Recent Topics

[Today at 12:34:11 PM]

[Today at 12:30:15 PM]

[Today at 12:29:28 PM]

[Today at 08:16:45 AM]

[Today at 07:48:51 AM]

[Today at 07:47:14 AM]

[Today at 01:18:25 AM]

[January 16, 2019, 04:34:32 PM]

[January 16, 2019, 10:08:02 AM]

[January 16, 2019, 08:33:46 AM]

[January 16, 2019, 05:44:03 AM]

[January 16, 2019, 01:15:47 AM]

[January 15, 2019, 02:37:17 PM]

[January 15, 2019, 12:49:19 PM]

[January 15, 2019, 11:29:04 AM]

[January 15, 2019, 07:08:11 AM]

[January 15, 2019, 07:07:38 AM]

[January 15, 2019, 06:21:45 AM]

[January 15, 2019, 03:15:41 AM]

[January 14, 2019, 04:05:27 PM]

[January 14, 2019, 02:04:52 PM]

[January 14, 2019, 12:39:11 PM]

[January 14, 2019, 09:39:58 AM]

[January 14, 2019, 06:50:00 AM]

[January 14, 2019, 04:40:10 AM]

[January 13, 2019, 02:26:34 PM]

[January 13, 2019, 02:24:47 PM]

[January 13, 2019, 07:56:38 AM]

[January 12, 2019, 04:31:20 PM]

[January 12, 2019, 02:41:15 PM]

[January 12, 2019, 12:23:11 PM]

[January 12, 2019, 06:08:45 AM]

[January 11, 2019, 02:55:53 PM]

[January 11, 2019, 02:30:39 PM]

Talkbox

2019 Jan 17 09:20:36
Ieng Puthy: 🙏🏻អរព្រះគុណព្រះអង្គBhante . ករុណាបានអាមអត្ថបទដែលព្រះអង្គបានផុសជាភាសាអង់គ្លេសនោះ បានយល់ខ្លះៗហេីយ :D :D

2019 Jan 17 06:45:05
Johann: Being become, appeare always where desired Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?

2019 Jan 17 06:41:35
Johann: One becomes and dwells there where one is inclinated (most anusayā), distinguished gross: 1. world, 1. Nibbana.

2019 Jan 17 06:20:33
Cheav Villa: លោកតាទើបចេះពន្យល់ ខ្ញុំ​មិនសូវ​ដឹងឆ្លើយទេ ^-^

2019 Jan 17 06:19:32
Cheav Villa: សូមចូលមកសរសេរសួរលោកតា នៅវត្ត​ កុំសួរតាមMessenger  :D

2019 Jan 17 06:18:35
Cheav Villa: សួស្តី​បងធី​ _/\_

2019 Jan 16 16:33:43
Cheav Villa: Things to read :D

2019 Jan 16 16:27:50
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 15:28:02
Johann: The Story of Culekasataka (Maha Kassapa and his wife in former life)

2019 Jan 16 15:20:13
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 04:07:43
Khemakumara: Nyom Chanroth

2019 Jan 16 02:09:37
Chanroth: សាធុសាធុសាធុ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 16 02:07:10
Johann: ថ្ងៃ ថ្មី មួូយ ជា ឳកាស ថ្មី មួយ ទៀត។ យើង មិន អាច ដឹង មុន នូវ អ្វី ដែល នឹង កើតឡើង ថ្ងៃ ស្អែក

2019 Jan 16 02:06:36
Chanroth: ជំរាបសួរ Moritz

2019 Jan 16 02:06:31
Johann: "Another day, another possibility. We don't know what tomorrow might be."

2019 Jan 15 19:41:08
Khemakumara: Nyom Moritz

2019 Jan 15 19:38:38
Moritz: Vandami Bhante (Khemakumara) _/\_

2019 Jan 15 17:13:16
Johann: Nyom Puthy, maybe this helps: ការរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុង website .

