User Tools

Site Tools


Translations of this page?:
playground:index

Playground

កក

កកកិរិយាសព្ទ៖ ប្រែពីរាវទៅជាខន់
[តំណាង៖ ខ្លាញ់កក, ប្រេងដូងកក, ទឹកកក។]

កិរិយាវិសេសន៍៖ កុះករ, តាន់តាប់, ជុំជិត, កុញ, ត្រៀបត្រា
[តំណាង៖ មើលទៅឃើញមនុស្សកក, ឈរកក។]

គុណសព្ទ៖ កុះករ, តាន់តាប់, ជុំជិត, កុញ, ត្រៀបត្រា
[តំណាង៖ មើលទៅឃើញមនុស្សកក, ឈរកក។]

playground/index.txt · Last modified: 2023/09/22 15:22 by Johann