអំពើឥតប្រយោជន៍ វក់កញ្ឆា, វក់ស្រា, វក់ល្បែង, វក់ដើរលេងយប់។
ខំប្រឹងហួសកំណត់ឥតឈប់សម្រាក វក់ធ្វើការ, វក់រៀន។

វក់វី

{វក់} វក់វី៖ ឬ វីវក់ វិលចុះវិលឡើងដដែលៗដូចគេវី
ដើរវក់វីច្រើនសាច្រើនត្រឡប់។ ធ្វើការវក់វី ឬ –វីវក់ ធ្វើការច្របូកច្របល់ ច្រើនមុខ នេះផងនោះផង។ ប្រើវក់វី ប្រើឲ្យធ្វើការច្របូកច្របល់ហួសប្រមាណ។ ល។

វក្កំ

វក្កំ៖ (វ័ក-ក័ង) នាមសព្ទ៖ (បា. < វក្ក; សំ. វ្ឫក្ក) តម្រងបស្សាវ: គឺអាការ:មួយប្រភេទ ក្នុងខ្លួនមនុស្ស មានសណ្ឋានជាសាច់ពីរដុំ ទ្រង់ទ្រាយស្រដៀងនឹងផ្លែស្វាយសម្រាប់ជ្រាបទឹកចូលទៅ ហើយជ្រាបហូរចុះមក ដក់ក្នុងក្រពះបស្សាវៈ (សព្ទនេះ តាមទម្លាប់រៀងមកតែងប្រែថា «ទាច», ប៉ុន្តែបើតាមពិត ទាច ជាឈ្មោះរោគធំពោះមួយប្រភេទ, មិនមែនជាឈ្មោះរបស់អាការ:ទេដឹង?) សម្រាប់ប្រើជា រ.ស. ព្រះវក្កំ។

វគ្គ

វគ្គ៖ (វ័ក) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វគ៌) ពួក, បន; ក្រុម; ប្រជុំ; សង្កាត់; គ្នា
វគ្គអក្សរ, សេចក្ដីច្រើនវគ្គ។

វគ្គក្ខរៈ

{វគ្គ} វគ្គក្ខរៈ៖ (វ័ក-គ័ក-ខ:រ៉:; បា. វគ្គក្ខរ < វគ្គ + អក្ខរ) អក្សរក្នុងវគ្គ គឺព្យញ្ជនៈ ២៥ តួ តាំងពី ក ដល់ ម ចែកជាវគ្គមាន ៥ គឺ វគ្គក, វគ្គច, វគ្គដ, វគ្គត, វគ្គប; តាំងពី យ រៀងទៅហៅថា អក្សរសេសវគ្គ ឬ អក្សរអវគ្គ (ព. វ)។

វគ្គព័ន្ធ

{វគ្គ} វគ្គព័ន្ធ៖ (វ័ក-គ:ព័ន; បា.–ពន្ធ) ការចងបាច់គ្នាឬរួមគ្នាជាពួក : ធ្វើវគ្គព័ន្ធ។

វគ្គភេទ

{វគ្គ} វគ្គភេទ៖ (វ័ក-គ:ភេត) ការបែកពួក; ដំណើរផ្សេងពួកគ្នា។

វគ្គវោត

{វគ្គ} វគ្គវោត៖ ឬ វោតវគ្គ (វ័ក–) វគ្គនិងវោត ឬ វោតនិងវគ្គ : និយាយមានវោតវគ្គ និយាយតាមដំណើរសេចក្ដីមានសង្កាត់ច្បាស់លាស់ងាយស្ដាប់ងាយយល់ (មើលក្នុងពាក្យ វោត ផង)។

វគ្គសន្និបាត

{វគ្គ} វគ្គសន្និបាត៖ (វ័ក-គ: សន់-និបាត ឬ –ស:ម៉ោ-ស) ដំណើរភ្ជុំពួក; ការប្រជុំគ្នា។

វគ្គសមោសរ

{វគ្គ} វគ្គសមោសរ៖ មើលក្នុងពាក្យ វគ្គសន្និបាត

វគ្គស្នើរ

{វគ្គ} វគ្គស្នើរ៖ (វ័ក–) សង្កាត់ដោយឡែកៗ : និយាយមានវគ្គស្នើរ, សេចក្ដីមានវគ្គស្នើរ។ ល។

វគ្គន្តៈ

វគ្គន្តៈ៖ (វ័ក-គ័ន-ត:) នាមសព្ទ៖ (បា. < វគ្គ + អន្ត « ទីបំផុត, ចុង ») ទីបំផុតវគ្គ, ចុងវគ្គ; អក្សរចុងវគ្គ គឺព្យញ្ជនៈ ៥ តួ
ង, ញ, ណ, ន, ម; ហៅ វគ្គន្តក្ខរៈ ក៏បាន (បា. < វគ្គ + អន្ត + អក្ខរ; ព.វ.)។ ល។

វគ្គុ

វគ្គុ៖ (វ័ក-គុ) គុណសព្ទ៖ (បា; សំ. វល្គុ) ពីរោះ, ស្រួលស្ដាប់; គួរឲ្យស្រណោះ; គួរឲ្យចាប់ចិត្ត; ល្អ។

វគ្គុកថា

{វគ្គុ} វគ្គុកថា៖ ឬ (–វាចា) សម្ដីពីរោះ។

វគ្គុវាទ

{វគ្គុ} វគ្គុវាទ៖ ឬ (–វាទី) អ្នកដែលមានសម្ដីពីរោះ (បើស្រ្តីជា វគ្គុវាទិកា ឬ –វាទិនី)។

វង

វង គុណសព្ទ៖ ថ្លៃ, មាសថ្លៃ; អ្នកថ្លៃ, ស្រីថ្លៃ; ពាក្យស្និទ្ធស្នាលសម្រាប់និយាយសសោះអន្ទងទៅរកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ (ច្រើនប្រើចំពោះស្រ្តីជាងបុរស) ស្រីវង, កែវវងស្រីថ្លៃ, កែវថ្លៃ។
ប្រើហៅសារិកាកែវក៏បាន
អាវងអើយ! (–អ្ហើយ ឬ –ង៉ើយ)។

នាមសព្ទ៖ ថ្លៃ, មាសថ្លៃ; អ្នកថ្លៃ, ស្រីថ្លៃ; ពាក្យស្និទ្ធស្នាលសម្រាប់និយាយសសោះអន្ទងទៅរកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ (ច្រើនប្រើចំពោះស្រ្តីជាងបុរស) ស្រីវង, កែវវងស្រីថ្លៃ, កែវថ្លៃ។
ប្រើហៅសារិកាកែវក៏បាន
អាវងអើយ! (–អ្ហើយ ឬ –ង៉ើយ)។

វង់

វង់ កិរិយាសព្ទ៖ ធ្វើឲ្យជារង្វង់, ធ្វើឲ្យមានមណ្ឌលមូល, គូសវាសឲ្យមូល
វង់ភ្នែកក្ងោក វង់ឲ្យមានសណ្ឋានមូលប៉ុនភ្នែកក្ងោក។ នាមសព្ទ៖ មណ្ឌលមូល, ទីមានមណ្ឌលមូល, អ្វីៗដែលមានមណ្ឌលមូល; ក្រុមមនុស្សដែលប្រជុំគ្នាជាមណ្ឌលមូល; ប្រជុំកិច្ចការ; ក្រុមភ្លេង, ក្រុមល្បែង ជាដើម
វង់ការ ប្រជុំមុខការ, ដំណើរការ។

នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះល្បែងស៊ីសងមួយប្រភេទមានគូសដីជាវង់មូល, ជង់លុយបន្តុបលើគ្នាដាក់ត្រង់ទីកណ្ដាលវង់, បើចោលដោយមេសំណមូលផ្ដួលលុយនោះឲ្យខ្ទាតខ្លះចេញក្រៅវង់ ទុកថាជាឈ្នះ
ពួកក្មេងលេងវង់ (មានតែក្នុងពីដើម, ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន មិនមានទេ …)។

វង់វៀន

{វង់} វង់វៀន៖ វង់បង្វៀន, វង់ឲ្យមានសណ្ឋានក្រវៀន, វង់ឲ្យមានហៀន។

ឈរវង់

{វង់} ឈរវង់៖ ឈរព័ទ្ធជាមណ្ឌលមូល, ឈរដំកង់។ ល។

វង់ខែ

{វង់} វង់ខែ៖ មណ្ឌលព្រះចន្ទ្រ។

វង់ចិញ្ចៀន

{វង់} វង់ចិញ្ចៀន៖ មណ្ឌលចិញ្ចៀន: ចិញ្ចៀនមួយវង់ ចិញ្ចៀនមួយ។

វង់មុខ

{វង់} វង់មុខ៖ ទម្រង់មុខ។

បរវង់

{វង់} បរវង់៖ បរសត្វពាហនៈមានសេះជាដើមប្រណាំងគ្នាក្នុងវាលវង់។

បាញ់វង់

{វង់} បាញ់វង់៖ បាញ់ចន្លោង គឺបាញ់តម្រង់ឲ្យព្រួញឬគ្រាប់ចូលក្នុងប្រហោងមណ្ឌលមូលដែលកំណត់។

ភ្លេងមួយវង់

{វង់} ភ្លេងមួយវង់៖ ភ្លេងមួយពួកឬមួយក្រុម។

ល្បែងមួយវង់

{វង់} ល្បែងមួយវង់៖ ល្បែងមួយក្រុម។

វាលវង់

{វង់} វាលវង់៖ វាលធំមានមណ្ឌលមូល សម្រាប់បរប្រណាំងសត្វពាហនៈមានសេះជាដើម។ ល។

វ៉ង់

វ៉ង់ គុណសព្ទ៖ ថ្លាណាស់, ថ្លាយង់, ថ្លាឈ្វេង
ទឹកថ្លាវ៉ង់។ ប្រើជា ថ្លាឆ្វង់ ក៏បាន។

វង់ក្រចក

វង់ក្រចក នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះវណ្ណយុត្តមួយគូមានសណ្ឋានកោងខុបបញ្ឈរ () នេះ, ដើមកំណើតនៅប្រទេសអឺរ៉ុប (បារ. ប៉ារ៉ង់តែស Parenthèse), សម្រាប់ប្រើបិទរាំងសេចក្ដីដែលមានដំណើរដោយឡែក … ; ជាវណ្ណយុត្ត, ក្នុងសម័យនេះ, ផ្សាយចេញទួទៅក្នុងសាកលលោក។

កិរិយាសព្ទ៖ សរសេរវណ្ណយុត្ត () នេះ
វង់ក្រចកទៅ!, ចុះវង់ក្រចកទៅ!

វង់ព្រះអាទិត្យ

វង់ព្រះអាទិត្យ នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទសន្ដានត្រាវ តែធាងនិងស្លឹកតូចជាង, ស្លឹកមានសម្បុរក្រហមត្រង់ផ្ទៃកណ្ដាល
ប្រទាលវង់ព្រះអាទិត្យ គេច្រើនដាំក្នុងផើងសម្រាប់ប្រើជាគ្រឿងតាំង។

វង្កៈ

វង្កៈ៖ (វ័ង-ក:) គុណសព្ទ៖ (បា. វង្ក; សំ. វក្រ) កោង; វៀច; ក្ងិកក្ងក់; របែររបោរ; របិញរបុញ; កកិចកកុច។

វង្ក:

វង្ក:៖ (វ័ង-ក:) នាមសព្ទ៖ របត់; រំពត់; …។

វង្កកម្ម

{វង្ក:} វង្កកម្ម៖ អំពើកោង; អំពើវៀច; ការឆបោក។

វង្កតា

{វង្ក:} វង្កតា៖ ភាវៈកោង, សេចក្ដីវៀច។

វង្កភាព

{វង្ក:} វង្កភាព៖ មើលក្នុងពាក្យ វង្កតា

វង្កមិត្ត

{វង្ក:} វង្កមិត្ត៖ ឬ (–មិត្រ) មិត្រកោង, មិត្រមានចិត្តវៀច។ វង្កសណ្ឋាន ទ្រង់ទ្រាយកោងឬវៀច។ ល។

វង្កត

វង្កត៖ (វង់កត់) នាមសព្ទ៖ (បា.) ឈ្មោះភ្នំមួយក្នុងពួកភ្នំហិមពាន្ត
ភ្នំវង្កត (ភ្នំមានសណ្ឋានវៀច); ហៅ វង្កតបព៌ត ឬ វង្កតគិរី ឬហៅតាមទម្លាប់ថា គិរីវង្កត ក៏បាន (មាននិយាយក្នុងវេស្សន្ដរជាតក)។

វង្វាន់

វង្វាន់ បរិវារសព្ទ៖ ពាក្យសម្រាប់និយាយផ្សំនឹងពាក្យ វង្វេង ថា
វង្វេងវង្វាន់ វង្វេងភ័ន្តស្មារតីឬភ័ន្តគំនិត, វង្វេងងេងងោង : ចាស់វង្វេងវង្វាន់។

វង្វេង

វង្វេង កិរិយាសព្ទ៖ ភ្លេចឬភ័ន្តស្មារតី, ភ័ន្តផ្លូវ; ភ័ន្តដំណើរគ្នា; ច្រឡំចាំពុំបាន; ស្រវឹងចិត្តជ្រប់
វង្វេងកាម ស្រវឹងកាមគុណ។

វង្វេងគ្នា

{វង្វេង} វង្វេងគ្នា៖ បែកមិនចួបគ្នាក្នុងវេលាដើរដំណើរ ព្រោះភ័ន្តច្រឡំផ្លូវ។

វង្វេងចិត្ត

{វង្វេង} វង្វេងចិត្ត៖ ភ័ន្តចិត្ត។

វង្វេងជាតិ

{វង្វេង} វង្វេងជាតិ៖ ភ័ន្តកំណើតទៅកើតតាមយថាកម្ម ខុសបំណង។

វង្វេងទិស

{វង្វេង} វង្វេងទិស៖ ភ័ន្តច្រឡំទិស។

វង្វេងផ្លូវ

{វង្វេង} វង្វេងផ្លូវ៖ ភ័ន្តច្រឡំផ្លូវ ខុសបំណងដែលត្រូវទៅ។

វង្វេងស្មារតី

{វង្វេង} វង្វេងស្មារតី៖ ភ័ន្តស្មារតីចាំៗភ្លេចៗ ឬបាត់ៗឃើញៗ។ ល។

វង្ស

វង្ស៖ (វង់; បើជាបទសមាស.អ.ថ. វ័ង-ស: ឬវង់ស:) នាមសព្ទ៖ (បា. វំស; សំ. វំឝ) ពូជ, ជំបួរ, ជួរ, ក្រសែ, របា, ត្រកូល, តំណត្រកូល; ជាតិ។ ឫស្សី; ប៉ី; ខ្លុយ; ស្រឡៃ; ស្នួ។ ល។

វង្សករ

{វង្ស} វង្សករ៖ បុព្វបុរសរបស់ត្រកូល, មនុស្សដើមត្រកូល។

វង្សក្រឹត

{វង្ស} វង្សក្រឹត៖ មើលក្នុងពាក្យ វង្សករ

វង្សក្ស័យ

{វង្ស} វង្សក្ស័យ៖ ដំណើរផុតវង្ស។

វង្សចរិត

{វង្ស} វង្សចរិត៖ ប្រវត្តិ, លំអាន របស់ពូជពង្ស; ពង្សាវតារជាតិ។

វង្សនាថ

{វង្ស} វង្សនាថ៖ អ្នកដែលជាចម្បងរបស់ត្រកូលឬប្រមុខរបស់ត្រកូល។

វង្សប្រមុខ

{វង្ស} វង្សប្រមុខ៖ មើលក្នុងពាក្យ វង្សនាថ

វង្សភោជ្យ

{វង្ស} វង្សភោជ្យ៖ (­­­­­­­­­­­­­­­­ –­­ភោច) អ្នកដែលត្រូវស៊ីទ្រព្យសម្បាច់របស់ត្រកូល។

វង្សវឌ្ឍនៈ

{វង្ស} វង្សវឌ្ឍនៈ៖ ឬ វង្សវ័ឌ្ឍន៍ សេចក្ដីចម្រើនរបស់ត្រកូល។

វង្សវឌ្ឍី

{វង្ស} វង្សវឌ្ឍី៖ អ្នកដែលចម្រើនត្រកូល; ប្រើស្រ្តីជា វង្សវឌ្ឍិនី។

វង្សសមាចារ

{វង្ស} វង្សសមាចារ៖ ប្រពៃណី ឬទំនៀមល្អរបស់ត្រកូល។

វង្សស្ថិតិ

{វង្ស} វង្សស្ថិតិ៖ ការតាំងនៅនៃវង្ស។ ល។

វង្សានុវង្ស

{វង្ស} វង្សានុវង្ស៖ (< វង្ស + អនុវង្ស) វង្សតៗតាមលំដាប់មក។

វង្សាវលី

{វង្ស} វង្សាវលី៖ ដូចគ្នានឹង ពង្សាវលី។ ល។ បើរៀងពីខាងចុងសព្ទដទៃ អ.ថ. វង់, ដូចជា : ខត្តិយវង្ស វង្សក្សត្រិយ៍។

ពុទ្ធវង្ស

{វង្ស} ពុទ្ធវង្ស៖ វង្សព្រះពុទ្ធ។

ភូធរវង្ស

{វង្ស} ភូធរវង្ស៖ រាជវង្ស វង្សស្ដេច។

សក្យវង្ស

{វង្ស} សក្យវង្ស៖ ឬ (សាក្យ–) វង្សសក្យៈ។

សមណវង្ស

{វង្ស} សមណវង្ស៖ វង្សសមណៈ។ ល។ (មើលក្នុងពាក្យ ពង្ស ផង)។

វង្សា

វង្សា៖ (វង់-សា) នាមសព្ទ៖ (បា. ពហុ. វំសា < វំស) វង្សទាំងឡាយ (ព.កា. ច្រើនប្រើសំដៅសេចក្ដីជាឯកវចនៈ)។

វង្សា–

វង្សា–៖ មើលក្នុងពាក្យ វង្ស

វង្សាអគ្គរាជ

វង្សាអគ្គរាជ៖ (វង់សាអ័ក-គ:រាជ) នាមសព្ទ៖ (បា.សំ.; បា. < វំស «វង្ស» + អគ្គ «ប្រសើរ, លើសលែង, ចម្បង» + រាជ «ស្ដេច»; តាមរបៀបវេយ្យាករណ៍គួររៀងជា អគ្គរាជវង្ស ឬ –វង្សា «វង្សស្ដេចជាចម្បង») ឋានន្តររបស់សេនាបតីសម្រាប់ទោ ខាងក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងកម្ពុជរដ្ឋ ក្នុងសម័យណាដែលមានក្សត្រិយ៍ឧភយោរាជ; សម័យសព្វថ្ងៃនេះ តាំងជាទីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងនុះដែរ
អ្នកឧកញ៉ាវង្សាអគ្គរាជ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌។

វចនៈ

វចនៈ៖ (វ:ច:ន៉:) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វចន) ពាក្យ, សម្ដី។ ប្រភេទពាក្យប្រាប់ចំនួនតិចច្រើនដែលកំណត់តាមបែបវេយ្យាករណ៍, សម្រាប់ភាសាបាលីមាន ២ យ៉ាងគឺ ឯកវចនៈ ប្រាប់ដំណើរថា មានតែមួយ ឬប្រាប់ដំណើរដែលប្រមូលចំនួនច្រើនរួបរួមតែមួយ បើធៀបនឹងភាសាខ្មែរដូចពាក្យថា មហាជន, ប្រជុំជន, ក្រុមយោធា, ក្រុមជំនុំ, ហ្វូងសត្វ ជាដើម; ពហុវចនៈ ប្រាប់ចំនួនពីត្រឹមពីរឡើងទៅ, ធៀបនឹងភាសាខ្មែរ ដូចពាក្យថា សត្វទាំងឡាយ, អស់លោក-អ្នក, អស់ទាំងទ្រព្យរបស់, យើង, យើងខ្ញុំ ជាដើម; សម្រាប់ភាសាសំស្រ្កឹតមាន ៣ យ៉ាង, ពីរយ៉ាងមានឈ្មោះដូចខាងលើដែរ, មួយយ៉ាងថែមទៀត ហៅ ទ្វិវចនៈ ប្រើប្រាប់ចំនួនត្រឹមតែពីរគត់, ឯប៉ែកខាង ពហុវចនៈ ប្រើប្រាប់ចំនួនតាំងពីត្រឹមបីឡើងទៅ; សម្រាប់ភាសាខ្មែរក៏ប្រើអនុលោមតាមភាសាទាំងពីរខាងលើនេះដែរ ប៉ុន្តែមានរបៀបមិនទៀងទាត់ទេ។

វចនករ

{វចនៈ} វចនករ–ការ, –ការក, –ការី (វ:ច:ន៉: –) អ្នកធ្វើតាមពាក្យ គឺអ្នកយកពាក្យ, អ្នកស្ដាប់បង្គាប់ (បើស្រ្តីជា វចនការិកា, –ការិនី)។

វចនក្រម

{វចនៈ} វចនក្រម៖ (–ក្រំ) លំដាប់ពាក្យ។

វចនគារវៈ

{វចនៈ} វចនគារវៈ៖ ឬ (–គោរព) (វ:ច:ន៉:គារ:វ: ឬ –រប់; សំ. វចន + គៅរវ) ការគោរពសម្ដី គឺការជឿកាន់តាមពាក្យប្រដៅ។

វចនភេទ

{វចនៈ} វចនភេទ៖ ការខ្ចាយសម្ដី, ដំណើរបែកការលេចឮខ្ចរខ្ចាយ, ដំណើរផ្សេងសម្ដីគ្នា។

វចនមាលា

{វចនៈ} វចនមាលា៖ កម្រងពាក្យ។

វចនមិត្ត

{វចនៈ} វចនមិត្ត៖ ឬ (–មិត្រ) (សំ. វចនសហាយ) មិត្រដែលជាគូនិយាយសន្ទនាគ្នា, ដែលចេះនិយាយឲ្យពេញចិត្ត។