2019 Jan 15 16:10:29
Ieng Puthy: ព្រះអង្គករុណាសូមថ្វាយបង្គំុលាសិនហេីយ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:07:58
Ieng Puthy: ករុណាគ្រាន់តែចូលអាន ករុណាមិនទាន់យល់ពីរបៀបឆ្លេីយនៅក្នុងwebsite នៅឡេីយទេ ព្រះអង្គ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

2019 Jan 15 16:00:58
Johann: How ever one feels inspired, has joy, likes to give into.  How can I use the forum purposefully, for myself, as well as for others?

2019 Jan 15 15:57:55
Johann: No need to use all possibilities for merits for one alone but good to invite others to join and become more independend till free.

2019 Jan 15 15:04:39
Johann: no requirement to do all, merits step by step. "The path to nibbana is hard", they say, and don't do even little steps, Nyom. As inspired, its at least a working and concentration camp, Devas delight in creation, Devas having contr. over the creation of others.

2019 Jan 15 14:53:43
Cheav Villa: ព្រះអង្គការបកប្រែមកជាខ្មែរ  មានខុសច្រើនណាស់  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 14:49:16
Khemakumara: leng Puthy

2019 Jan 15 14:48:29
Khemakumara: Nyom leng Pitts

2019 Jan 15 14:45:35
Johann: There is a lot of new for many. If the Nyom Ladies like to help in translating here and there a little, it might be easier for khmer-speaking monks to get informed well.

2019 Jan 15 14:25:23
Ieng Puthy: 🙏🏼🙏🏼🙏🏼ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 13:33:34
Khemakumara: Bhante Muni

2019 Jan 15 13:32:47
Khemakumara: Bhante Johann _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 13:27:53
Johann: Bhante Muni

2019 Jan 15 10:46:40
Johann: But a topic can be opened everywhere and can then be moved.

2019 Jan 15 10:45:27
Johann: There is also a Link to direct Requests for Teachings - link, so things get not lost.

2019 Jan 15 10:44:12
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាព្រះអង្គ🙏🏻អរព្រះគុុណ ព្រះអង្គ

2019 Jan 15 10:42:55
Johann: Good place is surely at  Dhammatalks - (dhamma desanā)

2019 Jan 15 10:35:06
Johann: Talkbox is not proper, just for greating and small-talk

2019 Jan 15 10:24:47
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ព្រះអង្គ តេីមានធម៌អ្វីដែលអាចកំចាត់ធម៌លោភៈល្អិតនៅក្នុងចិត្តបានដែរឬទេ ?ព្រះអង្គ Vandami Banthe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 15 10:21:37
Johann: Just open a new topic best, Nyom Puthy (requires some bhava-chanda)

2019 Jan 15 10:17:22
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 15 10:07:10
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គ Vandami Banthe

2019 Jan 15 10:01:15
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំុ ព្រះអង្គមុនី! ករុណាមានសំណួរ១អំពី អនុស្ស័យកិលេសមាន៧ គឺ 1-កាមរាគានុស្ស័យ 2-ភវនុស្ស័យ3

2019 Jan 15 09:31:36
Cheav Villa:  :)  _/\_

2019 Jan 15 09:27:54
Chanroth: ខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុន្នី ពីរអាស្រមថ្មទូក_/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 15 09:21:46
Chanroth: បាតជំរាបសួរបងស្រី ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វេីនៅឡេីយទេ ពីព្រោះខ្ញុំឈឺ បានធូហេីយ តែមិនទាន់បាត់ថ្លោះករនៅឡេីយ _/\_

2019 Jan 15 08:57:49
Cheav Villa: ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុនី  _/\_

2019 Jan 15 07:34:19
Johann: Bhante Khemakumara

2019 Jan 15 05:57:47
Cheav Villa: តើពូកំពុងជួយការងារលោកតាមែនទេ?តើនៅអាស្រមមានកង្វះខាតអ្វីទេនៅពេលនេះ

2019 Jan 15 05:54:51
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន _/\_

2019 Jan 15 01:12:12
Johann: And "we" wouldn't always know or find out but need to relay on one who know

2019 Jan 15 01:06:48
Johann: There are two kinds of sadness and happiness, of which one of each is conductive for liberation, one not.

2019 Jan 15 01:02:24
Mohan Gnanathilake: May we always be able to find out for ourselves how much attachment we accumulate, and whether this brings us happiness or sorrow! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 15 01:00:52
Mohan Gnanathilake: Mögen wir immer  selbst herausfinden kӧnnen, wie viel Anhaftung wir anhäufen und ob  diese Anhaftung uns die Frӧhlichkeit oder  die Traurigkeit bringt! Dhamma Grüβe aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 13:52:41
Johann: Nyom Puthy. May you all have good Dhamma conversations with each other, don't be shy on that. Atma will go to rest.

2019 Jan 14 13:48:00
Johann: ញោម ចាន់រ័ត្ន

2019 Jan 14 12:49:01
Cheav Villa: អរព្រះគុណព្រះអង្គ _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 12:36:20
Mohan Gnanathilake: May we possess the causes of blissfulness always! Dhamma Greetings from Sri Lanka!

2019 Jan 14 12:35:18
Mohan Gnanathilake: Mӧgen wir immer die Ursachen der Glückseligkeit besitzen! Dhamma Grüβe  aus Sri Lanka!

2019 Jan 14 10:20:32
Johann: "នាងវិសាខា ក្រាបបង្គំទូលថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់រក្សាឧបោសថៈព្រះអង្គ។"...

2019 Jan 14 09:49:40
Chanroth:  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 14 06:59:34
Cheav Villa: Jain-Upossathaកូណាមុិនទាន់យល់ន័យនៃពាក្យនេះទេ _/\_

2019 Jan 14 05:12:41
Johann: "មិនមែនជារបស់ខ្លួន"... មែន(sense)ទុក្ខឬមិន? Where?

2019 Jan 14 04:57:55
Johann: Buddha and Savaka do not teach Jain-Uposatha: អ្នកណា​មាទុក្ខ? , Sadhu

2019 Jan 14 04:50:21
Johann: ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល! មានទេមិនមាន ... ការនិយាយអំពីសត្វ។ ធម៌ទាំងអស់មានមូលហេតុ ដូច្នេះ: រឿងដំបូងនៅលើកដំបូង!

2019 Jan 14 04:21:59
Cheav Villa: មិនមែនជារបស់ខ្លួន ជាអនត្តាធម៌ ជាធម៌អសេង្ខបុគ្គល  _/\_

2019 Jan 14 04:16:00
Johann: មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ = មិនមែនទុក្ខទេ

2019 Jan 14 04:06:00
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 14 04:05:16
Johann: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា !

2019 Jan 14 02:18:42
Chanroth: ទុក្ខំ អនិច្ចំ អន្តតា

2019 Jan 13 15:16:49
Johann: First things first , very recommended, hearing the Uposatha of the Jains from the Villages all the time here.

2019 Jan 13 15:05:49
Johann: again and again coming back to Dhamma, Punja? Habits become destinies.

2019 Jan 13 14:53:42
Johann: coming back seems to be niccaŋ

2019 Jan 13 14:40:52
Cheav Villa: អនិច្ចំ *sgift*

2019 Jan 13 14:29:43
Ieng Puthy:  Chom reap leah , good bye🙏🏼

2019 Jan 13 14:18:50
Moritz: Chom reap leah, good bye _/\_

2019 Jan 13 14:11:50
Ieng Puthy: Hello Master Morithz🙏🏼

2019 Jan 13 14:07:24
Moritz: Hello Ieng Puthy _/\_

2019 Jan 13 14:07:16
Moritz: Vandami Bhante _/\_

2019 Jan 13 13:54:34
Ieng Puthy: ជំរាបសួរ បងចាន់រ័ត្ន Bong Chanroth 🙏🏼សូមបងឆាប់បានជាសះស្បេីយ

2019 Jan 13 13:49:26
Johann: Meister Moritz

2019 Jan 13 09:17:06
Chanroth: ខ្ញំបានជាហើយ តែវេទនាបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំ បញ្ហាថ្លោះកករ :-\