វចនមូល

{វចនៈ} វចនមូល៖ ឫសពាក្យ, កំណើតសម្ដី។

វចនរចនា

{វចនៈ} វចនរចនា៖ (វ:ច:ន៉:រ:ច:ន៉ា) ការរៀបចំឬចងក្រងពាក្យពេចន៍ឲ្យចុះរបៀបត្រឹមត្រូវ។

វចនានុរូប

{វចនៈ} វចនានុរូប៖ (វ:ច:ន៉ា–; សំ.បា. < វចន + អនុរូប «តាមសមគួរ») តាមសមគួរដល់ពាក្យ; ការអនុលោមតាមពាក្យ។

វចនាលង្ការ

{វចនៈ} វចនាលង្ការ៖ (វ:ច:ន៉ាលុ័ង-កា; បា. < វចន + អលង្ការ «គ្រឿងប្រដាប់») គ្រឿងប្រដាប់ពាក្យ គឺសម្ដីសម្រាប់ប្រើកែមស៊ែមឲ្យស្រួលស្ដាប់; និបាតសព្ទសម្រាប់ប្រើជាគ្រឿងប្រដាប់រំលេចពាក្យឲ្យស្រួលស្ដាប់។

វចនាវសាន

{វចនៈ} វចនាវសាន៖ (វៈចៈន៉ាវៈ–; បា. < វចន + អវសាន «ទីបំផុត, ទីចប់») ទីបំផុតឬទីបញ្ចប់សម្ដី, ចុងពាក្យ, ចុងសម្ដី។ ល។

វចន–

វចន–៖ មើលក្នុងពាក្យ វចនៈ

វចនា–

វចនា–៖ មើលក្នុងពាក្យ វចនៈ

វចនាធិប្បាយ

វចនាធិប្បាយ៖ (វ:ច:ន៉ាធិប-បាយ) នាមសព្ទ៖ (បា. វចន + អធិប្បាយ; សំ. វចន + អភិប្រាយ > វចនាភិប្រាយ) អធិប្បាយពាក្យ គឺសេចក្ដីពន្យល់អំពីពាក្យនីមួយៗ ឲ្យឃើញច្បាស់លាស់; អភិធាន។

វចនានុក្រម

វចនានុក្រម៖ (វ:ច:ន៉ានុក្រំ) នាមសព្ទ៖ (សំ. វចន + អនុ «តាម» + ក្រម « លំដាប់ »; បា. វចន + អនុ + កម > វចនានុក្កម) លំដាប់ពាក្យ, លំដាប់ពាក្យដែលរៀបរៀងតាមរបៀបមុនក្រោយ។ ឈ្មោះសៀវភៅនេះឯង
សៀវភៅវចនានុក្រមខ្មែរ។ វេវ. បទានុក្រម, លិបិក្រម, អក្ខរានុក្រម, អភិធាន, អភិធានសព្ទ, វចនាធិប្បាយ, សព្វវចនាធិប្បាយ។

វចី

វចី៖ (វ:–) នាមសព្ទ៖ (បា.) វាចា, សម្ដី, ពាក្យ។

វចីកម្ម

{វចី} វចីកម្ម៖ អំពើដែលកើតអំពីសម្ដី, ការធ្វើដោយសម្ដី។

វចីគារវៈ

{វចី} វចីគារវៈ៖ (–គារ:វ:) ការគោរពដោយវាចា។

វចីទុច្ចរិត

{វចី} វចីទុច្ចរិត៖ (–ទុច-ច:រ៉ិត) ការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវាចា។

វចីទ្វារ

{វចី} វចីទ្វារ៖ ទ្វារវាចា។

វចីបណាម

{វចី} វចីបណាម៖ (–ប៉:–) ឬ –ប្រណាម ការបង្អោនវាចា គឺការបញ្ចេញវាចាសរសើរគុណដែលគួរគោរព ឬការគោរពដោយសម្ដី។

វចីបយោគ

{វចី} វចីបយោគ៖ (–ប៉:–) ឬ –ប្រយោគ ការប្រកបអំពើដោយវាចា, ការបញ្ចេញវាចាប្រើគេឲ្យសម្រេចអំពើ។

វចីបរមមិត្ត

{វចី} វចីបរមមិត្ត៖ ឬ (–មិត្រ) (–ប៉:រ៉:ម៉:មិត) មិត្រដែលបានតែមាត់, ដែលល្អតែមាត់។

វចីភេទ

{វចី} វចីភេទ៖ ការបញ្ចេញវាចាឲ្យគេឮច្បាស់; ដំណើរផ្សេងសម្ដីគ្នា។

វចីមុខ

{វចី} វចីមុខ៖ (បា.; សំ. វាង្មុខ) ពាក្យផ្ដើម, អារម្ភកថា, ឧបន្យាសកថា។

វចីសង្ហរ

{វចី} វចីសង្ហរ៖ (បា. –សំហរ) ការនាំពាក្យញុះញង់។

វចីសង្ហរី

{វចី} វចីសង្ហរី៖ អ្នកនាំពាក្យញុះញង់ (បើស្រ្តីជា វចីសង្ហរិនី)។

វចីសមាចារ

{វចី} វចីសមាចារ៖ (–ស:ម៉ាចា) ការប្រព្រឹត្តរៀបរយដោយវាចា, ការប្រើសម្ដីសុភាពរាបទាប, ការប្រើវាចាស្មោះស្មើ។

វចីសុចរិត

{វចី} វចីសុចរិត៖ (–សុច:រ៉ិត) ការប្រព្រឹត្តល្អដោយវាចា, ការស្ដីនិយាយត្រឹមត្រូវ។ ល។

វចីកម្ម

វចីកម្ម៖ មើលក្នុងពាក្យ វចី

វចីសុចរិត

វចីសុចរិត៖ មើលក្នុងពាក្យ វចីកម្ម

វច្ច

វច្ច៖ (វ័ច-ច:) នាមសព្ទ៖ (បា. វច្ច) អាចម, លាមក។

វច្ចកុដិ

{វច្ច} វច្ចកុដិ៖ (វ័ច-ច:កុត) បង្គន់។

វច្ចទ្វារ

{វច្ច} វច្ចទ្វារ៖ ឬ (–មគ្គ) (វ័ច-ច:ទ្វា ឬ –ម័ក) ទ្វារឬផ្លូវវច្ច: (ទ្វារឧច្ចារ:, ទ្វារធំ, ទ្វារបាត)។ ល។

វច្ចៈ

វច្ចៈ នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វច្ច

វជិរៈ

វជិរៈ៖ (វ:ជិរ:) នាមសព្ទ៖ (បា. វជិរ; សំ. វជ្រ) ពេជ្រ; កាំរន្ទះ; ខ្សែរស្មីផ្លេកបន្ទោរ; …។ អាវុធរបស់ព្រះឥន្ទ្រ (ពួកជាងតាំងពីព្រេងនាយរៀងមក គូរឬឆ្លាក់ធ្វើជារូបមានទ្រង់ទ្រាយស្រដៀងនឹងផ្កាចំប៉ីរីក ឬចួនកាលធ្វើជារូបខ្សែរស្មីផ្លេកបន្ទោរ, មានដងខ្លីដូចដងព្រះខ័ឌ្គ)។ គុ. រឹងស្រួយ; មានលំអ។

វជិរបាណី

{វជិរៈ} វជិរបាណី៖ (វ:ជិរ:ប៉ា–; បា. –បាណិ; សំ. វជ្រ–)។

វជិរហត្ថ

{វជិរៈ} វជិរហត្ថ៖ (–ហ័ត; បា.; សំ. វជ្រហស្ដវជិរាវុធ បា. < វជិរ + អាវុធ; សំ. វជ្រាយុធ < វជ្រ + អាយុធ) អ្នកដែលមានដៃកាន់វជីរ ឬអ្នកដែលមានវជីរជាអាវុធ (ព្រះឥន្រ្ទ)។

វជិរម័យ

{វជិរៈ} វជិរម័យ៖ ដែលប្រដាប់ដោយពេជ្រ, ដែលដាំពេជ្រ។ ល។

វជីរ

វជីរ៖ (វ:ជី) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វជិរៈ

នាមសព្ទ៖ ពាក្យប្រើក្លាយមកពី វជិរៈ មើលក្នុងពាក្យ នុះ) កែវវជីរ, ត្បូងវជីរ, ពេជ្រ, ត្បូងពេជ្រ។

វជិរបាណី

វជិរបាណី៖ មើលក្នុងពាក្យ វជិរៈ

វជិរម័យ

វជិរម័យ៖ មើលក្នុងពាក្យ វជិរៈ

វជីរ

វជីរ៖ (វ:ជី) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វជិរៈ

នាមសព្ទ៖ ពាក្យប្រើក្លាយមកពី វជិរៈ មើលក្នុងពាក្យ នុះ) កែវវជីរ, ត្បូងវជីរ, ពេជ្រ, ត្បូងពេជ្រ។

វជ្ជទស្សិនី

វជ្ជទស្សិនី៖ មើលក្នុងពាក្យ វជ្ជទស្សី

វជ្ជទស្សី

វជ្ជទស្សី៖ (វ័ច-ជ:ទ័ស-សី) គុណសព្ទ៖ (បា.; សំ. វជ៌្យទរ្ឝិន៑) ដែលឃើញទោសគេជាប្រក្រតី; អ្នកដែលឃើញតែទោសគេ (បើស្រ្តីជា វជ្ជទស្សិនី)។

នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វជ៌្យទរ្ឝិន៑) ដែលឃើញទោសគេជាប្រក្រតី; អ្នកដែលឃើញតែទោសគេ (បើស្រ្តីជា វជ្ជទស្សិនី)។

វញ្ច

វញ្ច៖ (វ័ញ-ច:) កិរិយាសព្ទ៖ (បា. វញ្ច ; សំ. វញ្ច) បញ្ឆោត; បោក, បោកប្រាស់។

វញ្ចកម្ម

{វញ្ច} វញ្ចកម្ម៖ (វ័ញ-ច:ក័ម) ការបញ្ឆោត; ការបោកប្រាស់។

វញ្ចទន្ត

{វញ្ច} វញ្ចទន្ត៖ (វ័ញ-ច:ទ័ន) ធ្មេញបញ្ឆោត គឺធ្មេញដែលដាក់ជាជំនួសធ្មេញធម្មជាតិ។ ល។

វញ្ចនាការ

វញ្ចនាការ៖ (វ័ញ-ច:ន៉ាកា) នាមសព្ទ៖ (បា.) អាការបញ្ឆោត; អាការបោក, អាការបោកប្រាស់ ធ្វើកលល្បិចដោយវញ្ចនាការ។
វញ្ចនាការនៃពួកយោធា អាការនៃកលល្បិចរបស់ពួកទាហានក្នុងសង្គ្រាម, កលបញ្ឆោតនៃពួកទាហាន។ ច្បាំងឈ្នះបច្ចាមិត្តដោយវញ្ចនាការ តយុទ្ធឈ្នះសត្រូវដោយអាការប្រើល្បិចបញ្ឆោត។ ល។ (មើលក្នុងពាក្យ ប្រវ័ញ្ច កិ. និង ប្រវ័ញ្ចន៍ ន. ទៀតផង)។

វញ្ឈៈ

វញ្ឈៈ៖ (វ័ញ-ឈ:) គុណសព្ទ៖ (បា. វញ្ឈ; សំ. ពន្ធ្យ) ដែលមិនមានកូន (អា); ដែលមិនមានផល, ឥតប្រយោជន៍; ដែលឥតផ្លែ។ ប្រើជាបទសមាស
វញ្ឈកម្ម ការងារឥតផល, អំពើឥតប្រយោជន៍។ វញ្ឈព្រឹក្ស ឈើដែលឥតផ្លែ (ឈើអា ឬឈើឈ្មោល)។ ល។

វញ្ឈា

វញ្ឈា៖ (វ័ញ-ឈា) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វន្ធ្យា) ស្រ្តីអា; សត្វញីអា។

វដ្ដ

វដ្ដ៖ (វ័ត-ដ:) គុណសព្ទ៖ (បា. វដ្ដ; សំ. វ្ឫត្ត) ដែលវិល; មូល, ដែលជាវង់មូល។ ន. ការវិលទៅមក; ដំណើរវិលកើតវិលស្លាប់; វង់មូល; តម្លៃសម្រាប់ចាយប្រើស្បៀង។

វដ្ដទុក្ខ

{វដ្ដ} វដ្ដទុក្ខ៖ ទុក្ខក្នុងវដ្តៈ គឺទុក្ខសម្រាប់សត្វដែលវិលកើតវិលស្លាប់។

វដ្ដភ័យ

{វដ្ដ} វដ្ដភ័យ៖ ភ័យអំពីការវិលកើតវិលស្លាប់។

វដ្ដមូល

{វដ្ដ} វដ្ដមូល៖ ទីតាំងរបស់វដ្ដៈ, ឫសរបស់វដ្ដៈ។

វដ្ដលោក

{វដ្ដ} វដ្ដលោក៖ លោកគឺការវិលកើតវិលស្លាប់។

វដ្ដសង្សារ

{វដ្ដ} វដ្ដសង្សារ៖ (បា. –សំសារ) ដំណើរអន្ទោលវិលកើតវិលស្លាប់។

វដ្ដសន្ធិ

{វដ្ដ} វដ្ដសន្ធិ៖ តំណវដ្ដៈ។ ល។

វដ្ដៈ

វដ្ដៈ គុណសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វដ្ដ គុ.។

វដ្ដ–

វដ្ដ–៖ មើលក្នុងពាក្យ វដ្ដវដ្ដៈ

វឌ្ឍកី

វឌ្ឍកី៖ (វ័ត-ឍ:–) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វធ៌កី) ជាងឈើ។

វឌ្ឍកីកម្ម

{វឌ្ឍកី} វឌ្ឍកីកម្ម៖ (បា. វឌ្ឍកិ–) ការជាងឈើ, ការងាររបស់ជាងឈើ។

វឌ្ឍកីហត្ថ

{វឌ្ឍកី} វឌ្ឍកីហត្ថ៖ (បា. វឌ្ឍកិ–) ហត្ថជាងឈើ, ហត្ថខ្នាត។ ល។

វឌ្ឍន

វឌ្ឍន៖ (វ័ត-ឍ:ន:) នាមសព្ទ៖ (បា. វឌ្ឍន; សំ. វទ៌្ធនវធ៌ន) សេចក្ដីចម្រើន; ការលូតលាស់; ដំណើរដុះដាល; ដំណើរកើតកាលវាលគុម្ព។ ព.ផ្ទ. ហាយន ឬ ហាយនៈ។

វឌ្ឍនកម្ម

{វឌ្ឍន} វឌ្ឍនកម្ម៖ អំពើឬការងារដែលនាំឲ្យចម្រើនផលប្រយោជន៍។

វឌ្ឍនកាល

{វឌ្ឍន} វឌ្ឍនកាល៖ ឬ (–សម័យ) កាលឬសម័យដែលមានសេចក្ដីចម្រើនប្រយោជន៍ផ្សេងៗ។

វឌ្ឍនធម៌

{វឌ្ឍន} វឌ្ឍនធម៌៖ ធម៌ឬសភាវៈដែលនាំឲ្យកើតសេចក្ដីចម្រើន។ វេវ. វប្បធម៌។

វឌ្ឍនភាព

{វឌ្ឍន} វឌ្ឍនភាព៖ ភាវៈឬដំណើរនាំឲ្យចម្រើន។

វឌ្ឍនាការ

{វឌ្ឍន} វឌ្ឍនាការ៖ (បា. < វឌ្ឍន + អាការ) អាការនៃសេចក្ដីចម្រើន។ ល។

វឌ្ឍនៈ

វឌ្ឍនៈ នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វឌ្ឍន

វឌ្ឍន–

វឌ្ឍន–៖ មើលក្នុងពាក្យ វឌ្ឍនវឌ្ឍនៈ

វឌ្ឍនាការ

វឌ្ឍនាការ៖ មើលក្នុងពាក្យ វឌ្ឍនវឌ្ឍនៈ

វណរោគ

វណរោគ៖ (វ:ណ:រោក) នាមសព្ទ៖ (បា. វណ «ដំបៅ» + រោគ «ជំងឺ»; សំ. វ្រណ + រោគ) រោគពិការអាការៈខាងក្នុង មានសួត, ថ្លើម, ក្រពះ ជាដើម; រោគរបេង
វណរោគ ជាជំងឺរឹងត្អឹង ពេទ្យរក្សាបានដោយកម្រ។

វណិជ្ជា

វណិជ្ជា៖ (វ:និច-ជា) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វណិជ្យា) ការលក់ដូរ, ជំនួញ (មើលក្នុងពាក្យ ពាណិជ្ជពាណិជ្យ ផង)។

វណិព្វក

វណិព្វក៖ (វ:និប-ព:ក: ឬ –ពក់) នាមសព្ទ៖ មើលពាក្យ វនិព្វក។

វណ្ដ

វណ្ដ៖ (វាន់) មើលពាក្យ វ័ណ្ដ ឬ វ័ណ្ឌ កិ. និង ន.។

វណ្ឌ

វណ្ឌ៖ មើលក្នុងពាក្យ វណ្ដ

វ័ណ្ដ

វ័ណ្ដ៖ (វាន់) កិរិយាសព្ទ៖ (សំ. វណ្ដ; បា. វណ្ដ, វណ្ឌ «ចងព័ទ្ធ; បែង; ចែក…») ចងព័ទ្ធ, រុំព័ទ្ធ, ព័ទ្ធព័ន្ធ, ព័ទ្ធជុំវិញ; ស្លៀកឬដណ្ដប់ព័ទ្ធប៉ឹង (ច្រើនសរសេរ វ័ណ្ឌ ជាង)
វ័ណ្ឌសំពត់ដូចព្នង។ នាមសព្ទ៖ (សំ. វណ្ដ; បា. វណ្ដ, វណ្ឌ) ភាគ, ចំណែក; ការចងព័ទ្ធ; ទង; កួរ។ កណ្ដាប់ព័ទ្ធជុំវិញ (ច្រើនសរសេរ វ័ណ្ឌ ជាង)
វ័ណ្ឌថាំង, វ័ណ្ឌធុង, ដែកវ័ណ្ឌផាឌិប (សរសេរជា វណ្ដ ឬ វ័ណ្ឌ ក៏បាន)។

វ័ណ្ឌក

{វ័ណ្ដ} វ័ណ្ឌក៖ ព័ទ្ធព័ន្ធក ពស់វ័ណ្ឌក។

វ័ណ្ឌកន្ទប

{វ័ណ្ដ} វ័ណ្ឌកន្ទប៖ ស្លៀកកន្ទបប្រផុតប្រផើយ។

វ័ណ្ឌប៉ឹង

{វ័ណ្ដ} វ័ណ្ឌប៉ឹង៖ ប៉ឹងព័ទ្ធបិទបាំងកេរ្តិ៍ខ្មាស។

វ័ណ្ឌពុង

{វ័ណ្ដ} វ័ណ្ឌពុង៖ វ័ណ្ឌសំពត់បិទបាំងពោះ (មើលក្នុងពាក្យ ពុង ផង)។

វ័ណ្ឌលោន

{វ័ណ្ដ} វ័ណ្ឌលោន៖ (ស. លោន អ.ថ. ល៉ូន «ត្រងិល; ត្រងោល ») ស្លៀកបិទបាំងជិតតែពីខាងមុខ។ ល។ (សរសេរជា វណ្ដ ឬ វណ្ឌ ក៏បាន, តាមទម្លាប់ប្រើ; សរសេរក្លាយជា វាន់ ក៏មាន ប៉ុន្តែបើពេញចិត្ត គួរឈប់សរសេរ វាន់ ព្រោះឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រភពនៃពាក្យ)។