2019 Jan 13 07:49:41
Cheav Villa: ជំរាបសួរពូចាន់រ័ត្ន ពូបានធូរស្បើយហើយមើលទៅ :D _/\_

2019 Jan 13 07:48:35
Cheav Villa: Sadhu _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 07:47:10
Johann: May all spent a meritful Siladay today or tomorrow.

2019 Jan 13 05:07:45
Chanroth: ជំរាបសួរបងស្រី វីឡាខ្ញុំបាទchanroth _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 13 00:05:39
Ieng Puthy: ករុណាព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 12 09:04:48
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 11 13:49:09
Cheav Villa: Thank you Bang Thy. Good come in and out  :D _/\_

2019 Jan 11 13:41:49
Johann: Sadhu

2019 Jan 11 13:13:35
Ieng Puthy: 🙏🏻ជំរាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តទាំងអស់គ្នា chumreap sour Dhamma friends !  May all have a good evening

2019 Jan 11 13:04:15
Ieng Puthy: ករុណា ព្រះអង្គ Bhante 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2019 Jan 09 17:17:52
Cheav Villa: Bhante  _/\_ _/\_ _/\_

2019 Jan 09 16:12:53
Johann: Nyom Villa

2019 Jan 09 05:06:55
Johann: Nyom Puthy

2019 Jan 09 00:43:24
Johann: Sadhu

2019 Jan 08 16:15:17
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Khemakumara Bhante

2019 Jan 08 16:13:20
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ករុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ Inddanano Bhante

2019 Jan 08 16:11:09
Ieng Puthy: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 កូរុណាថ្វាយបង្គំ​ព្រះអង្គ​ vandami Bhente

2019 Jan 08 12:48:21
Moritz: May all have a good evening _/\_ Chom reap leah _/\_

Tipitaka Khmer

 Please feel welcome to join the transcription project of the Tipitaka translation in khmer, and share one of your favorite Sutta or more. Simply click here or visit the Forum: 

Search ATI on ZzE

Zugang zur Einsicht - Schriften aus der Theravada TraditionAccess to Insight / Zugang zur Einsicht: Dhamma-Suche auf mehr als 4000 Webseiten (deutsch / english) - ohne zu googeln, andere Ressourcen zu nehmen, weltliche Verpflichtungen einzugehen. Sie sind für den Zugang zur Einsicht herzlich eingeladen diese Möglichkeit zu nutzen. (Info)

Random Sutta
Random Article
Random Jataka

Zufälliges Sutta
Zufälliger Artikel
Zufälliges Jataka


Arbeits/Work Forum ZzE

"Dhammatalks.org":
[logo dhammatalks.org]
Random Talk
[pic 30]

[Buddha]

Author Topic: Why beings take birth, even in most worse existences and circumstances?  (Read 3378 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Quote from: Nyom Charbel on DWE
Interesting idea. Why would souls target parents in places of war, poverty, famine, etc?  :shrug:

Since it is a matter that those giving you birth, what one "seeks" for, are not always, better seldom, really noble minded or have noble intentions, and to give not to much soil for deeds harmful for a long long time, my person will answer here and leave it to the Upanissaya and present effort of those seriously interested to gain better conditions, better birth, change of direction and arriving toward beyound.

So let my person ask Nyom Charbel why he took birth in the war zone of views, in an area devoid of Dhamma and in great famine on DWE?

It's desire for becoming, desire for sensuality, that being take birth. Once an existence is no more maintained, conditions have runned out, this desire seek for an object to land, and what ever may come it's way and even if showing just slight signs of the possibility for becoming, it will be taken on.