វ័ណ្ឌ

វ័ណ្ឌ កិរិយាសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វ័ណ្ដ កិ.។

នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វ័ណ្ដ ន.។

វណ្ណ

វណ្ណ៖ (វ័ន-ណ:) នាមសព្ទ៖ (បា. វណ្ណ; សំ. វណ៌) អក្សរ។

នាមសព្ទ៖ (បា. វណ្ណ; សំ. វណ៌) ព័ណ៌, សម្បុរ; ពន្លឺ, រស្មី; ភេទ; ថ្នាក់វង្ស, ពូជ, ពូជពង្ស (របស់មនុស្ស)។ តាមលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ ចែកពូជរបស់មនុស្សជា ៤ ថ្នាក់ ទី១- ព្រាហ្មណៈ ថា (ដើមកំណើតដំបូងបំផុត) កើតអំពីព្រះឱស្ឋរបស់ព្រហ្ម (ព្រហ្មតម្រូវឲ្យជាម្ចាស់សាសនា មានមុខការខាងបង្រៀនប្រៀនប្រដៅវេទមន្តវិជ្ជាផ្សេងៗ); ទី២- ក្សត្រិយៈខត្តិយៈ កើតអំពីព្រះពាហារបស់ព្រហ្ម (មានមុខការខាងគ្រប់គ្រងរក្សាប្រទេស); ទី៣- វៃស្យៈវេស្សៈ កើតអំពីព្រះឧរុរបស់ព្រហ្ម (មានមុខការខាងធ្វើកិច្ចការខ្ពង់ខ្ពស់ចុះរងពីក្សត្រិយៈមក ឬកិច្ចការធម្មតា); ទី៤- សូទ្រៈសុទ្ទៈ កើតអំពីព្រះបាទរបស់ព្រហ្ម (មានមុខការខាងស៊ីឈ្នួលឬការថយថោកផ្សេងៗ)។ មានបញ្ញតិ្តឲ្យស្លៀកដណ្ដប់សំពត់ព័ណ៌ផ្សេងគ្នាគឺ ព្រាហ្មណៈ ត្រូវប្រើសំពត់ព័ណ៌ស, ក្សត្រិយៈ ប្រើសំពត់ព័ណ៌ក្រហម, វៃស្យៈ ប្រើព័ណ៌លឿង, សូទ្រៈ ប្រើព័ណ៌ខ្មៅ; ដោយហេតុនេះទើបហៅពូជរបស់មនុស្សទាំង ៤ ថ្នាក់នុះថា វណ្ណៈ ឬ វណ៌ៈ គឺហៅដោយសំដៅព័ណ៌សំពត់ស្លៀកដណ្ដប់នុះឯង។ វណ្ណៈទាំង៤នេះហៅតាមអដ្ឋកថាជា កុលវគ្គ «ពួកត្រកូល» ដូច្នេះវិញក៏បាន។ លុះចំណេរកាលយូរមកពាក្យថា វណ្ណៈ ឬ វណ៌ៈ នេះ ពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងអក្សរសាស្រ្តកំណត់ឲ្យប្រែថា «ភេទ; ថ្នាក់វង្ស, ពូជ, ពូជពង្ស (របស់មនុស្ស)«។ បវេណីក្នុងកម្ពុជរដ្ឋ លើកថ្នាក់វង្ស ក្សត្រិយ៍ ជាទី១, បារគូបុរោហិត (ដែលសន្មតថាព្រាហ្មណ៍) ជាទី២, វៃស្យៈ (ពូជព្រៃងារ) ជាទី៣, សូទ្រៈ (ពូជអ្នកងារ) ជាទី៤ (តែឥឡូវពូជសូទ្រៈលើកលែងមិនឲ្យមាន, រាប់បញ្ចូលជាប្រជាជនស្មើមុខគ្នាជាមួយនឹងវៃស្យៈទាំងអស់); ឯព័ណ៌សំពត់ស្លៀកដណ្ដប់មិនមានបញ្ញតិ្ត, មានកំណត់ឲ្យប្រើសំពត់ព័ណ៌ផ្សេងគ្នាតែក្នុងព្រះរាជពិធីធំម្ដងៗ, ចំពោះតែក្សត្រិយ៍និងមន្ត្រី, ប្រើតាមថ្នាក់ទាំង៤សម្រាប់គឺ ១-សម្រាប់ឯក (សម្រាប់ក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យ) ប្រើសំពត់ព័ណ៌ក្រហម; ២- សម្រាប់ទោ (សម្រាប់ក្សត្រិយ៍ឧភយោរាជ) ប្រើព័ណ៌បៃតង; ៣- សម្រាប់ត្រី (សម្រាប់ក្សត្រិយ៍ឧបរាជឬឧបយុវរាជ) ប្រើព័ណ៌ស្វាយ; ៤- សម្រាប់ចត្វា (សម្រាប់សម្ដេចព្រះវររាជជននី) ប្រើព័ណ៌ខៀវ។ ព័ណ៌ផ្លិតសមណស័ក្ដិសម្រាប់បព្វជិតជារាជាគណៈឋានានុក្រមក៏ប្រើព័ណ៌តាមលំដាប់ថ្នាក់ទាំង ៤ សម្រាប់នុះដែរគឺ សម្រាប់ឯក ផ្លិតព័ណ៌ក្រហម; សម្រាប់ទោ ផ្លិតព័ណ៌បៃតង; សម្រាប់ត្រី ផ្លិតព័ណ៌ស្វាយ; សម្រាប់ចត្វា ផ្លិតព័ណ៌ខៀវ។

នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វណ៌) លម្អ; គុណ; សេចក្ដីសរសើរ, ពាក្យសរសើរ; ពាក្យពណ៌នាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ; រូបរាង; បែប, បែបយ៉ាង; ការកំណត់ហេតុ; លក្ខណៈ; …។

វណ្ណកវី

{វណ្ណ} វណ្ណកវី៖ (–ក:វ៉ី) អ្នកប្រាជ្ញខាងអក្សរសាស្រ្ត; អ្នកប្រាជ្ញខាងកាព្យឃ្លោង។

វណ្ណគតិ

{វណ្ណ} វណ្ណគតិ៖ (វ័ន-ណ:គ:–) ដំណើររបស់អក្សរ គឺការតែងសេចក្ដី, ការចងក្រងពាក្យត្រូវតាមលក្ខណៈអក្សរ។

វណ្ណកូបិកា

{វណ្ណ} វណ្ណកូបិកា៖ (–ប៉ិ–) ដបទឹកសរសេរ (ដបទឹកខ្មៅ)។

វណ្ណតូលិកា

{វណ្ណ} វណ្ណតូលិកា៖ ប៉ាកកៃ; ស្លាបប៉ាកកា។

វណ្ណតូលិកាទណ្ឌ

{វណ្ណ} វណ្ណតូលិកាទណ្ឌ៖ (–ទ័ន) ដងប៉ាកកៃ; ដងប៉ាកកា។

វណ្ណទូត

{វណ្ណ} វណ្ណទូត៖ សំបុត្រ, ចុតហ្មាយ, ដីកា។

វណ្ណព្រឹត្ត

{វណ្ណ} វណ្ណព្រឹត្ត៖ ឆន្ទ, កាព្យ : ឆន្ទវណ្ណព្រឹត្ត។

វណ្ណមាលា

{វណ្ណ} វណ្ណមាលា៖ ពួកអក្សរទាំងអស់។

វណ្ណលេខា

វណ្ណវិបរិយាយ

{វណ្ណ} វណ្ណវិបរិយាយ៖ ឬ វណ៌វិបយ៌ាយ (វ័ន-ណ:វិប៉:រ៉ិយ៉ាយឬវ័រ-ណ:វិបុ័រ-យ៉ាយ) ការលើកតួអក្សរត្រឡប់យកដើមជាចុងឬចុងជាដើម, ដូចជា : មសក ជា មកស «មូស' ជាដើម (ព.វ.បា. សំ.)។ ល។

វណ្ណ- សព្ទនេះ ប្រើរួមចូលជាមួយនឹងសព្ទដទៃបានតាមគួរដល់ការប្រកប, ដូចជា ៖

វណ្ណមត្ត

{វណ្ណ} វណ្ណមត្ត៖ ឬ (–មាត្រ) (វ័ន-ណៈម៉ាត់ ឬ –មាត) ដែលមានត្រឹមតែសម្បុរ; ដែលបានតែព័ណ៌ឥតក្លិន : ផ្កាវណ្ណមត្ត ឬ –មាត្រ; ដែលមានត្រឹមតែពូជពង្សឧត្តម តែឥតចំណេះវិជ្ជា ឬខ្សត់ទ្រព្យ ឬក៏ឥតគេរាប់ : មនុស្សវណ្ណមត្ត ឬ –មាត្រ (បើស្រ្តីជា វណ្ណមត្តា ឬ –មាត្រា)។

វណ្ណវ័ត

{វណ្ណ} វណ្ណវ័ត៖ ឬ (–វន្ត) (វ័ន-ណ:វាត់ ឬ –វាន់) មានសម្បុរ (ល្អ); មានពូជពង្ស (បើស្រ្តីជា វណ្ណវតី ឬ –វន្តី)។

វណ្ណសង្ករ

{វណ្ណ} វណ្ណសង្ករ៖ (វ័ន-ណ:ស័ង-ក:រ៉: ឬ –សង់-ក) សេចក្ដីរង្កៀសចំពោះពូជពង្ស; ការលាយច្រឡំពូជពង្ស; ការលាយចម្រុះព័ណ៌។

វណ្ណសណ្ឋាន

{វណ្ណ} វណ្ណសណ្ឋាន៖ សម្បុរនិងទ្រងទ្រាយ : មានវណ្ណសណ្ឋានផ្សេងគ្នា។

វណ្ណសម្បត្តិ

{វណ្ណ} វណ្ណសម្បត្តិ៖ (–សំប័ត) ការបរិបូរដោយសម្បុរ។

វណ្ណសេដ្ឋ

{វណ្ណ} វណ្ណសេដ្ឋ៖ ឬ វណ៌ស្រេស្ឋ (វ័ន-ណ: សេត ឬ វ័រ-ណ:ស្រេស) ដែលប្រសើរព្រោះពូជពង្ស (ព្រាហ្មណ៍ឬក្សត្រិយ៍); បើស្រ្តីជា វណ្ណសេដ្ឋា ឬ វណ៌ស្រេស្ឋា … (ព្រាហ្មណី ឬ ក្សត្រិយានី)។ វណ្ណសំសគ្គៈ (វ័ន-ណ: ស័ងស័ក-គ:) ការច្រឡំពូជពង្ស, ការលាយពូជពង្ស; ការកាត់ពូជពង្សដែលទីទៃពីគ្នា : កូនវណ្ណសំសគ្គៈ។ ល។

ប្រើផ្សំជាមួយនឹងសព្ទដទៃ ៖

វណ្ណទាសី

{វណ្ណ} វណ្ណទាសី៖ ទាសីមានលម្អ គឺនគរសោភិនី, ស្រីពេស្យា។

វណ្ណធាតុ

{វណ្ណ} វណ្ណធាតុ៖ (–ធាត) លក្ខណៈរូបរាង។

វណ្ណប្បភេទ

{វណ្ណ} វណ្ណប្បភេទ៖ (វ័ន-ណ័ប-ប៉ៈភេត) ដំណើរផ្សេងបែបគ្នា, បែបទីទៃពីគ្នា; …។

វណ្ណវាទី

{វណ្ណ} វណ្ណវាទី៖ អ្នកពោលពាក្យសរសើរ (បើស្រ្តីជា វណ្ណវាទិនិ)។ ល។

វណ្ណៈ

វណ្ណៈ នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វណ្ណ ន.។

នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វណ្ណ

នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វណ្ណ

វណ្ណនា

វណ្ណនា៖ (វ័ន-ណៈ–) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វណ៌នា) ពាក្យពណ៌នា, ពាក្យពន្យល់, សេចក្ដីអធិប្បាយ, អដ្ឋកថា, ការសរសេរ។

វណ្ណយុត្ត

វណ្ណយុត្ត៖ (វ័ន-ណៈយុត) នាមសព្ទ៖ (បា.ស.; សំ. វណ៌យុក្ត ឬ –យុក្ដិ) គ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ប្រើផ្សំជាមួយនឹងអក្សរ; វណ្ណយុត្តសម្រាប់ប្រើក្នុងភាសាខ្មែរមាន ១៨ យ៉ាងគឺ ១- វិសជ៌នី ឬ វិសគ៌ៈ ឬក៏រះមុខ (ះ); ២- មូសិកទន្ត ឬ ធ្មេញកណ្ដុរ (៉); ៣- ត្រីសព្ទ (៊); ៤- ទណ្ឌឃាត ឬ បដិសេធ (៍); ៥- របាទ ឬ រេផៈ (៌); ៦- រស្សសញ្ញា ឬ បន្តក់ (់); ៧- សំយោគសញ្ញា (័); ៨- លេខទោ ឬ អាមេណ្ឌិតសញ្ញា (ៗ); ៩- លេខអស្ដា (៏); ១០- កាកបាទ ឬ ជើងក្អែក (+); ១១- កុក្កុដនេត្រ ឬ ភ្នែកមាន់ (៙); ១២- របះ (។); ១៣- របះចប់ ឬ របះបរិយោសាន (៕); ១៤- គោមូត្រ (៚); ១៥- រ៉ាត់ ឬ គាប (}); ១៦- រជ្ជុសញ្ញា (–); ១៧- មច្ឆណ្ឌសញ្ញា ឬ ពងត្រី (…) ; ១៨- បេយ្យាល (។ បេ។) ឬ (។ ល។); ជា ១៩ យ៉ាងនឹង យុគលពិន្ទុ នេះ (:) ដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មី សម្រាប់ប្រើចុចសម្រួលពាក្យឲ្យងាយថា, ដូចជា ធុរៈ, ភារៈ, ព្យូហៈ, លក្ខណៈ ជាដើម។ ក្នុងវចនានុក្រមនេះ មានប្រើវណ្ណយុត្តរបស់អឺរ៉ុបផង គឺ ., ; :? ! = < > » » () សម្រួលតាមសម័យនិយម (ដែលក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបានឲ្យឈ្មោះជា សំ.បា. ឬជាខ្មែរអស់ហើយ)។

វណ្ណយុត្តិ

វណ្ណយុត្តិ នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វណ្ណយុត្ត

វត្ត

វត្ត៖ (វាត់) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វត៌) ប្រព្រឹត្តិ, ការប្រព្រឹត្ត, សេចក្ដីប្រតិបត្តិ; មុខការ, កិច្ច ដែលគួរធ្វើ; នាទី; ការកាន់សីលធម៌; សេចក្ដីគោរព; ទំនៀម, សណ្ដាប់ធ្នាប់
មនុស្សមានវត្តល្អ មនុស្សមានសេចក្ដីប្រតិបត្តិល្អ; សិស្សធ្វើវត្ត ឬ យកវត្តគ្រូ សិស្សធ្វើសេចក្ដីគោរពចំពោះគ្រូ។ នាមសព្ទ៖ ទីដែលមានវត្តប្រតិបត្តិ (?); អាវាសឬអារាមជាទីនៅអាស្រ័យរបស់ពួកសមណៈ ឲ្យកូននៅវត្ត ឲ្យកូនទៅនៅរៀនអក្សរឯវត្ត។
សាលាវត្ត សាលាសម្រាប់ប្រជុំធ្វើបុណ្យក្នុងវត្ត; សាលារៀនក្នុងវត្ត។ ល។ បុរាណហៅថា ក្ដី
ឲ្យកូនទៅនៅក្ដី។

វត្តប្រតិបត្តិ

{វត្ត} វត្តប្រតិបត្តិ៖ (វ័ត-ប្រៈតិប័ត) ការប្រតិបត្តិតាមកិច្ចដែលគួរធ្វើ។

វត្តប្បដិវត្ត

{វត្ត} វត្តប្បដិវត្ត៖ (វ័ត-ត័ប-ប៉ៈដិវ័ត) វត្តប្រតិបត្តិតូចនិងធំ។

វត្តបទ

{វត្ត} វត្តបទ៖ (–បត់) ផ្លូវរបស់សីលធម៌។

វត្តវន្ត

{វត្ត} វត្តវន្ត៖ (–វ័ន) ដែលមានវត្តប្រតិបត្តិ; បើស្រ្តីជា វត្តវន្តី ឬ វត្តវតី។

វត្តសមាទាន

{វត្ត} វត្តសមាទាន៖ (–សៈម៉ា–) ការកាន់វត្តប្រតិបត្តិ។

វត្តសម្បន្ន

{វត្ត} វត្តសម្បន្ន៖ (–សំ-ប័ន) ដែលបរិបូរដោយវត្តប្រតិបត្តិ; បើស្រ្តីជា វត្តសម្បន្នា (–ស័ម-ប័ន-ន៉ា)។ ល។

វត្តនី

វត្តនី៖ (វ័ត-តៈ―) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វត៌និ ឬ –នី) ផ្លូវ, ផ្លូវធ្លា, ថ្នល់។

វត្តមាន

វត្តមាន នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វត៌មាន) មើលក្នុងពាក្យ ព័ត៌មាន

វត្តមានកាល

វត្តមានកាល៖ (វ័ត-តៈម៉ាន៉ៈ—) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វត៌–) បច្ចុប្បន្នកាល (ព័ត៌មានកាល)។

វត្តមានា

វត្តមានា៖ (វ័ត-តៈ—) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វត៌–) ឈ្មោះវិភត្តិអាខ្យាតថ្នាក់ទី១ប្រាប់បច្ចុប្បន្នកាល
វិភត្តិវត្តមានា (ព.វ.បា. សំ.)។

វត្ថ

វត្ថ៖ (វ័ត-ថៈ) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វស្រ្ត; សំ. ក្ល. ពស្រ្ត) សំពត់។ ប្រើផ្សំនឹងសព្ទដទៃដូចជា ៖

វត្ថកោដ្ឋាគារ

{វត្ថ} វត្ថកោដ្ឋាគារ៖ (បា. < វត្ថ + កោដ្ឋ «ឃ្លាំង; ជង្រុក» + អគារ «ផ្ទះ») ឃ្លាំងសំពត់។

វត្ថទាន

{វត្ថ} វត្ថទាន៖ ការឲ្យសំពត់ (ឲ្យទានសំពត់)។

វត្ថបរិភោគ

{វត្ថ} វត្ថបរិភោគ៖ ឬ វត្ថភោគ ការប្រើប្រាស់សំពត់ (ការស្លៀកដណ្ដប់)។

វត្ថលាភ

{វត្ថ} វត្ថលាភ៖ ការបានសំពត់។ ល។

វត្ថាភរណៈ

{វត្ថ} វត្ថាភរណៈ៖ (វ័ត-ថាភៈរៈណៈ; បា. < វត្ថ + អាភរណ) សំពត់និងអាភរណៈ (គ្រឿងអម្ពរ)។

វត្ថាលង្ការ

{វត្ថ} វត្ថាលង្ការ៖ (វ័ត-ថាលុ័ង-កា; បា. < វត្ថ + អលង្ការ) សំពត់និងអលង្ការ (គ្រឿងប្រដាប់ខ្លួន)។ ល។

វត្ថ―

វត្ថ―៖ មើលក្នុងពាក្យ វត្ថ

វត្ថពន្ធ

វត្ថពន្ធ៖ (វ័ត-ថ្ពន់) នាមសព្ទ៖ (បា.ស.; បា. < វត្ថ «សំពត់» + ពន្ធ «ចង, ក្រវាត់») សំពត់សម្រាប់ក្រវាត់ ជាបរិក្ខាររបស់បព្វជិតពុទ្ធសាសនិក, មាន ២ យ៉ាងគឺ វត្ថពន្ធចង្កេះ សម្រាប់ក្រវាត់ត្រង់ចង្កេះ ដើម្បីរក្សាបរិមណ្ឌលស្បង់, បាលីហៅថា កាយពន្ធន មាន ២ បែបគឺ សូករន្តកៈ ធ្វើដោយផ្ទាំងសំពត់តូចវែង មានសណ្ឋានស្រដៀងនឹងពោះវៀនជ្រូក, បដិកៈ ធ្វើដោយចេសសូត្រឬអំបោះត្បាញចាក់ស្រែះជាបន្ទះ មានខ្សែក្រងត្រង់ខាងចុងទាំងពីរល្មមក្រវាត់បាន (វត្ថពន្ធចង្កេះ ទាំងពីរបែបនេះមានតាំងពីក្នុងពុទ្ធកាលតរៀងមក, មានពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ ឲ្យពួកបព្វជិតក្រវាត់ក្នុងវេលាដែលនឹងចូលទៅក្នុងភូមិ, ឯវេលាក្រៅពីនេះមិនមានកំណត់); វត្ថពន្ធទ្រូង បាលីហៅ ឧរពន្ធន សម្រាប់ក្រវាត់ត្រង់ខាងក្រោមដោះលើផ្នត់សង្ឃាដី ដែលពាក់ពាតលើស្មាខាងឆ្វេងពីលើចីពរដែលគ្រង ដើម្បីរក្សាបរិមណ្ឌលចីពរនិងសង្ឃាដីកុំឲ្យធ្លាក់រយីករយាក (ប្រើក្នុងវេលាពាក់ផ្នត់សង្ឃាដីពាតលើឧត្ដរាសង្គៈ); វត្ថពន្ធទ្រូងនេះកើតមានក្នុងសម័យខាងក្រោយពុទ្ធកាល ស្រករគ្នានឹងសំពត់អង្ស័ក; វត្ថពន្ធទ្រូងនិងអង្ស័កទាំងពីរមុខនេះជាបរិក្ខារចោឡៈ គឺជាគ្រឿងបរិក្ខាររាយរង, ត្រូវការប្រើប្រាស់ក៏បាន មិនបាច់ប្រើក៏បាន ប្រហែលគ្នានឹងគ្រឿងបរិក្ខារតូចៗ ដូចយ៉ាងកន្សែងជូតមុខជាដើមនោះដែរ មានក៏បាន មិនបាច់មានក៏បាន (ព.វិ. ពុ.)។

វត្ថា–

វត្ថា–៖ មើលក្នុងពាក្យ វត្ថ

វត្ថិ

វត្ថិ៖ (វ័ត-ថិ) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វស្តិ) ក្រពះបស្សាវៈ; (រ.ស.)
ព្រះវត្ថិ (មើលក្នុងពាក្យ វក្កំ ផង)។

វត្ថុ

វត្ថុ៖ (វ័ត-ថុ) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វស្តុ, សំ. ក្ល. ពស្តុ; ប្រើឃ្លាតក្លាយមកជា ភ័ស្តុ) របស់ជាទីតាំង; លំនៅ; ទី; ទីដី; ចម្ការ; ទ្រព្យ; អីវ៉ាន់; រឿង; រឿងនិទាន; ហេតុ; ដើមហេតុ; ដំណើរសេចក្ដី; ខ្លឹម, ខ្លឹមសារ; គុណសម្បត្តិ; ព្រះរត្នត្រ័យ។ ល។
ខ្ញុំមកដៃទទេ ឥតមានវត្ថុអ្វីផ្ញើអ្នកទេ!។

វត្ថុកាម

{វត្ថុ} វត្ថុកាម៖ សេចក្ដីប្រាថ្នាឬចំណង់ចំពោះត្រង់វត្ថុដែលនាំចិត្តឲ្យរីករាយ។

វត្ថុទេវតា

{វត្ថុ} វត្ថុទេវតា៖ ទេវតាដែលអាស្រ័យនៅនាផ្ទះលំនៅ ឬនៅទីដីចម្ការច្បារដំណាំរបស់មនុស្ស។

វត្ថុនិយម

{វត្ថុ} វត្ថុនិយម៖ (–យំ) ការកំណត់ធម្មតារបស់វត្ថុ; សេចក្ដីកំណត់តាមហេតុ។

វត្ថុសម្បទា

{វត្ថុ} វត្ថុសម្បទា៖ (–ស័ម-ប៉ៈ–) ការគ្រប់គ្រាន់ដោយគុណសម្បត្តិ។

វត្ថុស្វាធ្យាយ

{វត្ថុ} វត្ថុស្វាធ្យាយ៖ ការរៀនទន្ទេញចំណាំឲ្យស្គាល់វត្ថុផ្សេងៗ (មើលក្នុងពាក្យ ស្វាធ្យាយ ផង)។ ល។