Since existance in a physical realm is a matter of form and beings dwelling there are holding on it eager and greedy, its not easy to appear spontanious but requires support, letting go from others, sometimes voluntary, mostly not and the more form is taken, the more harm ones becoming causes others.

As the Buddha said, althought outwardly conditions are caused by certain previous actions, its very insecure of which existence follows the previous, by a simile of a thrown stick, which lands sometimes on the top, sometimes on the back end, sometimes on the side. Ones becoming is not just a matter of ones own inclination, tendency and attachment, but also conditioned of what is avaliable, provided by others at a certain moment.

So why Nyom Charbel took birth on DWE? Because he had the desire for becoming and something to take birth was provided. Let my person use some words from DN1, which should, can be, understood best on a tantric way of imagination also for physical birth and is much more accurate in the finer material realm of internet:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

When the cosmos (of certain inclination/interest) is devolving, beings for the most part head toward the Radiant (brahmās). There they stay: mind-made, feeding on rapture, self-luminous, coursing through the air, established in beauty for a long stretch of time. Then there ultimately comes a time when, with the passing of a long stretch of time, this cosmos evolves. When the cosmos is evolving, an empty Brahmā palace appears (eg. alternative opening for a world of interests). Then a certain being—from the exhaustion of his life span or the exhaustion of his merit—falls from the company of the Radiant and re-arises in the empty Brahmā palace. And there he still stays mind-made, feeding on rapture, self-luminous, coursing through the air, established in beauty for a long stretch of time.

“After dwelling there alone for a long time, he experiences displeasure & agitation: ‘O, if only other beings would come to this world!’

“Then other beings, through the ending of their life span or the ending of their merit, fall from the company of the Radiant and reappear in the Brahmā palace, in the company of that being. And there they still stay mind-made, feeding on rapture, self-luminous, coursing through the air, established in beauty for a long stretch of time.

“Then the thought occurs to the being who reappeared first: ‘I am Brahmā, the Great Brahmā, the Conqueror, the Unconquered, the All-Seeing, All-Powerful, the Sovereign Lord, the Maker, Creator, Chief, Appointer & Ruler, Father of All That Have Been & Shall Be.[9] These beings were created by me. Why is that? First the thought occurred to me, “O, if only other beings would come to this world!” And thus my direction of will brought these beings to this world.’ As for the beings who reappeared later, this thought occurs to them: ‘This is Brahmā… Father of All That Have Been & Shall Be. We were created by this Brahmā. Why is that? We saw that he appeared here before, while we appeared after.’ The being who reappeared first is of longer life span, more beautiful, & more influential, while the beings who reappeared later are of shorter life span, less beautiful, & less influential.

Craving brought you to become in this certain Brahma realm and its a matter of your inclinations, tendency or debt to become. Althought it is an existence in a war zone, without much food of Dhamma, you took place, used and attached to certain food, climate, people, dwelling, outwardly conditions allow you to dwell.

Like one would wonder why certain being nourish on certain food which they would expect as not pleasing, look at bugs, they are used to it and would hardly brought to other food or if desiring would lake of their conditions to gain it.

As the Buddha realistic stated:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

"Through an element it is, monks, that beings flow together, meet together. Beings of low tastes flow together, meet together with them of low tastes. They of virtuous tastes flow together, meet together with them of virtuous tastes. So have they done in the past. So will they do in the future. So do they now in the present."

It's a matter of strong Upanissaya, strong condition causes, which birth and association is gain-able.
Look for Nyom Binocalr for example, althought she desires for a lesser authority orientated existence, althought such exists, her inclination to certain patriarchal societies is to strong as that she could leave the rounds of birth there behind. There is still huge debt and no will to let go of what binds.

Only if one penetrates to the insight of the fact that the six sense and it's objects are not real, having firm confidence into the Buddha, Dhamma, Sangha, one is no more capable to take birth in a very low materialistic sphere since his/her inclination toward the sense is no more strong, no more strong, there is no more looking for gain that requires other much pain and being of less demand and open to generosity and goodness of others, no more willing to trade with pain on such a level, appearance only in good human conditions with all comfort or Deva Existence will be gained for the last seven at most, existences.