វត្ថុ―

វត្ថុ―៖ មើលក្នុងពាក្យ វត្ថុ

វត្ស

វត្ស៖ (វ័ត) នាមសព្ទ៖ (សំ.) កូនគោ; ឆ្នាំ (មើលក្នុងពាក្យ វត្សរ៍ ផង)។

វត្សរ៍

វត្សរ៍៖ (វ័ត) នាមសព្ទ៖ (បា. សំវច្ឆរ; សំ. សំវត្សរ, ឬលុប សំ នៅត្រឹមតែ វត្សរ) ឆ្នាំ
បៀវត្សរ៍ ប្រាក់រង្វាន់ឆ្នាំ; សតវត្សរ៍ កាលកំណត់មួយជុំរយឆ្នាំ, មួយខួបរយឆ្នាំ; ដប់សតវត្សរ៍ ជាមួយពាន់ឆ្នាំ។

វទ័ន

វទ័ន៖ (វៈទ័ន) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វទន) ការនិយាយ; ពាក្យ; ធ្មេញ; មាត់ (ព.កា.)
ប្រយ័ត្នវទ័ន កុំពោលរួសរាន់ ដោយឥតគំនិត មុននឹងនិយាយ ត្រូវមានការគិត ការឥតគំនិត រមែងភ្លាំងភ្លាត់។ ដូចត្រីកំភ្លាញ មានក្ដីលិចលាញ ស្លាប់ខ្លួនព្រោះមាត់ កក្អិចឥតស្រាក គេទៅជញ្ជាត់ ព្រោះតែវាមាត់ ភ្លាត់ខ្លួនចូលឆ្នាំង។

វទនៈ

វទនៈ៖ (វៈទៈនៈ) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វទ័ន ន.។

វទញ្ញូ

វទញ្ញូ៖ (វៈទ័ញ-ញូ) នាមសព្ទ៖ (បា; សំ. វទន្យ) អ្នកដឹងក្នុងការនិយាយស្ដី; អ្នកចេះនិយាយស្ដីគួរដល់ការ; អ្នកដែលមានចិត្តទូលាយ; មនុស្សចិត្តបុណ្យ; អ្នកដែលដឹងក្នុងការឱបអរសាទរ (ទាំងបុរសទាំងស្រ្តី)។ (ព.កា.)
អ្នកវទញ្ញូ អាចជាគំរូ ឲ្យគេធ្វើតាម សម្ដីទៀងទាត់ មិនភ្លាំងភ្លាត់ភ្លាម ទើបបានមាននាម ថាប្រាជ្ញវោហារ។

វ័ធ

វ័ធ កិរិយាសព្ទ៖ (បា. វធ < ហន ' បៀតបៀន; សម្លាប់ ») ដួសឆ្កឹះខ្លាំងដោយចុងស្នែង
ក្របីវ័ធ (សរសេរជា វាត់ ក៏មាន; គួរប្រើ វ័ធ នេះវិញ ត្រឹមត្រង់តាមប្រភពដើម)។

វធភូមិ

វធភូមិ៖ (វៈធៈភូម) នាមសព្ទ៖ (សំ.; បា.) ទីពិឃាតសត្វ, កន្លែងពិឃាតសត្វយកសាច់លក់។ វេវ. សត្តឃាតដ្ឋាន។

វធូ

វធូ៖ (វៈ–) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ស្រ្តីមានគូស្រករ, ស្រ្តីក្រមុំដែលទើបមានស្វាមី; ស្ត្រីដែលមាតាបិតាក្មេកកំពុងសង្កេតឫកមារយាទ។ (ព.កា.)
វធូជាស្រី ខ្លួនទើបមានប្ដី ត្រូវផ្គង់ចរិយា ប្រយ័ត្នទាស់ឆ្គង គន្លងមាត្រា មាតាបិតា អរមិនតិចឡើយ។

វធ្យស្ថាន

វធ្យស្ថាន៖ មើលក្នុងពាក្យ វធភូមិ

វន

វន៖ (វៈនៈ) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វន) ព្រៃ។ ទឹក; ទីនៅ, ទីអាស្រ័យ; ផ្ទះ; ភូមិលំនៅ; …។ ប្រើផ្សំជាមួយនឹងសព្ទដទៃ ៖

វនកុសុម

{វន} វនកុសុម៖ ផ្កាព្រៃ; ផ្កាដុះក្នុងទឹក។

វនគជ

{វន} វនគជ៖ (–គច់) ដំរីព្រៃ។

វនគោចរ

{វន} វនគោចរ៖ ការត្រាច់ស្វែងរកអាហារក្នុងព្រៃ។

វនចរ

{វន} វនចរវនចរក; វនេចរ ពនេចរ, ថ្មើរព្រៃ, ព្រានព្រៃ។

វនជីវិកា

{វន} វនជីវិកា៖ ការចិញ្ចឹមជីវិតឬការរស់នៅក្នុងព្រៃ។

វនទេវតា

{វន} វនទេវតា៖ ទេវតាដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃ។

វនន្តរ

{វន} វនន្តរ៖ (វៈន៉ន់-ដ; < វន + អន្ដរ «ចន្លោះ») ចន្លោះឬលង្វែកព្រៃ។

វនបាល

{វន} វនបាល៖ ឬ វនបាលកៈ អ្នករក្សាព្រៃ, អ្នកកាន់ការថែរក្សាព្រៃ (បើស្រ្តីជា វនបាលី ឬ វនបាលិកា)។

វនបិសាច

{វន} វនបិសាច៖ បិសាចរក្សាព្រៃ, ខ្មោចព្រៃ; ម្រេញគង្វាល។

វនបុស្ប

{វន} វនបុស្ប៖ (–បុស) ផ្កាព្រៃ។

វនប្បទេស

{វន} វនប្បទេស៖ (វៈន័ប. ប៉ៈ–) ឬ វនប្រទេស ព្រៃ, ព្រៃទាំងមូល។

វនប្បវេស

{វន} វនប្បវេស៖ (វៈន័ប-ប៉ៈ–) ការចូលទៅកាន់ព្រៃ។ ឈ្មោះកណ្ឌទី៤នៃមហាវេស្សន្ដរជាតក (ព.ពុ.)។

វនមូលផលាផល

{វន} វនមូលផលាផល៖ (វនៈមូលៈផៈល៉ាផល់) មើមដំឡូងនិងផ្លែឈើតូចធំក្នុងព្រៃ។

វនរតិ

{វន} វនរតិ៖ សេចក្ដីរីករាយក្នុងព្រៃ, ការចូលចិត្តនៅក្នុងព្រៃ។

វនវប្បកម្ម

{វន} វនវប្បកម្ម៖ (– វ៉ាប់-ប៉ៈ–) ការដាំឈើព្រៃ, វិទ្យាសាស្រ្តខាងការបណ្ដុះនិងការថែរក្សាដើមឈើ។

វនវប្បករ

{វន} វនវប្បករ៖ អ្នកដាំ, បណ្ដុះ, ថែរក្សាឈើព្រៃ។

វនវាស

{វន} វនវាស៖ ការនៅក្នុងព្រៃ។

វនវាសី

{វន} វនវាសី៖ អរញ្ញវាសី; (អ្នកនៅក្នុងព្រៃ); បើស្រ្តីជា វនវាសិនី។

វនសណ្ឌ

{វន} វនសណ្ឌ៖ (វៈនៈ-សន់) ដងព្រៃ។

វនស្ថាន

{វន} វនស្ថាន៖ ឬ វនដ្ឋាន ទីព្រៃ, តួព្រៃ។ ល។

វនាល័យ

{វន} វនាល័យ៖ (មើលក្នុងពាក្យ ពនាល័យ)។

វនាលី

{វន} វនាលី៖ ជួរព្រៃ, ជាយព្រៃ។

វនាវាស

{វន} វនាវាស៖ (សំ.បា. < វន + អាវាស) លំនៅក្នុងព្រៃ។

វនាស្រម

{វន} វនាស្រម៖ (មើលក្នុងពាក្យ ពនាស្រម)។

វនាស្រ័យ

{វន} វនាស្រ័យ៖ (មើលក្នុងពាក្យ ពនាស្រ័យ)។ ល។

វ័ន

វ័ន៖ (វ័ន) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វន

វន–

វន–៖ មើលក្នុងពាក្យ វន

វនន្តរ

វនន្តរ៖ មើលក្នុងពាក្យ វន

វនប្បតិ

វនប្បតិ៖ (វៈន័ប-ប៉ៈ–) នាមសព្ទ៖ មើលពាក្យ វនស្បតិ។

វនព្រឹក្ស

វនព្រឹក្ស នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វនប្បតិ

នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វនស្បតិ

វនរ័ត

វនរ័ត៖ (វៈនៈ–) នាមសព្ទ៖ (បា. < វន «ព្រៃ» + រត «ដែលត្រេកអរ ឬអ្នកត្រេកអរ») អ្នកត្រេកអរក្នុងព្រៃ ឬអ្នកពេញចិត្តនៅតែក្នុងព្រៃ។

ឋានន្តរជាសមណស័ក្ដិទីរាជាគណៈសម្រាប់ឯកក្នុងកម្ពុជរដ្ឋ ដែលព្រះមហាក្សត្រិយ៍ក្នុងបុរាណសម័យទ្រង់តាំងព្រះមហាថេរអង្គណាមួយ ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងពួកអរញ្ញវាសី; លុះចំណេរកាលតៗរៀងមក ទោះបីព្រះថេរៈដែលជាគាមវាសីក៏អាចទទួលឋានន្តរនេះបាន តាមដោយព្រះមហាក្សត្រិយ៍ទ្រង់សព្វព្រះរាជហឫទ័យតាំង ហៅថា ព្រះវនរ័ត ចួនកាលឡើងដល់ទី សម្ដេច ក៏មាន
សម្ដេចព្រះវនរ័ត (ធៀបគ្នានឹងឋានន្តរស័ក្ដិនៃសេនាបតីសម្រាប់ឯកខាងអាណាចក្រទីចក្រីកុញ្ជរាធិបតី)។ សមណស័ក្តិនេះតាមប្រវត្តិក្នុងប្រទេសសៀមសរសេរជា វនរ័តន៍ ឬ –រ័ត្ន «ព្រៃកែវ», ជាឋានន្តរដែលព្រះមហាក្សត្រិយ៍ពីព្រេងនាយ ទ្រង់តាំងព្រះមហាថេរអង្គមួយជាលង្កាវង្សគង់នៅក្នុងវត្តព្រៃកែវក្នុងប្រទេសសៀម។

វនរ័តន៍

វនរ័តន៍ នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វនរ័ត

វនរ័ត្ន

វនរ័ត្ន នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វនរ័តន៍

វនស្បតិ

វនស្បតិ៖ (វៈន័ស-ស្ប៉ៈ–) នាមសព្ទ៖ (សំ. វនស្បតិ; បា. វនប្បតិ «ឈើជាម្ចាស់នៃព្រៃ») ឈើធំទាំងពួងឬឈើជាចម្បងជាងដើមឈើឯទៀតៗ ក្នុងព្រៃមួយៗ។

មានន័យមួយផ្សេងថា ឈើដែលបញ្ចេញផ្កាជារូបផ្លែមកតែម្ដង
ខ្នុរ, ល្វា, ល្វាដី … ជាវនស្បតិ ឬ វនស្បតិព្រឹក្ស (ប្រើជា វនប្បតិ ឬ វនប្បតិព្រឹក្ស ក៏បាន)។

វនព្រឹក្ស

វនព្រឹក្ស នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វនប្បតិ

នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វនស្បតិ

វនា–

វនា–៖ មើលក្នុងពាក្យ វន

វនិតា

វនិតា៖ មើលក្នុងពាក្យ ពនិតា

វនិព្វក

វនិព្វក៖ (វៈនិប-ពៈកៈ ឬ –ពក) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វនីក, វនីបក, វនីយក) ស្មូម; ស្មូមអ្នកពោលពណ៌នាសរសើរគុណរបស់អ្នកឲ្យឬសរសើរផលទានជាមុនរួចទើបសូមទាន ឬក៏ពោលសរសើរ, ពោលពាក្យឲ្យពរ ក្នុងកាលដែលគេឲ្យទានមកខ្លួនរួចហើយ (សរសេរជា វណិព្វក ក៏បាន)។

វនេចរ

វនេចរ៖ មើលក្នុងពាក្យ វន និង ពនេចរ

វន្ត

វន្ត៖ (វាន់) ពាក្យនេះជា បច្ច័យតទ្ធិត (បា. វន្តុ > វន្ត) ប្រែថា «មាន» សម្រាប់ចុះផ្សំពីខាងចុងសព្ទបាលី ច្រើនតែជាអរូបនាម ដែលមានស្រៈ អ, អា នៅទីបំផុត ខាងចុង, ដូចជា ៖

កុលវន្ត

{វន្ត} កុលវន្ត៖ អ្នកមានត្រកូល, អ្នកមានពូជពង្ស។

គុណវន្ត

{វន្ត} គុណវន្ត៖ អ្នកមានគុណ។

តេជវន្ត

{វន្ត} តេជវន្ត៖ អ្នកមានតេជះ។

បញ្ញវន្ត

{វន្ត} បញ្ញវន្ត៖ អ្នកមានប្រាជ្ញា។

យសវន្ត

{វន្ត} យសវន្ត៖ អ្នកមានយស។

សីលវន្ត

{វន្ត} សីលវន្ត៖ អ្នកមានសីល។ ល។ បើស្រ្តីជា –វន្តី ឬ –វតី ដូចជា គុណវន្តី ឬគុណវតី ស្រ្តីអ្នកមានគុណជាដើម។ កាលបើចុះ វន្ត នេះផ្សំជាមួយនឹងនាមសព្ទយ៉ាងនេះហើយប្រើជា គុ. ឬ ន. ក៏បាន។

វន្ទនា

វន្ទនា៖ (វ័ន-ទៈ–) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) អភិវាទន៍ (ការថ្វាយបង្គំ, ការសំពះ, គំនាប់)។

កាយវន្ទនា

{វន្ទនា} កាយវន្ទនា៖ អភិវាទន៍ដោយកាយ។

វចីវន្ទនា

{វន្ទនា} វចីវន្ទនា៖ អភិវាទន៍ដោយវាចា។

មនោវន្ទនា

{វន្ទនា} មនោវន្ទនា៖ អភិវាទន៍ដោយចិត្ត។

វន្ទនាការ

{វន្ទនា} វន្ទនាការ៖ (< វន្ទនា + អាការ) អាការអភិវាទន៍។

វន្ទន្ត

វន្ទន្ត៖ (វ័ន-ទ័ន) កិរិយាសព្ទ៖ (សំ.បា.) កំពុងថ្វាយបង្គំ, សំពះ, គំនាប់; បើស្រ្តីជា វន្ទន្តី (ព.កា.)
វន្ទន្តវន្ទន្តី បញ្ចេញវចី សរសើរគុណព្រះ- ត្រ័យរត្នទាំងបី សិរីតេជះ សូមឲ្យបានឈ្នះ មោហ៍មារទាំងឡាយ។

វន្ទន្តី

វន្ទន្តី៖ មើលក្នុងពាក្យ វន្ទន្ត

វន្ទា

វន្ទា៖ (វ័ន-ទា) កិរិយាសព្ទ៖ (បា. វន្ទ) ថ្វាយបង្គំ, សំពះ, គំនាប់ (ព.កា.)
សូមថ្វាយវន្ទា ឆ្ពោះព្រះភគវា សម្មាសម្ពុទ្ធ អង្គព្រះអរហន្ត ព្រះទ័យបរិសុទ្ធ ប្រសើរបំផុត ឥតមានប្រៀបបាន។

វន្ទីយ៍

វន្ទីយ៍៖ (វ័ន-ទី) កិរិយាសព្ទ៖ (បា.គុ. «ដែលគួរវន្ទា, គួរអភិវាទ») ថ្វាយបង្គំ, សំពះ, គំនាប់ (ព.កា.)
ខ្ញុំសូមវន្ទីយ៍ ឆ្ពោះព្រះមុនី បរមសាស្ដា ជាគ្រូនៃមនុស្ស និងពួកទេព្តា ព្រះនាមសត្ថា- ទេវមនុស្ស។

វន្ទីយបុគ្គល

វន្ទីយបុគ្គល៖ (វ័ន-ទីយៈបុក-គល់) នាមសព្ទ៖ (បា.) បុគ្គលដែលគួរគេអភិវាទ
មាតាបិតាជាវន្ទីយបុគ្គល របស់បុត្រធីតា។ ព.ផ្ទ. អវន្ទីយបុគ្គល។

វ៉ប

វ៉ប កិរិយាវិសេសន៍៖ ដែលទន់ខ្លប ឬដែលទន់រលាស់ខ្លបៗ
ក្ដារទន់វ៉ប; ដងរ៉ែករលាស់វ៉បៗ។ វេវ. ខ្លប។

គុណសព្ទ៖ ដែលទន់ខ្លប ឬដែលទន់រលាស់ខ្លបៗ
ក្ដារទន់វ៉ប; ដងរ៉ែករលាស់វ៉បៗ។ វេវ. ខ្លប។

វប្ប

វប្ប៖ (វ័ប-ប៉ៈ) នាមសព្ទ៖ (បា. ឬ សំ.) ការសាប, ព្រោះ, សាបព្រោះ, បណ្ដុះពូជ; ច្រាំង, ត្រើយ។ ល។ ប្រើផ្សំនឹងសព្ទដទៃ ៖

វប្បកម្ម

វប្បករ

{វប្ប} វប្បករវប្បការ ឬ (–ការី) អ្នកធ្វើការសាបព្រោះ។ (បើស្រ្តីជា វប្បការិកា ឬ –ការិនី)។

វប្បកាល

{វប្ប} វប្បកាល៖ ឬ (–សម័យ) កាលឬសម័យដែលត្រូវសាបព្រោះ។

វប្បក្ខេត្ត

{វប្ប} វប្បក្ខេត្ត៖ ឬ វប្រក្សេត្រ (―ខែត ឬ ―ក្សែត) ថ្នាល; ស្រែពង្រោះ។

វប្បដ្ឋាន

{វប្ប} វប្បដ្ឋាន៖ ឬ វប្រស្ថាន ទីសម្រាប់សាបព្រោះ (ដូចគ្នានឹង វប្បក្ខេត្ត ដែរ)។

វប្បធម៌

{វប្ប} វប្បធម៌៖ (វ៉ាប់-ប៉ៈ–) ការផ្សាំបណ្ដុះចំណេះវិជ្ជានិងប្រាជ្ញាស្មារតីឲ្យបានលូតលាស់ចម្រើន ដោយវិទ្យាសាស្រ្ត ឬដោយសិល្បៈផ្សេងៗជាដើម។

វប្បមង្គល

{វប្ប} វប្បមង្គល៖ ឬ (វប្រ–) មង្គលសាបព្រោះ; មង្គលច្រត់ព្រះនង្គ័ល។

វប្បរដូវ

{វប្ប} វប្បរដូវ៖ ឬ (វប្រ)–រដូវសាបព្រោះ។ ល។ (ព.កា.) : ហៃមាសកូនឪ វប្បរដូវ ចូលដល់មកហើយ ចូរខំខ្នះខ្នែង កុំធ្វើកន្តើយ រដូវហ្នឹងហើយ បង្កើតធនធាន។ …

វប្រ

វប្រ៖ (វ័បប្រៈ) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វប្ប

វប្ប–

វប្ប–៖ មើលក្នុងពាក្យ វប្បវប្រ

វប្រ–

វប្រ–៖ មើលក្នុងពាក្យ វប្បវប្រ

វមរោគ

វមរោគ៖ (វៈមៈរោក) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) រោគក្អួត, រោគចង្អោរ។

វម្មិត

វម្មិត៖ (វ័ម-មិត) នាមសព្ទ៖ (បា. < វម្ម «ក្រោះ» + ឥ-ត «ដែលពាក់»; សំ. < វម៌ + - ត) ទាហានពាក់ក្រោះ
ទាហានវម្មិត។ (ព.កា.) : រេហ៍ពលវមិ្មត លើកចូលទៅជិត កងទ័ពខាងខ្មាំង រុកចូលគឃ្លើន ផ្គើនដោយកម្លាំង ចូលលុកប្រឆាំង តតាំងយកជ័យ។

វរ្មិត

វរ្មិត៖ (វ័រ-មិត) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វម្មិត

វយ

វយ៖ (វៈយៈ) នាមសព្ទ៖ (បា. វយ; សំ. វយស) អាយុ, កំណត់អាយុ; ដំណើរសូន្យទៅខាងក្រោយលឿនកើនទៅខាងមុខ (នៃអាយុ)
វ័យក្មេង, វ័យកំលោះក្រមុំ, វ័យចាស់។

បឋមវ័យ

{វយ} បឋមវ័យ៖ វ័យដំបូង។

មជ្ឈិមវ័យ

{វយ} មជ្ឈិមវ័យ៖ វ័យកណ្ដាល។

បច្ឆិមវ័យ

{វយ} បច្ឆិមវ័យ៖ វ័យខាងចុង។

វយជន

{វយ} វយជន៖ ជនចាស់ (ព.ផ្ទ. យុវជន)។

វយានុរូប

{វយ} វយានុរូប៖ (បា. < វយ + អនុរូប) កិ.វិ. តាមសមគួរដល់វ័យ, សមរម្យតាមវ័យ : តែងខ្លួនតាមវយានុរូប។ (ព.កា.) : ក្នុងវ័យទាំងបី គួរធ្វើអ្វីៗ កុំឲ្យឃ្លាតក្លាយ ខុសចាករយៈ នៃវ័យទាំងឡាយ ទាស់ខុសនាយអាយ គួរស្ដាយពន់ពេក។ …

វ័យ

វ័យ៖ (វៃ) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វយ

វយវឌ្ឍនាការ

វយវឌ្ឍនាការ៖ (វៈយៈវ័ត-ឍៈនាកា) នាមសព្ទ៖ (បា. វយ + វឌ្ឍន + អាការ) អាការចម្រើនតាមលំដាប់វ័យ គឺតាំងពីប្រសូតមករហូតដល់ចម្រើនធំខ្លួនរៀងទៅដល់ចាស់
លុះព្រះសិទ្ធត្ថៈ-គោតម ទ្រង់មានវយវឌ្ឍនាការបានព្រះជន្ម ១៦ ឆ្នាំ ព្រះបាទស្រីសុទ្ធោទនជាព្រះវរបិតា ក៏ទ្រង់ផ្ទេររាជសម្បត្តិដល់ព្រះរាជបុត្រ … (ប្រថមសម្ពោធិកថា ត្រង់សិទ្ធត្ថរាជាភិសេក)។ ព.កា. ថា : បុត្រមានវយវឌ្ឍនាការ គ្រូបាអាចារ្យគួរពោលក្រើន មាតាបិតាឲ្យក្រវើន រកក្ដីចម្រើនឲ្យកូនខ្លួន។ …

វយស្ថ

វយស្ថ៖ (វៈយ័ស) គុណសព្ទ៖ (សំ. វយស្ថ; បា. វយដ្ឋ) ដែលកំពុងពេញជំទង់, ដែលនៅក្មេង; កំលោះ, ក្រមុំ។

វយស្ថា

{វយស្ថ} វយស្ថា៖ នាងក្រមុំ; ស្រ្តីជាសំឡាញ់ (របស់ស្រ្តី)។

វយ័ស្ថ

វយ័ស្ថ គុណសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វយស្ថ

វយ័ស្យ

វយ័ស្យ៖ (វៈយ័ស) គុណសព្ទ៖ (សំ. វយស្យ) មានអាយុ។

គុណសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វយស្យ គុ.។

នាមសព្ទ៖ អ្នកមានអាយុស្មើគ្នាឬស្រករគ្នា; សំឡាញ់ស្និទ្ធ, ភឿន, ក្លើ (បើស្រ្តីជា វយស្យា ឬ វយ័ស្យា)។

នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វស្យ

វរ

វរ កិរិយាសព្ទ៖ ទាស់ការ, ទាស់ទំនង; នាំឲ្យមានរវល់ឥតប្រយោជន៍; នាំឲ្យទាស់ដំណើរ។ វរហើយ! ទាស់ហើយ!។ កុំវរ! កុំរវល់! នាំវរ នាំរវល់; វរវឹក ឬ វឹកវរ ច្របូកច្របល់; ធ្វើឲ្យច្រឡំបល់, ឲ្យទាស់ការ។ វរវឹកទទឹងស្ងួត (ព.ប្រ.) ច្របូកច្របល់ដូចគេយករបស់ទទឹកដាក់លាយនឹងរបស់ស្ងួត (ព.សា.) វរវឹកទទឹកស្ងួតអស់ទៅហើយ!

គុណសព្ទ៖ (សំ.បា. វរ) ប្រសើរ, ខ្ពង់ខ្ពស់, លើសលន់, ថ្លៃថ្លា; ជាចម្បង; ដែលគួរប្រាថ្នា, គួរចង់បាន, គួរជ្រើសយក; ដែលគួរសូម,…។ ន. ពរ (មើលក្នុងពាក្យ ព្រះ ផង)។ ប្រើផ្សំនឹងសព្ទដទៃបានតាមគួរដល់ការប្រកប, ដូចជា ៖

វរគុណ

{វរ} វរគុណ៖ គុណដ៏ប្រសើរ, គុណគាប់។

វរចក្រ

{វរ} វរចក្រ៖ ចក្រដ៏ប្រសើរ។

វរជន

{វរ} វរជន៖ ជនប្រសើរ។

វរជ័យ

{វរ} វរជ័យ៖ ជម្នះដ៏ប្រសើរ។

វរញ្ញូ

{វរ} វរញ្ញូ៖ អ្នកដឹងធម៌ដ៏ប្រសើរ (ព្រះពុទ្ធ): ព្រះវរញ្ញូ។

វរតនូ

{វរ} វរតនូ៖ ឬ វរនារី ស្រ្តីល្អឆ្នើម។

វរទាន

{វរ} វរទាន៖ ការឲ្យពរ; ការឲ្យរង្វាន់។

វរនាថ

{វរ} វរនាថ៖ ពំនាក់ដ៏ប្រសើរ។

វរបិតា

{វរ} វរបិតា៖ បិតាប្រសើរ (បិតាក្សត្រិយ៍): ព្រះវរបិតា។

វរបុរស

{វរ} វរបុរស៖ បុរសប្រសើរ, ប្រុសថ្លៃ។

វរមន្រ្តី

{វរ} វរមន្រ្តី៖ មន្រ្តីប្រសើរ; ខ្មែរប្រើជាថ្នាក់ឋានន្តរនៃមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាល, នៅត្រង់ចន្លោះថ្នាក់អនុមន្រ្តីនិងឧត្តមមន្រ្តី។

វរមាតា

{វរ} វរមាតា៖ មាតាប្រសើរ (មាតាក្សត្រិយ៍): ព្រះវរមាតា។

វរមិត្ត

{វរ} វរមិត្ត៖ ឬ (–មិត្រ) មិត្រប្រសើរ។

វរយោសិត

{វរ} វរយោសិត៖ ស្រ្តីមានរូបល្អ, នាងឆើតឆោម, ស្រីថ្លៃ។

វររាជ

{វរ} វររាជ៖ ស្ដេចប្រសើរ។

វរលញ្ឆករ

{វរ} វរលញ្ឆករ៖ ត្រាដ៏ប្រសើរ (ព្រះរាជមុទ្រា): ព្រះវរលញ្ឆករ។

វរលក្ខណ៍

{វរ} វរលក្ខណ៍៖ លក្ខណៈដ៏ប្រសើរ; ដែលមានលក្ខណៈដ៏ប្រសើរ។

វរវង្ស

{វរ} វរវង្ស៖ វង្សដ៏ប្រសើរ; ដែលមានវង្សខ្ពង់ខ្ពស់។

វរវណ្ណិនី

{វរ} វរវណ្ណិនី៖ ស្រ្តីមានសម្បុរល្អ, នាងឆើតឆោម ឬនាងឆោមឆាយ។

វរវៀងជ័យ

{វរ} វរវៀងជ័យ៖ (មើលក្នុងពាក្យ វៀងជ័យ)។

វរសេនិយ

{វរ} វរសេនិយ៖ ឬ វរសេនីយ៍ (វៈរៈសេន៉ី): វរសេនីយ៍ត្រី ឋានន្តរស័ក្តិនាយទាហានជាន់ខ្ពស់ បន្ទាប់ពីវរសេនីយ៍ទោ។

វរសេនីយ៍ទោ

{វរ} វរសេនីយ៍ទោ៖ ឋានន្តរស័ក្តិនាយទាហានជាន់ខ្ពស់ នៅត្រង់ចន្លោះវរសេនីយ៍ត្រីនិងវរសេនីយ៍ឯក។

វរសេនីយ៍ឯក

{វរ} វរសេនីយ៍ឯក៖ ឋានន្តរស័ក្តិនាយទាហានជាន់ខ្ពស់, ខ្ពស់ផុតក្នុងថ្នាក់វរសេនីយ៍។

វរោកាស

{វរ} វរោកាស៖ (< វរ + ឱកាស) ឱកាសប្រសើរ។

វរោត្ដម

{វរ} វរោត្ដម៖ (វៈរោត-ដំ; < វរ + ឧត្ដម) ឧត្ដមថ្លៃថ្លា, ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់។ ល។

វរៈ

វរៈ៖ (វៈរៈ) គុណសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វរ

វរ–

វរ–៖ មើលក្នុងពាក្យ វរ គុ.។

វរោ–

វរោ–៖ មើលក្នុងពាក្យ វរ គុ.។

វរុណ

វរុណ នាមសព្ទ៖ (សំ.) នាមទេវតាជាម្ចាស់ទឹកឬម្ចាស់សមុទ្រ, ចួនកាលហៅថា សិន្ធុបតី; ឬនាមទេវតាអ្នកបង្អុរភ្លៀង; ខ្មែរច្រើនហៅ ព្រះពិរុណ សំដៅចំពោះនាមទេវតាអ្នកបង្អុរភ្លៀងនុះដែរ ឬសំដៅសេចក្ដីថា «ភ្លៀង; ទឹក; មហាសមុទ្រ» (មើលក្នុងពាក្យ ពិរុណ និង ពិរុណសាស្រ្ត ផង)។ ឈ្មោះនៃតាបសទ្រុស្តសីលម្នាក់ ជាអ្នកផ្ដើមបង្កើតសុរាដំបូងបំផុតជាមួយនឹងព្រានព្រៃឈ្មោះ សុរៈ (មើលក្នុងពាក្យ វារុណី និង សុរា ផង)។

វណ៌

វណ៌៖ (វ័រ-ណៈ) មើលក្នុងពាក្យ វណ្ណ ឬ វណ្ណៈ ន. និង វណ្ណ ឬ វណ្ណៈ ន.។

វរ័្មន

វរ័្មន៖ (វ័រ-មុ័ន) នាមសព្ទ៖ (សំ. វម៌ន៑) ក្រោះ, អាវក្រោះ។

ជយវរ្ម័ន

{វរ័្មន} ជយវរ្ម័ន៖ (ជៈយៈ–) អាវក្រោះមានជ័យ; អ្នកពាក់ក្រោះមានជ័យ។ ព្រះបរមនាម ឬ គោរមនៃព្រះបរមនាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រិយ៍ក្នុងកម្ពុជរដ្ឋសម័យមហានគរ (សម័យនគរធំ)
ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី៧ …។

វល់

វល់ គុណសព្ទ៖ (សំ. វល 'បិទបាំង; ព័ទ្ធជុំវិញ; វិលក្រឡឹងជុំវិញ «) ដែលហូរឬបក់កួចវិលត្រឡប់ ទឹកវល់, ខ្យល់វល់។
ដែលទញ់តុះឬទញ់ទាល់គិតមិនលេច គំនិតវល់, ប្រាជ្ញាវល់។
ដែលមានសូរឮថប់ៗក្នុងច្រមុះមិនសូវច្បាស់
សំឡេងវល់។

វល័យ

វល័យ៖ (វៈល៉ៃ) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វលយ) កង; កងដៃឬកងជើង
វល័យមាស។ (ព.កា.) : នាងនាដពាក់វល័យ មុខប៉ប្រៃចេញកែក្រាយ អ្នកមើលរាំទាំងឡាយ សឹងសប្បាយរីករាយក្រៃ។

វលាហក

វលាហក៖ (វៈលាហៈកៈ) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) មេឃ; ពពក, ពពកខាប់; ភ្លៀង។ ទេវតាអ្នកបណ្ដាលឲ្យកើតភ្លៀង, ឲ្យកើតខ្យល់។

វស្សវលាហក

{វលាហក} វស្សវលាហក៖ (វ័ស-សៈ–) វលាហកបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ភ្លៀង។

វាតវលាហក

{វលាហក} វាតវលាហក៖ (វាតៈ–) វលាហកបណ្ដាលមានឲ្យខ្យល់។ សេះ, ច្រើនហៅថា សេះវលាហក។

វលី

វលី៖ (វៈ–) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វលិវលី) ស្បែកដែលជ្រិតជ្រីវ ដែលជ្រួញ; ផ្នត់; ផ្នត់ពោះ; ផ្នត់ថ្ងាស (ព. កា)
យាយតាទាំងទ្វី មុខមានវលី ជរាណាស់ហើយ ពុំសមបីបើ ធ្វើឫកតោះតើយ ខ្លួនចាស់ម្ល៉ឹងហើយ គួរមានសង្វេគ។

វលីមុខ

វលីមុខ៖ (វៈលីមុក) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វលិ– ឬ វលី–) ស្វា។ (ព.កា.) : រីសត្វវលីមុខ ស៊ុកគ្រលុកបែបសម្បើម ចេះតែញាក់ចិញ្ចើម មុខពព្រើមដូចឥតទុក្ខ។

វល្មីកិ

វល្មីកិ៖ (វ័ល-មី-កិ) មើលពាក្យ វាល្មីកៈ ឬ វាល្មីកិ។

វល្លភៈ

វល្លភៈ៖ (វ័ល-លៈភៈ) គុណសព្ទ៖ (សំ.បា. វល្លភ) ដែលស្និទ្ធ, ស្និទ្ធស្នាល, ជិតដិត; ដែលគាប់គួរ; ដែលជាទីស្រឡាញ់អស់ពីចិត្ត។

វល្លភភាព

{វល្លភៈ} វល្លភភាព៖ ភាវៈស្និទ្ធស្នាល; ការគាប់គួរ។

វល្លភមិត្ត

{វល្លភៈ} វល្លភមិត្ត៖ ឬ (–មិត្រ) មិត្រយ៉ាងស្និទ្ធ, មិត្រទំនុកទុកចិត្តស្មើខ្លួនមួយ។ ល។

វល្លភា

វល្លភា៖ (វ័ល-លៈ–) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ភរិយា, ភរិយាដែលស្វាមីស្រឡាញ់ទុកចិត្តឥតរង្កៀស, ភរិយាគាប់គួរ។

វល្លិ

វល្លិ៖ (វ័ល) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វល្លី) លតា។ វល្លិជាតិ ឬ វល្លី– (វ័ល-លិ-ជាត ឬ វ័ល-លី–) លតាជាតិទួទៅ
បោចវល្លិធ្វើចំណង។

វល្លិជាតិ

វល្លិជាតិ៖ មើលក្នុងពាក្យ វល្លិ

វល្លី―

វល្លី―៖ មើលក្នុងពាក្យ វល្លិ

វ៉ស

វ៉ស ឧទានសព្ទ៖ សូរឮដោយស្រែកដេញបង្អើលសត្វជាដើម
សូរវ៉សៗ, ស្រែកវ៉សៗ។

វសនដ្ឋាន

វសនដ្ឋាន៖ (វៈសៈន៉ាត់-ឋាន) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. ―ស្ថាន) ទីនៅ, លំនៅ, ផ្ទះ; ភូមិលំនៅ (ប្រើជា វាសនដ្ឋាន ក៏បាន)។ មើលក្នុងពាក្យ លំនៅ ថែមទៀតផង។

វសន្តតិលក

វសន្តតិលក៖ (វៈស័ន-តៈតិល៉ៈកៈ) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ឈ្មោះឆន្ទមួយប្រភេទ ក្នុងមួយបាទ (មួយឃ្លា) មាន ១៤ អក្សរ កំណត់ដោយអក្សរទី ១, ២, ៤, ៨, ១១, ១៣, ១៤ ជាគរុ, អក្សរ ៧ តួក្រៅពីនេះជាលហុ (បួនបាទជាមួយគាថា); សម្រាប់ប្រើខាងភាសាសំស្រ្កឹតនិងបាលីឬប្រើខាងភាសាខ្មែរក៏បាន តែពិបាកតែងណាស់ (មេឆន្ទនេះថា វុត្តាវសន្តតិលកា តកជា ជគា គោ)។

វសន្តតិលការ

វសន្តតិលការ៖ (វៈស័ន-តៈតិល៉ៈកា) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វសន្តតិលក

វសន្តរដូវ

វសន្តរដូវ៖ (វៈសន់-តៈរដូវ) នាមសព្ទ៖ (សំ. វសន្ត + ឫតុ; បា. វសន្ត + ឧតុ > វសន្តោតុ) រដូវឈើជ្រុះលាស់ស្លឹក ឬរដូវឈើលាស់ស្លឹកបញ្ចេញផ្កា, មាន ២ ខែ, រាប់ពីថ្ងៃ១រោចខែផល្គុនដល់ថ្ងៃ ១៥ កើតខែពិសាខ, មាន ៥៩ ថ្ងៃ (គួរកុំច្រឡំ វសន្ត និង វស្សាន, កុំសរសេរ វស្សន្ត–។ មើលក្នុងពាក្យ រតូវរដូវ ន. ផង)។

វសន្តរតូវ

វសន្តរតូវ នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វសន្តរដូវ

វសល

វសល៖ (វៈសល់) នាមសព្ទ៖ (បា. វសល; សំ. វ្ឫឞល) មនុស្សជាតិទាប; មនុស្សជាតិសូទ្រៈ; មនុស្សជួជាតិ (ហៅ វសលជាតិ ឬ វសលមនុស្សក៏បាន); បើស្រី្តជា វសលី (សំ. វ្ឫឞលី) ស្រ្តីជាតិទាប; ស្រ្តីជាតិសូទ្រៈ (វសលី នេះ ជាពាក្យអាសគ្រាម, បា. ច្រើនប្រើជា អាលបនៈ ថា វសលិ ជាសម្ដីពុំសមគួរសោះឡើយ…)។

វសលៈ

វសលៈ៖ (វៈសៈល៉ៈ) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វសល

វសវត្តី

វសវត្តី៖ (វៈសៈវ័ត-តី ឬ –ដី) នាមសព្ទ៖ (បា.) ទេវបុត្តមារ (សំ. វៃវស្វត «ព្រះយមរាជ; ផ្កាយសៅរ៍; ទេវបុត្តមារ »)។ អ្នកញ៉ាំងគេឲ្យប្រព្រឹត្តក្នុងអំណាចខ្លួន, អ្នកវាតអំណាច (សំ. ហៅ វឝវរ្តិន៑ ក៏បាន)។

វសុធា

វសុធា៖ មើលក្នុងពាក្យ ពសុធា

វសុន្ធរា

វសុន្ធរា៖ មើលក្នុងពាក្យ ពសុន្ធរា

វសុមតី

វសុមតី៖ (វៈសុ-មៈតី ឬ —ដី) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ផែនដី; លោក, ពិភពលោក; ប្រទេស (ប្រើជា ពសុមតី ក៏បាន)។

វស្សកាល

វស្សកាល៖ (វ័ស-សៈ–) នាមសព្ទ៖ (បា. វស្ស + កាលសមយ) កាលឬសម័យមានភ្លៀង, រដូវភ្លៀង (វស្សានកាល ឬ –រដូវ)។

វស្សសម័យ

វស្សសម័យ នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វស្សកាល ន.។

វស្សវលាហក

វស្សវលាហក៖ មើលក្នុងពាក្យ វលាហក

វស្សា

វស្សា៖ (វ័ស-សា) នាមសព្ទ៖ (បា. វស្ស; សំ. វឞ៌, វរ្សា) ឆ្នាំ; ភ្លៀង; រដូវភ្លៀង។

កាន់វស្សា

{វស្សា} កាន់វស្សា៖ ឬ ចាំវស្សា នៅរក្សាអរុណក្នុងរដូវភ្លៀង ក្នុងទីមានកំណត់របស់បព្វជិតពុទ្ធសាសនិក។

ខែវស្សា

{វស្សា} ខែវស្សា៖ ខែមានភ្លៀង (ព.ផ្ទ. ខែប្រាំង)។

ចូលវស្សា

{វស្សា} ចូលវស្សា៖ ប្ដេជ្ញាថា នៅក្នុងរដូវភ្លៀងក្នុងទីមានកំណត់របស់ភិក្ខុសាមណេរ។

ចេញវស្សា

{វស្សា} ចេញវស្សា៖ នៅចាំវស្សាគ្រប់គ្រាន់តាមកាលកំណត់ហើយ។

ចំណេញវស្សា

{វស្សា} ចំណេញវស្សា៖ សម័យដែលពួកបព្វជិតពុទ្ធសាសនិកចេញវស្សាហើយ គឺកាលជាខាងចុងនៃវស្សានរដូវ។

ដាច់វស្សា

{វស្សា} ដាច់វស្សា៖ នៅឲ្យកន្លងអរុណក្នុងទីក្រៅអាវាសដែលកំណត់ចាំវស្សា របស់ភិក្ខុសាមណេរ។

ទៀនវស្សា

{វស្សា} ទៀនវស្សា៖ ទៀនធំដែលទាយកប្រគេនភិក្ខុសង្ឃឲ្យអុជក្នុងរដូវភ្លៀង…។

មួយវស្សា

{វស្សា} មួយវស្សា៖ មួយរដូវភ្លៀង
បួសបានមួយវស្សា។

សំពត់ចំណាំវស្សា

{វស្សា} សំពត់ចំណាំវស្សា៖ សំពត់ដែលទាយកប្រគេនភិក្ខុសាមណេរអ្នកនៅចាំវស្សារួចហើយ។ ល។

វស្សានៈ

វស្សានៈ៖ (វ័ស-សាន៉ៈ) នាមសព្ទ៖ (បា. វស្សាន) រដូវភ្លៀង។

វស្សានកាល

{វស្សានៈ} វស្សានកាល៖ ឬ (–សម័យ) កាលឬសម័យមានភ្លៀង; រដូវភ្លៀង (មើលក្នុងពាក្យ រតូវរដូវ ន. ផង)។

វស្សានរដូវ

វស្សានរដូវ នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វស្សានៈ

វស្សូបនាយិកា

វស្សូបនាយិកា៖ (វ័ស-សូប៉ៈន៉ា–) នាមសព្ទ៖ (បា. < វស្ស «ភ្លៀង, រដូវភ្លៀង» + ឧបនាយិកា 'តិថីដែលបង្អោនចូលមក») ថ្ងៃជិតចូលវស្សា (ព.វិ. ពុ.)។

វហតី

វហតី៖ (វៈហៈតី ឬ –ដី) នាមសព្ទ៖ (សំ.) នទីទាំងពួង (សម្រាប់ប្រើតាមកវីត្រូវការ)។

វហនកម្ម

វហនកម្ម៖ (វៈហៈនៈ–) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វហន) ការនាំទៅ (មានលី, យួរជាដើម)។

វហនកិច្ច

វហនកិច្ច នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វហនកម្ម

វា

វា បុសសព្វនាម៖ គេ; ពាក្យសម្រាប់និយាយជាជំនួសឈ្មោះមនុស្សក្មេងជាង ឬមនុស្សថ្នាក់តូចទាបជាង ឬក៏សត្វតិរច្ឆាន, វត្ថុ, ធម្មជាតិ, … ផ្សេងៗ
ហាមពួកក្មេងកុំឲ្យវាលេងទឹក; កូនខ្ញុំវាឈឺ; កូនគោវាយំរកមេវា; ការុងវាតូចច្រកអង្ករមិនអស់; គំនិតវារាក់។ ល។