As for those who have gained the stream, to maintain existance in low worlds, within a low society, is impossible since they world no more go into this harmful usual trades.

Void of bacis virtue and generosity, by condition, such places are the dwellings of Asuras, Hungry ghosts and lower beings, awareness, and feed together and interdependent on each other, leaded by a certain Brahma, selling certain food as "this is real" and the inhabitants belive it, nourishing on it, celebrate it...

Only seldom it happens that one gets touched by a reminder or by understanding that there is a way out of repeated existances. Why do you think that one is so touched and willing to help children in war zones? Now gained an existence of similar kind actually?

One who, by touch with the Gems gains faith, seeing or imaging his/her situation, althought having not the capacity to change his food, his association, gives eager into Upanissayapaccaya, strong causes for conditions based on what the Buddha taught to be basic ways of making merits.

But since such realms are void of vision of escape, right advices and admirable friends, void of support into the right direction, having grasped the Dhamma totaly wrong, they common sacrifice instead upwardly, downwardly, instead of worshipping and honor the sublime, they honor pets and sensuality, instead of letting go, they are after gain, and in their wandering on, they bind and pull each other down.

And because of this, althought the giving birth in what ever lower realm is a great sacrifice, the gratitude that one ows toward one worldy Brahma, beginning by ones birth givers, is not a little that large as toward those only seldom met:

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

"Bhikkhus, these three persons have done much for a person. Which three? Bhikkhus, the person through whom this person takes refuge in the Enlightenment, in the Teaching and the Community of bhikkhus.

"Bhikkhus, the person through whom this person knows as it really is, this is unpleasant, this is the arising of unpleasantness, this is the cessation of unpleasantness and this is the path leading to the cessation of unpleasantness.

"Again, bhikkhus, the person through whom this person destroys desires, releases the mind and released through wisdom, here and now abides having realized. Bhikkhus, these three persons have done much to this person.

"Bhikkhus, it is not possible that these three persons could be thoroughly repaid with gratitude, by this person revering him, attending on him, clasping hands towards him and honouring him with robes, morsel food, dwellings and medicinal requisites."

One having arrived on the level of integrity does not waste his previous time for others than to serve eager his own duties toward people of real goodness toward him/here and to work his way out, as long as there is still work to do.

At least, one seeing Samsara as it is, does neither wants parents to make either harm to others for one, nor harm themselves by it, by unvirtuose actions, nor does he/she like to feed on others pain. And not to imagine of what demerits beings accumulate by hurting real benefactor caught in foolish self-esteem and conceit, grasping of what is not grasp-able.

So take care to accumulate the right inclination, tendency and conditions, starting by wise or faithfull leaded choices, first of all in regard of friends, association and circumstances where you ever be open to choose. Chances are not lasting and doors into other direction given by the goodness of the Buddha, the Gems, are seldom and disapear very fast from the world of common beings not easy ever to met.

And don't forget, beings, even born in a war zone, according to their past and present choices, can actually be much more blessend as if growing up and never leaving palaces. As the Buddha said, those who have accumulated much wealth are for the most the most worse and unblessed in their actions paving there highway to hell. Waisting away their merits in dedicating in for low and lower.

Anumodana!
« Last Edit: June 08, 2018, 07:36:08 AM by Johann »
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
A cat-mind seeks birth under pets keeper, althought it will face to be castrated, it's believed security for desired food that keeps it longing for. The pig and the cow likewise. As soon beings are able to be domesticated, they grasp after their user and future slayers. Like the sheeps vote for their later sacrificing. Pets and their owner run in this wheel, one time a lord, thousands of times a chicken.

Who ever longs for gifts which are not pure is destinated to gain the results for grasping the impure. Seldom is it that one takes the offer of pure giving, gain even birth under real Brahmas up in giving and not sharing becoming for their impure and foolish intentions, their gain and selfish advantages.