វ៉ា

វ៉ា បុសសព្វនាម៖ នាង; ពាក្យលំអុតសម្រាប់និយាយជាជំនួសឈ្មោះកូនក្មេងក្នុងទីចំពោះមុខ
អាវ៉ា ឯងទៅណា? មេវ៉ាហុចប្រអប់នុ៎ះឲ្យមីងបន្តិច! (ប្រើតាមទម្លាប់និយាយដោយស្រុកភូមិ)។

ឧទានសព្ទ៖ សូរកូនខ្ចីយំ, …។

បរិវារសព្ទ៖ ពាក្យសម្រាប់និយាយផ្សំនឹងពាក្យ វត្ត ថា
វត្តវ៉ា, ទៅវត្តទៅវ៉ា។

វាក់

វាក់ កិរិយាសព្ទ៖ ភ័ន្តច្រឡំ; ចាំស្រពេចស្រពិល
វាក់គំនិត, វាក់ស្មារតី, វាក់ផ្លូវ។

វាកចិរពស្ដ្រ

វាកចិរពស្ដ្រ៖ (វាកៈចិរៈព័ស ឬ –ពស់) នាមសព្ទ៖ (បា. វាកចិរ + សំ. វស្ដ្រ, វ > ព) សំពត់សំបកឈើ; សំពត់ធ្មៃ។

វាក្យ

វាក្យ៖ (–ក្យៈ) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ពាក្យ, សម្ដី; វោហារ; ប្រយោគ។ ប្រយោគមួយៗដែលមានសេចក្ដីគ្រប់គ្រាន់, ដូចជា : គេខំប្រឹងរៀនចំណេះដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យកើតទ្រព្យសម្បត្តិ (ព.វ.)។

វាក្យបរិវត្តន៍

{វាក្យ} វាក្យបរិវត្តន៍៖ (–ក្យ៉ៈប៉ៈរ៉ិវ័ត) ការប្រែពាក្យ គឺការប្រែពីភាសាមួយទៅមួយ។

វាក្យសព្ទ

{វាក្យ} វាក្យសព្ទ៖ សព្ទគឺពាក្យ, ប្រជុំពាក្យសម្រាប់ប្រើក្នុងភាសានីមួយៗ, មេពាក្យដែលប្រើក្នុងវិជ្ជានីមួយៗ : ចេះវាក្យសព្ទ, រៀនវាក្យសព្ទ។

វាក្យសម្ពន្ធ

{វាក្យ} វាក្យសម្ពន្ធ៖ (–សំ-ព័ន) សម្ពន្ធនៃពាក្យ, ការចងក្រងពាក្យ; ផ្នែកវេយ្យាករណ៍និយាយពីមុខការនាទី និងរបៀបនៃពាក្យពេចន៍ក្នុងប្រយោគនីមួយៗ។

វាក្យាវង្ស

{វាក្យ} វាក្យាវង្ស៖ (–ក្យ៉ាង-សៈ ឬ –ក្យ៉ាង; < វាក្យ + អំស «ចំណែក») ចំណែកប្រយោគ គឺសង្កាត់ពាក្យដែលមានសេចក្ដីមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់, ដូចជា : ផ្ទះរបស់ខ្ញុំ; ស្រុកកើតជំងឺ (ព.វ.)។

វាក្យារម្ភ

{វាក្យ} វាក្យារម្ភ៖ (–ក្យ៉ារុ័ម-ភៈ ឬ —រ៉ំ; < វាក្យ + អារម្ភ «ផ្ដើម») ការផ្ដើមពាក្យ។ និបាតសព្ទសម្រាប់ផ្ដើមពាក្យ, ដូចជា : ក៏, ឯ, ក៏ឯ; ចំណែកឯ,… (ព.វ.)។ ល។

វាក្យ–

វាក្យ–៖ មើលក្នុងពាក្យ វាក្យ ន.។

វាក្យា–

វាក្យា–៖ មើលក្នុងពាក្យ វាក្យ ន.។

វាគារ

វាគារ នាមសព្ទ៖ (សំ.) ការខុសញ្ញា, ដំណើរខុសប្ដេជ្ញា, ការបង់ពាក្យសត្យ។ អ្នកបំភ្លាត់ពាក្យប្ដេជ្ញា, អ្នកបង់ពាក្យសត្យ, អ្នកនិយាយមិនទៀងទាត់។

វាគុរា

វាគុរា នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) នេសាទុបករណ៍ពួកមួយមានក្រឡាបណ្ដាញ មានសំណាញ់, មង, បន្តឹង, បង្កាត់ ជាដើម។

វាគុរិក

វាគុរិក នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) អ្នកចិញ្ចឹមជីវិតដោយការដាក់វាគុរា; ព្រានអ្នកដាក់វាគុរា; បើស្រ្តីជា វាគុរិកា។

វាគ្មិន

វាគ្មិន គុណសព្ទ៖ (សំ.) ដែលប៉ិននិយាយ, ដែលចេះនិយាយពីរោះ។

នាមសព្ទ៖ អ្នកឈ្លាសសម្ដី; អ្នកមានសម្ដីថ្វីមាត់, អ្នកពូកែសម្ដី
សូមលោកថ្លែងការណ៍ចុះ ព្រោះលោកជាវាគ្មិនមានល្បីណាស់។

វាង

វាង គុណសព្ទ៖ ដែលវៀចវែង, ដែលកុងវែង, ដែលវៀចកុងចែងវ៉ែង
ផ្លូវវាង, គំនិតវាង, សម្ដីវាង។

វ៉ាង

វ៉ាង កិរិយាសព្ទ៖ (សំ. វាង្មយ < វាច៑ «សម្ដី» + មយ «ដែលប្រកបដោយ» =ដែលប៉ិនសម្ដី; អ្នកបានសម្ដី) វាតសម្ដី, ប្រើសម្ដីគ្របលើគេ; វាតអំណាចលើ; ហួងហែង; ហែហៃ
វ៉ាងសម្ដី; វ៉ាងអំណាច; វ៉ាងទី។

វ៉ាងមុខ

វ៉ាងមុខ កិរិយាសព្ទ៖ (សំ. វាង្មុខ « ការផ្សាយសម្ដី; អារម្ភកថា, ឧបន្យាសកថា») ពោលពាក្យវាតមុខវាតអំណាច; វាតអំណាចយកមុខ
វ៉ាងមុខឲ្យដាច់ម្នាក់ឯង។

វាងវៃ

វាងវៃ គុណសព្ទ៖ ដែលមានប្រាជ្ញាវាងកេលកុងទាំងរហ័សផងទៀត គឺដែលឈ្លាសវៃ, ដែលដឹងផ្លូវដឹងឧបាយ
ប្រាជ្ញាវាងវៃ, គំនិត–, មនុស្ស– (គូរកុំច្រឡំប្រើជា វៀងវៃ ព្រោះខុសទេ)។

វាច

វាច កិរិយាសព្ទ៖ កាយរាចរាយឲ្យស្ដើង, ឲ្យស្មើ
វាចស្រូវ, វាចគ្រាប់សណ្ដែក។ វាចវី ឬ វីវាច ចាប់វាចវីចុះវីឡើង។

វាចក

វាចក៖ (–ចៈកៈ ឬ –ចក់) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) អ្នកប្រាប់, អ្នកនិយាយ។ (សំ. វាច្យ) ពាក្យប្រាប់នាទីឬដំណើររបស់កិរិយាក្នុងវេយ្យាករណ៍មាន កត្តុវាចក ជាដើម …។

វាចសិក

វាចសិក៖ (–ចៈសិ-កៈ ឬ –សិក) គុណសព្ទ៖ (បា.) ដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងវាចា, ដែលទាក់ទងខាងប៉ែកសម្ដី
អំពើវាចសិក។ វាចសិកកម្ម (–ចៈសិ-កៈក័ម) អំពើដែលកើតព្រោះសម្ដី។

វាចា

វាចា នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វាច៑, វាចា) សម្ដី។

វាចាកម្ម

{វាចា} វាចាកម្ម៖ អំពើដែលសម្រេចដោយវាចា។

វាចានុរក្ខី

{វាចា} វាចានុរក្ខី៖ អ្នករក្សាវាចា គឺអ្នករក្សាប្រយ័ត្នមាត់មិននិយាយឲ្យភ្លាត់ទៅរកខាងការខុស (បើស្រ្តីជា វាចានុរក្ខិនី)។

វាចាបេយ្យភាព

{វាចា} វាចាបេយ្យភាព៖ (–ប៉ៃយ៉ៈភាប) ភាព ឬដំណើរនៃសម្ដីទន់ផ្អែម គួរឲ្យពេញចិត្តចង់ស្ដាប់ចង់ឮ។

ទុព្ភាសិតវាចា

{វាចា} ទុព្ភាសិតវាចា៖ (ទុប-ភាសិតៈ–) សម្ដីអាក្រក់, សម្ដីខុស។

បិយវាចា

{វាចា} បិយវាចា៖ (ប៉ិយ៉ៈ–) សម្ដីគួរឲ្យស្រឡាញ់, សម្ដីសុភាព។

ផរុសវាចា

{វាចា} ផរុសវាចា៖ (ផៈរុ-សៈ–) សម្ដីទ្រគោះ។

សណ្ហវាចា

{វាចា} សណ្ហវាចា៖ (សន់-ហៈ–) សម្ដីល្អិត គឺសម្ដីស្រទន់, ពីរោះ។

សប្បុរិសវាចា

{វាចា} សប្បុរិសវាចា៖ (ស័ប-ប៉ុ-រ៉ិ-សៈ–ឬ ស័ប-ភិ–) សម្ដីរបស់សប្បុរស, សម្ដីអ្នកត្រឹមត្រូវ។

សព្ភិវាចា

{វាចា} សព្ភិវាចា៖ មើលក្នុងពាក្យ សប្បុរិសវាចា

សុភាសិតវាចា

{វាចា} សុភាសិតវាចា៖ (–សិតៈ–) សម្ដីល្អ, សម្ដីត្រូវ។

អសប្បុរិសវាចា

{វាចា} អសប្បុរិសវាចា៖ (អៈស័ប-ប៉ុ-រ៉ិសៈ– ឬ អៈស័ប-ភិ–) សម្ដីរបស់អសប្បុរស, សម្ដីមនុស្សមិនត្រឹមត្រូវ។ ល។

អសព្ភិវាចា

វាចា–

វាចា–៖ មើលក្នុងពាក្យ វាចា

វាចាល

វាចាល៖ (វា-ចាល) គុណសព្ទ៖ (សំ.បា.) ដែលហៃនិយាយ; មនុស្សជាងពាក្យ; មនុស្សអ្នកនិយាយតាមតែរួចពីមាត់
មនុស្សវាចាល។

នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ដែលហៃនិយាយ; មនុស្សជាងពាក្យ; មនុស្សអ្នកនិយាយតាមតែរួចពីមាត់
មនុស្សវាចាល។

វាចាសិលិដ្ឋ

វាចាសិលិដ្ឋ៖ (–សិ-លិត) នាមសព្ទ៖ (បា.) ការថែមពាក្យឬការរៀងសម្ដី ដើម្បីឲ្យស្រួលអាន ឲ្យស្រួលថា ដូចជា ត្រឹមតែបីយប់ប៉ុណ្ណោះ គេនិយាយថា ពីរបីយប់
ខ្ញុំទៅស្រុកកំណើតខ្ញុំពីរបីយប់; ឲ្យខ្ញុំខ្ចីអាវពាក់បួនប្រាំថ្ងៃសិន។ ហៅ ព្យញ្ជនសិលិដ្ឋ (ព្យញ់-ជៈនៈសិ-លិត) ក៏បាន ប្រែថា «ការថែមឬរៀងព្យញ្ជនៈឲ្យស្រួលមាត់ថា «។

វាចិក

វាចិក នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ដំណឹង; ពាក្យផ្ដាំផ្ញើ។

វាចិកបត្រ

វាចិកបត្រ៖ (–ចិ-កៈប័ត) នាមសព្ទ៖ (សំ.) សំបុត្រ, ចុតហ្មាយ, លិខិត។

វាចិកហារក

វាចិកហារក៖ (–ចិ-កៈហារៈកៈ ឬ –រ៉ក់) នាមសព្ទ៖ ឬ –ហារី (សំ.បា. ហារក ឬ សំ. –ហារិន៑ អ្នកនាំដំណឹង; អ្នកនាំសំបុត្រ, បុរសអ្នករត់សំបុត្រ (បើស្រ្តីជា វាចិកហារិកាវាចិកហារិនី)។

វាចិកហារិកា

វាចិកហារិនី

វាជិនី

វាជិនី៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាជិនី និង ពាជី

វាជី

វាជី៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាជិនី និង ពាជី

វាណវារ

វាណវារ៖ (–ណៈវារៈ ឬ –វា) នាមសព្ទ៖ (សំ.) គ្រឿងរាំងកូនសរ, រាំងព្រួញ; អាវក្រោះ សម្រាប់ការពារសស្រ្តាវុធ។

វាណិជ

វាណិជ៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាណិជ

វាណិជ្ជ

វាណិជ្ជ៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាណិជ្ជពាណិជ្យ

វាណិជ្យ

វាណិជ្យ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាណិជ្ជ

វាណិជ្ជកម្ម

វាណិជ្ជកម្ម៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាណិជ្ជកម្ម

វាណិជ្ជការ

វាណិជ្ជការ៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាណិជ្ជការ

វាណី

វាណី៖ (–នី) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) សម្ដី, ភាសា; សូរសព្ទ; ស្រ្តីមានសម្ដីពីរោះ; នាងសរស្វតី។

វាត

វាត៖ (វាត) កិរិយាសព្ទ៖ (សំ. វាឍ «ច្រើន, ដែលមានច្រើន»; ទូលាយ») ធ្វើឲ្យទូលាយ, ឲ្យធំ; ផ្សាយអំណាច វាតដី, វាតទី; វាតមុខ; វាតងារ; វាតអំណាច។
កកាយទឹកចូលដោយច្រវាដើម្បីឲ្យទូកងាកចេញឬងាកចូល
វាតទូកចូល។

នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ខ្យល់; អាកាស; ខ្យល់ក្នុងសព៌ាង្គកាយ។

វាតគុល្ម

{វាត} វាតគុល្ម៖ (–តៈគុល) ខ្យល់កំបុតត្បូង, ចក្រវាត, ពាយុគុល្ម។

វាតគុល្ម

{វាត} វាតណ្ឌៈ៖ (សំ.បា. < វាត + អណ្ឌ) រោគអណ្ឌៈធំ (រោគកោប)។

វាតបក្សី

{វាត} វាតបក្សី៖ សត្វត្រចៀកកាំ។

វាតបាន

{វាត} វាតបាន៖ ប្រហោងផឹកខ្យល់ គឺបង្អួច។

វាតព័រ្ស

{វាត} វាតព័រ្ស៖ (–តៈព័រ) ខ្យល់និងភ្លៀង ឬភ្លៀងលាយខ្យល់។

វាតព្យាធិ

{វាត} វាតព្យាធិវាតរោគ (–តៈ–) ឬ វាតាពាធ ជំងឺខ្យល់, រោគខ្យល់ចាប់។

វាតមណ្ឌលិកា

{វាត} វាតមណ្ឌលិកា៖ (វាតៈម័ន-ឌៈលិ-កា) ខ្យល់កំបុតត្បូង គឺខ្យល់ដែលបក់ប្រមូលកួចមូលឡើងលើ ដោយកម្លាំងនៃឧណ្ហភាព។

វាតម្រឹគ

{វាត} វាតម្រឹគ៖ ឈ្លូស។

វាតវេគ

{វាត} វាតវេគ៖ (–តៈវេក) សន្ទុះឬកម្លាំងខ្យល់។ ល។

វាត–

វាត–៖ មើលក្នុងពាក្យ វាត ន.។

វាត់

វាត់ កិរិយាសព្ទ៖ រលាស់ចុងឡើង វាត់សន្ទូច។
រលាស់ចុងផ្ងុប ឬរលាស់ចេញ
វាត់ដោយរំពាត់, វាយវាត់, វាត់មួយជើង។

គុណសព្ទ៖ ដែលរលាស់ឡើងបាន
សន្ទូចវាត់, អន្ទាក់វាត់។ (មើលក្នុងពាក្យ វ័ធ)។

វាតវលាហក

វាតវលាហក៖ មើលក្នុងពាក្យ វលាហក

វាតអាទិ

វាតអាទិ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាតអាទិ៍

វាតអាទ្យ

វាតអាទ្យ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាតអាទិ

វាតុល

វាតុល៖ (–ដុល) គុណសព្ទ៖ (សំ.) ដែលខូចចរិត, ឆ្កួត; បើស្រ្តីជា វាតុលា ឬ វាតុលី។

វាតុលា

វាតុលា៖ (–តុ-ល៉ា) មើលពាក្យ វាតុល។

វាតុលី

វាតុលី៖ (–ល៉ី) (មើលក្នុងពាក្យ វាតុល)។

វាត្យា

វាត្យា នាមសព្ទ៖ (សំ.) ព្យុះ; ខ្យល់កំបុតត្បូង (ព.កា.)
វាត្យាបោកបក់ កញ្ឆលកញ្ឆក់ រំលំគ្រឹហា ភិតភ័យរចល់ ខ្វាយខ្វល់រាល់គ្នា វិនាសទ្រព្យា ពុំជាបើបី។

វាទ

វាទ នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វាទ) ពាក្យ, ពាក្យពោល, ពំនោល។

វាទប្បដិវាទ

{វាទ} វាទប្បដិវាទ៖ (–ទ័ប-ប៉ៈដិវាត ឬ –ប្រៈតិ–) ពាក្យពោលតបតទៅរកពាក្យ, ការប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមក។

វាទប្រតិវាទ

{វាទ} វាទប្រតិវាទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាទប្បដិវាទ

វាទយុទ្ធ

{វាទ} វាទយុទ្ធ៖ ការជជែកយកឈ្នះ (ទាំងពីរខាង)។

វាទានុវាទ

{វាទ} វាទានុវាទ៖ (< វាទ + អនុវាទ) ការពោលបណ្ដោយតាមគ្នា, ពាក្យចាក់បណ្ដោយ; ពាក្យប្រកាន់និងពាក្យដោះ។ ព.កា. ថា
វាទានុវាទ ច្រើនតែឃ្លៀងឃ្លាត ពុំសូវទៀងទាត់ ពាក្យខ្លះក៏ត្រូវ ពាក្យខ្លះក៏ភ្លាត់ ព្រោះមាត់និងមាត់ ប្រឆាំងតគ្នា។ ល។

វាទៈ

វាទៈ នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាទ

វាទកៈ

វាទកៈ៖ (–ទៈកៈ) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វាទក) អ្នកប្រគំ; អ្នកលេងភ្លេង; បើស្រ្តីជា វាទិកា។

វាទនកម្ម

វាទនកម្ម៖ (–ទៈនៈក័ម) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វាទន) ការប្រគំ; ការលេងភ្លេង។

វាទអាទិ៍

វាទអាទិ៍៖ (វាត-អាត) កិរិយាសព្ទ៖ (សំ.បា. វាទ «ពាក្យ, ពាក្យពោល »; អាទិ ឬ អាទ្យ «ជាដើម, ខាងដើម») ផ្ដើមនិយាយ ឬតាំងនិយាយមុនគេយកមុខ, យកអំណាច, យកប្រយោជន៍
ខ្ញុំឥតវាទអាទិ៍យកអ្វីទេ (សរសេរជា វាតអាទិ ឬ –អាទ្យ ក៏បាន, សំដៅសេចក្ដីថា «ផ្ដើមវាតយកមុខ, យកអំណាច, យកប្រយោជន៍»)។

វាទអាទ្យ

វាទអាទ្យ កិរិយាសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាទអាទិ៍

វាទិកា

វាទិកា៖ មើលក្នុងពាក្យ វាទកៈ

វាទិនី

វាទិនី៖ មើលក្នុងពាក្យ វាទី

វាទី

វាទី នាមសព្ទ៖ (បា; សំ. វាទិន៑) អ្នកពោល; អ្នកជជែក; បើស្ត្រីជា វាទិនី។

វាទ្យភណ្ឌ

វាទ្យភណ្ឌ៖ (–ទ្យៈភ័ន) នាមសព្ទ៖ (សំ. វាទ្យ + ភាណ្ឌ) គ្រឿងតន្ត្រី; គ្រឿងតន្ត្រីមួយវង់ (មើលក្នុងពាក្យ ពាទ្យ ផង)។

វាន់

វាន់៖ មើលក្នុងពាក្យ វ័ណ្ដវ័ណ្ឌ កិ. និង ន.។

វានៈ

វានៈ នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វាន) គ្រឿងចាក់ស្រែះ, គ្រឿងក្រងភ្ជាប់; តណ្ហា (ធម្មជាតឬស្ថានដែលចេញផុតចាកតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រែះ ហៅថា និព្វាន < និ + វាន; ឬ និវ៌ាណ < និស៑ + វាន, និស៑ > និរ៑, ន > ណ)។

វានរ

វានរ៖ មើលក្នុងពាក្យ ពានរ

វានរិន្ទ

វានរិន្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ ពានរិន្ទ

វានរី

វានរី៖ មើលក្នុងពាក្យ ពានរី

វានរេន្ទ្រ

វានរេន្ទ្រ៖ មើលក្នុងពាក្យ ពានរេន្ទ្រពានរេស

វានរេស

វានរេស៖ មើលក្នុងពាក្យ វានរេន្ទ្រ

វ៉ាន់ស៊ុយ

វ៉ាន់ស៊ុយ នាមសព្ទ៖ (ចិ. អ្វានស៊ុយ ឬ អួនស៊ុយ) ឈ្មោះដំណាំតិណជាតិ មានក្លិនក្រអូបឆួល ប្រើជាគ្រឿងផ្សំជាជំនួយម្ហូបមុខខ្លះ ឬបបរគ្រឿងឲ្យមានរសឆ្ងាញ់, មាន ២ ប្រភេទគឺ មួយប្រភេទស្លឹកល្អិតទន់ស្រួយ, មួយប្រភេទទៀតស្លឹកធំទ្រវែងសាច់ស្វិតបន្តិច (ទាំង ២ ប្រភេទនេះដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិន)
ហាន់វ៉ាន់ស៊ុយជ្រក់ត្រីស្ងោរ។

វាប់

វាប់ គុណសព្ទ៖ ធ្ងន់ពាប់
អម្រែកធ្ងន់វាប់។

វ៉ាប់

វ៉ាប់ ឧទានសព្ទ៖ សូរឮដោយត្របាក់
ត្រីឆ្ដោត្របាក់នុយវ៉ាប់។

កិរិយាវិសេសន៍៖ ដែលចាប់ដោយប្រញាប់
ចាប់ជំងឺវ៉ាប់។

វាបី

វាបី៖ (–ប៉ី) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) បឹង; ត្រពាំង។

ចុល្លវាបី

{វាបី} ចុល្លវាបី៖ (ចុល-ល៉ៈ–) បឹងតូច។

មហាវាបី

{វាបី} មហាវាបី៖ បឹងធំ។ ព.កា. ថា
កម្ពុជរដ្ឋ មាននគរវត្ត ប្រាសាទសិលា មានទន្លេសាប ធំធេងមហិមា ដែលជាមហាវាបីនៃរដ្ឋ។ ចុល្លវាបី ប្លែកៗច្រើនក្រៃ ជាទីវិវឌ្ឍន៍ ដោយជាតិមច្ឆា នានាច្រើនក្ដាត់ ជាទ្រព្យសម្បត្តិ នៃកម្ពុជា។

វាមលូរ

វាមលូរ៖ (–មៈលូ) នាមសព្ទ៖ (សំ.) ដំបូក (ព.កា.)
រីវាមលូរ កើតមាននៅយូរ សឹងមានប្រយោជន៍ យកដីធ្វើជី ដំណាំដំណោច មានផលមិនហោច ចម្រើនធនធាន។

វាយ

វាយ៖ (ព.សា. វ៉ៃ) កិរិយាសព្ទ៖ ប្រហារដោយបហរណវត្ថុឥតមុខមុត មានរំពាត់, ដំបងជាដើម វាយដោយរំពាត់, វាយមួយដំបង។
សំពងឲ្យមុតលិចចុះ វាយដែកគោល។
សំពងបញ្ចូលឲ្យណែនតឹង វាយរនុកក្រោល។
ទួង, គោះ ឬដំឲ្យលាន់ឮសូរសព្ទ វាយស្គរធំ, វាយរគាំង, វាយគង។
យកសេចក្ដីឬលម្អិតសេចក្ដីឲ្យជាក់ប្រាកដ វាយសេចក្ដីមិនបែក។
តថ្លៃ វាយថ្លៃទំនិញ។
ច្បាំងគ្នា, ច្បាំងដណ្ដើមយកស្រុក វាយកងទ័ពបច្ចាមិត្ត, វាយយកស្រុក។

នាមសព្ទ៖ ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ ដើមសាច់ជ្រាក សម្បុរលាយ-សលាយក្រហម ខណ្ឌជាសង្កាត់ៗ, ផ្លែតូចៗ វេលាទុំឡើងសម្បុរក្រហម ប្រើជាអាហារបាន។

វាយដំ

{វាយ} វាយដំ៖ វាយសំពងថែមហើយថែមទៀត។

វាយដំច្រំធាក់

{វាយ} វាយដំច្រំធាក់៖ វាយសំពងរឿយៗ ទាំងធាក់តន្រ្តំផ្ទួនៗផង។ ព.ប្រ. វាយកន្ទុយភ្នែក ញាក់ចុងភ្នែកឲ្យសញ្ញាគ្នា។ វាយចុងសម្ដី បញ្ចេញចុងសម្ដីមានសេចក្ដីប្លែក គួរឲ្យសង្ស័យ។ ល។ ព.ទ.បុ. វាយទឹកកម្ចាយត្រី កំចោករោកកម្ចាត់កម្ចាយឲ្យបែកខ្ញែកឬឲ្យបែកកន្ធែកចេញពីគ្នា។ វាយពាងព្រហក់បំបែក ឬ វាយបំបែកពាងព្រហក់របស់ឯង កម្ចាយសេចក្ដីកំបាំងក្នុងផ្ទះឬក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនឲ្យលេចឮខ្ចរខ្ចាយស្អុយកេ្តរ្តិ៍ឈ្មោះសាយសុស។

វាយទណ្ឌ

វាយទណ្ឌ៖ (–យៈទ័ន) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. ឬ សំ –ភាណ្ឌ) គ្រឿងតម្បាញ, កី។

វាយភណ្ឌ

វាយភណ្ឌ នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាយទណ្ឌ ន.។

វាយុ

វាយុ នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ខ្យល់; ព្យុះ។

វាយុគុល្ម

{វាយុ} វាយុគុល្ម៖ (–គុល) មើលពាក្យ ពាយុគុល្ម។

វាយុទេព

{វាយុ} វាយុទេព៖ ទេវតាអ្នកបណ្ដាលឲ្យកើតខ្យល់ (វាតវលាហក)។

វាយុបថ

{វាយុ} វាយុបថ៖ (–បត់) ផ្លូវខ្យល់ (អាកាស)។

វាយុបុត្រ

{វាយុ} វាយុបុត្រ៖ (មើលក្នុងពាក្យ ពាយុបុត្រ)។

វាយុផល

{វាយុ} វាយុផល៖ (–ផល់) ឥន្ទធនូ; ព្រឹល, គ្រាប់ព្រឹល។

វាយុភក្ស

{វាយុ} វាយុភក្ស៖ (–ភ័ក) ដែលមានខ្យល់ជាអាហារ; អ្នកបរិភោគតែខ្យល់។ ឈ្មោះយក្សម្នាក់ក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍។

វាយុរោសា

{វាយុ} វាយុរោសា៖ រាត្រី (យប់)។

វាយុវេគ

{វាយុ} វាយុវេគ៖ (–វេក) កម្លាំងខ្យល់, សន្ទុះខ្យល់។

វាយុស័ខ

{វាយុ} វាយុស័ខ៖ ដែលមានខ្យល់ជាសម្លាញ់ (ភ្លើង)។ ល។

វាយុ–

វាយុ–៖ មើលក្នុងពាក្យ វាយុ

វាយោ

វាយោ នាមសព្ទ៖ (បា. < វាយ) ខ្យល់។ វាយោធាតុ (–ធាត) ធាតុខ្យល់។

វារ

វារ កិរិយាសព្ទ៖ លូនដោយប្រវា កូនតូចទើបចេះវារ, ស្រមោចវាររសាវ។
បោះទងចេញ ឬបោះទងតោងចាប់
ល្ពៅវារ, ត្រឡាចវារឡើងទ្រើង, ម្លូរវារតាមជន្លង់។

វារៈ

វារៈ នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វារ) ថ្ងៃ (ក្នុងសប្ដាហ៍); វេលា; វេន, ឱកាស ក្នុងវារៈនេះ…។
ការរារាំង, ការពារ; ការណាត់ ឬមត់គ្នា, ការបិទ, ខ្ទប់, គ្រប; គម្រប; …។

វារជើង

វារជើង គុណសព្ទ៖ (ព.ប្រ.) ដែលដួលរាបទៅលើដី ចាប់ឫសរសេមរសាមមិនបែកគម្ព (និយាយតែពីធញ្ញជាតិនិងតិណជាតិ)
ស្រូវវារជើង។

វារណៈ

វារណៈ៖ (–រៈណៈ) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វារណ) ដំរី, ដំរីប្រសើរ។

វារវលាសិនី

វារវលាសិនី៖ (–រៈ–) នាមសព្ទ៖ (សំ.) ស្រីពេស្យា។

វារាណសី

វារាណសី៖ មើលក្នុងពាក្យ ពារាណសី

វារិ

វារិ នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ទឹក (ខ្មែរច្រើនប្រើក្លាយជា វារី)។

វារិគ័ភ៌

{វារិ} វារិគ័ភ៌៖ មេឃ, ពពក។

វារិធរ

{វារិ} វារិធរ៖ មើលក្នុងពាក្យ វារិគ័ភ៌

វារិគោចរ

{វារិ} វារិគោចរ៖ វារិចរ សត្វទឹក, មច្ឆជាតិ។

វារិជជាតិ

{វារិ} វារិជជាតិ៖ (–ជៈជាត) ឬ វារិជាត អ្វីៗដែលដុះក្នុងទឹក; សត្វទឹក។

វារិធានី

{វារិ} វារិធានី៖ ធុងទឹក, ឃ្លាំងទឹក។

វារិធិ

{វារិ} វារិធានី៖ សមុទ្រ, សាគរ។

វារិនិធិ

{វារិ} វារិនិធិ៖ មើលក្នុងពាក្យ វារិធានី

វារិបថ

{វារិ} វារិបថ៖ (–មគ្គ) ឬ (–មាគ៌ា) (–បត់, –ម័ក ឬ –មារ-គា) ផ្លូវទឹក។

វារិពិន្ទុ

{វារិ} វារិពិន្ទុ៖ តំណក់ទឹក។

វារិមសិ

{វារិ} វារិមសិ៖ (–មៈ–) កករទឹក; មេឃ, ពពក។

វារិយន្រ្ត

{វារិ} វារិយន្រ្ត៖ (–យន់) គ្រឿងស្រូបទឹក, ស្នប់ទឹក; ម៉ាស៊ីនទឹក (?)។

វារិយាន

{វារិ} វារិយាន៖ (–រត់) នាវា (គ្រប់យ៉ាង)។

វារិរថ

{វារិ} វារិរថ៖ មើលក្នុងពាក្យ វារិយាន

វារិ–

វារិ–៖ មើលក្នុងពាក្យ វារិ

វារី

វារី៖ មើលក្នុងពាក្យ វារិ–

វារុណី

វារុណី៖ (–នី) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) សុរា; ទឹកស្រវឹងគ្រប់យ៉ាង; ហៅតាមនាមតាបសទ្រុស្ដសីលម្នាក់ឈ្មោះ វរុណៈ ដែលជាគូដៃគ្នានឹងព្រានព្រៃម្នាក់ឈ្មោះ សុរៈ ជាអ្នកផ្ដើមបង្កើតសុរាជាដំបូងបំផុត (ហៅ ពារុណី ក៏បាន)។ មើលក្នុងពាក្យ សុរា ផង។ ទិសបស្ចិម; ឈ្មោះពួកនក្សត្រ ទី ២៥។

វារេណវាក្យ

វារេណវាក្យ៖ (–ណៈវាក) នាមសព្ទ៖ (សំ. វារេណ «ផ្ទួនៗ, ដដែលៗ» + វាក្យ «ពាក្យ, សម្ដី») សម្ដីផ្ទួនៗ ដដែលៗ, សម្ដីច្រំដែល។

វ៉ារោង

វ៉ារោង កិរិយាសព្ទ៖ លើកឈប់លែងរាំ
ល្ខោនវ៉ារោង។

វាល

វាល នាមសព្ទ៖ ទីដែលស្រឡះឥតមានព្រៃ, ឥតមានអ្វីបាំង; លំហ
វាលស្រែ, ដាក់អីវ៉ាន់ចោលកណ្ដាលវាល។ វាលកាល វាលស្រឡះស្អាតធេង។ វាលវង់ វាលមានមណ្ឌលមូលសម្រាប់បរសេះប្រណាំង។ ព.ប្រ. វាលខ្លួន ស្រឡះខ្លួនឥតទីពឹង, ឥតពំនាក់។ ល។

វាលៈ

វាលៈ៖ (–លៈ) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) សក់, សរសៃសក់; រោមសត្វ, សក់កន្ទុយសត្វចតុប្បាទប្រភេទខ្លះ យ៉ាងដូចគោ, សេះនិងចាមរីជាដើម។

វាលកម្ពល

{វាលៈ} វាលកម្ពល៖ សំពត់រោមសត្វ។

វាលពស្រ្ត

{វាលៈ} វាលពស្រ្ត៖ មើលក្នុងពាក្យ វាលកម្ពល

វាលគ្គៈ

{វាលៈ} វាលគ្គៈ៖ (–ល័ក-គៈ; < វាល + អគ្គ «ចុង») ចុងសក់។

វាលគ្គមត្ត

{វាលៈ} វាលគ្គមត្ត៖ (–ល័ក–គៈម៉ាត់) ត្រឹមតែចុងសក់, ប៉ុនចុងសក់។

វាលធិ

{វាលៈ} វាលធិ៖ (–លៈធិ) សរីរប្រទេសទ្រទ្រង់នូវសក់កន្ទុយ គឺដងកន្ទុយនៃសត្វចតុប្បាទប្រភេទខ្លះ មាន គោ, ក្របី, សេះ, ចាមរី ជាដើម។

វាលវីជនី

{វាលៈ} វាលវីជនី៖ (–ជៈ–) ផ្លិតរោមសត្វ, ស៊ែ។

វាលវេធី

{វាលៈ} វាលវេធី៖ អ្នកបាញ់ត្រង់សូម្បីសក់មួយសរសៃក៏បាញ់ត្រូវបាន (បើស្រ្តីជា វាលវេធិនី)។ ល។

វាល–

វាល–៖ មើលក្នុងពាក្យ វាលៈ

វាល់

វាល់ កិរិយាសព្ទ៖ ដាក់ក្នុងរង្វាល់, ធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមរង្វាល់, ដាក់ឬច្រកឲ្យពេញរង្វាល់ វាល់ស្រូវ។
សរសេរវាល់បន្ទាត់ សរសេរលៃបន្ទាត់ឲ្យស្មើគ្នានឹងច្បាប់ដើម។

វាល់ព្រឹក

{វាល់} វាល់ព្រឹក៖ ពេញមួយយប់ទាល់ព្រឹក។

វាល់ល្ងាច

{វាល់} វាល់ល្ងាច៖ ពេញមួយថ្ងៃទាល់ល្ងាច (មើលក្នុងពាក្យ វាស់ ផង)។

វាល់វាល

{វាល់} វាល់វាល៖ (ព.ប្រ.) ច្រើនពេញពាស ហាក់ដូចជាវាល់ពេញទាំងវាល
កុហកវាល់វាល។ ល។

វ៉ាល់

វ៉ាល់ ឧទានសព្ទ៖ សូរឮដោយចោលអ្វីមួយដែលវិល
ចោលវ៉ាល់។

វ៉ាល់គុប

{វ៉ាល់} វ៉ាល់គុប៖ ចោលវ៉ាល់ទៅធ្លាក់ឬប៉ះឮសូរគុប។

វាលមីកិ

វាលមីកិ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាល្មីកៈវាល្មីកិ

វាលវីជនី

វាលវីជនី៖ មើលក្នុងពាក្យ វាលៈ

វាលិកា

វាលិកា៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាលុកា

វ៉ាលិស

វ៉ាលិស នាមសព្ទ៖ (បារ. Valise; អ៊ីតាលី Valigia) ហិបតូចស្រាល ធ្វើដោយស្បែកសម្លាប់ ឬធ្វើដោយសំពត់សាច់ក្រាស់ជាដើម មានដៃយួរបាន សម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ស្រាលៗ មានសម្លៀកបំពាក់ជាដើម
វ៉ាលិសស្បែក។

វាលុកចេតិយ

វាលុកចេតិយ៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាលុកចេតិយ

វាលុកា

វាលុកា៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាលុកា

វាល្មីកៈ

វាល្មីកៈ៖ (វាល-មី-កៈ) នាមសព្ទ៖ (សំ.) ឈ្មោះកវីម្នាក់ជាអ្នកតែងមហាកាព្យ ថ្លែងរឿងរាមាយណៈជាភាសាសំស្រ្កឹត (ហៅ វល្មីកិ ក៏បាន; ប្រើក្លាយជា វាលមីកិ តាមលំនាំបាលីភាសាក៏មាន)។

វាល្មីកិ

វាល្មីកិ៖ (វាល-មី-កិ) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាល្មីកៈ ន.។

វាវ

វាវ នាមសព្ទ៖ ស្បែកស្ដើងខាងក្នុង រងបន្ទាប់ស្បែកក្រៅ
វាវគោ, វាវឈ្លូស។

វាស

វាស កិរិយាសព្ទ៖ ធ្វើឲ្យមានលំនាំ, ឲ្យមានរាង, ឲ្យមានទ្រង់, ឲ្យមានបែប; គូសឬគូសព្រាង វាសក្បាច់, គូរវាស, វាសវង់។
លើកដៃឬជើងផាត់ចេញឬចូល វាសដៃ, វាសជើង។

វាសគំនិត

{វាស} វាសគំនិត៖ បញ្ចេញគំនិតឲ្យមានទំនងលំអានទុកជាមុន។

វាសវាង

{វាស} វាសវាង៖ និយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងពង្វាងនាយអាយ និយាយវាសវាង, បញ្ចៀសវាសវាង, សម្ដីវាសវាង។

វាសសម្ដី

{វាស} វាសសម្ដី៖ បញ្ចេញសម្ដីវាសយកផ្លូវយកដំណើរ, និយាយយកកម្ពស់ វាសសម្ដីឡើងខ្ពស់ដូចមេឃ។

វាសឡើង

{វាស} វាសឡើង៖ តាំងផ្ដើមនិយាយឡើង
វាសឡើងយកត្រូវតែខាងខ្លួន។ ល។

វ៉ាស

វ៉ាស ឧទានសព្ទ៖ សូរឮដោយស្រែកយ៉ាងពេញសំឡេង
ឮវ៉ាសៗ, ឮមាត់ស្រែកវ៉ាសៗ។

វាស់

វាស់ កិរិយាសព្ទ៖ ស្ទង់ប្រមាណ, ស្ទង់ខ្នាត ដោយរង្វាស់ វាស់ដី, វាស់ទទឹងបណ្ដោយ, វាស់កម្ពស់។

វាស់ព្រឹក

{វាស់} វាស់ព្រឹក៖ ទាល់ព្រឹក, វាល់ព្រឹក។

វាស់វែង

{វាស់} វាស់វែង៖ វាស់ឲ្យដឹងប្រវែង; វាស់ឲ្យដឹងសព្វគ្រប់។

វាស់ល្ងាច

{វាស់} វាស់ល្ងាច៖ ទាល់ល្ងាច, វាល់ល្ងាច។

វាសនដ្ឋាន

វាសនដ្ឋាន៖ (–សៈន៉ាត់-ឋាន) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. –ស្ថាន) ទីនៅ, លំនៅ, ផ្ទះ; ភូមិលំនៅ (ប្រើជា វសនដ្ឋាន ក៏បាន)។

វាសនា

វាសនា៖ (វាស-ស្នា) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ចរិយា ឬចរិតដែលអប់រំសន្សំទុកឬកប់ទុកក្នុងចិត្ត, ចរិយាដែលថ្នឹកស៊ប់ស៊ាំជាប់ជាទម្លាប់កែប្រែឬកម្ចាត់ចោលពុំបាន; បុព្វចរិយានៃកាយប្រយោគនិងវចីប្រយោគ មនុស្សមានវាសនាខុសគ្នា។
ពាក្យនេះខ្មែរច្រើនប្រើសំដៅសេចក្ដីថា «សំណាង, ព្រេងសំណាង, ភ័ព្វព្រេង; បុណ្យភ័ព្យ «
មានវាសនាល្អ, វាសនាអាក្រក់ (សរសេរក្លាយជា វាស្នា តាមសូរសំនៀងនិយាយក៏មាន សម្រាប់ប្រើក្នុងកាព្យក៏មាន)។

វាសរ

វាសរ៖ (–ស) នាមសព្ទ៖ (សំ. វាសរ) ថ្ងៃ, វេលាថ្ងៃ។

វាសរសង្គៈ

{វាសរ} វាសរសង្គៈ៖ (–សៈរ៉ៈសង់-គៈ) អរុណោទ័យ, វេលាព្រះអាទិត្យរះ។

វាសរសង្គាភិវាទ

{វាសរ} វាសរសង្គាភិវាទ៖ (សំ. < វាសរសង្គ + អភិវាទ) ការពោលពាក្យគំនាប់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងវេលាព្រឹក, ដូចជា
សុភស្តេប្រភាត! ឬ –ប្រភាតកាល! (សុភ័ស-ស្តេ–) » វេលាព្រឹកដ៏ល្អ (ចូរមាន) ដល់អ្នក! » ឬថា : អរុណសុវត្ថិ! ឬ អរុណសួស្ដី! «សួស្ដីក្នុងវេលាព្រឹក!» ជាដើម។

វាសរៈ

វាសរៈ៖ (–សៈរ៉ៈ) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាសរ

វាសរសង្គៈ

វាសរសង្គៈ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាសរ

វាសរសង្គាភិវាទ

វាសរសង្គាភិវាទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាសរ

វាសវៈ

វាសវៈ៖ (–សៈវ៉ៈ) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ព្រះឥន្ទ្រ។

វាសវាង

វាសវាង៖ មើលក្នុងពាក្យ វាស

វាសាគារ

វាសាគារ នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. < វាស » ការនៅ; លំនៅ« + អគារ «ផ្ទះ») ល្វែង, បន្ទប់ សម្រាប់នៅ; បន្ទប់ដេក។

វាសិត

វាសិត គុណសព្ទ៖ (សំ.បា.) ដែលអប់ឲ្យចាប់ក្លិនហើយ។

នាមសព្ទ៖ របស់ដែលអប់ឲ្យជាប់ក្លិនហើយ។ វាសិតចិត្ត (–តៈ–) ចិត្តដែលបានអប់រំសន្សំសេចក្ដីល្អឬអាក្រក់ស៊ប់ស៊ាំ។

វាសិតភណ្ឌ

{វាសិត} វាសិតភណ្ឌ៖ ឬ (–វត្ថុ) (–តៈ–) គ្រឿងអប់។ ល។

ទុព្វាសិត

{វាសិត} ទុព្វាសិត៖ ដែលអប់រំមិនល្អ, ដែលអប់រំឲ្យថ្នឹកជក់ជាប់ទៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់ : ចិត្តទុព្វាសិត។

សុវាសិត

{វាសិត} សុវាសិត៖ ដែលអប់រំល្អ : ចិត្តសុវាសិត។

វាសុកី

វាសុកី នាមសព្ទ៖ (បា. វាសុកី; សំ. –កិ) ស្ដេចនាគ (មើលក្នុងពាក្យ ពាសុកី ផង)។

វាសុក្រី

វាសុក្រី នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វាសុកី

វាសុទេព

វាសុទេព នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វាសុទេវ) ព្រះនារាយណ៍។

វាសុរា

វាសុរា៖ (–រ៉ា) នាមសព្ទ៖ (សំ.) រាត្រីកាល, វេលាយប់; ពសុធា; ស្រ្តី។

វាស្នា

វាស្នា៖ មើលក្នុងពាក្យ វាសនា

វាហនៈ

វាហនៈ៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាហនៈ

វាហនវិសេស

វាហនវិសេស៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាហនវិសេស

វាហនសត្វ

វាហនសត្វ៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាហនសត្វ

វាហិនី

វាហិនី នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) កងទ័ពជើងគោក; តាមរបៀបក្នុងបុរាណសម័យថា កងទ័ពជើងគោកដែលមានដំរី ៨១, រថឬរទេះបន្ទុក ៨១, ទាហានសេះព្រមទាំងសេះ ២៤៣, ទាហានថ្មើរជើង ៤០៥ នាក់ ហៅថា កងទ័ពមួយវាហិនី; លុះចំណេរកាលតៗមក ទោះបីកងទ័ពជើងគោកបែបណាក៏ដោយដែលរៀបជាក្បួនទ័ពមួយក្រុមល្មមច្បាំងតនឹងបច្ចាមិត្តបាន ក៏ហៅ កងទ័ពមួយវាហិនី ដែរ។

វាឡគ្គាហិនី

វាឡគ្គាហិនី៖ មើលក្នុងពាក្យ វាឡគ្គាហី

វាឡគ្គាហី

វាឡគ្គាហី៖ (–ឡ័ក-គា–) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វ្យាលគ្រាហិន៑) អ្នកពូកែចាប់សត្វសាហាវ; ហ្មពស់, អាលម្ពាយ (បើស្រ្តីជា វាឡគ្គាហិនី)។

វាឡម្រឹគ

វាឡម្រឹគ៖ មើលក្នុងពាក្យ ពាឡម្រឹគ

វាឡសត្វ

វាឡសត្វ៖ (–ឡៈស័ត) នាមសព្ទ៖ (បា.សំ.; បា. វាឡ + សត្ត; សំ. វ្យាល + សត្វ) សត្វកាច, សាហាវ
សីហៈ, ខ្លា, ពស់, … ជាវាឡសត្វ។

វិកតិ

វិកតិ៖ (–កៈតិ) នាមសព្ទ៖ (បា. វិកតិ; សំ. វិក្ឫតិ) ការធ្វើប្លែក; ការធ្វើឲ្យផ្សេងគ្នា; អ្វីៗដែលចម្លែក; បែប, បែបយ៉ាង; គ្រឿង។

ទន្តវិក័តិ

{វិកតិ} ទន្តវិក័តិ៖ (ទ័ន-តៈ–) របស់ដែលរំលេចដោយភ្លុក, គ្រឿងប្រកបភ្លុក។

បុប្ផវិក័តិ

{វិកតិ} បុប្ផវិក័តិ៖ (–បុប-ផៈ–) ផ្កាផ្សេងៗ ដែលយកមកដាក់ចម្រុះរំលេច។

មាលាវិក័តិ

{វិកតិ} មាលាវិក័តិ៖ មាលាដែលរំលេចផ្កាផ្សេងៗ។ ល។

គិហិវិក័តិ

{វិកតិ} គិហិវិក័តិ៖ របស់ដែលគ្រហស្ថប្រើប្រាស់ ឬ របស់សម្រាប់គ្រហស្ថប្រើប្រាស់ តាមផ្ទះលំនៅ។ ព.ផ្ទ. សង្ឃិក ឬ សង្ឃិកៈ (ព.វិ. ពុ.)។

វិក័តិ

វិក័តិ៖ (–កាត់) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វិកតិ

វិកតិកត្តា

វិកតិកត្តា៖ (–កៈតិ-ក័ត-តា) នាមសព្ទ៖ (បា.) ពាក្យក្នុងវេយ្យាករណ៍មាននាទីឬដំណើរស្មើគ្នានឹងពាក្យដែលសម្រេចអំពើ, ប្រើពាក្យថា «ជា–» ឬ «ដែលជា–» នាំមុខនាមសព្ទ
អ្នកប្រាជ្ញជាបុគ្គលមានខន្តី; សេះជាសត្វខ្លាំងលុបមាត្រ; ដែកជាលោហធាតុមានប្រយោជន៍ច្រើន។ ខ្មែរប្រើពាក្យថា ទោះជា ក៏បាន : ទោះជាវត្ថុអ្វីក៏ដោយ។

វិកតិកម្ម

វិកតិកម្ម៖ (–កៈតិ-ក័ម) នាមសព្ទ៖ (បា.) ពាក្យក្នុងវេយ្យាករណ៍មាននាទីឬដំណើរស្មើគ្នានឹងពាក្យដែលជាអំពើ, ប្រើពាក្យថា «ជា–» ឬ «ដែលជា–» ជាគ្រឿងសម្គាល់
កុំលេងបៀ ដែលជាល្បែងនាំឲ្យហិនហោចទ្រព្យធនខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ។

វិកតិកា

វិកតិកា៖ (–កៈតិ–) នាមសព្ទ៖ (បា.) អាសនៈដែលធ្លាក់ឬគូរវិចិត្រដោយរូបពាឡម្រឹគមានរូបសីហៈនិងរូបខ្លាធំជាដើម
គ្រែវិកតិកា, កៅអីវិកតិកា។

វិកតិកាសនៈ

វិកតិកាសនៈ៖ (–កៈតិកាសៈន៉ៈ) នាមសព្ទ៖ (បា. វិកតិកា + អាសន) ដូចគ្នានឹង វិកតិកា ដែរ។

វិកត្ថនៈ

វិកត្ថនៈ៖ (–ក័ត-ថៈន៉ៈ) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វិកត្ថនវិកត្ថា) ការពោលអួត; អំនួត; សម្ដីអួតអាង; ការនិយាយលើកកម្ពស់; សម្ដីលើកកម្ពស់; ការនិយាយបញ្ជោរ; សម្ដីលើកជើង
វិកត្ថាបញ្ជោរ។ ព.កា. ថា : វិកត្ថាជាវាចាពុំគួរស្ដាប់ បើឮប្រញាប់ដើរចេញភ្លាម បង្អង់ស្ដាប់យូរច្រើនទាក់ទាម ឮភ្លាមត្រូវចៀសភ្លែតឲ្យឆ្ងាយ។

វិកត្ថា

វិកត្ថា៖ (–ក័ត-ថា) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វិកត្ថនៈ

វិកប្ប

វិកប្ប៖ (–ក័ប-ប៉ៈ ឬ –ក័ប) កិរិយាសព្ទ៖ (បា; សំ. វិកល្ប) ផ្ញើទុក, ផ្ញើអីវ៉ាន់ទុកនឹងគេ វិកប្បចីវរ ផ្ញើចីវរទុកនឹងគេ : ភិក្ខុវិកប្បអតិរេកចីវរទុកនឹងភិក្ខុផងគ្នា (ព.វិ. ពុ.)។
ពិចារណា; ប៉ង, ផ្គងគំនិតទុក; កំណត់ទុក, កត់សម្គាល់; ពោល, ពណ៌នា; រៀបចំ, រៀបបម្រុង; តាក់តែង; ជ្រើសរើស; នឹកសង្ស័យ; ឲ្យ; …។

នាមសព្ទ៖ ការពិចារណា; បំណង; …។

វិកប្បនា

{វិកប្ប} វិកប្បនា៖ (វិក័ប-ប៉ៈន៉ា) ន. (បា.) ការផ្ញើអ្វីៗនឹងគេ
ធ្វើវិកប្បនា។

វិកប្បសន្ធាន

វិកប្បសន្ធាន៖ (–ក័ប-ប៉ៈ–) នាមសព្ទ៖ (បា. វិកប្ប »កំណត់« + សន្ធាន «ការបន្ត, តំណ») និបាតសព្ទប្រាប់សេចក្ដីកំណត់ សម្រាប់ប្រើបន្ថែមតំណសេចក្ដីដោយឡែកក្នុងប្រយោគនីមួយ ដូចជា
ឬ, ឬក៏; ឬថា; ពុំនោះ, បើពុំនោះ, ពុំនោះសោត ជាដើម (ព.វ.)។ មើលក្នុងពាក្យ វិកប្ប និង សន្ធាន ផង។

វិករ

វិករ៖ (–កៈរ៉ៈ ឬ –ក) នាមសព្ទ៖ (សំ.) រោគ, ជំងឺ។

វិកល

វិកល៖ (–កៈល៉ៈ ឬ –កល់) គុណសព្ទ៖ (សំ.បា.) ដែលខ្វះខាត, មិនគ្រប់គ្រាន់; ពិការ
មនុស្សវិកល; វិកលភ្នែកម្ខាង (ខ្វាក់ម្ខាង); វិកលចក្ខុ ឬ ចក្ខុវិកល ខ្វាក់ភ្នែក; វិកលចរិត ខូចចរិត (ភ្លីភ្លើ, ឆ្កួត)។ ល។

នាមសព្ទ៖ ដំណើរខ្វះខាត; ដំណើរពិការ។

វិកលភាព

{វិកល} វិកលភាព៖ ដូចគ្នានឹង វិកល្យ។

វិកល្យ

វិកល្យ៖ (–កល់) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ភាវៈខ្វះខាត; ការមិនគ្រប់គ្រាន់; ដំណើរពិការ (ប្រើជា វិកលភាព ក៏បាន)។

វិកសិត

វិកសិត៖ (–កៈសិ-តៈ ឬ –សិត) គុណសព្ទ៖ (សំ.បា.) ដែលរីក។

វិកសិតចិត្ត

{វិកសិត} វិកសិតចិត្ត៖ (–កៈសិ-តៈ–) ព.ប្រ. ចិត្តរីក (ដូចផ្កា)។

វិកសិតបទុម

{វិកសិត} វិកសិតបទុម៖ (–ប៉ៈទុំ) ផ្កាឈូករីក។

វិកសិតបុប្ផា

{វិកសិត} វិកសិតបុប្ផា៖ ឬ (–បុស្ប) (–បុប-ផា ឬ –បុស) ផ្ការីក។

វិការ

វិការ៖ (–ការៈ ឬ –កា) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) ការធ្វើប្លែកចាកប្រក្រតីដើម; ការផ្លាស់ប្រែ; ការផ្លាស់រូប, ផ្លាស់ទំនង; ការប្រែប្រួលចាកភាពប្រក្រតី, ការប្រែប្រួលខុសធម្មតា; ដំណើរពិការ; រោគ។

វិការរូប

{វិការ} វិការរូប៖ រូបដែលប្រែប្រួលខុសប្រក្រតី, រូបពិការ។

កាយវិការ

{វិការ} កាយវិការ៖ ការប្រែប្រួលកាយ; ការកម្រើកកាយ (មានលើកដៃ, លើកជើងជាដើម)។ ល។ (មើលក្នុងពាក្យ ពិការ ផង)។

វិកាល

វិកាល នាមសព្ទ៖ (សំ.បា.) កាលខុស (តាមវិន័យពុទ្ធសាសនា រាប់តាំងពីត្រឹមព្រះអាទិត្យជ្រេពីត្រង់ទៅទល់នឹងអរុណរះ)
វេលាវិកាល។

វិកាលភោជន

{វិកាល} វិកាលភោជន៖ (–ល៉ៈភោ-ជៈនៈ ឬ –ជន់) ការបរិភោគអាហារក្នុងវេលាវិកាល។

វិកាស

វិកាស នាមសព្ទ៖ (សំ. វិភាឝ) ការសម្ដែង, ការថ្លែងប្រកាស
ធ្វើវិកាសកណ្ដាលជំនុំ។

វិក្កយបត្រ

វិក្កយបត្រ៖ (វិក-កៈយ៉ៈ-បាត់) នាមសព្ទ៖ (បា. < វិក្កយ «ការលក់ទំនិញ» + សំ. បត្រ «ក្រដាស, សន្លឹកក្រដាស») សំបុត្ររាយមុខទំនិញ ដែលបានលក់, តារាងរាយរាប់មុខអីវ៉ាន់ដែលលក់ ព្រមទាំងតម្លៃអីវ៉ាន់នោះៗដែលអ្នកលក់ត្រូវទារយកពីអ្នកទិញ
សងថ្លៃទំនិញតាមចំនួនដែលចុះក្នុងវិក្កយបត្រ (ប្រើជា វិក្រយបត្រ (វិក-ក្រៈយ៉ៈ–) ក៏បាន)។

វិក្កយសាលា

វិក្កយសាលា៖ (វិក-កៈយ៉ៈសាល៉ា) នាមសព្ទ៖ (បា. < វិក្កយ «ការលក់ទំនិញ» + សាលា «រោង» ឬ – + អគារ «ផ្ទះ, រោង»; សំ. វិក្រយ–) រោងឬផ្ទះលក់ទំនិញ, ផ្ទះលក់ដូរ, ផ្ទះផ្សារ, ហាង។

វិក្កយាគារ

វិក្កយាគារ៖ (វិក-កៈយ៉ាគា) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វិក្កយសាលា ន.។

វិក្កយិក

វិក្កយិក៖ (វិក-កៈ–) នាមសព្ទ៖ (បា. ឬ សំ.) អ្នកលក់ទំនិញ, អ្នកលក់ដូរ (បើស្រ្តីជា វិក្កយិកា ឬ វិក្រយិកា)។

វិក្រយិក

វិក្រយិក៖ (វិក-ក្រៈ–) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វិក្កយិក

វិក្កាយិក

វិក្កាយិក គុណសព្ទ៖ (បា. ឬ សំ.) ដែលត្រូវលក់, សម្រាប់លក់។

វិក្កាយិកភណ្ឌ

{វិក្កាយិក} វិក្កាយិកភណ្ឌ៖ (វិក-កា-យិកៈ-ភ័ន) របស់ដែលត្រូវលក់, អីវ៉ាន់សម្រាប់លក់, ទំនិញ។

វិក្កាយិកវត្ថុ

{វិក្កាយិក} វិក្កាយិកវត្ថុ៖ ឬ (–ព័ស្តុ) (–ព័ស) វត្ថុដែលត្រូវលក់, អីវ៉ាន់សម្រាប់លក់។ ល។

វិក្កាយិកវត្ថុ

វិក្រាយិក

វិក្រាយិក គុណសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វិក្កាយិក

វិក្ខិត្តចិត្ត

វិក្ខិត្តចិត្ត៖ (វិក-ខិត-តៈចិត) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វិក្សិក្ដចិត្ត) ចិត្តរាយមាយ, សាត់អណ្ដែត, រសេមរសាម
រៀនសូត្រដោយវិក្ខិត្តចិត្ត។

វិក្ខិត្តចិត្ដ

វិក្ខិត្តចិត្ដ គុណសព្ទ៖ ដែលមានចិត្តរាយមាយ
មនុស្សវិក្ខិត្តចិត្ត។

វក្ខេប

វក្ខេប៖ (វិក-ខេ-ប៉ៈ ឬ –ខែប) នាមសព្ទ៖ (បា.; សំ. វិក្សេប) ការបោះ, ពួយ, គ្រវែង, បន្សាត់, បង្ហើរ; ការរំអុកឲ្យ; ការនាំឲ្យអំពល់, ឲ្យខ្វល់ចិត្ត; សេចក្ដីងឿងឆ្ងល់។

វិក្ខេបចិត្ត

{វក្ខេប} វិក្ខេបចិត្ត៖​ (វិក-ខេ-ប៉ៈចិត) ចិត្តខ្វល់; ចិត្តរាយមាយ, រសេមរសាមទៅតាមតែប្រទះ (មើលក្នុងពាក្យ វិក្ខិត្តចិត្ត ផង)។

វិក្រម

វិក្រម៖ (វិក-ក្រៈម៉ៈ ឬ –ក្រំ) នាមសព្ទ៖ (សំ.; បា. វិក្កម) ការឈានទៅ, ជំហាន, ដំណើរបោះជំហានទៅ, ការដើរ, ការទៅ; ការកម្រើកឃ្លាតចាកទី; ផ្លូវ; បែបយ៉ាង; កម្លាំងក្លាហាន; សេចក្ដីរឹងប៉ឹង; អំណាច; ជម្នះ។

វិក្រយគ្រឹះ

វិក្រយគ្រឹះ៖ (វិក-ក្រៈយ៉ៈ–) ដូចគ្នានឹង វិក្កយសាលា ឬ វិក្កយាគារ ដែរ។

វិក្រយសាលា

វិក្រយសាលា៖ មើលក្នុងពាក្យ វិក្រយគ្រឹះ

វិក្រយាគារ

វិក្រយាគារ៖ (វិក-ក្រៈយ៉ាគា) ដូចគ្នានឹង វិក្កយាគារ ដែរ។

វិក្រយានុស័យ

វិក្រយានុស័យ៖ (វិក-ក្រៈយ៉ា–) នាមសព្ទ៖ (សំ. វិក្រយានុឝយ) ការលើកលែងលក់ទំនិញ, ការឈប់ធ្វើជំនួញ។

វិក្រយិក

វិក្រយិក៖ (វិក-ក្រៈ–) នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វិក្កយិក

វិក្រយិកា

វិក្រយិកា៖ មើលក្នុងពាក្យ វិក្រយិក

វិក្រាន្ដ

វិក្រាន្ដ៖ (វិក-ក្រាន-តៈ ឬ –ក្រាន) គុណសព្ទ៖ (សំ.; បា. វិក្កន្ត) ដែលក្លាហាន, ក្លាខ្លាំង, អង់អាច, ឥតញញើត។

វិក្រាន្តយុទ្ធ

{ វិក្រាន្ដ} វិក្រាន្តយុទ្ធ៖ ឬ (–សង្គ្រាម) (វិក-ក្រាន-តៈ–) ចម្បាំងយ៉ាងខ្លាំង, យ៉ាងសម្បើម។

វិក្រាយិក

វិក្រាយិក គុណសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វិក្កាយិក

វិក្រិយា

វិក្រិយា៖ (វិក-ក្រិយ៉ា) នាមសព្ទ៖ (សំ.) ការផ្លាស់ប្រែ, ការប្រែចាករូបឬចាកលំនាំដើម; អាការប្លែក; …។

វិក្រិយាភាព

{វិក្រិយា} វិក្រិយាភាព៖ ភាពនៃការផ្លាស់ប្រែ, …។

វិក្រីឌា

វិក្រីឌា នាមសព្ទ៖ (សំ.) ល្បែងសើចសប្បាយ; ការលេងកំប្លែង, ការក្រមាច់។

វិក្រោស

វិក្រោស នាមសព្ទ៖ (សំ. វិក្រោឝ) សម្រែក; ការស្រែកហៅឲ្យគេជួយ
ធ្វើវិក្រោស, សូរវិក្រោស។

វិគ្គហ

វិគ្គហ៖ (វិក-គៈហៈ) នាមសព្ទ៖ (បា. វិគ្គហ; សំ. វិគ្រហ) ភាគ, ចំណែក; រូប, រូបរាង, សរីរៈ, ខ្លួនប្រាណ; សេចក្ដីពិស្ដារ; សេចក្ដីពន្យល់; ការប្រកាន់ខុសគ្នា, ដំណើរជជែកដណ្ដើមយកឈ្នះ, ការជជែកទាស់ដំណើរគ្នា, ជម្លោះ។ ព.វ. លំនាំសេចក្ដីដែលញែកចេញឲ្យច្បាស់លាស់សិន ហើយបំប្រួញឲ្យខ្លីជាសព្ទមួយៗ, ដូចជា
អំណោយ មកពីវិគ្គហៈថា»អ្វីដែលត្រូវគេឲ្យ « ឬ «អ្វីមួយដែលគេបានឲ្យរួចហើយ»; សំណូក < អ្វីមួយដែលគេសូកឬដែលបានមកព្រោះគេសូក។ ចងវិគ្គហៈឬលើកវិគ្គហៈ ញែកឲ្យឃើញសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់សព្ទ (ហៅ ចងវិគ្រោះ ឬ លើកវិគ្រោះ ក៏បាន)។

វិគ្គហៈ

វិគ្គហៈ នាមសព្ទ៖ មើលក្នុងពាក្យ វិគ្គហ

វិគ្រោះ

វិគ្រោះ នាមសព្ទ៖ (សំ. ក្ល.; សំ. វិគ្រហ; បា. វិគ្គហ) មើលពាក្យ ពិគ្រោះ និង វិគ្គហ ឬ វិគ្គហៈ។

វិឃាតភាព

វិឃាតភាព៖ (–តៈភាប) នាមសព្ទ៖ (សំ.បា. វិឃាត ឬ –ភាវ) ដំណើរទើសទែង; ការទទឹងទាស់; ការខ្ទាំងខ្ទប់; ការប៉ះទង្គិច, ទង្គុកទង្គិច; សេចក្ដីចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត; ការទម្លាយ; ការធ្វើឲ្យវិនាស, ការបំផ្លាញ; ការប្រហារ (មើលក្នុងពាក្យ ពិឃាដពិឃាត ទៀតផង)។

វិឃាសាទ

វិឃាសាទ នាមសព្ទ៖ (សំ. < វិឃស ឬ បា. < វិឃាស «អាហារជាសំណល់, ភោជនដែល» + អទ «បរិភោគ, ស៊ី» > វិឃាសាទ) អ្នកបរិភោគភោជនដែលសេសសល់ពីគេ, អ្នកស៊ីបាយដែល
ពួកវិឃាសាទ អាស្រ័យបាយបាត្រ ប្រមាថព្រះសង្ឃ ធម៌អាថ៌នៅជិត ពុំគិតផ្ចិតផ្ចង់ រៀនសូត្រតម្រង់ អាត្មាសោះឡើយ។ ប