Now you have to think about your foolish desires. Not only for becoming, of which is still necessary, but why you seek after food that is contained in the left behind after distinguishing. Yoging after dog, cow and cat-duty practice and learn nothing other from your imperfect parents as to sacrifice on give into the low, so to gain you own pets later.

Althought it's more then praiseworthy to try to bend your foolish parents to a better, it's not sure that they have and will develope the conditions for it, and as many times told, every duty becomes void from the moment you strive for higher.

So in every case, short or long distance, as long as your tendencies are toward lower and equal, no, absolutly no, gain upward can be expected.

It's good therefore, to leave the leftover food, the nourishment of animals and low beings behind for those desire for it, and sacrifice the best fruits upwardly.

And as only those after more refine food with less demands would seek after birth in your spheres, no need to worry that you need to go out for kills for being who become your particular or all road fellows.

Once having stepped into the stream, no being which is not directed and capable upwardly, will take and make use of your pure offer.

In this sphere gifts are always twofold purified.

Take care of what you have left so that it will not become a wrong investment like beings are usually inclined to.

Namo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa

"Bhikkhus, these three persons are evident in the world. What three? Bhikkhus, there is a person that should not be associated, there is one that should be associated, and there is another that should be honoured and revered and associated.

"Bhikkhus, who is the person that should not be associated? Bhikkhus, a certain person is below par in virtues, concentration and wisdom. Such should not be associated unless out of sympathy and compassion.

"Bhikkhus, who is the person that should be associated? Bhikkhus, a certain person is par in virtues, concentration and wisdom. Such should be associated. What is the reason? Those par in virtues converse on virtues, those par in concentration converse on concentration and those par in wisdom converse on wisdom. For them it becomes a pleasant abiding, therefore they should be associated.

"Bhikkhus, who is the person that should be honoured, revered and associated? Bhikkhus, a certain person is much above in virtues, concentration and wisdom. Such should be honoured, revered and associated. What is the reason? 'I will complete virtues not yet completed, and will wisely assist my completed virtues. I will complete my concentration not yet completed and I will wisely assist my completed concentration. I will complete my wisdom not yet completed and I will wisely assist my completed wisdom. Therefore, bhikkhus, such persons should be honoured, revered and associated. Bhikkhus, these three persons are evident in the world."

"Associating with someone low
is deterioration,
Associating an equal
there's no deterioration
Therefore bend down to a superior,
It is quick growth."

May this sacrifice not only touch those who are destinated for pets and pets owner lifes, but formost those capable to develope Saddha and those with Saddha to make it more firm.

Atmas mother used to use the proverb "that is like perls toward the sows". If touched on conceit by such, this gift might be not grasp-able for you, since upwardly leading dedicated and not for feeling comfortable and secure where you are for now, possible, free of wise or faithfull choices.

Willing to leave your homes in this world?

That's the reason why being take birth even on the most worse places, conditions and gain their parents which they grasped for.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Offline gus

 • Sanghamitta
 • Full Member / Vollmitglied
 • *
 • Sadhu! or +16/-0
Okasa,

I would like to know how you could gain such a good Saddha, being born as a Westerner. Many Westerners we have seen (except a few especially of Germany)doesn't seem to have enough Faith. Were you raised in a Buddhist family or such a background?

Vandami.

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Who knows... where ancestors, even return and go. ...
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Online Johann

 • Samanera
 • Very Engaged Member
 • *
 • Sadhu! or +351/-0
 • Gender: Male
 • Date of ordination/Datum der Ordination.: 20140527
Why beings take birth in the most excellent existences and circumstances?
« Reply #4 on: October 07, 2018, 12:57:09 PM »

Aramika   *

Ein oder mehrer Beiträge wurden hier im Thema abgeschnitten und damit in neues Thema "Why beings take birth in the most excellent existences and circumstances? " eröffnet, dem angehäng.
This post and Content has come to be by Dhamma-Dana and so is given as it       Dhamma-Dana: Johann

Tags: